AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi: 26/01/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27827

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar