MALİYE BAKANLIĞI GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET GELİR UZMANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

    Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma Ve Atama Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 25/12/1994

    Resmi Gazete Sayısı: 22152

    BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı Devlet gelir uzmanlarının görev, sorumluluk, çalışma ve atanmalarına ilişkin usul ve esaslar bu yönetmelikte düzenlenmiştir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2- Bu yönetmelik, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43 üncü maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve Kısaltmalar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık : Maliye Bakanlığı,

    Bakan : Maliye Bakanı, ,

    Genel Müdürlük : Gelirler Genel Müdürlüğü,

    Genel Müdür : Gelirler Genel Müdürü,

    anlamında kullanılmıştır.

    İKİNCİ KISIM: Devlet Gelir Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları

    Devlet Gelir Uzmanlarının Görevleri

    Madde 4- Devlet gelir uzmanlarının görevleri şunlardır:

    a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak;

    b) Görevleriyle ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek;

    c) İnceleme (Vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak;

    d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak

    Devlet Gelir Uzmanlarının Sorumlulukları

    Madde 5- Genel Müdürlükçe yapılan hizmetlerin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları Genel Müdürlüğe bağlı şubeler bünyesinde yürütülür.

    Devlet gelir uzmanları ve Devlet gelir uzman yardımcıları, görevlendirildikleri şubenin yönetiminden sorumlu şube müdürü tarafından verilen işlerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden şube müdürüne karşı sorumludurlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: Devlet Gelir Uzmanlığına Giriş, Yetiştirilme, Atama Usul ve Esasları

    BİRİNCİ BÖLÜM: Devlet Gelir Uzmanlığına Giriş

    Madde 6- Devlet gelir uzmanlığına sınavla Devlet gelir uzman yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavını kazananlar Devlet gelir uzmanı olarak atanırlar.

    Giriş Sınavı

    Madde 7- (Değişik:RG-24/11/ 2002-24946 )Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına atanmak için 9 uncu maddedeki şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak şarttır. Giriş sınavı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı alanlar arasında yapılır.

    Genel Müdürlük, Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı için KPSS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre tespit ve ilan edeceği puan ve/veya sayıdaki adayı giriş sınavına çağırır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılır.

    Giriş Sınavının Duyurulması

    Madde 8- Devlet gelir uzman yardımcılığı için açılacak yarışma sınavlarının tarihleri, yapılacağı yerler, katılma ve giriş şartları, sınav konuları ile hangi makama başvurulacağı hususu yurt düzeyinde okunan en az iki ayrı günlük gazetede ikişer defa yayımlanmak ve Bakanlık Merkez Teşkilatı ilan panolarında asılmak suretiyle duyurulur.

    İlanlar yazılı sınav tarihinden en az 45 gün önce başlayacak şekilde yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresinin bitimi ile sınavların başlama tarihi arasında en az 15 günlük bir süre bırakılır.

    Giriş Sınavı Şartları

    Madde 9- (Değişik:RG-24/11/2002-24946 )Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı almaları ve aşağıda gösterilen koşulları taşımaları gerekir.

    a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak;

    b) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak;

    c) (Değişik bent: 23/03/2011-27883 S.R.G Yön/2.md.) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

    d) Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak;

    e) Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

    Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha, sonraki sınavlara katılabilirler.

    Giriş Sınavına Başvuru ve İstenecek Belgeler

    Madde 10- (Değişik:RG-24/11/ 2002-24946)

    Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'nda Genel Müdürlükçe belirlenen yeterli puanı aldıklarını gösteren sınav sonuç belgesi ve iş talep formu ile Genel Müdürlüğe başvururlar. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Genel Müdürlüğe ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

    Giriş sınavını kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği,

    b) Yükseköğrenimi bitirme diplomasının, yoksa çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

    c) Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği;

    d) Kendi elyazısı ile hazırlanmış özgeçmişi (bu öz geçmişinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, ikametgah ve iş adresleri belirtilir);

    e) 4,5x6 eb'adında altı adet vesikalık fotoğraf;

    f) Adli sicil sorgulama belgesi;

    g) Tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu;

    h) Mal bildirimi.

    i) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği.

    Bu belgelerden hangisinin giriş sınavından önce isteneceği Genel Müdürlükçe belirlenir.

    Sınav Yerleri ve Sınav Giriş Belgesi

    Madde 11- Sınavlar Genel Müdürlükçe belirlenecek yerlerde yapılır. Aranılan koşulları taşıyan adaylara Genel Müdürlükçe fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınavlara girerken bu belgenin gösterilmesi zorunludur.

    (Mülga:RG-20/07/2001-24468)

    Sınav Kurulu

    Madde 12- Sınav kurulu Bakanlık Makamı'nın onayı ile Genel Müdür veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, Genel Müdürlük personeli arasından seçilecek en az beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.

    Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Oylama sonucu alınan karar kesindir.

    Sınavın Yapılış Biçimi

    Madde 13- Giriş sınavının yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

    Yazılı sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır.

    (Mülga:RG-20/07/2001-24468 )

    (Mülga:RG-20/07/2001-24468 )

    Sınav Konuları

    Madde 14- Yazılı sınav konuları şunlardır:

    a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

    b) Hukuk Grubu

    - İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

    - Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

    - Borçlar Hukuku

    - Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

    c) İktisat Grubu

    - Makro İktisat

    - Mikro İktisat

    - Uluslararası İktisat

    - İşletme İktisadı

    - Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

    d) Maliye Grubu

    - Maliye Politikası

    - Kamu Maliyesi

    - Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

    e) Muhasebe Grubu

    - Genel Muhasebe

    - Maliyet Muhasebesi

    - Şirketler Muhasebesi

    f) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden verilecek metnin Türkçe'ye çevrilmesi)

    Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 15- Yazılı sınavlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, sınav kurulunca sözlü sınava çağrılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almış olmaları şarttır.

    Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

    Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

    Madde 16- Yazılı sınav sonuçları, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve uygun yerlere asılmak suretiyle duyurulur. Yapılacak yazılı bildirimde sözlü sınavın yeri, günü ve saati belirtilir.

    Sözlü Sınavın Yapılması

    Madde 17- Sözlü sınavda yazılı sınav konuları dikkate alınarak adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgileri ile kavrama ve ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.

    Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

    Madde 18- Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 ten az olmaması gerekir. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

    Giriş Sınav Notu

    Madde 19- Giriş sınav notu yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır.

    Sınav kurulunca sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Notların eşitliği halinde yazılı notu yüksek olan aday öncelik alır. Giriş sınavında başarılı olanların adları, liste halinde uygun görülen yerlere asılarak ilan edilir ve sınava katılanlara da bir yazı ile bildirilir. Sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan belli edilen sürede 10 uncu maddede sayılan belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri istenir.

    Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar

    Madde 20- Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlardan, İş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

    Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Genel Müdürlükçe Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 21- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Atanma

    Madde 22- Giriş sınavında başarılı olanlardan 10 uncu maddede belirtilen belgelerini kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde ibraz edenler Devlet gelir uzman yardımcısı olarak atanırlar.

    Sınav Belgelerinin Saklanması

    Madde 23- Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Devlet Gelir Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı

    Yetiştirilme Amacı

    Madde 24- Devlet gelir uzman yardımcılarının yetiştirilmesindeki amaç:

    a) Devlet gelir uzmanlığının ve idareciliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak;

    b) Görev alanına giren yürürlükteki mevzuat konusunda ihtisas sahibi olmalarını sağlamak;

    c) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek;

    d) İnceleme, araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmek;

    e) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi hususunda imkan tanımaktır.

    Devlet gelir uzmanlarının yetişmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır.

    Yetiştirilme Şekli ve Esasları

    Madde 25- Devlet gelir uzman yardımcılığına atananlar Genel Müdürlükçe temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar.

    Bu kurslarda öğreticiler maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, daire başkanı ve daha üst seviyedeki idareciler ile Şube Müdürlerinden oluşur.

    Temel mesleki eğitim kursunda adaylar Türk vergi kanunlarının esasları ağırlıklı olmak üzere Genel Müdürlükçe belirlenen konularda eğitime tabi tutulurlar. Temel mesleki eğitim kursunda adayların başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları her ders sonucu yapılacak sınavlarda her dersten 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

    Adaylar temel mesleki eğitim kursunun sonunda Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde en az bir yıl süre ile stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmaları sırasında Genel Müdürlükçe kendilerine verilecek bir konuda rapor hazırlarlar. Hazırlayacakları raporda yaptıkları araştırmalara ve inceledikleri konulara, kendi görüş ve önerilerini de belirtmek suretiyle yer verirler. Ayrıca, yanlarında staj yaptıkları birim amirleri de adayın çalışmaları ve genel davranışları hakkındaki görüşlerine yer verdikleri "Staj Değerlendirme Belgesini" Genel Müdürlüğe verirler.

    Staj çalışmaları sonunda başarılı görülen adayların asaleti Genel Müdürlüğün teklifi, Bakanlık Makamı'nın onayı ile tasdik edilir.

    Asaleti tasdik edilen Devlet gelir uzman yardımcısı Genel Müdürlükçe uygun görülecek birimlerde görevlendirilir.

    Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarılma

    Madde 26- Temel mesleki eğitim kursu sonunda başarılı olamayanlar ile başarılı olupta staj çalışmaları sonuçları ve almış oldukları sicil raporlarına göre Devlet gelir uzmanlığında başarı gösteremeyeceği anlaşılan ya da mesleği ile bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan Devlet gelir uzman yardımcıları, yeterlik sınavı beklemeksizin Bakanlıkça öğrenim durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar. Yapılan sınavlarda başarılı olmakla birlikte, kurs veya staj çalışması sonunda yeterli bulunmayanların bu sınavlara katılmış olmaları, Devlet gelir uzmanlığına atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

    Yeterlik Sınavı

    Madde 27- Yeterlik sınavı Devlet gelir uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamasını, araştırma, inceleme yöntemlerini öğrenip, öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.

    Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

    Yeterlik Sınavına Çağrılma

    Madde 28- Devlet gelir uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil 3 yıl çalışanlar, en az iki ay önce bildirmek suretiyle yeterlik sınavına çağrılırlar. (3 yıllık süreye ücretsiz izinli geçen süreler dahil değildir.)

    Yeterlik Sınav Kurulu

    Madde 29- Yeterlik sınavını bu yönetmeliğin 12 nci maddesine göre oluşturulacak sınav kurulu yapar.

    Yeterlik Sınav Konuları

    Madde 30- Yeterlik sınavı aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

    a) Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

    b) Vergi Hukuku

    c) Gider Kanunları

    d) Muhasebe

    e) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

    f) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi

    Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

    Madde 31- Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir. Yazılı, sözlü ve genel yetişme notları 100 tam puan üzerinden verilir. Yazılı sınav konularının her birinden en az 60 puan alınması zorunludur. Başarı derecesi yazılı ve sözlü notu ile stajyerlik döneminde alınan genel yetişme notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunacak nota göre belirlenir.

    Genel yetişme notu, Genel Müdürlükçe düzenlenen kurs ve seminerlerde alınan notların ortalaması ile staj döneminde hazırladıkları araştırma raporu ve stajyer olarak maiyetinde çalışılan amirlerin verecekleri mütalaalar da dikkate alınarak, yapılacak genel değerlendirme sonucunda verilecek notun ortalamasından oluşur.

    Sınav kurulunda Devlet gelir uzman yardımcılarının yeterlik yazılı, sözlü sınav notları ile genel yetişme notuna göre başarı ve başarısızlıkları tespit edilir. Sonuçlar başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.

    Yeterlik sınav sonuçları liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur. Ayrıca, Genel Müdürlükçe kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar

    Madde 32- Stajyerlik süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarısız olan Devlet gelir uzman yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

    Yeterlik sınavını kazanamayanlar ile haklı bir özürü olmaksızın katılmayanlar hiçbir şekilde Devlet gelir uzmanlığına atanamazlar ve Devlet gelir uzman yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek, Bakanlıkça durumlarına ve derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

    Devlet Gelir Uzmanlığına Atanma

    Madde 33- Yeterlik sınavında başarı gösteren Devlet gelir uzman yardımcıları, Devlet gelir uzmanı olarak atanırlar.

    Yatay Geçiş

    Madde 34- Devlet gelir uzman yardımcıları ve Devlet gelir uzmanları, gelir uzman yardımcılığına ve gelir uzmanlığına yatay geçiş yapabilirler.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: Çeşitli Hükümler

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 35- Devlet gelir uzmanı ve uzman yardımcıları Genel Müdürlükçe uygun görülecek zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınırlar. Bu programlara katılması uygun görülen Devlet gelir uzmanı ve uzman yardımcılarının başarı durumları yıl sonunda sicilleri doldurulurken göz önünde bulundurulur.

    Kariyer Dışı Uzman Atanamayacağı

    Madde 36- Genel Müdürlükte Devlet gelir uzman yardımcılığı safhasını geçirmeden Devlet gelir uzmanlığına meslek dışından atama yapılamaz. Ancak, "Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği" nin 34 ncü maddesi hükmü saklıdır.

    Yeniden Atama

    Madde 37- Bu yönetmelik hükümlerine göre Devlet gelir uzmanlığı sıfatını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, idarece uygun görülmesi halinde ünvan ve durumlarına uygun göreve atanabilirler.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: Son Hükümler

    Yetki

    Madde 38- Gelirler Genel Müdürlüğü, Devlet gelir uzmanlarının bu yönetmelikte yer alan çalışma usul ve esaslarına ilişkin gerekli düzenlemeleri yönergelerle yapmaya yetkilidir.

    Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 39- Bu yönetmelikte atamaya ilişkin hususlarda hüküm bulunmayan hallerde, "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği"nde belirlenen hükümler uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 40- 21 Kasım 1993 tarih ve 21765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 41- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 42- Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar