KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ NAKİT TALEPLERİNİN HAZIRLANMASI VE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması Ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik

    Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi: 12/03/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27872

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının nakit taleplerinin Müsteşarlığa iletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    (2) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kılavuz: Müsteşarlıkça oluşturulan Nakit Talebi Aktarım Sisteminin kullanımına ilişkin olarak hazırlanan kılavuzları,

    b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

    c) NTAS: Kamu kurum ve kuruluşlarının nakit taleplerinin internet üzerinden elektronik olarak Müsteşarlığa aktarılmasına imkan sağlayan Nakit Talebi Aktarım Sistemini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Nakit Taleplerinin Hazırlanması, Bildirilmesi ve Karşılanması

    Nakit taleplerinin hazırlanması

    Madde 4 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının nakit talepleri 5018 sayılı Kanun ile malî hizmetler birimlerine verilmiş olan görevleri yürüten birimlerce yapılır.

    (2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca, merkez ve taşra birimlerine ilişkin nakit taleplerinin hazırlanmasında;

    a) Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama/finansman programları çerçevesinde serbest bırakılan veya bırakılacak bütçe ödeneklerini ve bu ödeneklerden emanete alınan veya alınacak tutarları,

    b) Yıl geçişlerinde, izleyen yıl için Maliye Bakanlığına gönderilmesi planlanan ayrıntılı harcama/finansman programlarındaki ödenek talepleri, önceki yıl gider gerçekleşmeleri ile cari yılda emanete alınan tutarları,

    c) Faaliyetleri kapsamında kesinleşmiş veya doğabilecek ödeme yükümlülükleri

    dikkate alınır.

    Nakit taleplerinin bildirimi

    Madde 5 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının 4 üncü Maddenin birinci fıkrasında belirtilen birimleri, nakit taleplerinin olup olmadığına bakılmaksızın NTAS üzerinden Müsteşarlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Ayrıca resmi yazı ya da elektronik posta ile bildirim yapılmaz.

    (2) Nakit talebi olan kamu kurum ve kuruluşları her ay, izleyen üç ayı kapsayacak şekilde;

    a) Nakit ihtiyaçlarını merkez ve taşra birimlerinden temin eder.

    b) Temin edilen bilgileri merkez ve taşra olmak üzere toplulaştırmak suretiyle nakit taleplerini hazırlar.

    c) Hazırlanan nakit taleplerini, üç aylık nakit ihtiyaçlarının bildirilmesine ilişkin olarak hazırlanan Kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde, bir adet merkez birimlerine, bir adet de taşra birimlerine ait olmak üzere NTAS'da yer alan formu doldurmak suretiyle her ayın son iş gününden dört iş günü önce Müsteşarlığa bildirir.

    ç) Gerekli olduğu hallerde, revize nakit taleplerini bir sonraki bildirim dönemini beklemeksizin Müsteşarlığa iletir.

    (3) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen süre sonunda NTAS, takip eden ayın ilk iş gününe kadar üç aylık yeni talep girişine kapatılır ve sadece içinde bulunulan aya ilişkin olarak revize talep girişi yapılır.

    (4) İkinci fıkrada sayılan işlemlere ilave olarak, 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, içinde bulunulan haftanın son iş günü saat 17:00'ye kadar, izleyen haftaya ilişkin güncel nakit ihtiyaçlarını, haftalık nakit ihtiyaçlarının bildirilmesine ilişkin olarak hazırlanan Kılavuzda belirtilen esaslar çerçevesinde NTAS'da yer alan formu doldurarak Müsteşarlığa bildirir.

    (5) İkinci fıkrada sayılan işlemlere ilave olarak, 5018 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu, her iş günü, içinde bulunulan ayın kalan iş günlerine ilişkin güncel nakit ihtiyacını, dördüncü fıkrada belirtilen Kılavuzda yer alan esaslar çerçevesinde NTAS'da yer alan formu doldurarak Müsteşarlığa bildirir.

    (6) Haftalık ve üç aylık nakit talebi olmayan kamu kurum ve kuruluşları, ikinci fıkranın (c) bendinde veya dördüncü fıkrada belirtilen süreler içerisinde nakit taleplerinin olmadığını NTAS aracılığıyla Müsteşarlığa bildirir.

    (7) Kamu kurum ve kuruluşları, nakit harcamalarını, 6 ncı Maddenin birinci fıkrasında belirtilen nakit aktarım programı çerçevesinde ve öngörülmeyen nakit çıkışlarına sebebiyet vermeyecek şekilde yürütür.

    Nakit taleplerinin karşılanması

    Madde 6 - (1) Müsteşarlık, nakit taleplerini Hazine nakit programı çerçevesinde değerlendirerek aylık nakit aktarım programını hazırlar ve NTAS üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına bildirir.

    (2) Nakit aktarım programında kamu kurum ve kuruluşlarının revize talepleri ile Hazine finansman imkanları dikkate alınarak değişiklik yapılabilir.

    (3) Revize edilmeyen nakit talepleri karşılanmaz.

    (4) Müsteşarlıkça karşılanacağı bildirilen taleplere ilişkin nakit aktarımlarının gerçekleştirilebilmesi için ilgili ödeneğin Maliye Bakanlığınca serbest bırakılmış; kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenek gönderme belgesine bağlanmış ve bu işlemin de Maliye Bakanlığı'nca onaylanmış olması zorunludur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Sorumluluk

    Madde 7 - (1) Nakit taleplerinin hazırlanması ve Müsteşarlığa bildirilmesine ilişkin işlemlerin bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülmesinden kamu kurum ve kuruluşlarının 5018 sayılı Kanun ile malî hizmetler birimlerine verilmiş olan görevleri yürüten birim yöneticileri sorumludur.

    (2) Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından halihazırda teşkilatlanma süreci devam edenler ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olanlar,

    a) Mali hizmetler biriminin ihdasını takiben 10 iş günü içerisinde anılan birimin ihdasını ve iletişim bilgilerini yazılı olarak Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne iletmekle sorumludur.

    b) Kuruluşlarına ilişkin mevzuatın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren mali hizmetler birimi ihdas edilene kadar geçen süre zarfında nakit taleplerini 4 üncü ve 5 inci Maddelerde belirlenen süreler ve esaslar dahilinde hazırlamak ve yazılı olarak Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne bildirmekle sorumludur.

    Yaptırım

    Madde 8 - (1) Nakit taleplerine ilişkin bildirimlerin bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin ikinci fıkrası (c) bendinde ve dördüncü fıkrasında belirtilen süreler içerisinde NTAS üzerinden Müsteşarlığa iletilmemesi durumunda 7 nci Maddesi birinci fıkrasında sayılan kişiler hakkında, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 14/A Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. Söz konusu sürelere ilişkin ihlalin tespitinde NTAS kayıtları esas alınır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 9 - (1) 9/4/2009 tarihli ve 27195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Teşkilatlanma süreci devam eden kamu kurum ve kuruluşları

    Geçici Madde 1 - (1) Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarından halihazırda teşkilatlanma süreci devam edenler ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olanlar için, 7 nci Maddenin birinci fıkrası ile 8 inci Maddenin yürürlük tarihi mali hizmetler biriminin ihdas edildiği tarihten itibaren 30 gündür.

    Yürürlük

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar