MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği

    Millî Eğitim Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 26/02/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27858

    ***20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 70. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel okullarda eğitim ve öğretim ile yönetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; özel okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim ve öğretim, yönetim, kayıt, devam-devamsızlık, nakil, öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve işleyişle ilgili usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

    b) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

    c) Diğer personel: Okulda eğitim personeli dışındaki görevlileri,

    ç) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

    d) Eğitim personeli: Okulda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri görevlileri,

    e) Genel müdür: Gerçek veya tüzel kişiye ait birden fazla özel öğretim kurumunun yöneticisini,

    f) Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

    g) Kurucu: Okulun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

    ğ) Kurucu temsilcisi: Özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından seçilen ve kurum açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

    h) Okul müdürü: Özel okulun müdürünü,

    ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

    i) Öğretmen: Özel okulda asıl görevli aylık ücretli veya ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmeni,

    j) Okul: Özel okul öncesi eğitimi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarını,

    k) Usta öğretici: En az ortaöğretim mezunu ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendiren veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

    l) Uzman öğretici: Görevlendirileceği alanda yükseköğrenim görmüş diğer öğreticileri,

    m) Valilik: Özel okulun bulunduğu ilin valiliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Okulun Amacı ve Öğretim Şekli

    Okulun amacı

    Madde 5 - (1) Okulun amacı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen Türk millî eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencileri, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek ve ilgi, yetenek ve başarılarına göre hayata, iş alanlarına, üst öğretime ve mesleğe hazırlamaktır.

    Kurucuya ait okullar, okulların öğretim şekli ve sosyal tesisler

    Madde 6 - (1) Kurucuya ait okullar, okulların öğretim şekli ve sosyal tesisler Ek-1'de yer alan tabloya göre belirtilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Okul Personeli, Görevlendirme, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Okul personeli

    Madde 7 - (1) Okulda görevlendirilecek eğitim personeli ile diğer personel, Ek-2' de yer alan tabloya göre belirtilir.

    Görevlendirme

    Madde 8 - (1) Okulda çalışacak personelin görevlendirilmesi, 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    Görev, yetki ve sorumluluklar

    Madde 9 - (1) Okullardaki eğitim personeli ile diğer görevliler; görev, yetki ve sorumlulukları bakımından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ve dengi resmî kurumlarda görevli personelle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

    Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 10 - (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi;

    a) Her yıl okulun mali bütçesini düzenler.

    b) Okul yönetimince talep edilen eğitim ve öğretimle ilgili araç ve gereçle diğer ihtiyaçları sağlar.

    c) Hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre personelin görevlendirilmesini sağlar.

    ç) Gerektiğinde öğretmenler kurulu toplantısına katılarak eğitim personelinin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

    d) Eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesini, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.

    e) Eğitim personelinin iş sözleşmesini yaparak çalışma izin ve çalışma iznini uzatma onaylarının zamanında alınmasını sağlar.

    f) Okulun gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri izler; muhasebeye ilişkin defter, dosya ve kayıt makbuzlarının tutulmasını sağlar.

    g) Yangın, doğal afet ve kazalara karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemleri alır.

    ğ) İlgili mevzuata göre ilk yardım ve özel güvenlik önlemleri alır.

    h) Okulun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda okul veya okullarını temsil eder veya görevlendireceği kişi tarafından temsil edilmesini sağlar.

    ı) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapar.

    (2) Kurucu veya kurucu temsilcisi; okulda eğitim ortamının sağlanması için maddî imkânların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı ile araç ve gerecin temini gibi hususlardan birinci derecede sorumludur.

    (3) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisinin, eğitim ve öğretim işlerinde doğrudan görev ve yetkisi bulunmaz.

    (4) Kurucu veya kurucu temsilcisi; okul müdürünün izinli veya raporlu olduğu sürelerde millî eğitim müdürlüğünün onayıyla müdür başyardımcısı veya müdür yardımcılarından birinin müdürlüğe vekâleten görevlendirilmesini sağlar. Bunların bulunmaması hâlinde yönetici olma şartlarını taşıyan bir öğretmenin bu göreve vekâleten görevlendirilmesini sağlar.

    Genel müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 11 - (1) Genel müdür;

    a) Gerektiğinde kendisine bağlı okullardaki toplantılara başkanlık eder.

    b) Branşında ders bulunması durumunda haftada 6 saate kadar derse girebilir.

    c) Eğitim personeli ve diğer personelin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

    ç) Eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin verimli şekilde yapılmasını sağlar.

    d) İzin kullanacak personele, okul müdürüyle birlikte izin belgesi düzenler.

    e) Yönetim ile eğitim personeli arasındaki koordineyi sağlar.

    f) Eğitim personelinin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlem alır.

    g) Eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma iznini uzatma onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

    ğ) Okulun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda okullarını temsil eder.

    h) Eğitim personelinin kanaat raporlarını usulüne uygun olarak doldurur.

    ı) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri de yapar.

    (2) Genel müdür, okullarda eğitim ve öğretimin kaliteli olarak sürdürülmesi, öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirilmesi, başarının artırılması için gerekli önlemlerin alınarak uygulanmasından, Bakanlığa ve ilgili diğer resmî makamlar ile kurucuya karşı sorumludur.

    (3) Genel müdür aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi ise okulun mali işlerinden de sorumludur.

    Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 12 - (1) Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdürlüğe vekâlet eder.

    Okul müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 13 - (1) Okul müdürü;

    a) Programların amacına uygun şekilde yürütülmesi, başarının artırılması, eğitimin kaliteli olarak sürdürülmesi için gerekli önlemleri alarak uygular.

    b) Okuldaki tüm personelle yapılacak toplantılara başkanlık eder.

    c) Okulun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda okulu temsil eder.

    ç) Aday öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerin adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili işleri yürütür.

    d) Eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma iznini uzatma onaylarını zamanında alır.

    e) Eğitim ve öğretim, ölçme ve değerlendirme, yönetim ve benzeri konularda personelden gelen raporları inceler ve gereğini yapar.

    f) Öğretim yılı başlamadan bir ay önce öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, eğitim ve öğretim etkinliklerini planlar, personel arasında gerekli görev bölümünü yapar, ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alır.

    g) Defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan verilmeden usulüne göre yapılmasını sağlar.

    ğ) Eğitim personelinin bilim, teknik ve eğitim, alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır ve yetiştirilmesini sağlar.

    h) Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır, okul bünyesinde görev yapan eğitim personelinden hizmet içi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.

    ı) Eğitim personelinin çalışmalarını planlı olarak yapmaları için yıllık planlar ile haftalık ders programlarının yapılmasını sağlar ve onaylar.

    i) Kütüphane ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını, eğitim personeli ile öğrencilerin bunlardan yararlanmasını sağlar.

    j) Yönetim görevini aksatmamak şartıyla branşında olmak üzere haftada aylık karşılığı 6, isteğe bağlı ek ders görevi karşılığı ise 6 saat olmak üzere toplam 12 saat derse girebilir.

    k) Öğretim yılı başlamadan önce yıllık çalışma takvimini hazırlar ve okulun bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

    l) Her öğretim yılı için okulda uygulanan programa göre, öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu veya ödül ve disiplin kurulunu oluşturur.

    m) Eğitim personelinin nöbet çizelgesini hazırlar.

    n) Eğitim ve öğretimle ilgili yürürlüğe giren mevzuatın personele duyurulmasını ve mevzuatla ilgili bilgi edinilmesini sağlar.

    o) Öğrenci başarısı ile ölçme ve değerlendirmeye, ilişkin işlerin düzenli yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

    ö) Açılacak yetiştirme kursları ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

    p) Genel müdürün bulunması hâlinde izin kullanacak personele, genel müdürle birlikte izin verir.

    r) Eğitim personelinin kanaat raporlarını usulüne uygun olarak doldurur.

    s) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.

    (2) Okul müdürü; okulun yönetiminden, okulun amacı doğrultusunda öğrencilerin yetiştirilmesinden, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden kurucu veya kurucu temsilcisine varsa genel müdüre, Bakanlığa ve resmî makamlara karşı sorumludur.

    (3) Okul müdürü, kurucu veya kurucu temsilcisi olduğunda okulun mali işlerinden de sorumludur.

    (4) Okul müdürü, sorumluluk, her ikisinde de kalmak üzere yönetim veya eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin bir kısmını müdür yardımcısına devredebilir.

    (5) Okul müdürü, okula genel müdür atanmadığında bu Yönetmelikte genel müdüre verilen yetkileri kullanır.

    Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 14 - (1) Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı, dengi resmî okul mevzuatında belirtilen görevler ile okul müdürünün vereceği görevleri yapar. Okul müdürünün izinli veya raporlu olması hâlinde müdürlüğe vekâlet eder.

    Bölüm veya zümre başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

    Madde 15 - (1) Okullarda zümre öğretmenler kurulu veya bölüm öğretmenler kuruluna başkanlık etmek üzere zümre/bölüm başkanı görevlendirilir. Zümre başkanı veya bölüm başkanı, zümre öğretmenler kurulu ve bölüm öğretmenler kurulu görevlerini, dengi resmî okulların mevzuatına göre yürütür.

    Ölçme ve değerlendirme servisi yöneticisi

    Madde 16 - (1) Ölçme ve değerlendirme servisi; öğrencilerin genel başarı seviyesini, üstün yetenekli öğrencileri, öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuları bölüm veya zümre başkanı ve diğer öğretmenlerle iş birliği yaparak tespit etmek ve tedbir almak üzere;

    a) Yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımları esas alınarak sürece dayalı bir değerlendirme yapılması için, 4 üncü sınıftan itibaren her dönemde tüm derslerden en az bir defa ortak sınavların yapılmasını sağlar.

    b) Ortak sınav sonuçlarını değerlendirerek her öğrencinin öğrenemediği konuları ve eksik kalan kazanımlarını ayrı ayrı tespit ederek nedenlerini araştırır.

    c) Öğrencinin bireysel başarısı ile şubesindeki ve okulun aynı sınıflar içindeki başarı derecesini tespit eder, öğrencilerin derslere göre başarı grafiğini çıkarır.

    ç) Ölçme ve değerlendirme sonunda yaptığı tespitleri bir rapor hâlinde ilgililere iletilmek üzere okul müdürüne verir.

    d) Bütün çalışmalarında bölüm veya zümre başkanları, eğitim personeli, öğrenci ve diğer ilgililerle iş birliği yapar.

    e) Ölçme ve değerlendirmede kullanılmak üzere soru bankası oluşturur.

    f) Öğrencilerin başarı durumlarıyla ilgili velilerle görüşme yapar. Dengi okul mevzuatında belirtilenler dışında, öğrenci veya velilere bir dönemde en az iki defa olmak üzere ara karne hazırlar.

    (2) Öğretmenler, yaptıkları sınavların sonuçlarını ölçme ve değerlendirme servisine de verirler.

    Öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler

    Madde 17 - (1) Öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler, dengi resmî okul yönetmeliklerinde belirtilen görevler ile bölüm veya zümre başkanı ve okul müdürünün vereceği görevleri yaparlar.

    Rehber öğretmenler

    Madde 18 - (1) Rehber öğretmenler, 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar.

    Danışman

    Madde 19 - (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi, ihtiyaç duyulan alanlarda kendisine, genel müdür veya okul müdürüne bağlı olarak çalışacak danışman görevlendirebilir.

    Diğer personel

    Madde 20 - (1) Diğer personel, dengi resmî okul mevzuatında belirtilen görevleri yapar. Bu Yönetmelikte ve dengi resmî okul mevzuatında görevleri belirtilmeyen personel ise genel müdür, okul müdürü ve okul müdür yardımcılarının vereceği görevleri yapar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kayıtlar ve Nakiller

    Kayıtlar

    Madde 21 - (1) Okullarda öğrenci kayıtları;

    a) Okul öncesi eğitimi ve ilköğretim okullarında öğrenci kayıtları, kayıt bölgesi şartı dışında resmî okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılır. Ancak okul öncesi eğitimi okulları ile ilköğretim okullarının birinci sınıflarına öğrenci alımında hiçbir surette sınav yapılmaz.

    b) Ortaöğretim okullarında öğrenci kayıtları, kayıt bölgesi şartı dışında resmî okullardaki şartlar esas alınmak, genellik ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılır.

    (2) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgisi ile Türkçe derslerinden seviyesi, okul yönetiminin oluşturacağı komisyonca ders yılı bitim tarihi ile okulun açıldığı ilk hafta içinde belirlenecek bir tarihte yapılacak yazılı ve sözlü seviye tespit sınavıyla belirlenir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bu sınava girebilmesi için veli, bu durumu okul müdürlüğüne kesin kayıt sırasında yazılı olarak bildirir.

    (3) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler için en fazla iki seviye belirleme sınavı yapılabilir.

    (4) Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, her öğretim yılı için çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir.

    Nakiller

    Madde 22 - (1) Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri ve resmî dengi okulların mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.

    (2) Okulların ara sınıflarına nakillerde nakil için başvuranların sayısı, o sınıfa ait kontenjanı aşması durumunda, okulun seviyesi dikkate alınarak kurum yönetmeliğine konulan aşağıdaki hükümlerden birine göre kayıt yapılır.

    a) Noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre kayıt yapılır.

    b) İlköğretimin 2 ve 3 üncü sınıflarına yapılacak nakiller dışında, öğrencilerin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden, okul yönetiminin oluşturulacağı komisyon tarafından yapılacak sınav sonucundaki sıralamaya göre kayıt yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Sınıf Mevcutları, Öğrenim Ücretinin Tespiti, Ücretsiz ya da Burslu Okuma

    Sınıf mevcutları

    Madde 23 - (1) Sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, ilköğretim ve ortaöğretimde 30, fen liseleri ile sosyal bilimler, sağlık meslek ve benzeri liselerde dengi resmî okulların mevzuatında belirtilen sayıda öğrenciden fazla olamaz.

    Öğrenci ücretleri

    Madde 24 - (1) Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsili 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

    Ücretsiz veya burslu öğrenciler

    Madde 25 - (1) Ücretsiz veya burslu olarak okutulacak öğrenciler 11/2/2009 tarihli ve 27138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre tespit edilir.

    (2) Birinci fıkrada yer alan Yönetmelik hükümlerini yerine getirdikten sonra, ayrıca Bakanlıktan izin alınması şartıyla daha fazla ücretsiz öğrenci okutabilir.

    ALTINCI BÖLÜM: Haftalık Ders Çizelgesi ve Öğretim Programı

    Haftalık ders çizelgesi ve öğretim programı

    Madde 26 - (1) Okulda; dengi resmî okullarda uygulanan haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarının uygulanması esastır. Farklı program veya ders çizelgeleri Bakanlıkça onaylanması durumunda uygulanabilir. Farklı derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulayan okullarca, kurum yönetmeliğine çizelge ve programa ait Bakanlık onay tarih ve sayısı yazılır.

    Ders ve yardımcı ders kitapları

    Madde 27 - (1) Okullarda okutulacak ders kitapları, 31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre tespit edilir.

    Ders saati süresi

    Madde 28 - (1) Okullarda öğretim seviyesine göre resmî dengi okullardaki ders saati süresi uygulanır.

    (2) İlköğretim ve ortaöğretim okulu aynı binada bulunan okullarda ders saati süreleri 40 veya 45 dakika olarak uygulanabilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Öğrenci Başarısının Tespiti ve Okul-Aile Birliği

    Öğrenci başarısının tespiti

    Madde 29 - (1) Öğrenci başarısının tespitinde dengi resmî okul yönetmelikleri veya okula ait Bakanlıkça onaylanmış yönetmelik hükümleri esas alınır. Kurum yönetmeliğine Bakanlık onay tarih ve sayısı yazılır.

    Okul-aile birliği çalışmaları

    Madde 30 - (1) Okullarda, 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre okul-aile birliği kurulur. Ancak, okulun bölümlerinin kiraya verilmesi, işletilmesi ve benzeri görevleri okul yönetimince izin verilmesi hâlinde yürütür.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Kurullar, komisyonlar ve ekipler

    Madde 31 - (1) Okulda, dengi resmî okulların mevzuatına göre kurul, komisyon ve ekipler oluşturularak çalışmalarını bu mevzuata göre yürütür.

    (2) Bunların dışında kurum yönetmeliğinde belirtilmek kaydıyla farklı kurul, komisyon ve ekipler oluşturulabilir.

    Yetiştirme kursları

    Madde 32 - (1) Okulda öğrencileri yetiştirmek ve sınavlara hazırlamak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yetiştirme kursları açılabilir.

    Kılık-kıyafet

    Madde 33 - (1) Özel okullarda eğitim personeli ve diğer personel ile öğrencilerin kılık-kıyafetlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Aday eğitim personeli

    Madde 34 - (1) Aday eğitim personelinin adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili iş ve işlemler Genel Müdürlükçe düzenlenecek esaslara göre yürütülür.

    Öğretmenlerin iş başında eğitimi

    Madde 35 - (1) Okullar, öğretmenleri yetiştirmek için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca öğretmenler, Bakanlıkça açılacak hizmet içi eğitim kurslarına katılır. Öğretmenler, zümre başkanlarının verecekleri konularda inceleme ve araştırma yaparak rapor hazırlar. Her öğretmen, yılsonunda okuttuğu dersin konularını yetiştirememişse yetiştiremediği konularda yetiştirememesini sebepleri ile birlikte öğretimde karşılaştığı güçlükleri ve bu güçlüklerin çözümü üzerine görüşlerini kapsayan bir rapor hazırlar ve bu raporu okul müdürüne verir.

    (2) Kurucu ve tüm üyeleri özel öğretim kurumlarının kurucusu olan oda, dernek, birlik veya vakıflarca da okullardaki personele valilikten izin alınarak hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenebilir. Okullar, Bakanlıktan izin almış olan özel hizmet içi eğitim merkezlerinden de hizmet satın alabilir.

    Uzaktan öğretim yapan okullar

    Madde 36 - (1) Her türlü iletişim araçları kullanılarak uzaktan öğretim yöntemiyle yapılacak okul faaliyetlerine ilişkin hükümler çıkarılacak yönergeyle belirlenir.

    Kurum yönetmeliği

    Madde 37 - (1) Özel okul yönetimleri;

    a) Bu Yönetmelikteki aynen uygulayacakları maddelerin numarasının,

    b) Farklı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarını uygulamaları hâlinde bunların Bakanlık onay tarih ve sayısının,

    c) Uygulamak istedikleri öğrenci kayıt ve nakil şartlarının,

    ç) Öğrenci başarısının tespitine ilişkin farklı hükümlerin bulunduğu yönetmeliğin Bakanlık onay tarih ve sayısının,

    d) Okulun birim ve personelini gösteren Ek-1 ve Ek-2'de yer alan tablolarının,

    yer aldığı kurumlarına ait kurum yönetmeliklerini düzenleyerek Bakanlığa gönderir.

    (2) Bu Yönetmelikteki hükümlerden farklı uygulama yapacak olan okullar, önerilerine ilişkin düzenlemeyi, Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunulmak üzere Bakanlığa gönderir.

    Diğer hususlar

    Madde 38 - (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile okulları ilgilendiren diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 39 - (1) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Kazanılmış haklar

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce okullarda kayıtlı öğrencilerin kayıtla kazanmış oldukları üst öğretime geçişe ilişkin hakları saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 40 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 41 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar