TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

    Tütün Ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği

    Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27918

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda görev alacak uzman yardımcılarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile uzman yardımcısı ve uzman kadrolarına yapılacak atama esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda istihdam edilen uzman yardımcısı, uzman ve başuzmanları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 1/10/2008 tarihli ve 2008/14229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen,

    a) Başkan: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu başkanını,

    b) Başkan yardımcısı: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu başkan yardımcısını,

    c) Başuzman: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu başuzmanını,

    ç) Giriş sınavı: KPSS/A sonucu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavını,

    d) Kanun: 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    e) KPDS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    f) KPSS: ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

    g) Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,

    ğ) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    h) Meslek personeli: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu başuzman, uzman ve uzman yardımcılarını,

    ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

    i) Tez: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

    j) Uzman: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu uzmanını,

    k) Uzman yardımcısı: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu uzman yardımcısını,

    l) Yeterlik sınavı: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu uzman yardımcılarının yeterlik sınavını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcılığı

    Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

    Giriş sınavı

    Madde 5 - (1) Kuruma uzman yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurum tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak yazılı ve/veya sözlü giriş sınavı ile alınırlar.

    (2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz.

    Giriş sınavı duyurusu

    Madde 6 - (1) Sınava katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS taban puanı, uzman yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek ve Kurum internet sitesinde ilan edilmek suretiyle adaylara duyurur.

    Başvuru şartları

    Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için,

    a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

    b) Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

    ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS'den, her sınav döneminde Başkanlıkça tespit edilerek sınav ilanında belirtilen puan türünde taban puan veya üstünde puan almış olmak,

    d) Kurumca daha önce yapılan uzman yardımcılığı sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak

    şartları aranır.

    Başvuruda istenen belgeler

    Madde 8 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyen aday dolduracağı başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekler:

    a) T.C. Kimlik numarası beyanı.

    b) 4 adet vesikalık fotoğraf.

    c) Yükseköğretim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da fotokopisi.

    ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi.

    d) KPDS veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan dil sınavı sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi.

    (2) Başvuru tarihinde mezun olmayan adayların, mezuniyet belgesi yerine son sınıfta olduklarını gösterir öğrenci belgeleri ile başvurmaları mümkündür. Bu şekilde başvuran ve uzman yardımcısı olarak atanma hakkını kazanan aday, sözlü sınav tarihi itibarıyla mezun olduğuna dair mezuniyet belgesinin aslını ya da Kurumca onaylı suretini atanma için gerekli diğer belgelerle birlikte teslim etmek zorundadır.

    (3) Birinci fıkradaki belgelerin en geç sınav ilanında belirtilen tarihte Kuruma elden veya posta yoluyla (en geç son başvuru tarihinde Kurumda olacak şekilde) başvurabilecektir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

    Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü

    Madde 9 - (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Kurumun İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı süresinde yapılan başvuruları inceleyerek ilgilide aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve yarışma sınavına kabul edilen adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz. Aranan şartları taşımadığı anlaşılanlara giriş sınavına alınmayacakları sınav tarihinden önce bildirilir.

    (2) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya sahte belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulur.

    Sınav komisyonu

    Madde 10 - (1) Giriş sınavı, Başkan tarafından oluşturulacak en az beş kişilik komisyonca yapılır. Branşlara göre ve alınacak personelin niteliğine göre birden fazla sınav komisyonu aynı esaslara göre oluşturulabilir.

    Yazılı sınav

    Madde 11 - (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, klasik veya test usulünde Kurum tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kuruluşlara da yaptırılabilir.

    (2) Yazılı sınav, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur. Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, yazılı sınav soruları sınav komisyonu tarafından sınav duyurusunda belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanır veya yüksek öğretim kurumlarına hazırlattırılan sorular arasından komisyonca seçilir. Komisyonca seçilen sınav sorularını, puanlarını ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edilir.

    (3) Yazılı sınav, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile komisyon üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

    (4) Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi bölümlerinin her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir. Kurum yazılı sınavındaki başarı sıralamasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı kadar adayı sözlü sınava davet eder.

    Sözlü sınav

    Madde 12 - (1) Yazılı sınav sonuçları Kurumun internet sitesinde açıklanır, sözlü sınava girme hakkını kazananlar sınav tarihinden en az onbeş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle çağrılırlar.

    (2) Sınav komisyonu, sözlü sınavda adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerinin yanı sıra kavrayış, muhakeme, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerinin mesleğe uygunluğunu da değerlendirir.

    (3) Sınav komisyonu tarafından önceden tespit edilen kriterlere göre üyelerce her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir ve verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı belirlenir. Bu durum tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavda 70 puan ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır.

    Giriş sınavının değerlendirilmesi

    Madde 13 - (1) Sınav komisyonu, yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını yapar. Sınav puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda sınav ilanında belirtilen kontenjan sayısına göre sınavı kazananlar belirlenir ve ilan edilir. Değerlendirme sonuçları sözlü sınava katılan adaylara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının üçte birini geçmemek üzere yedek liste belirlenir.

    (2) Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar onbeş gün içerisinde sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

    (3) Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konulur. Kazanamayan adayların belgeleri ise İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında bir yıl süre ile saklanır.

    Atama işlemleri

    Madde 14 - (1) Sınavı kazananların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atama işlemleri için, Kurumca istenen belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gereklidir. Bu süre içinde istenen bilgi ve belgeleri ibraz edenlerin atamaları yapılır.

    (2) Sınavı kazanan adaylardan atama yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

    a) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin olarak adayın yazılı beyanı.

    b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin olarak adayın yazılı beyanı.

    c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair adayın yazılı beyanı.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Yetiştirilme ilkeleri

    Madde 15 - (1) Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla temel eğitim ve uygulamalı eğitimden geçirilirler. Bu süreç;

    a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

    b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve soruşturma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

    c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

    ç) Yabancı dil bilgisinin gelişmesini,

    sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

    Mesleki eğitim

    Madde 16 - (1) Uzman yardımcıları adaylık eğitiminin yanında mesleğin gerektirdiği bilgileri kapsayan içeriği ve süresi Başkanlıkça belirlenen bir eğitime tabi tutulur. Eğitim döneminin sonunda, esasları Başkanlıkça saptanan bir Mesleki Eğitim Değerlendirme Sınavı yapılır. Sınav sonucunda 100 puan üzerinden verilecek notlar ilgililerin dosyalarına işlenir.

    Uygulamalı eğitim

    Madde 17 - (1) Uygulamalı eğitim dönemi, adaylık eğitimi ve mesleki eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcılarının, inceleme, araştırma ve soruşturmalarda görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmalarını kapsar.

    (2) Uygulamalı eğitim çalışmaları, ilgili daire başkanının sorumluluğu altında ve uzman meslek personelinin refakatinde yürütülür. Uzman yardımcısının bu dönem içerisinde en az üç başuzman veya uzman refakatinde çalışması, bağlı bulunduğu daire başkanınca sağlanır.

    (3) Refakat döneminin sonunda ilgili başuzman veya uzman tarafından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Uzman Yardımcısı Değerlendirme Formu düzenlenir ve 100 tam puan üzerinden not verilir. Bu rapor ve notlar ilgilinin dosyasına işlenmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edilir.

    Eğitim döneminin değerlendirilmesi

    Madde 18 - (1) Uzman Yardımcısının mesleki eğitim dönemi değerlendirme sınavında ve uygulamalı eğitim sırasında aldığı notlar özlük dosyasına konur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yeterlik ve Uzmanlık Kademeleri

    Tez hazırlanması, sunulması ve kabulü

    Madde 19 - (1) Aylıksız izinde ve askerlikte geçen süreler hariç olmak üzere uzman yardımcısı onsekiz ayı tamamladıktan sonra bağlı bulunduğu daire başkanının talebi üzerine Kurumun faaliyet alanına giren bir konuda tez konusu seçer. Seçilen tez konusu ve daire başkanı tarafından belirlenen tez danışmanı yazılı olarak Başkanın onayına sunulur ve yedi gün içinde onaylanıp kesinleşir. Uzman yardımcısı, tez konusu ve tez danışmanı kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren oniki ay içinde tezini hazırlayıp Başkanlığa teslim eder.

    (2) Bir başkan yardımcısının başkanlığında, uzman yardımcısının tez konusunun ilgi alanına giren bir daire başkanı, tez danışmanı ve iki meslek personelinden olmak üzere beş kişilik tez jürisi, Başkan tarafından oluşturulur.

    (3) Uzman yardımcısı tarafından Başkanlığa teslim edilen tez; jüri tarafından on işgünü içerisinde uzman yardımcısı ile mülakat da yapılarak değerlendirmeye tabi tutulur. Tezin kabul edilmemesi veya düzeltilmesi gereken hususların tespiti halinde durum gerekçesi ve yeni tez değerlendirme tarihi uzman yardımcısına tebliğ edilir. Tezin kabul edilmeme gerekçelerinin ortadan kaldırılması ve düzeltmeler için verilecek süre bir aydan az altı aydan fazla olamaz.

    (4) Tez jürisi tezi 100 puan üzerinden değerlendirir ve her üyenin verdiği not toplanarak beşe bölünür. Tezin başarılı sayılması için not sonucunun en az 70 puan olması gerekir. Tez jürisi sonucu bir tutanağa bağlayarak tez jürisi değerlendirme notu ve tezin son halinden biri asıl ikisi örnek olmak üzere üç nüsha ile birlikte ilgili daire başkanlığına iletir.

    Yabancı dil yeterliğini kazanma

    Madde 20 - (1) Uzman Yardımcısı Kuruma başladığı tarihten itibaren üç yıl içinde ve yeterlik yazılı sınavından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı almak ve buna ait belgeyi sınavdan önce çalıştığı daire başkanlığına vermek zorundadır.

    (2) Uzman Yardımcısı Kurumda çalışmaya başladığı tarihte Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanına sahipse ve bunu belgeleyebiliyorsa (en fazla Kuruma başlama tarihinden beş yıl önceki belgeler kabul edilir) yeterlik sınavına girmek için gereken yabancı dil düzeyine sahip kabul edilir.

    Yeterlik sınavı

    Madde 21 - (1) Aylıksız izinde ve askerlikte geçen süreler hariç olmak üzere uzman yardımcılığında üç yılını dolduranlar; jüri tarafından tezlerinin kabul edilmesi ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı almaları halinde yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    (2) Yeterlik sınavı, uzman yardımcılarının, görev alanlarını ilgilendiren mevzuatla ilgili bilgileri ve mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek için yazılı sınav olarak yapılır.

    (3) Yeterlik sınavı kurulu Başkanın belirleyeceği başkan yardımcılarından birinin başkanlığında, ilgili daire başkanı ve meslek personeli arasından seçilecek beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı esaslara göre iki de yedek üye belirlenir. Uzman yardımcılarının branşına göre birden fazla sınav komisyonu aynı esaslara göre oluşturulabilir.

    (4) Yazılı sınavın zamanı ve şekli uzman yardımcısına en az iki ay önce tebliğ edilir.

    (5) Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Başarısız olanlara iki ay içinde ikinci bir yazılı sınav yapılır.

    Yeterliğin değerlendirilmesi

    Madde 22 - (1) Yeterlik değerlendirme notu yazılı ve tez jürisinin yaptığı değerlendirme sonucu 100 tam puan üzerinden alınan notlar ile Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) olmak üzere alınan puan veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanının KPDS puanına çevrilmesi sonucu bulunan puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

    (2) Başarılı sayılmak için, yazılı sınav ve tez jürisi değerlendirme notunun en az 70, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanına sahip olunması gereklidir.

    Re'sen yetki

    Madde 23 - (1) Uzman Yardımcılığında onsekiz ayını dolduranlar refakat çalışması sonuçlarının ve Ek-1 Uzman Yardımcısı Değerlendirme Formlarının olumlu olması halinde tek başlarına inceleme ve denetleme yapmaya Başkan tarafından yetkilendirilirler.

    Uzmanlığa atanma

    Madde 24 - (1) Yeterlik değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan uzman yardımcıları Başkan tarafından uzman kadrolarına atanırlar. Uzmanlığa ataması yapılan uzman yardımcılarının başarı sıralamaları yeterlik değerlendirme notuna göre yapılır. Bu sıralama kıdemde esas alınır.

    Uzman yardımcılığından çıkarılma

    Madde 25 - (1) Mazereti olmaksızın tez hazırlamayan, verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, yabancı dilden KPDS (C) veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanını alamayanlar ile sınava girmeyen ya da sınavda iki defa başarısız olanlar, Kurumda durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

    Başuzmanlığa atanma

    Madde 26 - (1) Kurum ihtiyaçları da göz önüne alınarak Başkan tarafından aşağıda belirtilen şartları taşıyan uzmanlar arasından başuzmanlığa atama yapılır:

    a) 1 inci derece uzman olarak en az beş yıllık hizmet süresini tamamlamış olmak,

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendine göre disiplin cezası almamış olmak.

    (2) Atanmaya değer adayların fazlalığı halinde yönetmelik ekindeki Ek-2 Uzman Değerlendirme Formu, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından doldurularak en fazla puana sahip adaylar arasından puan sırasına göre atama yapılır. Puan eşitliği halinde kıdem esasına göre atama yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcıları, Uzman ve Başuzmanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Uzman yardımcılarının görevleri

    Madde 27 - (1) Uzman yardımcıları;

    a) Görevlendirildikleri dairenin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

    b) Refakatine verildikleri başuzman ve uzmanın yaptığı araştırma, inceleme ve diğer çalışmalara yardımcı olmak, kendisine verilen işlerde tek başına araştırma, inceleme ve çalışma yapmakla,

    c) Mesleki bilgi ve becerisini Kuruma yararlı olacak şekilde geliştirmek ve bu amaçla kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak, görüş ve fikirlerini ifade etmekle,

    ç) Başkan ve daire başkanı tarafından verilen diğer işleri yapmakla,

    yükümlüdürler.

    Başuzman ve uzmanların görevleri

    Madde 28 - (1) Başuzman ve uzmanlar;

    a) Görevlendirildikleri dairede kendilerine verilen görevleri düzenli, süratli ve ekonomik bir şekilde yapmakla,

    b) Refakatlerine verilen uzman yardımcılarını Kurumun ihtiyaç duyduğu araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yapmak konusunda yetiştirmekle,

    c) Mesleki bilgi ve becerisini Kuruma yararlı olacak şekilde geliştirmek ve bu amaçla kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak, görüş ve fikirlerini ifade etmekle,

    ç) Başkan ve daire başkanınca verilen diğer işleri yapmakla,

    yükümlüdürler.

    Yetki

    Madde 29 - (1) Başuzman, uzman ve uzman yardımcılarının görevlerini ifasında, Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yükümlü olduğu piyasalarda mal veya hizmet üreten, işleyen, ihraç veya ithal eden, pazarlayan, alan veya satan gerçek ve tüzel kişiler; çalışma ortamı, bilgi ve belge temini gibi hususlarda gereken kolaylıkları göstermek zorundadırlar.

    (2) Başuzman, uzman ve uzman yardımcıları; Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yükümlü olduğu piyasalarda mal veya hizmet üreten, işleyen, ihraç veya ithal eden, pazarlayan, alan veya satan gerçek ve tüzel kişilere ait;

    a) Bilgi, belge, tesis ve işletmeyi araştırma, inceleme ve denetlemeye,

    b) Belge ve ürünlerden örnek almaya,

    yetkilidirler.

    (3) Kurum tarafından kendilerine verilen inceleme ve denetleme görevleri ile ilgili konularda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan doğruya yazışma yapabilirler (Başbakanlık, bakanlık, müsteşarlıkların merkez ve yurt dışı teşkilatı ve yüksek yargı organları ve Kurul kararını gerektiren konular hariç).

    Müşterek çalışmalar

    Madde 30 - (1) Denetim, inceleme ve araştırma işlerinin grup halinde uygulanmasında, gruba dahil başuzman veya uzmanlardan en kıdemlisi çalışmaları düzenler. Ayrıca en kıdemli olan başuzman veya uzman işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında denetim, inceleme ve araştırmalara verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip ve sonuç alınmasını sağlayabilecek fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder; çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde ilgili daire başkanlığına özet bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini müteakip en kısa süre içinde çalışmaların sonuçlarını, düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

    (2) Kıdem süresi hesabında kariyer meslekte geçen süreler esas alınır. İrtibat bürolarında koordinasyondan sorumlu başuzman en kıdemlidir.

    Sorumluluk

    Madde 31 - (1) Başuzman, uzman ve uzman yardımcıları;

    a) Görevlerini yerine getirirken Kurumun saygınlığını ve itibarını gözeterek davranmakla,

    b) Görev gereği ilişkiye girdikleri üçüncü kişilerle kamu etik değerlerine uygun davranmakla,

    c) Görevleri gereği öğrendikleri sır niteliğindeki her türlü bilgi ve belgeyi saklamakla,

    ç) Görevlerini gereği gibi ve en kısa sürede tamamlamakla,

    sorumludurlar.

    Yurtdışında eğitim

    Madde 32 - (1) Başuzman, uzman ve uzman yardımcıları İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Daire Başkanlıklarından alınacak görüşler de dikkate alınarak hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanarak tespit edilen eğitim programları çerçevesinde belirlenmiş bir konuda eğitim, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler. Bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Hizmet içi eğitim

    Madde 33 - (1) Kurum; başuzman, uzman ve uzman yardımcıları için hizmet içi eğitim programları düzenler.

    Yeniden atanma

    Madde 34 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre başuzman ve uzman unvanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlar ile idari göreve geçenlerden yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Kurumun ihtiyacı çerçevesinde Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu sektörlerde faaliyet gösteren özel kurum ve kuruluşlarda görev yapmamış olmak kaydıyla yeniden atanabilirler. Kurumdan ayrılıp yeniden atananların dışarıda geçirdikleri süre uzmanlık kıdemlerinde dikkate alınmaz.

    ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

    Madde 35 - (1) 14/11/2003 tarihli ve 25289 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 36 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 37 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar