TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

    Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27918

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında meslek personeli hariç olmak üzere, ücret ve mali haklar dışında Devlet Memurları Kanununa tabi personelden müdür ve daha alt görevlere atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, Devlet Memurları Kanunu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    c) Başkan: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

    ç) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

    d) Görevde yükselme: Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    e) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ğ) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    h) Meslek personeli: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu başuzman, uzman ve uzman yardımcılarını,

    ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    i) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı,

    2) Müdür,

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) 1. Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri,

    c) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Başkanlık Müşaviri,

    2) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

    ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici,

    d) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

    2) Şoför.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

    a) Mühendis, avukat, laborant, hemşire, programcı, teknisyen.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

    Madde 6 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Başkanlık Müşaviri olarak atanabilmek için; hukuk, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, maliye, tıp ve mühendislik alanlarında en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, Kurumun görev alanı ile ilgili olarak yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak ve en az on yıl kamu hizmeti bulunmak.

    b) I. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak ve en az on yıl kamu hizmeti bulunmak.

    c) Daire başkanı olarak atanabilmek için; hukuk, iktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, maliye, tıp ve mühendislik alanlarında en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve en az on yıl kamu hizmeti bulunmak.

    ç) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ya da bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

    Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

    Madde 7 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak ve en az iki yılı Kurumda olmak üzere altı yıl avukat olarak çalışmış olmak.

    b) Müdür olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve en az iki yılı Kurumda olmak üzere en az on yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak.

    c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş okullardan mezun olmak, sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek, en az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından yabancı dil puanı olarak en az 60 almış olmak ve en az iki yılı Kurumda olmak üzere en az on yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak.

    ç) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için; fakülte, 2 yıllık ön lisans veya yüksekokullardan ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş okullardan mezun olmak ve en az iki yılı Kurumda olmak üzere en az üç yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak.

    d) Şoför olarak atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

    Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

    Madde 8 - (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Mühendis olarak atanabilmek için; mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

    b) Avukat olarak atanabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık belgesine sahip olmak.

    c) Doktor olarak atanabilmek için; tıp fakültesi mezunu olmak.

    ç) Programcı olarak atanabilmek için; en az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak, en az iki programlama dili bilmek.

    d) Hemşire olarak atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak.

    e) Laborant olarak atanabilmek için; yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak.

    f) Teknisyen olarak atanabilmek için; meslekî veya teknik eğitim ve öğretim veren liselerden mezun olmak.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az yetmiş beş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırk beş gün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kuruma başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması hâlinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması hâlinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (4) Görevde yükselme eğitimi programları, sadece kurum personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (2) Kurumca düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

    Sınav şartı ve atama

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 11 inci maddenin (g) bendinin birinci fıkrasına ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (4) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Sınavın şekli

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 11 inci maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    (2) Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (3) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Sınav kurulu ve görevleri

    Madde 14 - (1) Kurumca yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkan veya görevlendireceği kişinin başkanlığında insan kaynakları birimi temsilcileri ile Başkanca belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

    (2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    (3) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 11 inci maddeyle öngörülen, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 11 inci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

    Madde 15 - (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Özürlülerin eğitim ve sınavları

    Madde 16 - (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Hizmet grupları arasında ve aynı gruplar arasında geçişler

    Madde 17 - (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Hizmet gruplarındaki alt görev gruplarında yer alan unvanlı kadrolarda görev yapanların, aynı alt görev grupları içerisinde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere atanmalarında, atanılacak kadro için aranan şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranmaz.

    b) Hizmet grupları arasındaki unvanlı kadrolara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlı kadrolara geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır.

    Naklen atama

    Madde 18 - (1) Kurum aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Unvan değişikliğine ilişkin hususlar

    Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

    (3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 20 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Kazanılmış haklar

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar