ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 11/06/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27961

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde görev yapan memurlardan hukuk müşaviri, şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetinde atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    c) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

    ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

    d) Bakanlık teşkilatı: Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,

    e) Birim: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezini,

    f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    h) Hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında geçen süreleri,

    i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    j) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,

    k) Unvan Değişikliği Sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları için eğitime tabi tutulmaksızın alınacakları yazılı sınavı,

    l) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim hizmetleri grubu;

    1) Şube müdürü,

    2) Koruma ve güvenlik şefi, şef.

    b) Hukuk hizmetleri grubu;

    1) Hukuk müşaviri.

    c) Araştırma hizmetleri grubu;

    1) Uzman.

    ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

    1) Çözümleyici.

    d) İdari hizmetler grubu;

    1) Ayniyat saymanı, muhasebeci,

    2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, anbar memuru, santral memuru, ayniyat memuru, daktilograf, şoför, veznedar, mutemet.

    e) Yardımcı hizmetler grubu;

    1) Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, hizmetli.

    (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    a) Mühendis, kimyager, fizikçi, istatistikçi, biyolog, psikolog, odyolog, laborant, kütüphaneci, mütercim, programcı, tekniker, teknisyen, hemşire, sağlık teknisyeni, sağlık memuru.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Bakanlık teşkilatında geçirilmesi gereken hizmet süresi ve eğitim şartlarını taşımak,

    b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    şartları aranır.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Mühendis, kimyager, fizikçi, istatistikçi, uzman tabip, tabip, biyolog, psikolog, çözümleyici, programcı, APK uzmanı, araştırmacı, mütercim, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, ayniyat saymanı, muhasebeci, koruma ve güvenlik şefi, şef unvanlarında veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki ve teknik görevlerde en az iki yıl bulunmuş olmak,

    3) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlık teşkilatında geçirmiş olmak,

    b) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bakanlık teşkilatında en az iki yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bakanlık teşkilatında bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sayman, anbar memuru, ayniyat memuru, veznedar, santral memuru, daktilograf, tekniker, teknisyen, odyolog, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık memuru, kütüphaneci, mutemet, koruma ve güvenlik görevlisi veya şoför unvanlarında en az iki yıl görev yapmış olmak ve dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az beş yıl, iki yıllık yüksekokul mezunlarının en az sekiz yıl, lise veya dengi okul mezunlarının en az on yıl hizmeti bulunmak,

    ç) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    2) Son üç yılını Bakanlık teşkilatında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bakanlık teşkilatında şef veya daha üst düzeyde unvanlı kadrolarda en az iki yıl görev yapmış olmak,

    3) Toplam hizmetinin son iki yılını Bakanlık teşkilatında geçirmiş olmak,

    e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

    3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

    4) İki yılı Bakanlık teşkilatında programcı unvanında olmak üzere en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    f) Ayniyat saymanı veya muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bakanlık teşkilatında memur, anbar memuru, santral memuru, ayniyat memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, mutemet, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi veya şoför unvanlarında en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    g) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son iki yılını Bakanlık teşkilatında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

    ğ) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son iki yılını Bakanlık teşkilatında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Bilgisayar eğitimi aldığına dair Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

    h) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    ı) Memur, anbar memuru, santral memuru, ayniyat memuru, veznedar, mutemet veya daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son iki yılını Bakanlık teşkilatında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    i) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son iki yılını Bakanlık teşkilatında çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    şartları aranır.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda; yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Mühendis, kimyager, fizikçi, istatistikçi, biyolog, psikolog, odyolog, laborant, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

    2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) (B) düzeyinde başarılı olmak,

    c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) İki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

    d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    e) Sağlık memuru veya sağlık teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölüm mezunu olmak,

    f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    şartları aranır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitimi, Duyuru ve Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırkbeş saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen izinlerin dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Bakanlık internet sitesi ile Bakanlık teşkilatı ilan panolarında duyurulur. Personel, sınav duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren en az beş iş günü içerisinde sınava katılmak için başvuruda bulunur. Başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Bu fıkra gereğince yapılacak başvuru işlemleri, usulü Bakanlıkça belirlenmek kaydıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

    (2) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Bakanlık personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (3) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir ve görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılıp katılamayacakları Bakanlık internet sitesi ile Bakanlık teşkilatı ilan panolarında duyurulur, bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, başka tebligat yapılmaz.

    (4) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (5) Görevde yükselme eğitiminin başlama tarihinden en az onbeş gün önce, eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar, Personel Dairesi Başkanlığınca Bakanlık internet sitesi ile Bakanlık teşkilatı ilan panolarıyla eğitime katılacaklara duyurulur.

    (6) Görevde yükselme eğitimi; Personel Dairesi Başkanlığı yönetiminde ilgili birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür. Bakanlık personeli ve diğer kamu kurum ve kuruluşları personelinden de eğitimci olarak yararlanılır.

    (7) Görevde yükselme eğitimi programları, Bakanlık tarafından düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    (8) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    (9) Daha önce görevde yükselme sınavına katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da iki yılı aşmamak kaydıyla müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri, atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (2) Düzenlenecek eğitim programlarında, birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

    (2) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılmasını sağlamak üzere, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından birinci fıkrada belirtilen kurumlardan birine başvurulur.

    (3) Görevde yükselme sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 13 - (1) Personelin 5 inci maddenin unvan değişikliğine tabi pozisyonlar bölümündeki, en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlık teşkilatında veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlığın kendi personeli başvurabilir.

    (3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve ilgili birimlerden belirlenecek üyeler olmak üzere toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de seçilir. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

    (2) Sınav kurulu tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

    (3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

    (4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

    (5) Bakanlık, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir.

    (6) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 15 - (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Sınavın yaptırılacağı kuruluş ile protokol düzenler.

    b) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca belirlenen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 11 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    c) Sınav sonuçlarını değerlendirir ve başarı listesi düzenler.

    ç) Yönetmelikte belirtilen asgari eğitim sürelerini dikkate alarak görevde yükselme eğitimi takvimini belirler.

    d) Sınav sonuçlarını ilan eder, ilgililere duyurur.

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip, karara bağlar.

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütür.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 16 - (1) Sınav sonuçları Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav kurulunca Bakanlık internet sitesi ile Bakanlık teşkilatı ilan panolarında ilan edilir. İlgililere tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir. Sınav sonuçları iki yılı aşmamak kaydıyla aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 17 - (1) İlgililer, sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç on iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    (2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 18 - (1) Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

    a) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

    b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin, sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise bir sonraki sınava kadar ve en az bir yıl süreyle Personel Dairesi Başkanlığınca saklanır.

    Atanma

    Madde 20 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı bulunanlar arasından, başarı sırasına göre personelin Bakanlık teşkilatı tercihleri dikkate alınarak, duyurulan boş kadrolara üç ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (2) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlere mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (3) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanması,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 21 - (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar diğer görevlere atanabilirler.

    b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 7 nci maddeye göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilir.

    Naklen atamalar

    Madde 22 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönetmelikte belirtilen unvanlarda çalışmış ve gerekli şartları taşıyanlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

    (2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmaları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınarak yapılır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 23 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 24 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 26 - (1) 2/11/2005 tarihli ve 25984 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Öğrenim düzeyi

    Geçici Madde 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    (2)18/4/1999 tarihinde görevde bulunan Bakanlık personeli hakkında 7 nci maddede öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi uygulanabilir.

    Yürürlük

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar