KARASAL ORTAMDA YAYINDA OLAN RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞLARINDAN ALINACAK TELEVİZYON KANAL VE RADYO FREKANS YILLIK KULLANIM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo Ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal Ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 29/04/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27919

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca karasal ortamda yayında olan kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak televizyon kanal ve radyo frekans yıllık kullanım ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesiyle ilgili esas ve yükümlülükleri belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında, karasal ortamda yayında olan kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınacak kanal ve frekans yıllık kullanım ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin usûl ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) G: Karasal televizyon veya radyo vericisinin yayın yaptığı iller itibarıyla Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirlenen gelişmişlik endeksini gösteren istatistik verilerine göre Üst Kurulca belirlenen değeri,

    b) K: Üst Kurulca her yıl yeniden belirlenen kanal veya frekans yıllık kullanım ücreti katsayısını,

    c) Kanal ve frekans kullanım bildirimi: Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında karasal ortamda yayında olan kuruluşların kullanmakta oldukları kanal/frekanslardan, bu Yönetmeliğe göre kanal ve frekans yıllık kullanım ücretini ödeyerek kullanmaya devam etmek istedikleri vericilerin, Üst Kurulca belirlenen formatta listesini ihtiva eden, kuruluş kaşesi ile kuruluş yetkilisinin imzasını taşıyan ve süresi içerisinde Üst Kurula ibraz edilen belgeyi,

    ç) Kanal ve frekans yıllık kullanım ücreti: Karasal yayının, nüfusa bağlı kapsama alanı, türü, verici gücü, frekansın bulunduğu bant ve yayının yapıldığı yerleşim biriminin ekonomik gelişmişlik seviyesi gibi nesnel kıstaslar esas alınarak Üst Kurul tarafından belirlenen televizyon kanal ve radyo frekans yıllık kullanım ücretini,

    d) Kanun: 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu,

    e) RK: Radyo kuruluşlarının Üst Kurula yapmış oldukları karasal lisans müracaat tipine bağlı olarak Üst Kurulca belirlenen yayın lisans tipi katsayılarını,

    f) RYKÜ: Radyo frekans yıllık kullanım ücretini,

    g) Standart karasal verici çıkış gücü: Karasal ortamda televizyon ve radyo yayın hizmetinin ulaşması hedeflenen yerleşim alanı göz önünde tutularak, yayının yapıldığı her bir emisyon yeri için, Üst Kurulca belirlenen televizyon/radyo vericisinin maksimum çıkış gücünü,

    ğ) TK: Televizyon kuruluşlarının Üst Kurula yapmış oldukları karasal lisans müracaat tipine bağlı olarak Üst Kurulca belirlenen yayın lisans tipi katsayılarını,

    h) TYKÜ: Televizyon kanal yıllık kullanım ücretini,

    ı) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

    i) YK: Her bir karasal televizyon veya radyo vericisi için yayın yapılan yerleşim yerinin şehir nüfusuna ve karasal standart verici çıkış gücüne bağlı olarak Ek-2'de belirlenen yayın katsayısını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kanal ve Frekans Yıllık Kullanım Ücreti Ödeme Yükümlülüğü ve Müeyyideler

    Kanal ve frekans kullanım bildirimleri

    Madde 5 - (1) Kanal veya frekans kullanım ücretine esas olacak bildirimler her yıl Üst Kurulca duyurulan son tarihe kadar ve Üst Kurulca belirlenen yöntemle yapılır. Kanal ve frekans kullanım bildirimleri, Kanunun geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde Üst Kurulca incelenir ve Üst Kurul kayıtlarıyla uyumlaştırma, enterferansın azaltılması, kaynak israfının önlenmesi amacıyla düzeltilip Üst Kurulun onayına sunulur. Onaylanan liste ve ödenecek ücret kuruluşa bildirilir. Yıllık kullanım ücretine ilişkin işlemlerde Üst Kurulca onaylanan liste esas alınır. Bir emisyon noktasında aynı yayına ait birden çok kanal veya frekans kullanım bildirimi yapılamaz.

    Kanal ve frekans yıllık kullanım ücreti ödeme yükümlülüğü

    Madde 6 - (1) Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, karasal ortamda yayında olan kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşları, kanal ve frekans yıllık kullanım ücretlerini, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ödemekle yükümlüdür.

    Kanal ve frekans yıllık kullanım ücretinin hesaplanması

    Madde 7 - (1) Radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin olarak, her bir karasal verici istasyonunda kullanılan televizyon kanal ve/veya radyo frekansları için, kanal ve frekans yıllık kullanım ücreti, Türk Lirası cinsinden,

    a) Televizyon yayını yapan kuruluşlar için : TYKÜ = G x YK x TK x K formülüne göre,

    b) Radyo yayını yapan kuruluşlar için : RYKÜ = G x YK x RK x K formülüne göre,

    hesaplanır.

    Karasal yayın lisans tipi katsayıları

    Madde 8 - (1) Karasal vericilerle televizyon ve/veya radyo yayını yapan kamu ve özel yayıncı kuruluşların her bir verici istasyonunda kullandıkları kanal ve/veya frekans için, Üst Kurula ödeyecekleri kanal ve/veya frekans yıllık kullanım ücretinin hesaplanmasına esas katsayılar sırasıyla;

    a) Karasal televizyon yayını yapan kuruluşlar için TK: 10,

    b) Karasal radyo yayını yapan kuruluşlar için RK: 1,

    olarak belirlenmiştir.

    Kanal ve frekans yıllık kullanım ücretinin ödenmesi

    Madde 9 - (1) Kanal ve frekans yıllık kullanım ücreti, her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ve belirtilen ayların son iş gününe kadar kuruluşlar tarafından ödenir.

    (2) Birinci fıkra uyarınca yapılması gereken ödemelerde gecikilmesi hâlinde, Kanunun 42 nci ve geçici 4 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

    İzinsiz kanal/frekans veya standart dışı verici kullanan kuruluşlara uygulanacak müeyyideler

    Madde 10 - (1) Radyo ve televizyon kuruluşları, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında kullanımlarına verilen kanal ve frekans haricinde kanal ve frekans kullanarak yayın yapamazlar. İzinsiz kanal veya frekans kullanan kuruluşlar, bu yayınlarını durdurmaları için 15 gün süre verilerek uyarılır ve bu süre sonuna kadar durdurmadıkları takdirde Üst Kurulca vericileri mühürlenerek kapatılır ve Kanunun 33 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

    (2) Kuruluşlar, Üst Kurulca belirlenen standart karasal verici çıkış gücü üzerinde verici çıkış gücü kullanarak yayın yapamaz.

    (3) Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, kuruluşların kullanımına verilen kanal ve frekansların, Üst Kurulca belirlenen standartlara uygun olmayan karasal vericiler ile kullanılması, Üst Kurulca istenilen teknik düzenlemelerin yapılmaması veya Üst Kurula bildirdiği ve Üst Kurulca onaylanan gücün üstünde yayın yaptığının sonradan tespit edilmesi halinde, ilgili kuruluşa vericisini standartlara uygun hale getirmesi veya gerekli teknik düzeltmeyi yapması için 15 gün süre verilir. Bu süre içerisinde vericinin Üst Kurulca istenilen standarda uygun hale getirilmemesi durumunda, cihazlar standart hale getirilinceye kadar ilgili vericiler kuruluşça kapatılır. Kuruluşun standart dışı vericisini kapatmayarak yayına devam etmesi halinde cihazlar Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır.

    Kanal ve frekans yıllık kullanım bedelinden indirim yapılması

    Madde 11 - (1) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde, yayın hizmetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi için gerekli izleme ve kayıt cihazlarının Üst Kurulca yayın kuruluşunun stüdyosuna yerleştirilmesi durumunda, bu cihazların tüketeceği yıllık toplam elektrik bedelleri dikkate alınarak ve kuruluşlarla yapılan "Yayın Alış ve İletim Sistemleri Kurulmasına İlişkin Sözleşme" yenilenerek, kanal ve frekans yıllık kullanım ücretinden toplam 2.000- TL indirim yapılır. Toplam kanal ve frekans yıllık kullanım ücreti bu miktarın altında olan kuruluşlara Üst Kurulca herhangi bir ödeme yapılmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Geçici ve Son Hükümler

    2011 yılı için kanal veya frekans kullanım bildirimleri ve kullanım ücretlerinin ödenmesi

    Geçici Madde 1 - (1) Kanunun geçici 4 üncü maddesi birinci fıkrası kapsamında kanal veya frekans kullanmakta olan kuruluşlar, 2011 yılına ilişkin kanal veya frekans kullanım bildirimlerini bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde Üst Kurula verirler. Bu bildirimler Üst Kurulca en geç 30 gün içinde değerlendirilir ve değerlendirme sonucuna göre her bir yayıncı kuruluş için kanal ve/veya frekans yıllık kullanım ücreti, Kanunun yayımı tarihinden itibaren yılın kalan süresi esas alınarak hesaplanır ve ilgili kuruluşlara tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen ücret Temmuz ve Ekim aylarında iki eşit taksitte 9 uncu maddeye göre ödenir.

    (2) Ödemede gecikilmesi halinde, 9 uncu madde hükümleri uygulanır.

    2011 yılı için kanal veya frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı

    Geçici Madde 2 - (1) 7 nci maddedeki hesaplamada kullanılmak üzere her yıl Üst Kurulca belirlenecek olan kanal veya frekans yıllık kullanım ücreti katsayısı (K), 2011 yılı için 0,4 (ondadört) olarak belirlenmiştir. Bu katsayıda değişiklik yapılması halinde Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır ve o yılın Ocak ayından itibaren uygulanır.

    Standart karasal verici güçlerin listesi, yayın katsayıları tablosu ve verici bildirim formu

    Geçici Madde 3 - (1) 2011 yılı için geçerli olmak üzere, kanal veya frekans yıllık kullanım ücretine esas teşkil eden her bir verici istasyonu için karasal radyo/televizyon standart verici güçleri, güncel nüfus verilerine göre her bir yerleşim yerine yönelik radyo/televizyon yayınından etkilenen yerleşim yeri nüfusu ile yayın yapılan iller itibarıyla Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirlenen gelişmişlik endeksini gösteren istatistik verilerine göre Üst Kurulca belirlenen değerlerin yer aldığı liste Ek-1'de, kanal ve/veya frekans yıllık kullanım ücretinin hesaplanmasında kullanılan ve yayın türü, verici çıkış gücü ve yayın yapılan yerleşim yeri nüfusuna göre belirlenen yayın katsayılarının yer aldığı tablo Ek-2'de ve kanal ve/veya frekans kullanım bildirim formu Ek-3'te yer almaktadır. Bu verilerde değişiklik yapılması halinde Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır ve o yılın Ocak ayından itibaren uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar