YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 15/03/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27875

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışan personelin disiplin amirlerini belirlemek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çalışan personeli kapsar.

    (2) Başkanlıkta geçici olarak görevlendirilen personelin sicil işlemleri, kendi kurumlarında tabi oldukları sicil hükümleri saklı kalmak üzere bu Yönetmeliğe göre yapılır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri ve kurulları

    Madde 4 - (1) Başkan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının en üst disiplin amiridir.

    (2) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında görev yapan personelin unvanlarına göre disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personel konusunda yetkili disiplin kurulları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında oluşturulan disiplin kurullarıdır.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar