DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMATİK KARİYER MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Dışişleri Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 01/03/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27861

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10, 12 ve 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Dışişleri Bakanını,

    b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

    c) Bakanlık Komisyonu: 6004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan komisyonu,

    ç) Diplomatik kariyer memurları: Bakanlıkta görevli meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarını,

    d) Giriş sınavı: Mevcut memuriyet statüsüne girme hakkının kazanıldığı Bakanlık yarışma sınavını,

    e) Görevde yükselme: 6004 sayılı Kanunun ekinde yer alan (1) ve (2) sayılı listelerde gösterilen unvanlara atanmayı,

    f) Konsolosluk ve ihtisas memuru: 6004 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,

    g) Meslek memuru: 6004 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında statüsü belirlenmiş memurları,

    ğ) Unvan grupları: Diplomatik kariyer memurlarının genel terfi aşamalarını,

    h) Üst yönetim grubu: Ek göstergesi 4800 ün üzerindeki görevleri,

    ı) Yeterlilik sınavı: Başarılı olunması halinde başkâtip veya konsolos unvanlarının kazanıldığı sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

    Derece ve unvan terfilerine ilişkin genel esaslar

    Madde 4 - (1) Diplomatik kariyer memurlarının kadro ve maaş dereceleri itibarıyla terfileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun genel hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    (2) Diplomatik kariyer memurlarının görevde yükselmelerinin unvan grupları itibarıyla gerçekleştirilmesi esastır. Birinci unvan grubuna kadarki terfilerde, her bir unvan grubunda geçirilmesi gereken asgari süreler dikkate alınır. Bu süreler, meslek memurları için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı tabloda, konsolosluk ve ihtisas memurları için EK-2 sayılı tabloda gösterilmiştir. Her bir unvan grubunda en az bir yıl görev yapılması şarttır.

    (3) Bir üst unvan grubuna yapılacak terfide, disiplinle ilgili hususlar da dikkate alınmak suretiyle, memurun başarı düzeyi, idarecilik kabiliyeti, mesleki birikimi ve gelişimi ile görev motivasyonuna ilişkin olarak Bakanlık Komisyonunca yapılacak değerlendirme esas alınır. Bu değerlendirmede yeterli görülmeyenler, asgari bekleme sürelerini veya yeterlilik sınavı için gerekli fiili hizmet sürelerini tamamlamış olsalar dahi, yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar yeterlilik sınavına alınmaz veya üst unvan grubuna yükseltilmezler. Bu fıkranın uygulanmasında Bakanlık Komisyonunun yılda en az iki defa toplanması esastır.

    (4) Unvan grup ya da gruplarında geçirilmesi gereken asgari süre, kendi imkânlarıyla veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78, 79 ve 80 inci maddeleri kapsamında doktora yapmış olanlar için iki, yüksek lisans yapmış olanlar için bir yıl kısaltılır. Unvan gruplarında hak edilen süre kısaltmaları, derece terfilerine halel gelmeksizin, yüksek lisans derecesine sahip meslek memurları için üçüncü unvan grubuna geçmelerini, doktora derecesine sahip meslek memurları için ikinci unvan grubuna geçmelerini müteakip yapılır. Konsolosluk ve ihtisas memurları için süre kısaltmaları yüksek lisans derecesine sahip olanlar için dördüncü unvan grubunda, doktora derecesine sahip olanlar için üçüncü unvan grubunda yapılır.

    (5) Bakanlık Komisyonu, ikinci unvan grubundaki bir memuru, asgari bekleme süresini en fazla bir yıl kısaltıp üst yönetim grubuna atayabilir.

    (6) Unvan gruplarındaki asgari bekleme sürelerinin hesaplanmasında, mevcut statüde göreve başlama tarihi sonrasında Bakanlığın izniyle uluslararası kuruluşlarda geçirilen süreler ile memuriyete giriş öncesinde yapılmış olsa dahi, askerlik hizmetinde geçirilen süreler de dikkate alınır. Bununla birlikte, ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler ile başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavında başarısızlık nedeniyle bir alt unvan grubunda geçirilen fazladan süre dikkate alınmaz.

    (7) Memurlara bir derece verilmesine ilişkin düzenlemeler uyarınca geçmişte verilenler ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden sonra verilebilecek dereceler ekli tablolarda gösterilen asgari bekleme sürelerini kısaltmaz.

    Meslek memurlarının gireceği yeterlilik sınavı

    Madde 5 - (1) Meslek memurları, mevcut statülerinde geçirdikleri askerlik dahil en erken altıncı fiili hizmet yılını tamamlayacakları sınav döneminde ve ikinci kâtip veya muavin konsolos unvanında geçirdikleri üçüncü yıl içerisinde başkâtiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavına girer. Bu sınavı kazananlar, merkez teşkilatında başkâtip, yurtdışı teşkilatında ise görev yapılan temsilciliğin diplomatik veya konsüler niteliğine göre başkâtip veya konsolos unvanını almaya hak kazanır. Bu unvanlara ilişkin intibak, beşinci unvan grubundaki asgari bekleme süresi tamamlandıktan sonra yapılır.

    (2) Başkâtiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavında iki kez başarılı olamayanlara, konsolosluk ve ihtisas memurları için öngörülen kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlilik sınavına iki kez katılma hakkı verilir. Bu memurlar, kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlilik sınavına, en erken, mevcut statülerindeki dokuzuncu fiili hizmet yılı içerisinde girebilir. Bu sınava katılıp başarılı olan meslek memurları konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçmiş olur. Bu sınavlarda başarılı olamayanlar ise mevcut statülerini ve unvanlarını korur, ancak daha üst unvan gruplarına yükseltilmezler. Her iki kategorideki yeterlilik sınavlarında kullanılacak ikinci sınav hakkı, başarısız olunan ilk sınavı takiben düzenlenen üç sınavdan birinde kullanılır.

    Konsolosluk ve ihtisas memurlarının gireceği yeterlilik sınavı

    Madde 6 - (1) Konsolosluk ve ihtisas memurları, mevcut statülerinde geçirdikleri askerlik dahil en erken dokuzuncu fiili hizmet yılı içerisinde kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlilik sınavına girer. Bu sınavda iki kez başarılı olamayanlar başkâtip veya konsolos unvanı alma haklarını kaybeder ve daha üst unvan gruplarına yükseltilmezler. İkinci sınav hakkı, başarısız olunan ilk sınavı takiben düzenlenen üç sınavdan birinde kullanılır. Sınavı kazananların intibakı beşinci unvan grubundaki asgari bekleme süresi tamamlandıktan sonra yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Belirli Unvanlı Kadrolara Atanmaya İlişkin Özel Hükümler

    Büyükelçi ve daimi temsilci unvanları

    Madde 7 - (1) Meslek memurlarının dış temsilcilik gruplandırması gözetilmeksizin büyükelçi veya daimi temsilci olarak atanabilmeleri için, merkez teşkilatında elçi veya yurtdışı teşkilatında elçi, elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı ve birinci sınıf başkonsolos unvanlarından biriyle, başarılı şekilde en az bir yıl görev yapmış olmaları gerekir.

    (2) Birinci fıkrada sayılan unvanlı kadrolara henüz atanmamış birinci derece kadrodaki meslek memurları ile ikinci ve üçüncü derece kadrodaki meslek memurları, EK-1 sayılı tabloda gösterilen unvan grupları ve asgari bekleme süreleri ile bağlı kalınmaksızın, dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilciliklere büyükelçi veya daimi temsilci olarak atanabilir.

    Birinci sınıf başkonsolos, elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı ve daimi temsilci yardımcısı unvanları

    Madde 8 - (1) Birinci unvan grubunda bulunan meslek memurları ile ikinci unvan grubunda asgari hizmet süresini tamamlamış olan meslek memurları Bakanlık Komisyonunun teklifi ve Bakan onayı üzerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre birinci sınıf başkonsolos, elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı veya daimi temsilci yardımcısı olarak atanabilir.

    (2) Daha önce büyükelçilik yapmış meslek memurları ile merkez teşkilatında elçi veya yurtdışı teşkilatında elçi-müsteşar ya da elçi-daimi temsilci yardımcısı unvanıyla görev yapmış olan meslek memurları, konsolosluk şefi olarak atandıklarında birinci sınıf başkonsolos unvanını taşır. Büyükelçi unvanını daha önce kazanmış olanlar, büyükelçi unvanlarını da muhafaza eder.

    Bazı üst unvanlara terfide hak düşürücü süre

    Madde 9 - (1) Askerlik hizmeti dâhil olmak üzere meslek memurluğunda geçirdikleri toplam otuz yıllık fiili hizmet süresi içerisinde, merkez teşkilatında elçi unvanı taşımamış olan meslek memurları ile yurtdışı teşkilatında büyükelçi, daimi temsilci, elçi, elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı ve birinci sınıf başkonsolos unvanlarından herhangi birini taşımamış olan meslek memurları bu maddede sayılan unvanlara yükseltilme hakkını kaybeder. Birinci, ikinci veya üçüncü derecedeyken en az iki sene kesintisiz ve başarılı olarak maslahatgüzarlık yapmış olan meslek memurları bu hükümden muaftır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Meslek memurlarına ilişkin düzenlemeler

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, meslek memurları aşağıdaki esaslar çerçevesinde EK-1 sayılı tabloda gösterilen unvan gruplarına geçiş yaparlar. Bu memurların daha üst unvan gruplarına terfileri için her unvan grubunda en az bir yıl görev yapma şartı aranmaz. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte meslek memuru statüsü taşıyanlardan,

    a) Birinci derece kadroda bulunanlar, taşıdıkları unvanın birinci unvan grubunda da yer alması halinde, birinci unvan grubuna geçerler. Birinci derece kadroda bulunup, hâlihazırda taşıdığı unvanı birinci gruptaki unvanlar arasında bulunmayanlar, mevcut unvanlarının bulunduğu en yüksek gruba geçerler.

    b) Fiili hizmet süresi on iki yıldan fazla ve on sekiz yıldan az olanlar, taşıdıkları unvanın ikinci unvan grubunda da yer alması halinde, ikinci unvan grubuna geçerler. Bu memurlar için EK-1 sayılı tabloda gösterilen bekleme süreleri on ikinci fiili hizmet yıllarını doldurdukları tarihten itibaren hesaplanır. Hâlihazırda taşıdıkları unvanlar ikinci gruptaki unvanlar arasında bulunmayanlar, mevcut unvanlarının bulunduğu en yüksek gruba geçerler.

    c) Fiili hizmet süresi sekiz yıldan fazla ve on iki yıldan az olanlardan başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavında başarılı olmuş bulunanlar ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavında başarılı olacaklar üçüncü unvan grubuna geçerler. Bu memurlar için EK-1 sayılı tabloda gösterilen üçüncü unvan grubundaki bekleme süreleri sekizinci fiili hizmet yıllarını doldurdukları tarihten itibaren hesaplanır.

    ç) Fiili hizmet süresi altı yıldan fazla ve sekiz yıldan az olanlardan başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavında başarılı olanlar ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavında başarılı olacaklar dördüncü unvan grubuna geçerler. Bu memurlar için EK-1 sayılı tabloda gösterilen dördüncü unvan grubundaki bekleme süreleri altıncı fiili hizmet yıllarını doldurdukları tarihten itibaren hesaplanır.

    Meslek memurluğuna geçen hukuk müşavirlerine ilişkin düzenlemeler

    Geçici Madde 2 - (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde özel yeterlilik sınavına girip başarılı olarak meslek memuru statüsüne geçen hukuk müşavirlerine, Bakanlık Komisyonunca uygun görülen unvanlar Bakan onayı ile verilir. Bu memurlardan, 10/12/2010 tarihi itibarıyla, Dışişleri Bakanlığı hukuk müşavirliği görevinde geçirdikleri hizmet süresi on sekiz yıldan az olanlar EK-1 sayılı tabloda gösterilen birinci unvan grubuna; on iki yıldan az olanlar aynı tabloda gösterilen ikinci unvan grubuna atanamazlar.

    (2) Birinci fıkra çerçevesinde uygun görülecek unvan grubuna yerleştirilen memurlar, atandıkları unvan grubunda öngörülen asgari bekleme sürelerini doldurmadan daha üst unvan grubuna yükseltilmezler. Asgari bekleme süresinin başlangıç tarihi, ilgili unvan grubuna atanma tarihidir.

    (3) 6004 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde meslek memurluğu statüsüne geçen hukuk müşavirleri, aynı Kanunun geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca alacakları unvanlara karşılık gelen EK-1 sayılı tabloda gösterilen unvan gruplarına atanır. Bu memurlardan, EK-1 sayılı tabloda gösterilen beşinci ve altıncı unvan grubuna atananlar için asgari bekleme süresinin hesaplanmasında, eski ve yeni statülerinde geçirdikleri askerlik dahil fiili hizmet süresi dikkate alınır.

    (4) Üçüncü fıkrada sayılan çerçevede ilgili unvan gruplarına atanan memurlardan, eski ve yeni statülerinde, askerlik hizmeti dahil fiili hizmet süresi sekiz yıldan fazla olanlardan başkatiplik ve konsolosluk yeterlilik sınavında başarılı olanlar üçüncü unvan grubuna geçerler. Bu kişilerin üçüncü unvan grubuna geçişleri için her unvan grubunda en az bir yıl görev yapma şartı aranmaz. Bu memurlar için EK-1 sayılı tabloda gösterilen üçüncü unvan grubundaki bekleme süreleri sekizinci fiili hizmet yıllarını doldurdukları tarihten itibaren hesaplanır.

    Konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçişle bağlantılı düzenlemeler

    Geçici Madde 3 - (1) 6004 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi çerçevesinde konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçen memurlar, EK-2 sayılı tabloda gösterilen beşinci unvan grubuna atanırlar. Bunlardan özel yeterlilik sınavında başarılı olanlara Bakanlık Komisyonunca uygun görülen unvanlar Bakan onayı ile verilir. Bu memurlardan, önceki ve yeni statülerinde geçirdikleri askerlik dahil fiili hizmet süresi yirmi yedi yıldan az olanlar EK-2 sayılı tabloda gösterilen birinci unvan grubuna, yirmi bir yıldan az olanlar ikinci unvan grubuna, on beş yıldan az olanlar ise üçüncü unvan grubuna atanamaz.

    (2) Birinci fıkra çerçevesinde, uygun görülecek unvan grubuna yerleştirilen memurlar, bu unvan grubunda öngörülen asgari bekleme sürelerini doldurmadan daha üst unvan grubuna yükseltilmezler. Asgari bekleme süresinin başlangıç tarihi, ilgili unvan grubuna atanma tarihidir.

    (3) Danışman statüsünden konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçmiş olanlar için birinci fıkranın uygulanmasında, danışmanlıktan önce diğer kamu kurumlarında geçirilen hizmet süreleri de dikkate alınır.

    (4) 6004 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi çerçevesinde konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçen memurlar, EK-2 sayılı tabloda gösterilen altıncı unvan grubuna Ataşe unvanıyla atanır. Bu memurlardan, en az iki yıllık üniversite diplomasına daha sonraki bir tarihte sahip olanlar, anılan tabloda gösterilen beşinci unvan grubuna yükseltilirler.

    (5) 6004 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi çerçevesinde konsolosluk ve ihtisas memuru statüsüne geçen memurlardan,

    a) Askerlik dahil eski ve yeni statülerinde geçirdikleri fiili hizmet süresi altı yıldan az olanlar, EK-2 sayılı tabloda gösterilen altıncı unvan grubunda uygun unvanlara atanır. Bu memurların anılan unvan grubundaki asgari bekleme sürelerinin başlangıç tarihi eski statülerindeki göreve başlama tarihidir.

    b) Askerlik dahil eski ve yeni statülerinde geçirdikleri fiili hizmet süresi altı yıldan fazla, dokuz yıldan az olanlar, EK-2 sayılı tabloda gösterilen beşinci unvan grubuna atanırlar. Altı yılın üzerindeki hizmet süreleri anılan unvan grubundaki asgari bekleme süresinden düşülür.

    Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların durumu

    Geçici Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların hangi unvan grubuna atanacakları, Bakanlık Komisyonunca belirlenir. Bu memurlar halen taşıdıkları unvanın dahil olduğu gruptan daha alt bir gruba atanamazlar.

    Yürürlük

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar