KÜLTÜREL VE SOSYAL İLİŞKİLER EŞGÜDÜM DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Kültürel Ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 26/02/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27858

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun oluşumuna, toplanmasına, yönetimine, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu, oluşturulacak üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışmalarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı olduğu Bakanı,

    b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

    c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

    ç) Kanun: 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    d) Kurul: Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunu,

    e) Kurul Başkanı: Başbakanı veya Bakanı,

    f) Üst ve Alt Kurullar ile İhtisas Kurulları: Kurul Başkanı tarafından belirli bir konuda çalışma yapmak üzere görevlendirilen üyelerden oluşan üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarını,

    g) Üye: Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu Başkan ve üyelerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kurulun Oluşumu ve Görevleri

    Kurulun oluşumu

    Madde 5 - (1) Kurul; Başbakanın veya ilgili Bakanın başkanlığında,

    a) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı,

    b) Adalet Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    c) İçişleri Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    ç) Dışişleri Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    e) Milli Eğitim Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    f) Ulaştırma Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    g) Kültür ve Turizm Bakanlığının en az Genel Müdür seviyesinde temsilcisi,

    ğ) Dış Ticaret Müsteşarlığının en az Genel Müdür veya başkan seviyesinde temsilcisi,

    h) Diyanet İşleri Başkanlığının en az Genel Müdür veya başkan seviyesinde temsilcisi,

    ı) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün en az Genel Müdür veya başkan seviyesinde temsilcisi,

    i) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanı,

    j) Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) temsilcisi,

    k) Konu hakkında çalışma yapan dernekler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşlarından, Başkanlığın teklifi ve Kurul Başkanının oluru ile seçilecek konu uzmanı en fazla beş üye,

    l) Kurul Başkanı tarafından uygun görülen diğer yetkililer.

    (2) Kamu kurum ve kuruluşları, Kurul üyesi temsilcilerinin isimlerini her yılın Ocak ayı içerisinde Başkanlığa bildirirler.

    (3) Kurul Başkanı, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturabilir.

    Kurulun görev ve yetkileri

    Madde 6 - (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Soydaş ve akraba topluluklarla sosyal, kültürel, iktisadî ve diğer alanlarda ilişkilerin korunup geliştirilmesi ile ilgili esasları hazırlamak.

    b) Görev alanında ilgili kurum ve kuruluşların yapacağı çalışmaların ortak stratejisini belirlemek.

    Kurul Başkanının görev ve yetkileri

    Madde 7 - (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Kurul toplantılarına başkanlık yapmak.

    b) Kurulun toplanma tarihi ve yerini tespit etmek, gündeme karar vermek.

    c) İhtiyaç duyulan konularla ilgili olarak, Kurul içinden üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturmak.

    ç) Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışma ve faaliyetlerini koordine etmek.

    Kurul üyelerinin görevleri

    Madde 8 - (1) Kurul üyelerinin görevleri şunlardır:

    a) Kurul toplantılarına, Kurul gündemine ilişkin ön hazırlık yapmış olarak katılmak.

    b) Soydaş ve Akraba Topluluklar ile ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmeye yönelik projeler üretmek.

    c) Kurul toplantılarında alınan kararların kendi kurum ve kuruluşlarında etkin bir şekilde uygulanmasını takip etmek ve yaptıkları çalışmaları toplantı tarihinden itibaren en fazla üç ay içerisinde Başkanlığa bildirmek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

    Kurul toplantıları

    Madde 9 - (1) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine her yıl en az bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Kurul Başkanının çağrısı ile Kurul olağanüstü toplanabilir.

    (2) Toplantıya davet, toplantı gününden en az otuz gün önce üyelere yazılı olarak gündem taslağı ile birlikte gönderilir.

    (3) Kurul üyeleri, gündeme alınmasını istedikleri önerileri, Kurul toplantısı başlama tarihinden en az onbeş gün önce Kurul sekretaryasına yazılı olarak bildirir. Kurul Başkanınca uygun görülen öneriler gündeme alınır. Nihai gündem, Kurul toplantısı başlama tarihinden yedi gün önce üyelere dağıtılır.

    (4) Kurul toplantıları, Kurul Başkanının yönetiminde yapılır.

    Kurul kararları

    Madde 10 - (1) Kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

    (2) Kurul kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir ve sonuçları hakkında Kurula bilgi verilir.

    (3) Kurul kararlarının uygulanmasına ilişkin işlemler ve uygulama süreci, Başkanlıkça takip edilir.

    Kurul kararlarının duyurulması

    Madde 11 - (1) Kurulda alınan kararlar, sekretarya tarafından, toplantıyı takip eden on beş gün içinde, üyelere ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

    Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları

    Madde 12 - (1) Kurul Başkanı tarafından, Kurul gündemine alınan konular üzerinde detaylı çalışmalar yapmak üzere, gerektiğinde üyeler arasından üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları oluşturulabilir.

    (2) Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları, hazırlayacakları raporları Kurulda değerlendirilmek üzere Kurul Başkanına sunarlar.

    (3) Üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları, Kurul Başkanının oluru ile çalışma projeleri, çalıştay ve toplantılar gerçekleştirirler.

    Sekretarya

    Madde 13 - (1) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlık Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Sekretaryanın görevleri

    Madde 14 - (1) Sekretarya, Kurulun görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

    a) Kurul toplantılarının düzenlenmesine ilişkin ön hazırlıkları ve yazışmaları yapmak.

    b) Kurul toplantılarının tarihini, yerini ve gündem taslağını üyelere bildirmek ve ilgili kurumlar ile iletişim sağlamak.

    c) Kurul ve üst ve alt kurullar ile ihtisas kurulları toplantıları için gerekli koordinasyonu sağlamak, mekânsal ve teknik altyapı ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

    ç) Kurul ve üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının gündemlerini takip etmek ve toplantı karar metinlerini yazmak.

    d) Kurulun raportörlük, tutanak, dosyalama, evrak giriş ve çıkış işlemleri ile arşiv faaliyetlerini yürütmek, alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

    e) Kurul çalışmalarının değerlendirildiği yıllık izleme raporlarını hazırlamak.

    f) Kurula sunmak üzere, görev alanı ile ilgili kamu ve sivil paydaş kurumların çalışmaları ile ilgili raporları hazırlamak.

    g) Kurul ve üst ve alt kurullar ile ihtisas kurullarının çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Gizlilik ilkesi

    Madde 15 - (1) Üyeler, Kuruldaki faaliyetleri dolayısıyla edindikleri tüm gizli bilgi ve belgeleri görevlerinden ayrılmış olsalar dahi açıklayamazlar.

    Malî hükümler

    Madde 16 - (1) Kurulun çalışmaları için yapılacak giderler ile Kurul tarafından verilen görevlerin ifası amacıyla yapılacak ulaşım, konaklama, katılım, harcırah ve benzeri giderler Başkanlık bütçesinin ilgili tertiplerine konulacak ödeneklerden karşılanır.

    Yürürlük

    Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar