ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 6114

    Kanun Kabul Tarihi: 17/02/2011

    Resmi Gazete Tarihi: 03/03/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27863

    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkileri ile Başkanlık tarafından yapılacak her türlü sınav ve yerleştirmeler ve bu sınavlarda görev alanların yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

    a) Aday: Başkanlıkça yapılan sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirmelere hak kazanmak amacıyla başvuran kişiyi,

    b) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

    c) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

    ç) Değerlendirme: Ölçme sonucu ortaya çıkan verilerin uygun yöntemlerle çözümlemeye tâbi tutularak, adayların elde edilen sonuçlara göre sıralanmasını,

    d) Eşdeğer sınav: Başkanlık tarafından aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan, ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar verdiği Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen birden fazla sınavı,

    e) Kılavuz: Ölçme, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin uyulması gereken kurallar, duyurular veya yol gösterici açıklamalardan oluşan basılı veya elektronik ortamdaki bilgi paketini,

    f) Ölçme: Belirlenmiş usul ve esaslara göre adayların bilgi ve yetenek seviyelerinin, sorulara verdikleri cevapların puanlanması suretiyle tespit edilmesi işlemlerini,

    g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

    ğ) Sınav: Belirlenen usul ve esaslara göre adaylara yazılı veya sözlü olarak soru sorma ve verilen cevaplar ile yaptırılan uygulamaları kayıt altına alma işlemlerini,

    h) Sınav koordinatörlüğü: ÖSYM tarafından yapılan sınavlar için Devlet üniversiteleri ile ihtiyaç duyulması hâlinde kamu veya özel kurum ve kuruluşları ile yurt dışı temsilcilikler bünyesinde, sınav organizasyonu ve sınavlarla ilgili diğer işleri yerine getirmek üzere görevlendirilenlerden oluşan koordinatörlükleri,

    ı) Yerleştirme: Değerlendirme sonucunda oluşan puanlar, tercihler, önceden belirlenen kontenjan ve şartlar dikkate alınarak adayların yükseköğretim kurumlarına veya ilgili kurum ve kuruluşlara yerleştirilme işlemlerini,

    i) Yönetim Kurulu: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLER İLE TEŞKİLAT YAPISI

    KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLER

    Madde 3 - (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, bu Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir kuruluştur.

    (2) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Yükseköğretim Kurulu kararlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti veya yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama veya yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere, ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek veya yabancı dil sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapmak.

    b) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında görev almaya veya görevde yükselmeye yönelik sınavları ve gerektiğinde yerleştirme işlemlerini ilgili kurumun talebine bağlı olarak yapmak.

    c) Özel hukuk tüzel kişilerinin talep ettikleri her türlü ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapmak.

    ç) Sınav ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerine yönelik yıllık sınav takvimini belirlemek, kamuoyuna duyurmak ve bu Kanunda belirlenen ilkelere göre yerine getirmek.

    d) Sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşamalarında, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

    e) Hizmetin gereklerine uygun ölçme, seçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntemlerini belirlemek.

    f) Sınav yapılacak merkezleri oluşturmak, sınav hizmetlerini yapacak kişileri belirlemek ve gerekli görevlendirmeleri yapmak.

    g) Sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme, araştırma ve diğer hizmet bedellerini belirlemek.

    ğ) Gerekli hâllerde sınavları ertelemek, kısmen veya tamamen iptal etmek, adayların işlemlerini geçersiz saymak.

    h) Faaliyet alanlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, bilimsel toplantılara katılmak, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak.

    ı) Sınav sonuçlarını analiz etmek ve sonuçları kamuoyuna duyurmak; sınav sonuçlarını ilgili kurum veya kuruluşlara basılı veya elektronik ortamda iletmek.

    i) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapmak ve kılavuzlar hazırlamak.

    (3) Başkanlık, bu Kanunla ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Başkanlığın yürüttüğü iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde, Başkanlık çalışanları ve görevlendirilen diğer uygulayıcı birimlere sınav sorularının oluşturulması, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme yöntem ve süreçlerinin seçimi ve uygulanmasında hiçbir organ, makam, merci veya kişi tarafından talimat verilemez.

    (4) Başkanlık, sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu aşamalarda, soru hazırlama, donanım ve yazılım olarak bilgisayar ve iletişim altyapısı, baskı, paketleme, taşıma, dağıtım, güvenlik ve işgücü hizmetleri satın alabilir. Sınav hizmetleriyle sınırlı kalmak üzere bu mal ve hizmetlerin temininde, Başkanlık tarafından gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerinden alınan mal ve hizmetlerle ilgili olarak 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Söz konusu mal ve hizmetlerin teminine ilişkin usul ve esaslar, Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

    BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCILARI VE YÖNETİM KURULU

    Madde 4 - (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup Başkanlık hizmetlerini mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak düzenler, yürütür ve hizmet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

    (2) Başkan, Devlet üniversitelerinde görev yapan profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden, Yükseköğretim Kurulunun önereceği üç aday arasından müşterek kararname ile dört yıllığına atanır. Süresi dolan Başkan, bir defaya mahsus olmak üzere yeniden atanabilir. Başkan ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından atanan Başkan yardımcılarının yaş haddi, öğretim üyelerinde olduğu gibidir. Görev süresi biten Başkan, yeni Başkan atanıncaya kadar görevine devam eder.

    (3) Başkan, görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversitede ücretsiz izinli sayılır. Başkanlık görevi süresince, Başkanın kadrosuyla ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfisi başka bir işleme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılan Başkan, başka bir işleme gerek kalmaksızın üniversitedeki kadrosuna geri döner.

    (4) Görev süresi dolmadan Başkanın görevine son verilemez. Ancak, atanmak için gerekli şartları taşımadığı ya da kaybettiğinin tespit edilmesi veya görevini yerine getiremeyeceğinin Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla tespit edilmesi ve resmî sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi hâlinde, Başkan görev süresi dolmadan atandığı usule göre görevden alınabilir.

    (5) Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere, en az biri Devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından olmak üzere, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere iki Başkan yardımcısı atar. Üçüncü fıkra hükmü Devlet üniversitelerinde görevli Başkan yardımcısı hakkında da uygulanır.

    (6) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olanlar arasından atanan Başkan yardımcılarında, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olma ve en az on yıllık memuriyetinin bulunması şartları aranır. Bunlar, Başkan yardımcılığı süresince kurumlarından aylıksız izinli sayılır; Başkan yardımcılığı süresince bunların memuriyetle ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır; terfileri başka bir işleme gerek kalmadan süresinde yapılır. Görev süresi biten veya görevinden süresinden önce ayrılanlar, bir ay içinde önceki kurumlarında mükteseplerine uygun kadrolara atanırlar. Bunların Başkan yardımcılığında geçen süreleri makam tazminatı ile temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir ve bunlar emeklilik yönünden bakanlık genel müdür yardımcısı için belirlenmiş olan ek gösterge, makam tazminatı ile temsil veya görev tazminatından aynı usul ve esaslara göre yararlandırılır.

    (7) Başkan sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, görev ve yetkilerinden bir bölümünü Başkan yardımcılarına devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. Yetki devri sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

    (8) Başkanlığın karar organı olan Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Başkan, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulunun, Başkan ve Başkan yardımcıları dışındaki üyeleri;

    a) Milli Eğitim Bakanlığından en az genel müdür düzeyinde bir temsilciden,

    b) Yükseköğretim Kurulundan Yürütme Kurulu üyeleri arasından belirlenecek bir temsilciden,

    c) Devlet Personel Başkanlığından en az Başkan yardımcısı düzeyinde bir temsilciden,

    ç) Devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen bir temsilciden,

    oluşur.

    (9) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dört yıldır. Başkan ve Başkan yardımcıları dışındaki üyelerin aslî görevleri devam eder.

    (10) Sekizinci fıkraya göre görevlendirilen temsilcilerin kurumlarındaki görevlerinden ayrılmaları hâlinde, Yönetim Kurulundaki görevleri de sona erer. Bunların yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ilgili kurumlar tarafından yeni temsilciler görevlendirilir.

    (11) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Sınav sorularının hazırlanması veya sınavların yapılması için gerekli görevlileri belirlemek ve komisyonları oluşturmak.

    b) Sınavların yürütülmesinde gerekli kılavuz, açıklama ve belgeleri onaylamak.

    c) Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü sınavları aksatmayacak biçimde diğer kurumlardan gelen talepleri karşılamak üzere, Başkanlığın yıllık iş programını oluşturmak.

    ç) Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme faaliyetlerine yönelik olarak adaylardan veya kurumlardan alınacak hizmet bedellerini ve bedel alınmayacak hizmetleri, kişi, kurum ve kuruluş itibarıyla tespit etmek.

    d) Gerekli hâllerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermek.

    e) Sınav koordinatörlükleri ile buralarda görevlendirilenlerin görevlerini belirlemek.

    f) Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, doğrudan merkeze bağlı olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısı hakkında kararlar almak.

    g) Başkanlığın görev alanına giren diğer konular arasından Başkan tarafından gündeme alınanları görüşüp karara bağlamak.

    (12) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine ve Başkanın oluşturduğu gündemle en az beş üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması hâlinde, Başkanın oyu yönünde karar alınır. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayan üyeler gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

    BAŞKANLIK TEŞKİLATI

    Madde 5 - (1) Başkanlık, merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden oluşur. Temsilciliklerin açılacağı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.

    (2) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:

    a) Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı.

    b) Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı.

    c) Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı.

    ç) Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı.

    d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

    e) Hukuk Müşavirliği.

    f) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

    (3) Başkanlıkta doğrudan Başkana bağlı veya daire başkanlıkları altında, daimi ve geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

    (4) Başkanlık hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:

    a) Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı: Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde şifreleyerek saklamak; soru havuzu oluşturmak; soruların geçerlik ve güvenirlik düzeylerini artırmak ve yeni sınav veya soru türleri üzerine araştırmalar yapmak; yeni yöntem ve teknolojiler konusunda sınav süreçlerinde görev alanlara gerekli hizmet içi eğitimi vermek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    b) Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı: Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim ile ilgili sınavlar ile akademik personelin seçimine ilişkin sınav hizmetlerini Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek; kamu kurum ve kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlilik, görevde yükselme ve benzeri meslekî sınav hizmetlerinin yapılması, sınava ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    c) Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı: Akademik unvanların alınmasında ve yükselmelerde, kamu personelinin atanmasında mevzuatta öngörülen sınavlar başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda ve dillerde yabancı dil bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik sınav sorularının hazırlanması veya hazırlatılması, bu sınavlara ilişkin diğer hizmetlerin yapılması, sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    ç) Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı: Başkanlığın yazılım ve donanım altyapısı ile ilgili tüm işleri, bilgi güvenliğini en üst düzeyde tutarak yürütmek ve koordine etmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    e) Hukuk Müşavirliği: Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek; Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak; adli ve idari davalarda gerekli olacak belgeleri hazırlamak, taraf olduğu davalarda ve icra takiplerinde Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlığın hizmet satın alma yoluyla temsil edildiği davaları takip ve koordine etmek; Başkanlığın faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukuki çalışmalar yapmak; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    f) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı: Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak; Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek; Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin, emeklilik ve sağlıkla ilgili işlerini yapmak; Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak; Başkanlığın tamamına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak; genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek; Başkanlık kütüphane ve genel arşiv hizmetlerini yürütmek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    PERSONEL REJİMİ VE MALİ HÜKÜMLER

    Madde 6 - (1) Başkan ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim üyeleri arasından atanan Başkan yardımcıları dışındaki Başkanlık personeli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir ve Başkan tarafından atanır.

    (2) Başkana, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekiline ödenen aylık ve sosyal yardımları; Başkan yardımcılarına, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerine ödenen aylık ve sosyal yardımları geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Başkan ve Başkan yardımcıları tam zamanlı görev yapar ve görevleri süresince, lisansüstü eğitim faaliyetleri hariç, başka hiçbir kurum veya kuruluşta ücretli iş göremez.

    (3) Yönetim Kurulu üyelerine, ayda ikiden fazla olmamak üzere, her bir toplantı için (3.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

    (4) Başkanlıkta, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilcilikleri yönetmekle görevlendirilen Şube Müdürü kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu suretle çalıştırılacak personele, bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde unvanları itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinler dâhil, ocak, nisan, temmuz, ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucu emsallerine göre başarılı çalışmalar yaptıkları tespit edilenlere, Başkanın onayı ile haziran ve aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

    (5) Başkanlıkta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı istihdam edilir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

    a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Başkanlıkça yönetmelikle belirlenecek fakülte, yüksekokul veya bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

    b) Uzman yardımcılığına giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak.

    c) Meslek ve yabancı dil konularında yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

    (6) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığına atananlar en az üç yıl fiilen çalışmak, her yıl olumlu sicil almak, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dili Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir seviyede bildiğini belgelemek ve ÖSYM'nin faaliyet alanına giren konularda hazırladıkları özgün bir tezi jüri önünde başarı ile savunmak kaydıyla, yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere, tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için, bir yılı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlilik sınavında başarılı olanlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı olarak atanır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile olumsuz sicil alanlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlilik sınavı ile çalışma usul ve esasları Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

    (7) (Değişik fıkra: 24/10/2011-KHK/661/100.md.) Başkanlıkta daire başkanı olarak atanabilmek için 657 sayılı Kanunda öngörülen şartların yanı sıra, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına atanmak için öngörülen eğitim şartının da taşınması gerekir.

    (8) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrasına göre görevlendirilenler ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolarda çalışanlardan Başkanlıkta görevlendirilenlere, aslî görevlerine ait aylık ve her türlü diğer ödemeler ile mali ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bu şekilde görevlendirilenlere, (40.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek tutarda her ay ilave ödeme yapılabilir. Ek ödemenin tutarı ile usul ve esasları Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Bu fıkra kapsamında görevlendirilecek personel sayısı 30'u geçemez.

    (9) Başkanlıkta 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın sözleşme ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin atama usul ve esasları ile personele ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanına ödenen bir aylık ortalama net tutarı aşmamak üzere Başkan tarafından tespit edilir. Bu fıkra uyarınca çalıştırılacak uzman sayısı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadro sayısının üçte birini aşamaz. Bunların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları için aranan eğitim ve yabancı dil şartlarını taşıması şarttır. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekir.

    (10) Bu Kanunun yürütülmesinde görev alan kamu görevlileri ile hizmet satın alınması durumunda yüklenici özel hukuk tüzel kişilerinin ilgili personeli, göreve getirilmeden önce imzalayacakları bir gizlilik sözleşmesi ile görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, Başkanlıkla ve Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

    (11) Başkanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeni ile hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin avukatlara dağıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

    (12) Başkanlık kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    (13) Başkanlıkça; yurt içinde ve yurt dışında soruların hazırlanmasında görevlendirilenlere, sınav soru havuzunda yer alacak soruların hazırlanmasında katkısı olanlara, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca oluşturulan koordinatörlüklerin koordinatörüne ve diğer personeline, bina sınav sorumluları ile bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele sınav ücreti ödenir. Sınav ücretinin tutarı ile usul ve esasları; sınavın özelliği, sınava katılanların sayısı, görev ve yetkileri, sınavın yerinin özelliği ve çalışma süresi gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu fıkrada yer alan hükümler, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan merkezî sınavlar, yükseköğretim kurumlarının açık öğretim sınavları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri üzerine yükseköğretim kurumlarınca yapılan sınavlar hakkında da uygulanır. Başkan ve Başkan yardımcıları, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı ile Şube Müdürü olarak çalıştırılanlar ** ile sekizinci fıkraya göre görevlendirilenlere sınav ücreti ödenmez. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu veya sözleşmeli çalışan personele sınav sorularının hazırlanmasına katkıları nedeniyle ayrıca sınav ücreti ödenmez.

    (14) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan merkezi sistem sınavlarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurum müdürlükleri ile koordinatörlüklerce, her bir başvuru kaydı için adaylardan alınacak başvuru, tercih, şifre verme gibi hizmet bedeli, okulların ve koordinatörlüklerin sınav hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere koordinatörlük ile okul ve kurum müdürlüklerinin bağlı olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri nezdinde açılan hesaba aktarılır. Başvuru, tercih, şifre verme gibi hizmet bedellerinin tahsiline ve söz konusu tutarların harcanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında imzalanacak protokolle, koordinatörlüklere ilişkin usul ve esaslar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Maliye Bakanlığının görüşü alınarak belirlenir. Bu harcamalar Sayıştay tarafından denetlenir.

    (15) Başkan, Başkan yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ile Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı ile Şube Müdürü olarak çalıştırılanlar ** , sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda belirtilenler, Başkanlıktaki görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren gerçek kişiler ile özel hukuk hükümlerine tâbi tüzel kişilerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez. Bunların eşleri, çocukları ile ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları, bunların görevleri süresince, Başkanlık tarafından yapılan sınavlara yönelik hazırlık kursları veya yayınlarla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişiliklerde ya da bunların iştiraklerinde görev alamaz ya da bu tür işlere ortak olamaz ve bu tüzel kişilerden ya da iştiraklerden gelir sağlayacak ya da sağlayabilecek doğrudan ya da dolaylı ilişkiye giremez.

    (16) ÖSYM'nin gelirleri şunlardır:

    a) Yurt içi ve yurt dışı sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri karşılığında alınacak ücretler.

    b) Yayın ve telif haklarından alınan ücretler.

    c) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

    ç) Başkanlığa yapılacak her türlü bağış, yardım ve vasiyetler.

    d) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

    e) Diğer gelirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SINAVLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

    TEMEL İLKELER

    Madde 7 - (1) Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, güvenilirlik, gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik ilkeleri çerçevesinde ve adaylara fırsat eşitliği sağlayacak biçimde yapılır.

    (2) Sınavlar, adayların bilgi ve yetenek düzeylerine göre sıralanmasını sağlamak amacıyla, sıralama sınavları veya adayları belirlenen asgarî yetenek ve yeterlilikleri taşıyıp taşımadıklarına göre gruplandıran seviye tespit sınavları biçiminde yapılabilir.

    (3) Sınavlar; basılı veya elektronik ortamda ve adaylara soruların aynı anda sorulduğu eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru havuzundan, her bir adaya aynı ya da farklı zamanlarda, farklı soruların adayın verdiği cevaplara göre de değişebilen biçimde sorulmasına izin verecek şekilde, elektronik ortamda da yapılabilir. İhtiyaç ve imkânlara göre hangi sınav türünün uygulanacağına Yönetim Kurulu karar verir.

    (4) Elektronik ortamda yapılan sınavların kayıtları ile basılı ortamda yapılan sınavların cevaplarına ait elektronik veriler asgarî on yıl süreyle arşivlenerek güvenli bir ortamda saklanır. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınav sonuçlarının ilanından bir yıl sonra, cevap kâğıtları ise iki yıl sonra imha edilebilir.

    (5) Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    (6) Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

    (7) Yükseköğretim ile ilgili sınavlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

    (8) Soruların hazırlanması, soru havuzunun oluşturulması ve şifrelenmesi, basılı veya elektronik ortamda yapılan sınav sorularının güvenliğinin sağlanması hususlarına ve sınav türlerine ilişkin usul ve esaslar ile sınavlarda görev alacakların uyması gereken hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    (9) Özel kurumların taleplerine yönelik sınavlar, Yönetim Kurulunun yapacağı düzenlemeler ile gerçekleştirilir.

    SINAV MERKEZLERİ, GÖREVLİLER, SONUÇLARA İTİRAZ

    Madde 8 - (1) Sınav hizmetleri; merkez teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı temsilcilikler ile sınav koordinatörlükleri vasıtasıyla yerine getirilir. Sınav koordinatörlüklerinin çalışma usul ve esasları, bu birimlerde görev yapmak üzere personel görevlendirilmesi, görevlendirilecek personelde aranacak nitelikler ve bu personelin görevleri, birimlerin teknik altyapılarının oluşturulması, cari ve diğer giderlerinin ödenmesi ile yurt dışında yapılan sınavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

    (2) Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Devlet veya özel ilk ve orta öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının sınav yapmaya uygun mekânları, gerektiğinde Başkanlığın sınav hizmetlerinde temizlik, ısıtma ve aydınlatma giderleri de dâhil olmak üzere ücretsiz olarak kullanılabilir.

    (3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ihtiyaç duyulması hâlinde Başkanlığın sınav hizmetlerinde görevlendirilebilir.

    (4) Adayların sınav sonuçlarına itirazları, ilgili kılavuzlarda belirtilen süreler içinde doğrudan Başkanlığa yapılır. İtirazlarla ilgili işlemlerin ve saklanan bilgilerin tespit ve tevsikinde Başkanlık kayıtları esas alınır.

    (5) Başvuru merkezleri ve koordinatörlüklere, sınav hizmetlerini yürütmek için süre şartı aranmaksızın taşınır, büro ve tüketim malzemesi verilebilir.

    SINAV GÜVENLİĞİ

    Madde 9 - (1) Sınav soruları ile bunları hazırlamakla görevlendirilmiş olan kişilerin kimlikleri gizli tutulur. Başkanlık, gizliliğin sağlanması için gerekli bütün tedbirleri alır ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapar. Soru havuzundaki sorular hiçbir koşul altında kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara verilmez. Adli ve idari soruşturma ve kovuşturmalarda soru havuzuna erişim için Bakanlar Kurulunun izni gereklidir.

    (2) Sorular ve cevapları, yapılan sınav sona erdikten sonra Yönetim Kurulu kararına istinaden açıklanabilir. 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri saklıdır.

    (3) Soruların hazırlanması da dâhil olmak üzere, sınav sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallara titizlikle uymakla yükümlüdür.

    (4) Sınavlarda güvenliğin sağlanması amacıyla, sınavların yapıldığı binalarda sınav öncesinde ve sınav esnasında sinyal karıştırıcı ve benzeri diğer cihazlar kullanılabilir.

    (5) Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlileri, herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, adayların ve sınavın yapıldığı binaya girme hakkına sahip olan diğer kişilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Adayların ve sınav görevlilerinin sınav binalarına giriş koşulları yönetmelikle düzenlenir.

    (6) Görevli olması sebebiyle sınav süresince sınav yapılan bina ve salonlara girmek isteyenler, sorulmaksızın kimliklerini ibraz etmekle yükümlüdür.

    CEZA HÜKÜMLERİ

    Madde 10 - (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.

    (2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

    (3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;

    a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,

    b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,

    c) Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,

    kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

    (4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

    (5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.

    (6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

    (7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.

    (8) Bu Kanun hükümlerine göre kamu görevlisi sayılan kişiler hakkında, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre, soruşturma izni kararı vermeye ÖSYM Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında ise Yükseköğretim Genel Kurulu yetkilidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 11 - (1) 2547 sayılı Kanunun;

    a) 6 ncı maddesinde yer alan ", Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi" ibaresi ile 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı," ibaresi madde metninden çıkarılmış,

    b) 10 uncu maddesinin başlığı "Kaynak aktarımı" şeklinde değiştirilmiş ve anılan maddede yer alan "Kuruluş, işleyiş ve görevleri:" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve anılan ibareyi takip eden birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrada yer alan "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin önceki yıldan devreden finansman fazlasının" ibaresi "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının bir önceki yıla ait bütçe geliri ile bütçe gideri farkının" olarak değiştirilmiş,

    c) 45 inci maddesinde yer alan "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi" ibareleri "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" olarak değiştirilmiş,

    ç) 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (3) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış,

    d) Ek 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince" ibaresi "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca" olarak değiştirilmiştir.

    (2) 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci ila 24 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    (3) 657 sayılı Kanuna;

    a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları," ibaresi ve "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığına," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına," ibaresi,

    b) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" fıkrasının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin (h) alt bendine "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları," ibaresi,

    c) Eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendine "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları," ibaresi,

    eklenmiştir.

    (4) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" bölümü olarak eklenmiştir. Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yükseköğretim Kuruluna ait bölümüne eklenmiştir.

    (5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi adına ihdas edilmiş kadrolardan boş olanlar iptal edilmiş ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinden çıkarılmıştır.

    (6) 5018 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan "Yükseköğretim Kurulu," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı," ibaresi eklenmiş, anılan Kanunun eki (II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümünde yer alan "2 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi" ibaresi yerine "2 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

    (7) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı," ibaresi eklenmiş ve geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    (8) Mevzuatta Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yapılan atıflar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine yapılan atıflar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sistemine yapılmış sayılır.

    GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin kullanımında bulunan taşınırlar ile her türlü hak, borç ve yükümlülükler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa devredilir. Tapuda Yükseköğretim Kurulu adına kayıtlı olup Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince fiilen kullanılan taşınmazlar tapuda Başkanlık adına resen tescil edilir. Hazineye ait olup Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine tahsis edilen taşınmazlar ise Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır.

    (2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kadrolarında bulunan; Genel Sekreter, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Araştırma Geliştirme Değerlendirme Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü, Planlama ve Mali İşler Müdürü, Sınav Hizmetleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcılarının görevleri sona ermiş ve kadroları iptal edilmiştir. Bunlar herhangi bir işlem veya tebligata gerek kalmaksızın Yükseköğretim Kuruluna ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı kadrolarına atanmış sayılır. Bu şekilde atanmış sayılanların atandıkları kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklar toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali haklar toplamının net tutarından az olması hâlinde aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları kadroda kaldıkları sürece, herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. İsteğe bağlı unvan değişikliği yapanlar ile başka kurum ve kuruluşlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.

    (3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ikinci fıkrada yer alamayan kadrolarında görev yapan personeli, kadroları ile birlikte; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel de pozisyonları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna devredilmiştir. Bunların kadro ve pozisyonları, başka bir işleme gerek kalmaksızın Yükseköğretim Kurulu adına vize edilmiş sayılır. Söz konusu personel, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının talebi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ihtiyaç duyulan hizmetlerinde görevlendirilebilir. Bu fıkraya göre Yükseköğretim Kuruluna devredilen kadro ve pozisyonlardan herhangi bir nedenle boşalanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

    (4) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi adına vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanlar, hiçbir işleme tabi tutulmaksızın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi adına vize edilmiş sayılır.

    (5) Bir defaya mahsus olmak üzere; mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonunda 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar ile en az doktora diplomasına sahip öğretim elemanlarından, kırk yaşından gün almamış olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı olabilmek için öngörülen yabancı dil şartını taşımak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Başkan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların sayısı yirmiyi geçemez.

    (6) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda unvan, dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    (7) Bir defaya mahsus olmak üzere; kırk yaşından gün almamış olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı olabilmek için öngörülen yabancı dil şartını taşıyan ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen personel, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Başkanlık tarafından yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olmaları şartıyla, başarı sıralaması dikkate alınarak;

    a) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kadro ve pozisyonlarında beş yıldan az hizmeti bulunanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarına,

    b) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi kadro ve pozisyonlarında beş yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı kadrolarına,

    Başkan tarafından atanabilir. Bu fıkraya göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanı kadrolarına atananlar iki yıl içinde Başkanlık tarafından belirlenen alanlarda tez vermekle yükümlüdür. Tezi, Başkanlık tarafından başarısız bulunanlar veya zamanında tezini vermeyenlerin atamaları iptal edilir. Bu fıkraya göre atanacakların sayısı onu geçemez. Yeterlilik sınavına ilişkin esaslar Başkanlıkça belirlenir.

    (8) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler en geç bir yıl içinde yapılır. Bu süre içerisinde yapılacak sınavlar hakkında mevcut mevzuat hükümleri uygulanır. Kurumun hizmet birimleri, yeni teşkilat düzenlemeleri yapılıncaya kadar mevcut görevlerini yürütmeye devam ederler.

    Madde 12 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

    "İstanbul Gelişim Üniversitesi

    Ek Madde 135 - İstanbul'da Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Gelişim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

    b) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

    c) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    e) 14/7/2008 tarihli ve 2008/13951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulundan,

    oluşur.

    Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

    Ek Madde 136 - Alanya'da Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Turizm Fakültesinden,

    b) Mühendislik Fakültesinden,

    c) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,

    ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

    d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur.

    Üsküdar Üniversitesi

    Ek Madde 137 - İstanbul'da İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Üsküdar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,

    b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

    c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

    ç) İletişim Fakültesinden,

    d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

    e) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    Bursa Orhangazi Üniversitesi

    Ek Madde 138 - Bursa'da Uludağ Kültür Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Bursa Orhangazi Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    b) Mühendislik Fakültesinden,

    c) Mimarlık Tasarım Fakültesinden,

    ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    Türk Hava Kurumu Üniversitesi

    Ek Madde 139 - Ankara'da Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Türk Hava Kurumu Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden,

    b) Mühendislik Fakültesinden,

    c) İşletme Fakültesinden,

    ç) Hava Ulaştırma Fakültesinden,

    d) İzmir Hava Ulaştırma Fakültesinden,

    e) Havacılık Meslek Yüksekokulundan,

    f) İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulundan,

    g) Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsünden,

    ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    h) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur.

    Ankara Bilge Üniversitesi

    Ek Madde 140 - Ankara'da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Vakfı ile Türkiye Devlet Hastaneleri Vakfı tarafından müştereken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara Bilge Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) Tıp Fakültesinden,

    b) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

    c) Spor Bilimleri Fakültesinden,

    ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

    d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

    e) Meslek Yüksekokulundan,

    f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    oluşur.

    Altın Koza Üniversitesi

    Ek Madde 141 - Ankara'da Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Altın Koza Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) İletişim Fakültesinden,

    b) Güzel Sanatlar Fakültesinden,

    c) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinden,

    ç) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,

    d) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    oluşur.

    Gedik Üniversitesi

    Ek Madde 142 - İstanbul'da Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Gedik Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

    Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

    a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

    b) Mühendislik Fakültesinden,

    c) Spor Bilimleri Fakültesinden,

    ç) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinden,

    d) Turizm Fakültesinden,

    e) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

    f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

    g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

    ğ) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

    h) 15/3/2010 tarihli ve 2010/232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan ve bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Gedik Meslek Yüksekokulundan,

    oluşur."

    Madde 13 - 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

    "Geçici Madde 40 - Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrencileri ile öğretim elemanları ve mal varlığı Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından bu maddeyi ihdas eden Kanunla İstanbul'da kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesine devredilir.

    Geçici Madde 41 - Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Gedik Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile öğretim elemanları ve Gedik Meslek Yüksekokulunun mal varlığı Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından bu Kanunla İstanbul'da kurulan Gedik Üniversitesine devredilir."

    Madde 14 - 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları" ibaresi "lise ve dengi okulları bitirenler" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 15 - 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa ekli "Ek GÖSTERGE CETVELİ"nin "d) Yardımcı Doçentler" sırasında yer alan "3-5" ibaresi "1-5" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 16 - 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "Ek Madde 14 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile istihdam edilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının % 2'sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır."

    Madde 17 - 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin; (b) fıkrasında yer alan "ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri için asgari yüzde 35'i, ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 25'i, diğer yükseköğretim kurumları için ise asgari yüzde 15'i," ibaresi "sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 35'i, ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu, sürekli eğitim merkezleri ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 30'u, diğer yükseköğretim kurumları için ise asgari yüzde 15'i," şeklinde; "yüzde 50'sine kadar" ibaresi "yüzde 75'ine kadar" şeklinde; aynı fıkranın ikinci paragrafında yer alan "yüzde 5'i" ibaresi "en az yüzde 5'i" şeklinde değiştirilmiş; (c) fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "makam" ibaresinden önce gelmek üzere "28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ödenen tazminat dahil," ibaresi, (2) numaralı bendinde yer alan "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa" ibaresinden önce gelmek üzere "Diğer öğretim elemanlarına ve" ibaresi eklenmiş; "diğerleri" ibaresi "diğer öğretim elemanları ile diğer personel" şeklinde değiştirilmiş; (d) fıkrasında yer alan "kurumlarında üretilen" ibaresi "kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen" şeklinde değiştirilmiş; (e) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "hizmeti veren" ibaresinden önce gelmek üzere "veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek" ibaresi eklenmiş, fıkranın ikinci paragrafının sonuna "Bu kapsamda bulunan hizmetler ile öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarının imkanlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerden (b) fıkrasının birinci bendi uyarınca yapılacak kesintilerin uygulanmasında asgari yüzde 15 oranı uygulanır." cümlesi eklenmiş; (f) fıkrasının üçüncü paragrafında yer alan "(c), (d) ve (e)" ibaresi "(c) ve (d)" şeklinde ve (h) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "h) Döner sermaye işletmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, kaynakların ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanılması esastır. Yapılacak olan ödemelerde gelir-gider dengesinin gözetilmesi zorunludur.

    Yapılacak ek ödemenin oranları ile bu ödemelerin esas ve usulleri; yükseköğretim kurumlarının hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin kadro ve görev unvanı, görev yeri, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelikte belirlenen temel ilkeler çerçevesinde üniversite yönetim kurulları gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

    1/3/2006 tarihinden önce kurulan üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dâhil) görev yapan personele bu madde uyarınca her ay yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz."

    Madde 18 - 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "Ek Madde 15 - Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (3) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölümlere eklenmiştir."

    Madde 19 - 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    "Ek Madde 13 - Akdeniz Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölümlere eklenmiştir."

    YÜRÜRLÜK

    Madde 20 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 21 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar