TAPU VE KADASTRO UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 28/05/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27947

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tapu ve kadastro uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, yarışma ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, tapu ve kadastro uzman ve uzman yardımcılarının yetiştirilme, çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ana hizmet birimlerinde istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

    b) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

    c) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığını,

    ç) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

    e) Sınav Komisyonu: Tapu ve kadastro uzman yardımcılığı Sınav Komisyonunu,

    f) Tez: Tapu ve kadastro uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezini,

    g) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu: Uzmanlık tez konularını ve tez danışmanlarını belirleyen, tezleri değerlendiren ve yeterlik sınavını yapan Komisyonu,

    ğ) Uzman: Tapu ve kadastro uzmanını,

    h) Uzman yardımcısı: Tapu ve kadastro uzman yardımcısını,

    ı) Yarışma sınavı: Tapu ve kadastro uzman yardımcılığı için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

    i) Yeterlik sınavı: Tapu ve kadastro uzmanlığı yeterlik sınavını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı ve Atamaya İlişkin Esaslar

    Yarışma sınavı

    Madde 5 - (1) Uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavı ile alınırlar. Uzman yardımcılığı yarışma sınavı, KPSS sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe yapılan, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınavdan oluşur.

    (2) Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında Sınav Komisyonu tarafından yapılır.

    (3) Yazılı sınav; klasik veya test ya da klasik ve test usulünde yapılabilir. Genel Müdürlük, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırabilir.

    (4) Yazılı sınavın, Genel Müdürlükçe yapılması halinde, sınav soruları Sınav Komisyonu tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Mesleki alan bilgi soruları, sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir ve Sınav Komisyonu üyelerince imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Komisyonu Başkanına teslim edilir.

    Yarışma sınavı duyurusu

    Madde 6 - (1) Yarışma sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belgeler, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, uzman yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı hususları sınav tarihinden en az bir ay önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanır ve ayrıca Genel Müdürlük internet sayfasında duyurulur.

    Başvuru şartları

    Madde 7 - (1) Yarışma sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

    a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri; harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştiren fakülteler ile arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi bölümleri ile programında Osmanlı paleografyası derslerine yer verilen tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

    b) Yarışma sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

    c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

    ç) Yarışma sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak,

    d) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS'den, yarışma sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puana sahip olmak,

    e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

    f) Genel Müdürlükçe ilan edilen diğer şartları taşımak.

    (2) Genel Müdürlük, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre ayrı ayrı kontenjan belirleyebilir.

    Başvuruda istenen belgeler

    Madde 8 - (1) Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, Genel Müdürlükten temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

    a) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarece kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

    b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

    c) Yazılı özgeçmiş,

    ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

    d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

    e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

    f) Adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyan.

    (2) Yukarıda sayılan belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına en geç yarışma sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte şahsen, elden veya posta yoluyla teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Yarışma sınavı ilanında belirtilmek kaydıyla Genel Müdürlük internet sayfası üzerinden de başvuru yapılabilir.

    (3) Yarışma sınavına katılabileceklerin isim listesi Genel Müdürlük internet sayfasında ilân edilir.

    (4) Yarışma sınavı başvurularına, isim listesinin ilânından itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla onbeş güne kadar uzatılabilir.

    (5) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

    Yarışma sınavına çağrı

    Madde 9 - (1) Yarışma sınavına başvurusu kabul edilen adaylara sınav yeri ve sınav tarihinin belirtildiği sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

    Yazılı sınav

    Madde 10 - (1) Yarışma sınavının yazılı soruları, genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak üzere hazırlanır.

    (2) Genel kültür ve genel yetenek konuları her mesleki alan bilgisi bölümleri için ortaktır.

    Mesleki alan bilgisi

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan;

    a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar; tapu bölümünü,

    b) Harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştiren fakültelerden mezun olanlar; teknik bölümünü,

    c) Arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi bölümleri ile programında Osmanlı paleografyası derslerine yer verilen tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar; arşiv bölümünü,

    teşkil eder.

    (2) Alan bilgisi konuları tapu, teknik ve arşiv bölümü için aşağıdaki şekildedir:

    a) Tapu bölümü mesleki alan bilgisi yarışma sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

    1) Anayasa hukuku,

    2) Medeni hukuk,

    3) Borçlar genel hukuku,

    4) Ticaret hukukunun şirketler hukuku hükümleri,

    5) Ceza hukukunun genel hükümleri,

    6) İdari yargılama usulü ve hukuk usulü hükümleri,

    7) İdare hukuku,

    8) Devletler özel hukuku,

    9) İcra ve iflas hukuku,

    10) Kamu maliyesi,

    11) Mikro ve makro iktisat.

    b) Teknik bölüm mesleki alan bilgisi yarışma sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

    1) Ölçme bilgisi,

    2) Kadastro ve imar bilgisi,

    3) Jeodezi,

    4) Fotogrametri,

    5) Dengeleme,

    6) Yüksek matematik,

    7) Taşınmaz değerleme,

    8) Anayasa hukuku,

    9) Medeni hukuk.

    c) Arşiv bölüm için mesleki alan bilgisi yarış sınavı aşağıdaki konuları kapsar:

    1) Osmanlıca,

    2) Tapu terimleri ve eski ölçü birimleri,

    3) Osmanlı toprak düzeni ve Genel Müdürlük tarihçesi,

    4) Bilgi, belge yönetimi,

    5) Arşiv, resmi yazışma, dosyalama ile ilgili mevzuat,

    6) Anayasa hukuku,

    7) Medeni hukuk.

    Sözlü sınava çağrı

    Madde 12 - (1) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla üç katına kadar adaya (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sınav sonuçlarının ilânından itibaren on beş gün içerisinde yapılacak sözlü sınavının yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir.

    (2) Yazılı sınav puanları eşit olan adayların kendi aralarındaki sıralamasında KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

    Sözlü sınavı

    Madde 13 - (1) Sözlü sınavda, adayların yarışma sınavı ilanında belirtilen konular ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin tapu ve kadastro uzmanlığına uygunluğu da göz önüne alınarak, Sınav Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınavın sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için aritmetik ortalamanın yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan olması gerekir.

    Yarışma sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi

    Madde 14 - (1) Sınav Komisyonu; yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını esas alarak kazananların listesini belirler. Sınav Komisyonu bu şekilde belirlediği kesin listeyi sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim eder.

    (2) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, boş bulunan kadro sayısı itibarıyla sınav başarı puanı sıralamasına göre kazananların listesini, listenin Başkanlığa teslim tarihinden beş işgünü içerisinde Genel Müdürlük ilan panosunda ve Genel Müdürlük internet sayfasında ilan eder. Sınav Komisyonu ayrıca, yarışma sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla yarısı oranında yedek liste belirleyebilir. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden bir yıl için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

    (3) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonunca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

    (4) Yarışma sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında; atanamayanların sınavla ilgili belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.

    Uzman yardımcılığına atanma

    Madde 15 - (1) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 6083 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    (2) Belge ile ispatı mümkün olan zorlayıcı sebepler olmaksızın belirtilen süreler içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Bunlardan belge ile ispatı mümkün olan zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atama işlemleri iptal edilir.

    (3) Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Sınav Komisyonu ve Görevleri

    Sınav komisyonu

    Madde 16 - (1) Sınav Komisyonu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve Genel Müdür tarafından daire başkanları ve uzmanlar arasından belirlenecek üç üyeden oluşur. Ayrıca Genel Müdür tarafından üç yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Sınav Komisyonuna katılırlar.

    (2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

    Sınav komisyonun görevleri

    Madde 17 - (1) Sınav Komisyonun görevleri şunlardır:

    a) Yarışma sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

    b) Yarışma sınavını yapmak veya yaptırmak,

    c) Yarışma sınavına yapılan itirazları incelemek ve yarışma sınavı sonuçlarını değerlendirmek,

    ç) Yarışma sınavı başarı sıralamasını yapmak.

    Sekreterya hizmetleri

    Madde 18 - (1) Sınav Komisyonun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    (2) Yarışma sınavı şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin belgeleri istemeleri halinde, bu belgeler kendilerine teslim edilir ya da posta yoluyla adreslerine gönderilir.

    (3) Yarışma sınavının yazılı bölümünün Genel Müdürlükçe yapılması halinde, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, yarışma sınavına girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı Süresi, Yetiştirilme ve Uzmanlık Tezi

    Uzman yardımcılığı süresi

    Madde 19 - (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde 20 nci maddede belirtilen plan dâhilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

    Çalışma ve yetiştirme planı

    Madde 20 - (1) Uzman yardımcıları için, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, Genel Müdürlük ana hizmet birimlerinin görüşleri de alınmak suretiyle üç yıllık süreyi kapsayacak şekilde çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Genel Müdürün onayına sunulur.

    (2) Bu plan;

    a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için gerektiğinde uzman yardımcılarının rotasyona tabi tutulabilmelerini,

    b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

    c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

    ç) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

    d) Genel Müdürlüğün çalışma alanı ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım sağlanması ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,

    e) Genel Müdürlüğün görev alanı ile benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını,

    f) Uzman yardımcılarına, Genel Müdürlük mevzuatında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,

    sağlamaya yönelik programları kapsar.

    (3) Uzman yardımcıları, ikinci fıkrada belirtilen plan kapsamında, görev yaptıkları ana hizmet birimleri dışında, tapu ve kadastro müdürlüklerinde üçer aylık görevlendirilmeye tabi tutulurlar.

    Çalışma düzeni

    Madde 21 - (1) Uzman yardımcıları, bağlı oldukları daire başkanınca belirlenen uzmanlarla birlikte ve onların gözetiminde çalıştırılırlar.

    Tez ve yeterlik sınavı komisyonu

    Madde 22 - (1) Uzman yardımcıları; özlük dosyaları göz önünde bulundurularak, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil iki yılı tamamlayınca tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerine başlarlar. Bu faaliyetlere başlanabilmesi için, 16 ncı maddede belirtilen unvanlar arasından seçilen ve başkan dahil beş üyeden oluşan Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu Genel Müdür onayı ile oluşturulur. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna, Genel Müdürlükte Daire Başkanı ve üstü olarak görevli bulunanlardan üç yedek üye de Genel Müdürce tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna katılırlar.

    Tez konusunun belirlenmesi

    Madde 23 - (1) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, Genel Müdürlüğün faaliyet alanları kapsamında tez konularının listesini oluşturur. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, bu liste içerisinden öncelikli konuları, uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirir.

    (2) Uzman yardımcıları bu listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına göre, birim amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirirler. Uzman yardımcılarına öncelikli konular tebliğ edilmesi durumunda, uzman yardımcılarının tez konusu tercihlerini bu konular arasından belirlemeleri esastır.

    (3) Uzman yardımcılarının belirledikleri tez konuları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu onayına sunulur. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, üç tez konusundan bir tanesini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu uzman yardımcısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir.

    Tez danışmanı

    Madde 24 - (1) Uzmanlık tezinin hazırlanması sürecinde, uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili hususlara ve onaylanan tez planına uygunluğunu temin etmek maksadıyla Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonunca bir danışman belirlenir. Tez danışmanı, uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.

    (2) Uzmanlar ile Genel Müdürlük teşkilatı veya diğer kamu kuruluşlarında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri tez danışmanı olarak belirlenir. Gerektiğinde üniversitelerden de danışman belirlenebilir. Uygun bulunan tez danışmanları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca uzman yardımcılarına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

    Uzmanlık tezinin hazırlanması

    Madde 25 - (1) Uzman yardımcıları, tez konularının ve tez danışmanlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde bir tez planı hazırlarlar. Tez danışmanları, tez planlarını görüşleri ile birlikte bir hafta içerisinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderirler. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tez planlarını, tez danışmanının görüşü ile birlikte Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonunun onayına sunar. Uygun bulunması halinde bu durum İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca uzman yardımcılarına tebliğ edilir.

    (2) Tez planında; tez konusu olan çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler verilir.

    Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

    Madde 26 - (1) Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezini ilgili Daire Başkanının aracılığıyla, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Bu sürenin son üç ayı içerisinde uzman yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi halinde, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu onayı ile zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir.

    (2) Uzman yardımcıları, tezlerini tez danışmanları rehberliğinde hazırlarlar. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. İntihal yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılarak, ilgili, uzmanlığa atanmış olsa dahi ataması iptal edilir ve hakkında idari işlem yapılır.

    (3) Uzman yardımcısınca hazırlanan tez, belirlenen sürenin sonunda tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşü ile birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Teslim edilen tez ve raporlar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna gönderilir.

    (4) Tezin kabul edilmesinden sonra tezin izlenmesi ve tezden faydalanılması maksadıyla Genel Müdürlükçe bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

    Yeterlik sınavı

    Madde 27 - (1) Yeterlik sınavına girebilmek için;

    a) Uzman yardımcısı kadrosunda, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler ile uzman yardımcılığı süresince alınan toplam sıhhi iznin iki aydan fazla süren kısmı hariç üç yıl çalışmış olmak,

    b) Uzman yardımcısı olarak çalışılan dönemde aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

    c) Tezi süresinde teslim etmek,

    şarttır.

    (2) Yeterlik sınavı; tez değerlendirme ve tez savunması, yazılı sınav ve yabancı dil olmak üzere üç aşamadan ibarettir.

    Tez değerlendirme ve tez savunması

    Madde 28 - (1) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, tezleri tez danışmanlarının raporlarını da dikkate alarak bir ay içerisinde değerlendirir ve tezlerin yeterli veya yetersiz olduğuna karar verir. Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu Başkanı dâhil bütün üyelerinin oyları eşittir. Oylar yeterli veya yetersiz şeklinde kullanılır. Yeterliliğin tespitinde oy çokluğu esastır.

    (2) Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı, sonucun ilânından itibaren iki ay içerisinde tez savunması aşamasına alınır. Tez savunması aşamasında Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, uzman yardımcısının hazırlamış olduğu tezin sözlü savunmasını, Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili konulardaki bilgisini de göz önüne alarak değerlendirir.

    (3) Değerlendirme, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Tez savunması aşamasında başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır. Sınav sonucu, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından on gün içerisinde Genel Müdürün onayına sunularak açıklanır.

    Tez düzeltme

    Madde 29 - (1) Tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, yetersiz olma gerekçesinin yer aldığı raporu dikkate alarak, sonuçların ilanından itibaren üç ay içerisinde, daha önceden hazırlamış olduğu tezi düzelterek kullanır.

    Yazılı sınav

    Madde 30 - (1) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından tapu ve kadastro mevzuatı göz önüne alınarak tapu, teknik ve arşiv bölümü için ayrı ayrı hazırlanan sorulardan oluşan klasik usulde yapılan yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almış olanlar yazılı sınavda başarılı olmuş sayılırlar.

    (2) Yazılı sınavda başarısız olan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı sonuçların ilanından itibaren en geç bir yıl içinde birinci fıkrada belirtilen usulde ikinci kez yazılı sınava girer.

    Uzmanlığa atanma

    Madde 31 - (1) Uzman olarak atanabilmek için;

    a) Tez değerlendirme ve tez savunması ve yazılı sınav aşamalarında başarılı olmak,

    b) Yarışma sınavı ilanında belirtilen yabancı dillerden birinden KPDS'den en az (C) düzeyinde puan aldığına dair veya buna denk kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belgeyi tez savunması sonucunun ilânından itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz etmek,

    gerekir.

    (2) Yukarıdaki şartları sağlayan uzman yardımcıları, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeyi ibraz ettiği tarih itibarıyla, özlük dosyası, kadro durumu, uzmanlığa atanmaya hak kazanılan tarih ve yeterlik sınavında alınan puan sıralaması dikkate alınarak, tapu ve kadastro uzmanı kadrolarına atanır.

    Başka kadroya atama

    Madde 32 - (1) Yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler, yeterlik sınavında üst üste iki defa başarılı olamayanlar ile adaylık dahil altı yıl içinde uzmanlığa atanamayanlar bu unvanlarını kaybederler ve Genel Müdürlükte durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

    Kariyer dışı uzman atanamayacağı

    Madde 33 - (1) Uzmanlık kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

    ALTINCI BÖLÜM: Görev, Yetki, Hak ve Sorumluluk

    Görev ve yetkiler

    Madde 34 - (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,

    b) Genel Müdürlüğün görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek,

    c) Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmak,

    ç) Genel Müdürlüğün görevlerini tarafsızlık, güvenilirlik ve sır saklama ilkelerine göre yürütmek,

    d) Amirlerince verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    Sorumluluk

    Madde 35 - (1) Uzman ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden Daire Başkanına karşı sorumludur.

    Eğitim

    Madde 36 - (1) Uzmanlar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartı ile lisans üstü çalışma yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilirler.

    (2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Genel Müdürlükçe uygun görülen kurum dışı ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanan bir program dâhilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Denetmen ve denetmen yardımcılarının geçişi

    GeçiciMadde 1 - (1) 6083 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Müdürlükte Tapu ve Kadastro Denetmeni ve Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel bir ay içinde talep etmeleri halinde, sırasıyla Tapu ve Kadastro Uzmanı ve Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Anılan personelin Tapu ve Kadastro Denetmenliğinde veya Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcılığında geçirmiş oldukları süreler atandıkları kadrolarda geçirilmiş sayılır. Bu fıkrada belirtilen şekilde Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığına atanan personel, Tapu ve Kadastro Uzmanlığı kadrosuna atanma şartları bakımından, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcılığından Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı kadrosuna atananlar bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren uzmanlık tezi ve yazılı sınavı bir yıl içinde, yabancıl dil şartını iki yıl içinde yerine getirirler. Bu şartları sağlayamayanlar yeterlik sınavında başarılı oluncaya kadar uzman yardımcısı kadrosunda görev yapmaya devam ederler.

    Genel müdürlük personelinin geçişi

    GeçiciMadde 2 - (1) Bir defaya mahsus olmak üzere, 6083 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla,

    a) Genel Müdürlükte 657 sayılı Kanuna tabi olarak beş yıl süreyle görev yapanlar,

    b) Kırk yaşından gün almamış olanlar (10/12/1971 gününden sonra doğanlar),

    c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri; harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştiren fakülteler ile arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi bölümleri ile programında Osmanlı paleografyası derslerine yer verilen tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,

    6083 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hariç diğer şartları taşımaları ve 6083 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları kaydıyla, Genel Müdürlük tarafından açılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu personelin, yeterlik sınavının yazılı sınavı bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren bir yıl içinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara, yazılı sınavın açıklanmasından itibaren, uzmanlık tezi için bir yıl ve yabancı dil şartını sağlamaları için iki yıl süre verilir. Yeterlilik sınavı öncesi unvanını koruyan personelden, uzmanlık tezi ve yabancı dil şartını yerine getirenler tapu ve kadastro uzmanı olarak atanır. Ancak bu şekilde atanacakların sayısı, toplam tapu ve kadastro uzmanı kadroları sayısının yüzde yirmisini geçemez.

    Yürürlük

    Madde 37 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 38 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar