POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 17/03/2011-2011/1567

    Resmi Gazete Tarihi: 09/04/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27900

    Madde 1- 2/7/1998 tarihli ve 98/11402 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünün 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "APK" ibaresi "Strateji Geliştirme" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 2- Aynı Tüzüğün 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 7- Yönetim Kurulu, sekizi Ankara'da, biri de Ankara dışında bir ilde görevli bulunan Sandık ortaklan arasından seçilen dokuz üyeden oluşur. Seçimler, Genel Kurulca gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Yönetim Kurulunun yirmi yedek üyesi bulunur.

    Yönetim Kuruluna en az beş yıllık ortaklar aday gösterilir. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri üst üste üç dönemden fazla seçilemez.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, personel işlerinden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Polis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ile 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Eğitim ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlarından oluşacak bir kurulun Ankara'da görevli bulunan Sandık ortakları arasından seçeceği ve Emniyet Genel Müdürünün onaylayacağı yirmidört kişiyi Genel Kurula aday gösterir. Genel Kurul bunlardan dördünü asıl, sekizini yedek Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer.

    Ankara'da görevli bulunan, en az beş yıllık Sandık ortağı olanlar, Genel Kurul Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak suretiyle aday olabilecekleri gibi, Genel Kurul üyesi veya Üyeleri tarafından aday gösterilebilirler. Genel Kurul, bunlar arasından dört asıl, sekiz yedek Yönetim Kurulu üyesi seçer.

    Ankara dışında bir ilde görevli bulunan ve en az beş yıllık Sandık ortağı olanlar, Genel Kurul Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak suretiyle aday olabilecekleri gibi, Genel Kurul üyesi veya Üyeleri tarafından da aday gösterilebilirler. Genel Kurul, bunlar arasından bir asıl, dört yedek Yönetim Kurulu üyesi seçer.

    Seçimlerde asıl ve yedek Yönetim Kurulu üyelerinin sıralan aldıkları oya göre tespit edilir, oy eşitliği halinde ad çekilir.

    Yönetim Kurulu üyelerinin görev sûreleri iki yıldır. Yönetim Kumlu asıl üyeliklerinin boşalması halinde, kendi grubunun yedekleri, aldıkları oy sırasına göre yerine geçtikleri üyenin hizmet süresini tamamlarlar."

    Madde 3- Aynı Tüzüğün 9 uncu maddesinin başlığı "Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılma ve üyeliğin sona ermesi" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Yönetim Kuruluna Ankara'dan seçilen bir üyenin başka bir ile, Ankara dışından seçilen üyenin ise Ankara'ya atanması veya üyenin, gönderilme şekline ve nedenlerine bakılmaksızın yurt dışında bulunma sûresinin ya da ücretsiz izne ayrılma süresinin, kesintisiz olarak üç ayı aşması halinde Yönetim Kurulu üyeliği sona erer ve yerine kendi grubunun ilk sırasındaki yedek üye getirilir."

    Madde 4- Aynı Tüzüğün 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Denetçiler aralarından birini başkan seçer. İş bölümü yapılması halinde ayrı ayrı, gerektiğinde de müştereken görev yaparlar. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, en çok oy alan yedek üye katılır ve yerine geçtiği üyenin görev süresini tamamlar. Denetim Kurulu başkan ve üyeleri üst üste üç dönemden fazla seçilemez."

    Madde 5- Aynı Tüzüğün 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve (b) bendinde yer alan "altı" ibareleri "yedi" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 6- Aynı Tüzüğün 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "altı" ibaresi "yedi" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 7- Aynı Tüzüğün 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 28- Aşağıda belirtilen hallerde, ortağın yasal mirasçılarına veya kendisine, ölüm tarihinde Sandık ortaklarından kesilen en yüksek ortaklık aidatına esas maaş veya ücretin;

    Ortağın ölümü halinde onbeş,

    Ortağın eşinin ölümü halinde üç,

    Ortağın çocuğunun ölümü halinde bir,

    rakamı ile çarpımı tutarında ölüm yardımı yapılır.

    Ortağın Sandık ortaklığından önceki ölümcül bir hastalığı nedeniyle ortak olduktan sonraki altı ay içerisinde ölümü halinde ölüm yardımı yapılmaz.

    Taksir hali hariç olmak üzere, ortağın ölümüne sebebiyet veren mirasçı ile eşinin veya çocuğunun ölümüne sebebiyet veren ortak, ölüm yardımından yararlanamaz.

    Madde 8- Aynı Tüzüğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    " Geçici Madde 5- Bu Tüzük hükümlerinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimlerine kadar mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri görevlerine devam ederler."

    Madde 9- Danıştay tarafından incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 10- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar