ÇEVRE VE ORMAN UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE ÇEVRE VE ORMAN UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK(MÜLGA)

    Çevre Ve Orman Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Çevre Ve Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Çevre ve Orman Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 23/01/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27824

    ***27/03/2012 tarih ve 28246 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliğinin 34. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre ve orman uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavlarının uygulama usul ve esaslarını, atama ve yetiştirilmelerini, uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumluluklarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, uzman yardımcılığına atanacak adaylar ile uzman yardımcıları ve uzmanları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

    b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

    c) Uzman: Çevre ve Orman Uzmanını,

    ç) Uzman Yardımcısı: Çevre ve Orman Uzman Yardımcısını,

    d) KPSS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

    e) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

    f) Yarışma Sınavı: Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığı için yapılan yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü sınavı,

    g) Yeterlik Sınavı: Tez savunması ve mülakattan oluşan sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

    Uzman yardımcılığı yarışma sınavı

    Madde 5 - (1) Uzmanlığa giriş aşaması, uzman yardımcılığıdır. Uzman yardımcılığına atanabilmek için KPSS'ye katılarak o sınav dönemi için Bakanlıkça belirlenen ve sınav ilanında belirtilen puan türünde tespit edilecek taban puan esas alınarak Bakanlıkça çağrılanlar arasında yapılan yarışma sınavında başarılı olmak şarttır.

    (2) Uzman yardımcılığı yarışma sınavları; kadro ve ihtiyaç durumuna göre, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, KPSS sonuçlarına göre, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak, atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday arasından; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'nda en az 60 puan alan veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olan dil sınavlarında eşdeğer puan alan ya da ilgili KPSS de bu puana eşdeğer doğru cevap veren adaylara; yazılı veya sözlü veya yazılı ve sözlü sınav uygulanarak yapılabilir.

    Yarışma sınavı duyurusu

    Madde 6 - (1) Atama yapılacak kadroların; Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, yarışma sınavına katılacaklarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının; yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar son başvuru tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, ayrıca Bakanlığın internet sayfasında ilan verilmek suretiyle duyurulur.

    (2) Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

    Aranılan şartlar

    Madde 7 - (1) Yarışma sınavına katılabilmek için,

    a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıma,

    b) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, (A) Grubu Kadrolar için yapılan KPSS'de her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenecek puan türünde asgari puanı veya daha fazla puan almış olma,

    c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olma,

    ç) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olma,

    şartları aranır.

    (2) Bakanlık, bu maddenin (ç) bendinde belirtilen fakülte veya yüksekokulların bölümlerini ihtiyaca göre tespit eder.

    Yarışma sınavına başvuru ve başvuru belgeleri

    Madde 8 - (1) Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

    a) KPSS sonuç belgesi aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

    b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği.

    c) 4.5x6 cm ebadında iki adet vesikalık fotoğraf.

    (2) Birinci fıkrada sayılan belgeler ile gerekmesi halinde KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş olan dil sınavlarına ilişkin belgenin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneğinin, Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaştırılması gerekir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Fotoğraflı sınav giriş belgesi sınav tarihine kadar adaylarca elden teslim alınır.

    (3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Yarışma yazılı sınavı

    Madde 9 - (1) Yarışma yazılı sınavı, klasik veya test usulünde Bakanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bu takdirde sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

    (2) Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır. Mesleki bilgi soruları, sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir. Üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Yazılı sınav konuları

    Madde 10 - (1) Yazılı sınav;

    a) Genel kültür ve genel yetenek,

    b) Mesleki alan bilgisi,

    c) Bakanlığın görev alanı,

    konularından oluşur.

    (2) Yazılı sınavda Bakanlığın görev alanına giren öğrenim dallarına ilişkin mesleki bilginin alt konuları ayrı ayrı tespit edilir.

    Yarışma yazılı sınavının yapılış şekli

    Madde 11 - (1) Yazılı sınavlarda isim yeri kapalı özel cevap kâğıtları kullanılır. Sınav Bakanlıkça yapıldığı takdirde; Bakanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin gözetimi ve denetimi altında sınav kurulu tarafından, ÖSYM veya bu konuda uzmanlaşmış bir kamu kurum ve kuruluşunca yapılması durumunda ise bu kurumun denetim elemanlarının gözetimi ve denetimi altında yapılır. Sınav başlamadan önce sınav kurulunca, adayların kimliklerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklandıktan sonra kapalı soru zarfı adayların önünde açılarak soru kitapçıkları adaylara dağıtılır.

    (2) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir.

    (3) Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.

    Yarışma yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi

    Madde 12 - (1) Sınav kurulu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Cevap kâğıtları numaralandırılır. Sınav kurulu üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kâğıtlarının son değerlendirme notu, kâğıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte sınav kurulu başkanlığına teslim edilir. Sınav kurulu başkanlığınca, cevap kâğıtlarının ad yazılı kısımları açılarak adayların isimleri cevap kâğıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

    (2) Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz üzerinden en az yetmiş puan almaları şarttır. Yazılı sınavda genel kültür ve genel yetenek on, mesleki alan bilgisi elli, Bakanlığın görev alanı otuz ve 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yabancı dil puanı on puana karşılık gelecek şekilde değerlendirilir.

    (3) Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden beş iş günü içinde Bakanın onayına sunulur. Liste merkez binada asılmak ve Bakanlık internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Sınav sonucu, sözlü sınava girecek tüm adaylara yazılı olarak bildirilir.

    (4) Yazılı sınavı kazanamayan adaylar sözlü sınava alınmazlar.

    Adaylardan istenilecek belgeler

    Madde 13 - (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ya da sadece yazılı sınav yapılması durumunda yazılı sınavı kazanan adaylar;

    a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanını,

    b) Özgeçmişini,

    c) Kendisi tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin formu,

    ç) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanını,

    listenin yayınlanmasını müteakip on gün içerisinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim eder.

    (2) Yarışma sınavını kazanan adaylar;

    a) Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

    b) Adayın en geç üç ay önce çekilmiş 4,5x6 cm ebadında oniki adet vesikalık fotoğrafı,

    sınav sonucunun yazılı olarak bildirilmesini müteakip on gün içerisinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına teslim eder.

    (3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Sözlü sınav

    Madde 14 - (1) Sözlü sınavda; adayların Bakanlığın görev alanına ilişkin mesleki bilgileri ile Bakanlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları, davranışları, zekâ ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri ve yabancı dil bilgileri gibi hususları ölçmek için Sınav Kurulu tarafından önceden yazılı olarak hazırlanan sorulara ve ihtiyaç duyulması halinde ayrıca sorulan sorulara eşit puan takdir edilmek üzere; her adaya sınav kurulu üyelerince ayrı ayrı yüz puan üzerinden not verilerek tutanak altına alınır ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

    (2) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz üzerinden en az yetmiş puan almaları şarttır.

    Değerlendirme

    Madde 15 - (1) Yarışma sınavı başarı notu;

    a) Sadece yazılı sınav yapılması durumunda, yazılı sınav notundan,

    b) Yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından,

    c) Sadece sözlü sınav yapılması durumunda; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının toplamının aritmetik ortalamasından,

    oluşur.

    (2) Yarışma sınavı başarı notu en az yetmiştir.

    (3) Sınav kurulu, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı aday listesini sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden beş iş günü içinde Bakana teslim eder. Liste en geç on gün içinde onaylanır. Onaylanan liste, Merkez Binada asılmak ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

    (4) Yarışma sınavında öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

    Uzman yardımcılığına atama

    Madde 16 - (1) Adayların uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda sınav tarihinden en geç iki yıl içinde, yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.

    (2) Yarışma sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanlar, onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM'ye bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Görevleri

    Sınav hazırlık komisyonu ve görevleri

    Madde 17 - (1) Personel Dairesi Başkanlığı, ana hizmet, danışma ve denetim, yardımcı hizmet birimleri personeli arasından başkan ve üç üyeden oluşan Sınav Hazırlık Komisyonu Müsteşar onayı ile kurulur.

    (2) Sınav Hazırlık Komisyonu, yarışma sınavı hazırlık çalışmaları yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranılan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanakla belirleyerek, son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.

    Sekreterya hizmetleri

    Madde 18 - (1) Sınav Hazırlık Komisyonu, sınav kurulu ve yeterlik sınav komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    (2) Gerekli şartları haiz olmayanların belgeleri istemeleri halinde kendilerine teslim edilir ya da posta yolu ile adreslerine taahhütlü olarak gönderilir.

    (3) Personel Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

    Sınav kurulu

    Madde 19 - (1) Sınav kurulu; müsteşar yardımcısı veya uzman yardımcısının istihdam edileceği birimin amirinin başkanlığında, daire başkanı ve üstü personel ile hukuk müşaviri veya fiilen on yıl çalışmış olmak kaydıyla uzmanlardan, başkan dâhil beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı nitelikleri haiz üç kişi sınav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi sınav kurulu asil üyesi olarak görevlendirilebilir.

    (2) Sınav kurulu asil ve yedek üyelerini belirlemeye Müsteşar yetkilidir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 20 - (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Yarışma sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

    b) Yarışma sınavını yapmak.

    c) Sınavların sonuçlarını değerlendirmek.

    ç) Yarışma sınavı başarı sıralaması yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı Süresi, Yetiştirilme ve Uzmanlık Tezi

    Uzman yardımcılığı süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

    Madde 21 - (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

    (2) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi ve beceri kazanmaları maksadıyla, verilecek görevlerin yanı sıra;

    a) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe kazanmaya,

    b) Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

    c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneği kazanmaya,

    ç) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,

    d) Yabancı dil bilgisini geliştirmeye,

    e) Bakanlığın çalışma alanıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,

    yönelik çalışmalarda bulunurlar.

    Tez seçimi ve hazırlanması

    Madde 22 - (1) Uzman yardımcısı; olumlu sicil almış olmak şartıyla, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en geç iki yıl içerisinde, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer. Seçilen konuda uzman yardımcısı tarafından Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak tez projesi hazırlanır.

    (2) Tez projesi uzman yardımcısının görevli olduğu birim amirinin onayına sunulur. Onay işlemleri en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan projeler ise sunulmalarını müteakip yeni bir proje hazırlanması maksadıyla onay süresi içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir. Uzman yardımcısı en geç bir ay içinde yeni bir proje hazırlayarak onaya sunar. İkinci kez tez projesinin reddi halinde uzman yardımcısı, birim amirince hazırlanan veya hazırlattırılan tez projesi doğrultusunda tezini hazırlar.

    (3) Onay ilgili uzman yardımcısına tebliğ edilir. Uzman yardımcısı onayın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tezini hazırlayarak görevli bulunduğu birim amirine teslim eder.

    (4) Zorunlu hallerde bir yıllık tez hazırlama süresi, birim amiri tarafından bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl uzatılabilir.

    (5) Uzman yardımcısına uzmanlık tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Bakanlıkça gerekli kolaylık ve imkân sağlanır.

    Tez danışmanı

    Madde 23 - (1) Uzmanlık tezinin hazırlanması sürecinde, uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Bakanlığın görev alanı ile ilgili hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek maksadıyla bir danışman belirlenir. Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.

    (2) Uzmanlar ile Bakanlık teşkilatı veya bağlı kuruluşlarında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri tez danışmanı olarak belirlenir. Gerektiğinde üniversitelerden de danışman belirlenebilir.

    (3) Tez hazırlanması süreci ve danışmanlık usul ve esasları Bakanlıkça bir yönerge ile belirlenir.

    Uzmanlık yeterlik sınav kurulu

    Madde 24 - (1) Uzmanlık yeterlik sınav kurulu, uzman yardımcısının görevlendirildiği birim, uzmanlık tezinin konusu ve mezun olduğu bölüm gözetilerek ilgili birim amirinin teklifi ve Bakan onayı ile Müsteşar yardımcısı veya ilgili birim amiri başkanlığında, daire başkanı ve üstü personel ile hukuk müşavirlerinden olmak üzere, başkan dâhil beş kişiden oluşur. Bunlar arasından iki kişi daha sınav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir. Gereken hallerde sınav kurulunda, en fazla iki asil ve bir yedek üye çevre ve orman uzmanları arasından görevlendirilebilir.

    Tezin değerlendirilmesi, tez savunması ve mülakat

    Madde 25 - (1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince gecikmeksizin sınav kuruluna dağıtılır. Uzman yardımcısı, sicilinin de olumlu olması halinde tez savunması ve mülakata girmeye hak kazanır ve tezinin teslimi tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez savunması ve mülakat için çağrılır. Bu çağrı mülakat tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapılır.

    (2) Hazırlanan uzmanlık tezini ve uzmanlık tezi hakkında uzman yardımcısının bilgilerini değerlendirmek üzere tez savunması ve mülakat yapılır. Uzmanlık yeterlik sınav kurulu tez savunması ve mülakat safhasında uzman yardımcısının Bakanlığın görev sahası ile ilgili konulardaki genel bilgilerini de göz önüne alarak değerlendirme yapar. Her sınav kurulu üyesi yüz üzerinden ayrı ayrı not takdir eder. Bunların aritmetik ortalaması sınav başarı notunu meydana getirir. Uzman adayının başarılı sayılması için not ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

    (3) Tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı en geç bir yıl içinde yeniden bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı, durumuna uygun diğer kadrolara atanır.

    (4) Sınav kurulu tarafından tezi yeterli bulunduğu halde tez savunmasında ve mülakatta yetersiz görülen uzman yardımcısı üç ay içerisinde aynı tez konusunda doğrudan tez savunması ve mülakata girer. İkinci tez savunması ve mülakatta da yetersiz görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunması ve mülakata girmeyen uzman yardımcısı, durumuna uygun diğer kadrolara atanır.

    (5) Sınav kurulu tarafından tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeler yapılmasının gerektiğinin belirlenmesi halinde, uzman yardımcısı tezinde yapılması istenilen düzeltmeleri en geç iki ay içerisinde tamamlayarak tezi teslim etmek zorundadır.

    (6) Tezin kabul edilmesinden sonra tezin izlenmesi ve tezden faydalanılması maksadıyla Bakanlıkça bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

    Sınav sonucu uzmanlığa atanma

    Madde 26 - (1) Yeterlik sınavı sonunda, sınav kurulu, her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına bildirir ve başarılı olanların atama işlemleri kadro durumuna göre yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Sorumluluk ve Eğitimleri

    Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

    Madde 27 - (1) Uzman yardımcıları;

    a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

    b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yapmakla,

    c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacak yayınları takip etmekle,

    ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmakla,

    d) Amirleri veya uzman tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmekle,

    yükümlüdürler.

    Uzmanların görev ve sorumlulukları

    Madde 28 - (1) Uzmanlar;

    a) Mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla,

    b) Uluslararası antlaşma ve sözleşmeleri takip etmekle,

    c) Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmekle,

    ç) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmekle,

    d) Yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve Bakanlık içi ya da kurumlararası toplantı ve çalışmalara katılmakla,

    e) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmakla,

    f) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,

    g) Verilecek diğer görevleri yapmakla,

    görevli ve yükümlüdürler.

    Uzman ve uzman yardımcılarının eğitimleri

    Madde 29 - (1) Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.

    (2) Uzman ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlık tarafından hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.

    Yurt dışı eğitim

    Madde 30 - (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

    ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 31 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Uzmanlığa yeniden atanma

    Madde 32 - (1) Uzmanlık sıfatını kazandıktan sonra Çevre ve Orman Bakanlığından çeşitli sebeplerle görevinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla unvan ve durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 33 - (1) 14/6/2005 tarihli ve 25845 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevre ve Orman Uzman Yardımcılığı Giriş ve Çevre Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Önceki tarihli sınavların geçerliliği

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, 1/1/2010 tarihinden sonra yapılan sınavlar için de uygulanır.

    Mevcut uzman ve uzman yardımcıları

    Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman ve uzman yardımcısı olarak görevde bulunanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 34 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 35 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar