TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 17/01/2011-2011/1368

    Resmi Gazete Tarihi: 10/03/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27870

    Ekli "Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 10/12/2010 tarihli ve 7452 sayılı yazısı üzerine, 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 25/2/2000 tarihli ve 2000/465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Personel Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

    a) Banka: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'yi,

    b) Yönetim Kurulu: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunu,

    c) Genel Müdür: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürünü,

    d) Personel: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'de çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personeli,

    e) Birim: Belirli hizmet veya fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan, bu çerçeve içinde çalışan merkez ve taşra ünitelerini,

    f) Denetim Komitesi: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Denetim Komitesini,

    g) Denetim personeli: Müfettiş yardımcısı, müfettiş ve başmüfettişi,

    h) Disiplin kurulları: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulunu,

    ı) Genel Müdür Yardımcısı: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısını,

    j) İç sistem birimleri: Teftiş Kurulu Başkanlığı ile iç kontrol ve risk izlemeden sorumlu birimleri,

    k) İhtisas personeli: Uzman yardımcısı, uzman ve kıdemli uzmanı,

    l) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    m) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

    n) Pozisyon: Personelin atanması, görevin yürütülmesi ve ücret ödemesi ile tüm personel işlemlerinin uygulanmasına esas olan unvanı,

    o) Yönetici: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müdür, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri ve Müdür Yardımcısını,

    ifade eder."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 7 - Personel Komisyonu, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından belirlenecek üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

    Personel Komisyonu, Banka personel politikasının oluşturulması ve yıllık iş gücü planlamasına esas kriterlerin belirlenmesi için birimlerin görüşlerini de dikkate alarak Genel Müdüre önerilerde bulunur ve Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapar."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 10 - Bankaya atanacaklarda aranılacak genel koşullar şunlardır:

    a) Türk vatandaşı olmak.

    b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

    d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    e) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak.

    f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

    g) Özürlü personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; akıl hastalığı veya görevlerini yapmalarına engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak.

    h) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

    ı) Atanacağı pozisyon için bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim şartını karşılıyor olmak.

    j) İlk defa kamu hizmetine Bankada başlayacak olanlarda KPSS'den Bankaca belirlenen asgari puanı almış olmak.

    k) 15 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılacak atamalarda Bankaca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

    l) Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla 35 yaşını tamamlamamış olmak.

    m) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak.

    n) Mevzuatla mali sektörde çalışması yasaklanmamış olmak.

    o) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

    p) Yönetici ve müşavir pozisyonlarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında en az 8 yıllık hizmeti olmak."

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 11 - Bankaya atanacak personelin bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde sayılan genel koşullar dışında;

    a) Bulaşıkçı, aşçı, aşçıbaşı, garson, şef garson, dağıtıcı, şoför, başşoför, teknisyen, şef teknisyen ve çocuk eğitimcisi pozisyonlarında en az lise veya dengi okul,

    b) Sekreter, memur, tekniker, şef tekniker pozisyonlarında en az 2 yıllık yüksekokul,

    c) Yukarıda sayılan pozisyonlar dışındaki tüm pozisyonlarda ise en az 4 yıllık yüksekokul,

    mezunu olma şartı yanı sıra, varsa atanacağı pozisyonun gerektirdiği yabancı dil bilgisi, deneyim ve yaş sınırı gibi özel şartları da taşıması gereklidir."

    Madde 5 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 14 - Açıktan atama yoluyla alınan personelden istenecek belgeler şunlardır:

    a) Nüfus cüzdanının aslı ya da Bankaca onaylı örneği.

    b) Adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.

    c) Öğrenim belgesinin aslı ya da Bankaca onaylı örneği.

    d) Avukat pozisyonu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı ya da Bankaca onaylı örneği.

    e) Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair yazılı beyanı.

    f) Askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyanı.

    g) Başka kurum veya kuruluşlarda çalışmış olanlardan hizmet belgesi."

    Madde 6 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 15 - Pozisyonsuz personel çalıştırılamaz. Müşavir, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müdür, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri ve Avukat pozisyonlarına atanacak personel Genel Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu, diğer personel Genel Müdür tarafından atanır. Ancak, iç sistem birimlerine yapılacak atamalarda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yönetim Kurulu yetkisini kısmen veya tamamen Genel Müdüre devredebilir. Devredilen yetki ile yapılan işlem ilk Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdür tarafından Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

    İlk defa kamu hizmetine Bankada başlayacak olanlar açıktan atama suretiyle alınırlar. Bu personelin alımı, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyan ve KPSS'den Bankaca belirlenen asgari puanı almış olanlar arasından sınav kurulunca yapılacak yazılı ve sözlü veya sadece sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilir. Sınavı kazanan adaylara sonuçlar yazılı olarak duyurulur.

    Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmış olanlardan 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (j) ve (l) bentleri hariç diğer bentlerinde yer alan şartları taşıyanlar açıktan atama suretiyle alınır.

    Sınav kurulu, Genel Müdür veya İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile Genel Müdürün uygun göreceği üç yönetici olmak üzere toplam beş üyeden oluşur."

    Madde 7 -Madde 7 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./1.md.)

    Personel Komisyonu, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile Genel Müdür tarafından belirlenecek üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

    Personel Komisyonu, Banka personel politikasının oluşturulması ve yıllık iş gücü planlamasına esas kriterlerin belirlenmesi için birimlerin görüşlerini de dikkate alarak Genel Müdüre önerilerde bulunur ve Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

    Madde 8 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 19 - Bankaya Teftiş Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan giriş ve yarışma sınavları sonucunda müfettiş yardımcısı alınır.

    Türkiye Kalkınma Bankası müfettiş yardımcılığı giriş sınavlarına katılabilmek için sınavın açıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını (erkek adaylar için askerlik yapmış olanlarda 32 yaşını) doldurmamış olmak ve hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ihtiyaç duyulması halinde üniversitelerin mühendislik fakültelerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak koşulu aranır.

    Müfettiş yardımcısı olarak atananlar, ilgili yönetmelikte öngörülen en az 3 yıllık yetiştirilme programları sonunda yapılacak yeterlik sınavı sonucuna göre müfettişliğe atanırlar.

    Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları tespit edilenler ile yeterlik sınavında başarılı olamayanlar Teftiş Kurulu Başkanlığı dışında durumlarına uygun bir birime memur olarak atanır.

    Müfettiş yardımcısı alımında aranılabilecek yabancı dil bilgisi ve benzeri özel koşullar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları, kıdem sırası, sınıflandırma ve diğer hususlar Banka Yönetim Kurulunca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

    Madde 9 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 20 - Bankanın ihtisas hizmetlerini yerine getirmek üzere yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşan giriş ve yarışma sınavları sonucunda uzman yardımcısı alınır.

    Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için sınavın açıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak ve hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ihtiyaç duyulması halinde üniversitelerin mühendislik fakültelerinden ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak koşulu aranır.

    Uzman yardımcıları, 3 yıllık yetiştirilme programı sonunda, Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir konuda tez hazırlamak ve bu tezi sınav kurulu önünde sözlü olarak savunmak suretiyle uzmanlığa atanırlar. Tezi veya sözlü savunması ikinci kez kabul görmeyen uzman yardımcıları Banka içinde uygun bir birime memur olarak atanırlar.

    Uzman yardımcılarında yabancı dil bilgisi ve benzeri özel koşullar ile sınav kurullarının oluşumu, sınav konuları, uzmanlığa atama ve diğer hususlar Banka Yönetim Kurulunca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

    Madde 10 - (Değişik madde: 17/01/2011 - 2011/1368 S.Yön./3.md.)

    Bankaya atanacaklarda aranılacak genel koşullar şunlardır:

    a) Türk vatandaşı olmak.

    b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

    d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    e) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı fiillerden dolayı hükümlü bulunmamak.

    f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

    g) Özürlü personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla; akıl hastalığı veya görevlerini yapmalarına engel olabilecek vücut sakatlığı ile özürlü olmamak.

    h) Başka kuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

    ı) Atanacağı pozisyon için bu Yönetmelikte öngörülen öğrenim şartını karşılıyor olmak.

    j) İlk defa kamu hizmetine Bankada başlayacak olanlarda KPSS'den Bankaca belirlenen asgari puanı almış olmak.

    k) 15 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılacak atamalarda Bankaca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

    l) Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla 35 yaşını tamamlamamış olmak.

    m) Daha önce çalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamış olmak.

    n) Mevzuatla mali sektörde çalışması yasaklanmamış olmak.

    o) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

    p) Yönetici ve müşavir pozisyonlarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında en az 8 yıllık hizmeti olmak.

    Madde 11 - Aynı Yönetmeliğin Altıncı Bölüm başlığı ve 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "ALTINCI BÖLÜM

    Personelin Performansının Değerlendirilmesi"

    "Madde 22 - Personelin genel durumu ve çalışmaları yıllık olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme performans değerlendirme raporları kullanılarak yapılır."

    Madde 12 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Performans değerlendirme dönemi

    Madde 23 - Performans değerlendirme raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık gününe kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    İlk defa açıktan işe alınan personelin performans değerlendirme raporları, sözleşme sürelerinin bitiminden 15 gün önce doldurulur. Bu personelin adaylık süresinden sonraki ilk sözleşme dönemlerine ait performans değerlendirme raporları sözleşme sürelerine bakılmaksızın Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur.

    Yıl içinde görev yeri veya unvanı değişen personelin o yıla ait performans değerlendirme raporu 6 aydan fazla çalıştığı yerdeki değerlendirme amiri tarafından doldurulur."

    Madde 13 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Performans değerlendirme raporu doldurmak için gerekli süre

    Madde 24 - Haklarında performans değerlendirme raporu düzenlenecek personelin, değerlendirilmelerini yapacak amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır.

    Personel hakkında değerlendirme yapacak amirlerden birinin bulunmaması halinde mevcut amirin raporuna itibar edilir. Bir değerlendirme amiri bulunanlar hakkında o amirin değerlendirmesine göre işlem yapılır. Değerlendirme amirlerinin hiç birinin bulunmaması veya değerlendirme yapacak süre görevde kalmamaları halinde performans değerlendirme raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından 3 aylık sürenin sonunda doldurulur.

    Bu şekilde de performans değerlendirme raporu verme imkanı bulunmazsa, performans değerlendirme raporu, düzenleme döneminde 3 aydan az olmamak üzere personel ile en fazla çalışan amir tarafından doldurulur.

    Değerlendirme amirlerinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, performans değerlendirme raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmet içi eğitimin veya hastalığın performans değerlendirme raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla personel hakkında performans değerlendirme raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın performans değerlendirme notlarının ortalaması esas alınır."

    Madde 14 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Performans değerlendirme raporlarının şekli ve doldurulması

    Madde 25 - Personel için genel olarak düzenlenecek performans değerlendirme raporu ek-2'de, bunlardan yönetici durumunda olanlar için düzenlenecek olanlar ek-3'te gösterilmiştir. Formlarda yer alan sorulara Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca yeni sorular eklenmesi mümkündür.

    Formlarda yer alan bölümlerden personelin "Genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi" bölümü, değerlendirme amirinin kanaatine göre "olumsuz", "olumlu" veya "çok iyi" şeklinde doldurulur. Sorular ise 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme amirlerinin her bir soruya verdikleri notların aritmetik ortalaması, değerlendirmeye alınan konuda verilen nihai değerlendirme notunu gösterir. Bu nihai değerlendirme notlarının ortalaması performans değerlendirme düzeyinin tespitine esas alınacak notu gösterir.

    Bu şekilde tespit edilecek performans değerlendirme notu;

    a) 59 ve daha aşağı puan alanlar (D),

    b) 60-75 puan alanlar (C),

    c) 76-89 puan alanlar (B),

    d) 90 ve daha yukarı puan alanlar (A),

    düzeyinde olmak üzere personel dört performans düzeyine ayrılır. Değerlendirme amirlerinin (D) düzeyinde performans değerlendirme notu vermeleri halinde kanaatinin oluşmasına etki eden hususlara ait bilgi ve belge örneklerini eklemeleri şarttır. Bu şekilde bilgi ve belge eklenmeyen raporlar geçersiz sayılır.

    Performans değerlendirme notlarının ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır."

    Madde 15 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Görevden ayrılma halinde performans değerlendirme raporlarının doldurulması

    Madde 26 - Bir görevde 6 ay veya daha fazla bir süre bulunup görevi veya görev yeri değiştirilenlerin performans değerlendirme raporları, önceki değerlendirme amirlerince görevden ayrıldıkları tarihi takip eden 15 gün içinde doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edilir.

    Performans değerlendirme raporlarını doldurma zamanı gelmeden ve yeni değerlendirme amirine performans değerlendirme raporu doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrılan değerlendirme amirleri en az 6 ay beraber çalıştıkları personelin performans değerlendirme raporlarının kendilerine ait bölümünü, görevlerinden ayrılmadan önce doldurarak değerlendirme raporlarını saklamakla görevli makamlara teslim ederler."

    Madde 16 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Performans değerlendirmesi sonucunda yapılacak işlem

    Madde 27 - Performans değerlendirme düzeyleri (C), (B) ve (A) olanların sözleşmeleri yenilenir.

    Performans değerlendirmeleri (D) düzeyinde olanlarla; başka bir değerlendirme amirinin yanında, bulundukları görevin brüt sözleşme ücreti tutarında bir ücretle 6 ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bunlardan değerlendirme amirlerince 3 aylık çalışması da olumsuz görülenler, bu duruma neden olan kusur ve noksanlıklarını gidermeleri için gizli bir yazı ile uyarılır. Bu süre sonunda da performans değerlendirmeleri (D) düzeyinde olanların sözleşmeleri feshedilerek Banka ile ilişikleri kesilir.

    Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince uyarılan personel, bildirim tarihini izleyen 5 gün içinde itirazda bulunabilir.

    İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır. Bu itirazlar Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendirileceği personel tarafından incelenir. İtirazı incelemekle görevlendirilecek personelin itiraz edilen performans değerlendirme raporunu dolduran değerlendirme amirleriyle aynı veya daha üst düzeyde bulunması zorunlu olup, itirazlar incelemenin gereğine göre personelin sicil ve özlük dosyası ve konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır.

    Genel Müdür ya da Genel Müdürün görevlendireceği personel, bu konuda verilen kararı, itirazın inceleme için kendisine verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgiliye bildirir."

    Madde 17 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Performans değerlendirme raporunun kullanıldığı yerler ve saklanması

    Madde 28 - Performans değerlendirme raporu aşağıdaki işlemlerde kullanılır:

    a) Adaylığın sona erdirilmesi.

    b) Kademe ilerlemeleri.

    c) Yükselme ve yer değiştirme.

    d) Ödüllendirme.

    e) Disiplin cezaları.

    Performans değerlendirme raporları İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından saklanır.

    Başka bir kuruluşa atananların performans değerlendirme raporları yeni kuruluşuna gönderilir. Emekliye ayrılan, işine son verilen veya ölen personelin performans değerlendirme raporları kapalı ve imzalı bir zarf içinde özlük dosyasına kaldırılır."

    Madde 18 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Değerlendirme amirleri ve sorumlulukları

    Madde 29 - Performans değerlendirme amirleri ek-4'teki tabloda belirtilmiştir.

    Buna göre;

    a) Birinci değerlendirme amiri; personelin çalışmasından sorumlu olan en yakın yöneticidir.

    b) İkinci değerlendirme amiri; birinci değerlendirme amirinin görev ve yetki bakımından bağlı bulunduğu yöneticidir.

    c) Üçüncü değerlendirme amiri; birinci ve ikinci değerlendirme amirlerinin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda bulunan ortalama performans değerlendirme puanları arasında "bir değerlendirme grubu" fark bulunması halinde görüşüne başvurulan ikinci değerlendirme amirinin bir üstü olan yöneticidir.

    Üçüncü değerlendirme amiri bulunmadığı takdirde ikinci değerlendirme amirinin değerlendirmesi ile iktifa edilir.

    Değerlendirme amirleri performans değerlendirme raporlarını itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken; Devlete sadakat ve bağımlılığı, kamu görevlisi olma sıfatının gerektirdiği şeref ve itibar ile hizmetlerin süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini, güvenilir ve yetenekli personelin yükselmelerini, diğerlerinin ise kamu hizmetlerinden uzaklaştırılmaları gerektiğini esas alır.

    Değerlendirme amirlerinin maiyetlerinde çalışan personeli değerlendirmedeki başarıları, üst değerlendirme amirleri tarafından kendisinin değerlendirilmesinde de dikkate alınır.

    Garez veya özel amaçla değerlendirme raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan değerlendirme amirlerinin cezai sorumlulukları saklıdır.

    Değerlendirme amirleri, yanlarında çalışıyor olsalar bile eşleri ile üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları için performans değerlendirme raporu düzenleyemezler. Bunlar için değerlendirme amirleri bir üst yöneticidir."

    Madde 19 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 31 - Personelin yükselebilmesi için ek-5'teki tabloda yer alan hususların yanı sıra aşağıda belirtilen koşulların da sağlanması gerekir.

    a) Boş bir pozisyon bulunması.

    b) Üst görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olması.

    c) (A) ya da (B) düzeyinde performans değerlendirme puanını almış olması.

    d) Siciline işlenmiş bulunan aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezası bulunmaması.

    e) Yükselmenin sınava dayalı olması halinde yapılacak sınavlarda başarılı olması.

    Yönetici ve müşavir pozisyonlarına yapılacak atamalarda birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamında en az 8 yıllık hizmet şartı aranır.

    Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek birimlere daire başkanı ve müdür olarak yapılacak atamalarda, KPDS'den İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak tercih nedenidir.

    Yönetici pozisyonlarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bulunduğu pozisyonda en az çalışma süresinin hesabında, Banka birimlerinde mevcut pozisyonunda fiilen hizmet verilen süreler dikkate alınır. Ücretsiz izinde geçen süreler ile yükselme döneminde kullanılan rapor sürelerinin 3 aydan fazlası dikkate alınmaz."

    Madde 20 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 39 - Personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır."

    Madde 21 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

    "f) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti gören kuruluşların talepleri halinde Genel Müdürün onayıyla proje ve benzeri çalışmalarda görev alınması."

    Madde 22 - Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Personel, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 50 nci maddesi hükmü hariç, Bankadan doğrudan veya dolaylı kredi alamaz."

    Madde 23 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 55 - Personele, yıllık, sosyal, mazeret, hastalık ve refakat, doğum ve süt ile ücretsiz izinler verilir."

    Madde 24 - Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin beşinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

    "Yıllık izinler yurt dışında da geçirilebilir. İzin, formunda belirtilen adres dışında bir yerde geçirildiğinde durum İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilir."

    "Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık izni alan personelin yıllık izni rapor tarihinden itibaren kesilir. Bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlar.

    Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık izni alan personel;

    a) Hastalık izninin bitim tarihi, yıllık izin süresinin bitim tarihinden önce ise yıllık izin bitim tarihinden sonra,

    b) Hastalık izninin bitim tarihi, yıllık izin süresinin bitim tarihinden sonra ise hastalık izni bitim tarihinden sonra,

    göreve başlar.

    Personelin hastalanması sebebiyle kullanamadığı yıllık izin süresi yukarıdaki esaslar dahilinde kullandırılır."

    Madde 25 - Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 59 - Personele isteği üzerine, belgelenmesi koşuluyla aşağıdaki hallerde ve sürelerde ücretli sosyal izin verilir.

    a) Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün.

    b) Eşi ve çocuğu ile kendisinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde 7 gün.

    c) Eşinin doğum yapması halinde 10 gün."

    Madde 26 - Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Personele, mazeret beyanının birim yöneticisince uygun görülmesi halinde günde 4 saati aşmamak üzere saatlik mazeret izni verilebilir. Mazeret izinlerinin ayda 8 saati aşan her 8 saati için personelin yıllık izin hakkından 1 gün mahsup edilir."

    Madde 27 - Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Hastalık ve refakat izni

    Madde 61 - Personele, ücret ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar izin verilir.

    Personelin, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

    Bu maddede yazılı azami süreler kadar izin verilen personelin, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilen personelin izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen personel hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

    Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden Bankaya dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun pozisyonlara öncelikle atanırlar.

    Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan personel, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

    Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara uygulanan ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Personelin bakmakla yükümlü olduğu veya personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, ücret ve özlük hakları korunarak, 3 aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır."

    Madde 28 - Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Doğum ve süt izinleri

    Madde 62 - Kadın personele; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık süreye 2 hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın personel, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası ücretli doğum izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında ücretli doğum izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine Banka personeli olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

    Kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın personelin tercihi esastır."

    Madde 29 - Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 63 - Personele aşağıdaki hallerde ücretsiz izin verilebilir.

    a) Personele, 61 inci maddenin yedinci fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, isteği üzerine 18 aya kadar ücretsiz izin verilebilir.

    b) Personele, 62 nci madde uyarınca verilen doğum sonrası ücretli doğum izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan personele ise doğum tarihinden itibaren isteği üzerine 24 aya kadar ücretsiz izin verilir.

    c) Banka hizmeti süresince bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışında kendi imkanları ile mesleki öğrenim yapacak personele 4 yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

    d) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt içine ya da yurt dışına atanan veya en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin Banka personeli olan eşleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesine göre izin verilenlerin Banka personeli olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde ücretsiz izin verilebilir.

    e) Personele, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamış olması halinde isteği üzerine Bankada çalıştığı süre boyunca ve en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar ücretsiz izin verilebilir.

    f) Muvazzaf askerliğe ayrılan personel askerlik süresince görev yeri saklı kalarak ücretsiz izinli sayılır.

    g) 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel ile Banka personeli olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde Banka personeli olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar ücretsiz izin verilir. Evlat edinen her iki eşin Banka personeli olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir.

    (a), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hallerde ücretsiz izinler Yönetim Kurulu Kararı, diğer hallerde ise Genel Müdür onayı ile verilir.

    Ücretsiz izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Ücretsiz izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenlerin, Banka ile ilişiği kesilir."

    Madde 30 - Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (f) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

    "f) Yöneticilerine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya müşterilere fiili tecavüzde bulunmak,"

    "l) Bankaya ait olan veya saklanmak ve korunmak üzere Bankaya bırakılmış veya rehnedilmiş para, mal veya kıymetleri zimmetine geçirmek, rüşvet almak,

    m) Hırsızlık, dolandırıcılık veya sahtecilik yapmak,

    n) Mali kıymetlerle ilgili defter, belge veya kayıtları tahrif etmek veya kötü niyetle yok etmek veya ettirmek,

    o) Sorumlu olduğu bilişim ve bilgi sistemini yetkisi içinde kendisi ya da bir başkasına çıkar sağlamak amacıyla kullanmak,

    p) Bilgileri otomatik işleme tabi tutan bir sistemden programları, verileri veya diğer herhangi bir unsuru hukuka aykırı olarak ele geçirerek bunları başkasına zarar vermek, kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla kullanmak, nakletmek veya çoğaltmak,

    r) Bilgileri otomatik işleme tabi tutan bir sistemi, verileri veya diğer herhangi bir unsuru kısmen veya tamamen tahrif etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak veya yanlış biçimde işlemesini sağlamak suretiyle başkasına zarar vermek, kendisine veya başkasına yarar sağlamak,

    s) Bilerek karapara aklanmasına yardımcı olmak veya aracılık etmek."

    Madde 31 - Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

    "Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu ve (A) ya da (B) düzeyinde performans değerlendirme puanı olan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir."

    Madde 32 - Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 73 - Uyarma ve kınama cezaları disiplin amiri tarafından; aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezaları Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili makam tarafından verilir.

    Yönetici, müşavir, kıdemli avukat ve avukatlar ile denetim ve ihtisas personelinin uyarma ve kınama cezaları dışındaki cezaları ile tüm personelin işten çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili makam tarafından verilir.

    Kurullar dosyalara ilişkin olarak önerilen cezayı kabul ya da reddeder. Kurulların ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Önerilen cezanın reddi halinde atamaya yetkili makam 30 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir."

    Madde 33 - Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 74 - Disiplin amirleri ek-6'daki tabloda belirtilmiştir. Genel Müdür tüm personelin en üst disiplin amiridir ve bu sıfatla haiz olduğu yetkileri her derecedeki Banka personeli için doğrudan kullanabilir.

    Disiplin kurulları bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Disiplin kurullarının başkan ve üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Disiplin Kurulu; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür tarafından belirlenen Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Müdürü ile diğer birimlerden bir Müdürden oluşur.

    b) Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Müdür başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenen bir Daire Başkanından oluşur."

    Madde 34 - Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 79 - Aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezaları ile ilgili işlerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere Disiplin Kuruluna en geç 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin Kurulu, dosyanın kendisine intikal ettiği tarihten itibaren 30 gün içinde kararını bildirir.

    Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördüğü takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya yetkilidir."

    Madde 35 - Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesine aşağıdaki fıkra birinci fıkra olarak eklenmiştir.

    "Aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezaları ile ilgili işlerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere Yüksek Disiplin Kuruluna en geç 30 gün içinde tevdi edilir. Yüksek Disiplin Kurulu, dosyanın kendisine intikal ettiği tarihten itibaren 6 ay içinde kararını bildirir."

    Madde 36 - Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 82 - Uyarma ve kınama cezaları ilgili disiplin amiri, aylıktan kesme, yıllık ücret artışından yararlandırılmama ve işten çıkarma cezası ilgili kurul başkanı tarafından en geç karar tarihini izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur."

    Madde 37 - Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bu Yönetmeliğin 71 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

    a) Uyarma ve kınama cezalarında 1 ay içinde disiplin soruşturmasına,

    b) Aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezalarında 3 ay içinde disiplin soruşturmasına,

    c) İşten çıkarma cezasında 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına,

    başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar."

    Madde 38 - Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Disiplin cezaları sıralı değerlendirme amirine bildirilir."

    Madde 39 - Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Aylıktan kesme ve yıllık ücret artışından yararlandırılmama cezasının sicilden silinmesinde ilgili disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."

    Madde 40 - Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 93 - Görevden uzaklaştırma tedbirini almaya ve uygulamaya Genel Müdür ve müfettişler yetkilidir. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile iç sistem birimlerine atanan personel için Denetim Komitesi ve müfettişler yetkilidir."

    Madde 41 - Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Soruşturma sonunda disiplin hükümleri uyarınca işten çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan personel hakkında alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri Yönetim Kurulu kararı ile iç sistem birimlerine atanan personel için Denetim Komitesi Başkanı, diğer personel için Genel Müdür tarafından derhal kaldırılır."

    Madde 42 - Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 107 - Bu Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerinde sayılan haller hariç olmak üzere, anılan madde gereğince Banka ile ilişiği kesilenler yeniden işe alınmazlar. 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri hükümleri çerçevesinde Bankadaki görevinden ayrılmış olanlar, boş pozisyon bulunması ve ihtiyaç halinde durumlarına uygun pozisyonlara atanabilirler."

    Madde 43 - Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 109 - Personel için bir gizli sicil dosyası tutulur. Bu dosyada performans değerlendirme raporları, disiplin cezasına ilişkin kararlar, müfettiş raporları ve mahkeme kararları ile gizli kalması gereken diğer yazışmalar saklanır."

    Madde 44 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Müdürlüğü" ibaresi "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı" olarak, 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ve 115 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne" ibareleri "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına" olarak ve 113 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nce" ibaresi "İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 45 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

    "Mevcut gizli sicil raporlarının kullanılması

    Geçici Madde 3 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, verilen puanların her iki rapordaki karşılıklarına bakılarak, 5 yıl süreyle gizli sicil raporları ile performans değerlendirme raporları birlikte kullanılır.

    Pozisyon dönüşümü

    Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren müdür yardımcısı, kıdemli amir, amir ve şef yardımcısı ve kıdemli tercüman pozisyonlarının boşalması halinde boşalan pozisyonlar Yönetim Kurulu kararı ile yönetici ve müşavir dışındaki pozisyonlara dönüşür.

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük Müşaviri ve Genel Müdür Müşaviri olarak görev yapmakta olanlar Müşavir; Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavir Yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar sırasıyla I. Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşaviri olarak atanmış sayılır.

    Atama

    Geçici Madde 5 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yapanların Müdür ve Daire Başkanı olarak atanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen en az 8 yıllık hizmet şartı aranır. Ayrıca bu personel hakkında 31 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

    Disiplin Kurulu üyeliği

    Geçici Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı unvanına atama yapılana kadar, Disiplin Kuruluna Genel Müdür tarafından belirlenen müfettiş veya başmüfettiş katılır."

    Madde 46 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci, 13 üncü ve 67 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 47 - Aynı Yönetmeliğin eki ek-1, ek-2, ek-3 ve ek-4'te yer alan cetvel ve tablolar ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki ek-5 ve ek-6'da yer alan tablolar eklenmiştir.

    Madde 48 - Bu Yönetmelik 15/3/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 49 - Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar