DOĞU ANADOLU PROJESİ, DOĞU KARADENİZ PROJESİ VE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    DOĞU ANADOLU PROJESİ, DOĞU KARADENİZ PROJESİ VE KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    Karar Numarası: KHK/642

    Karar Tarihi: 03/06/2011

    Resmi Gazete Tarihi: 08/06/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27958 Mükerrer

    Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    AMAÇ, KAPSAM VE KURULUŞ

    Madde 1 - (Değişik madde: 08/08/2011-649 s.K.H.K./34. md.)

    (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesinin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığına bağlı ve tüzel kişiliğe sahip,

    a) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi,

    b) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi,

    c) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi,

    başkanlıklarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

    (2) Başkanlıkların merkezleri ve kapsadıkları iller, ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Başkanlıkların kapsadıkları illeri ve merkezlerini değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    (3) Başkanlıklar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren beş yıllık süre için kurulmuştur. Bu süre, Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıla kadar uzatılabilir.

    GÖREVLER

    Madde 2 - (Değişik madde: 08/08/2011-649 s.K.H.K./35. md.)

    (1) Başkanlıkların görevleri şunlardır:

    a) Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

    b) Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

    c) Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığına göndermek.

    ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.

    d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.

    e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.

    f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.

    g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usûl ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.

    ğ) Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    EYLEM PLANLARI

    Madde 3 - (Değişik madde: 08/08/2011-649 s.K.H.K./36. md.)

    (1) Eylem planları, bölgedeki illerin tamamını kapsayacak şekilde, Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimleri bazındaki bölge planları ve ilgili diğer plan ve programlar esas alınarak hazırlanır. Eylem planlarının hazırlanmasında bölgedeki kalkınma ajansları başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır. Eylem planları, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun onayına sunulmak üzere Başkanlıklar tarafından Kalkınma Bakanlığına gönderilir.

    (2) Eylem planlarının ilgili kuruluşlar nezdinde uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Başkanlıklar tarafından yürütülür. Başkanlıklar bu kapsamdaki iş ve işlemlerin yürütülmesinden Kalkınma Bakanlığına karşı sorumludur.

    BAŞKANLIKLARIN TEŞKİLATI

    Madde 4- (1) Başkanlıklar, bir Başkan, iki başkan yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşur. Başkanlıklarda bütün statüler itibarıyla çalıştırılabilecek toplam personel sayısı hiçbir surette yüzü geçemez.

    (2) Başkanlar ve başkan yardımcıları hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi hükümleri uygulanır ve bunlar Başbakan tarafından atanır. (Ek cümle: 08/08/2011-649 s.K.H.K./37. md.) Diğer personel Kalkınma Bakanı tarafından atanır.

    (3) (Ek fıkra: 08/08/2011-649 s.K.H.K./37. md.) Başkanlıklar, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü ve Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü ile bölgelerinin özellikleri, ihtiyaçları ve eylem planlarının mahiyeti dikkate alınarak Kalkınma Bakanının onayıyla kurulan diğer koordinatörlüklerden oluşur. Başkanlıklardaki koordinatörlüklerin sayısı altıyı geçemez.

    PERSONEL

    Madde 5- (1) Başkanlıkların personeli 657 sayılı Kanuna tâbidir.

    (2) (Değişik fıkra: 08/08/2011-649 s.K.H.K./38. md.) Başkanlıklarda, Başkan, Başkan Yardımcısı, Müşavir, Hukuk Müşaviri ve Uzman kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Başkanın sözleşme ücreti GAP İdaresi Başkanının sözleşme ücretini, Başkan Yardımcısının sözleşme ücreti GAP İdaresi Başkan Yardımcısının sözleşme ücretini geçmeyecek şekilde belirlenir. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinleri dâhil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışmalar yaptıkları tespit edilenlere, Kalkınma Bakanının onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında teşvik ikramiyesi ödenebilir. Başkan tarafından birimlerin eşgüdümü için koordinatör olarak görevlendirilecek azami altı Uzmana, kadroları için öngörülen sözleşme ücreti yüzde on artırımlı olarak ödenir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile bu fıkrada belirtilen personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca belirlenir.

    (3) Ayrıca, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı uzmanlar Başkanlıklarda sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bunlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. (Ek cümle: 08/08/2011-649 s.K.H.K./38. md.) Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Uzmana ödenen aylık ortalama net tutarı aşmamak üzere Kalkınma Bakanı tarafından tespit edilir.

    (4) İkinci ve üçüncü fıkralara göre çalıştırılacakların sözleşme usûl ve esasları, ücret miktarı, her çeşit ödemeleri ve üçüncü fıkrada belirtilen personelin atama usûl ve esasları ile personele ilişkin diğer hususlar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

    (5) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve müesseselerde çalışanlar, yedinci fıkrada belirtilen nitelikleri taşımak kaydıyla, Başkanlıklarda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Başkanlıkların bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.

    (6) Ayrıca, beşinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî, sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başkanlıklarda görevlendirilebilir.

    (7) (Ek fıkra: 08/08/2011-649 s.K.H.K./38. md.) Başkanlıklarda bu maddede belirtilen usullere göre çalıştırılacak uzman personel; en az dört yıllık fakülte ya da yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olanlar arasından istihdam edilir.

    KADROLAR

    Madde 6- (1) Başkanlıkların kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    BAŞKANLIKLARIN GELİRLERİ

    Madde 7- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile verilen görevlerin Başkanlıklar tarafından yerine getirilmesi için yapılacak her türlü giderler aşağıdaki kaynaklardan karşılanır:

    a) Genel bütçeden yapılacak yardımlar.

    b) Her türlü bağış, yardım, kredi, hibe ve vasiyetler.

    c) Başkanlık gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

    ç) Diğer gelirler.

    BİLGİ İSTEME VE İŞBİRLİĞİ

    Madde 8- (1) Başkanlıklar, millî savunma ve millî güvenliğe ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, görevleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri zamanında ve noksansız vermekle yükümlüdür. Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticarî sır niteliğinde olanların gizliliği korunur.

    (2) (Değişik fıkra: 08/08/2011-649 s.K.H.K./39. md.) Başkanlıklar, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesine ilişkin eylem planı, program ve projelerin hazırlanmasında, uygulamanın izlenmesinde ve değerlendirilmesinde, başta bölgedeki kalkınma ajansları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği tesis eder.

    DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

    Madde 9- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

    (2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 10- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 11- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar