RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİ

    Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliği

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 15/06/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27965

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel medya hizmet sağlayıcılara kablo ortamından yayın lisansı, platform işletmecileri ile alt yapı işletmecilerine yayın iletim yetkisi verilmesi esas ve usullerini ve bu kuruluşların yükümlülüklerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde2 - (1) Bu Yönetmelik, kablo ortamından analog veya sayısal olarak IPTV dahil doğrudan kamuya yönelik yayın hizmeti vermek isteyen özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla, bu yayının kablo ortamından iletimini sağlayan kablolu yayın platform ve kablolu yayın altyapı işletmecilerini kapsar.

    Dayanak

    Madde3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 19, 27, 29, 32, 33, 37, 44 ve geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) DVB-C, DVB-C2: ETSI EN 300 429 ve ETSI EN 302 769'da standartları yayımlanmış, kablo ortamından kamuya yönelik olarak yapılan sayısal kablolu yayın teknolojisini,

    b) DVB-IPTV: ETSI TR 102 033 ve ilgili diğer dokümanlarda standartları yayımlanmış, IPTV yayıncılık teknolojisini,

    c) ETSI: Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,

    ç) Eş zamanlı yayın: Bir radyo veya televizyon yayınının kablo ortamı yanında diğer iletim ortamlarından da aynı anda iletimini,

    d) İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği: Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliği,

    e) IPTV yayını: Radyo, televizyon yayınları ile isteğe bağlı yayın hizmetlerini genişbant iletim ve erişim teknolojileri kullanarak belli bir hizmet kalitesinde, özel yönetilen bir ağ üzerinden, DVB-IPTV standartlarında abonelere veya izleyicilere, internet protokolü (IP) uygulanarak set üstü cihaz veya bütünleşik TV alıcıları ile alınmasına imkân tanıyan yayını,

    f) ITU: Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

    g) İsteğe bağlı yayın hizmeti: Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve/veya münferit isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini,

    ğ) Kablo ortamı: Kablolu yayın ve IPTV yayın hizmetinin her türlü kablo altyapısı üzerinden abonelere iletildiği ortamı,

    h) Kablolu yayın altyapı işletmecisi: Kablolu yayın hizmetlerinin iletilmesinde platform işletmecilerine altyapı hizmeti sağlayan ve bu altyapıyı işleten kuruluşu,

    ı) Kablolu yayın platform işletmecisi: Üst Kuruldan kablolu yayın lisansı almış olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın hizmetlerini bir veya birden fazla sinyal haline getirerek kablo ortamından şifreli ve/veya şifresiz olarak abonelerinin alacağı şekilde iletimini sağlayan kuruluşu,

    i) Kablolu yayın: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin kablo ortamından DVB-C, DVB-C2 veya DVB-IPTV standartlarında abone veya izleyicilerin, set üstü cihaz veya bütünleşik TV alıcıları ile almasına imkân tanıyan yayını,

    j) Kablolu yayın lisansı: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, kablo ortamından yayın yapabilmeleri için Üst Kurulca verilen izin belgesini,

    k) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu,

    l) Koşullu erişim sistemi: Abonelerin şifreli yayın hizmetlerine erişimini kontrol eden sistemi,

    m) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine karar veren tüzel kişiyi,

    n) Radyo yayın hizmeti: Karasal, kablo, uydu ve diğer yayın ortamları üzerinden yapılan ve bireysel iletişim hizmetlerini kapsamayan ses ve veri yayınını,

    o) Sayısal yayın: Sayısal kodlama ve modülasyon tekniği kullanılarak kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yapılan yayın hizmetini,

    ö) Set üstü cihaz: İletimi yapılan şifreli ve/veya şifresiz yayın hizmetlerinin, alıcı cihazlar vasıtasıyla alınmasını, izlenmesini sağlayan cihazı,

    p) Televizyon yayın hizmeti: Programların bir yayın akış çizelgesine dayalı olarak eş zamanlı izlenebilmesi amacıyla bir medya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan şifreli veya şifresiz görsel-işitsel yayın hizmetini,

    r) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,   

    s) Yayıncı: Televizyon ve/veya radyo yayın hizmeti veren medya hizmet sağlayıcıyı,

    ş) Yayın hizmeti: Medya hizmet sağlayıcının editoryal sorumluluğu altında ve temel amacı kamuoyunu bilgilendirmek, eğlendirmek veya eğitmek üzere elektronik iletişim şebekeleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletişim hariç olmak üzere, televizyon yayın hizmeti, isteğe bağlı yayın hizmeti ve ticarî iletişim ile radyo yayın hizmetini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Lisans İşlemleri, Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Yükümlülükleri ve Yaptırımlar

    Yayın lisans tipleri ile platform ve altyapı işletmecileri yayın iletim yetki belgesi

    Madde5 - (1) Üst Kurula kablo ortamından; kablolu radyo yayını (K-RD), televizyon yayını (K-TV) ve isteğe bağlı yayın hizmeti (K-İBYH) vermek üzere müracaat eden ve başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri sunarak bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara Üst Kurulca kablolu yayın lisansı verilir. Aynı medya hizmet sağlayıcı şirket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler için ayrı ayrı yayın lisansı almak zorundadır.

    (2) Yayın hizmetlerinin, kablolu yayın platformu üzerinden iletimini sağlayan veya iletim altyapısını işleten, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta aranan idari, mali ve teknik şartları haiz olduğu Üst Kurulca değerlendirilen kablolu yayın platform veya kablolu yayın altyapı işletmecisi kuruluşlara yayın iletim yetkisi verilir.

    Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yükümlülükleri ve yaptırımlar

    Madde6 - (1) Kablo ortamından yayın hizmeti vermek isteyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar;

    a) Kanunda, bu Yönetmelikte, İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatta, Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve Üst Kuruldan kablolu yayın lisansı almakla,

    b) Sunduğu yayın hizmetlerinin, Kanunda belirtilen yayın ilkeleri ve Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke ve yükümlülüklere uygun olmasını sağlamakla,

    c) İsteğe bağlı yayınlar için program kataloglarını Üst Kurula bildirmekle,

    ç) Üst Kurulca uygun bulunmayan isteğe bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkarmakla,

    d) Şirket yapılarına, programlarına, yayınlarını ilettirdikleri platform işletmecilerine ve şifreli olarak yayın yapması durumunda abonelerine ilişkin Üst Kurul tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde vermekle,

    e) Şifreli olarak yapılan yayınlarda görüntü ile birlikte sesin de anlaşılmayacak şekilde şifrelenmesiyle,

    f) Kablo ortamından iletilen sayısal yayınların DVB-C, DVB-C2 veya DVB-IPTV standartlarına göre yapılmasını sağlamakla,

    g) Künye bilgilerini, tebligat adresini, sorumlu müdür ve izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini ve bunlarla ilgili değişiklikleri Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamakla,

    yükümlüdürler.

    (2) Kablolu yayın lisansı alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yayın hizmetlerini diğer ortamlarda ancak Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen yayın lisanslarını almaları halinde iletebilirler. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların daha önce Üst Kuruldan almış olduğu diğer ortamlara ait yayın lisansları, kablolu yayın lisansı için yapacakları başvurularında müktesep hak teşkil etmez.

    (3) Üst Kurul tarafından, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırılık nedeniyle verilen yayın durdurma cezaları, müeyyide uygulanan yayıncı kuruluşun yayın yaptığı bütün iletim ortamlarını kapsar.

    Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kablo ortamından lisans başvuru şekli ve başvuru için gerekli belgeler

    Madde7 - (1) Bu Yönetmelikte, İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği ve diğer mevzuatta öngörülen şartları sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, kablolu yayın lisansı almak üzere Üst Kurula yazılı olarak başvururlar.

    (2) Kablolu yayın lisans başvuruları, İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde istenen bilgi ve belgeler ile söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan yayın lisans başvuru formlarını da (G-1, G-2, G-3, G-4, G-5 formları) içeren dosya tanzim edilerek yapılır.

    (3) Diğer ortamlardan yayın lisansı almış medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, kablolu yayın lisansı almak için yaptıkları başvurularında sadece Üst Kurulca belirlenen ve güncellenmesi gereken belgeleri sunmaları yeterlidir.

    (4) Kuruluşlardan, istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılır. Bunların başvuruları kabul edilmiş olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

    Kablolu yayınlara ilişkin yayın lisans ücretleri

    Madde8 - (1) Kablolu yayın lisans ücretleri, Üst Kurul tarafından her yıl aralık ayında belirlenerek Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır ve takip eden ocak ayı başından itibaren uygulanır ve kablolu yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42 nci maddesine göre ödenir.

    Kablolu yayın lisans süresi ve yayın lisansının yenilenmesi

    Madde9 - (1) Kablo ortamından yapılan yayınlarda kablolu yayın lisans süresi, kablolu yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren on yıldır. Lisans süresinin başlangıcı, kablolu yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihtir.

    (2) Yayın lisans dönemi sona eren ve lisansını yenilemek isteyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, lisans süresi bitimine en az iki ay kala, Üst Kurula müracaat ederek lisans yenilenmesi talebinde bulunmaları gerekir.

    (3) Yayın lisans süresi sona eren medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, talepte bulunması, teknik yeterliliğe sahip olduğunun yerinde yapılan denetimle tespit edilmesi ve Üst Kurulca talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmesi kaydıyla, yayın lisans süresi Üst Kurulca on yıl süre ile yenilenir. Yenilenen lisans için 8 inci madde çerçevesinde ücret ödenir.

    Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisansı iptali, idari ve adli yaptırımlar

    Madde10 - (1) Yayın lisansı verilmesi için Kanunda aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa gerekli şartları yerine getirmesi için otuz günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen şartı yerine getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluşun kablolu yayın lisansı iptal edilir.

    (2) Kablolu yayın lisansının verilmesi için gerekli şartlara uygunluğunu hile ile elde ettiği tespit edilen kuruluşun kablolu yayın lisansı iptal edilir.

    (3) Mücbir sebeplerle veya Üst Kurulca kabul edilecek nedenlerle kablolu yayın hizmetini yerine getiremeyen kuruluşların talepleri halinde kablolu yayın lisansı iptal edilir.

    (4) Kablolu yayın lisansı olmadan veya iptal edilmesine rağmen yayınlarına devam eden kuruluşlar hakkında, Kanunun 33 üncü maddesi hükmü uygulanır.

    (5) Kablolu yayın lisansı olmasına rağmen, lisans tipi dışında yayın yapan ve izinsiz karasal verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar Üst Kurulca uyarılır, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayına devam edenler hakkında, Kanunun 33 üncü maddesi hükmü uygulanır.

    Kablolu yayın lisans ücretlerinin iadesi

    Madde11 - (1) Kablolu yayın lisansı ücretlerinin iadesine dair esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılan nedenlerle kablolu yayın lisansı iptal edilen kuruluşlardan alınmış olan yayın lisans ücreti iade edilmez.

    b) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında sayılan nedenlerle kablolu yayın lisansı iptal edilen kuruluşlardan alınmış olan yayın lisans ücretleri, kuruluşların yazılı talepleri üzerine kalan lisans süresi hesaplanmak suretiyle, kıst olarak iade edilir.

    Kablolu yayın platform işletmecilerinin yükümlülükleri ve yaptırımlar

    Madde12 - (1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Türksat A.Ş.'ye verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, kablolu yayın platform işletmecileri;

    a) Kanunda, bu Yönetmelikte, İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatta, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri, idarî, malî ve teknik şartları yerine getirmek ve Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almakla,

    b) Yayın lisansı olmayan veya yayın lisans süresi sona eren medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarını iletmemekle,

    c) Üst Kuruldan kablolu yayın lisansı almış olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermekle,

    ç) Sayısal yayınların DVB-C, DVB-C2 veya DVB-IPTV standartlarına uygun olarak platform üzerinden iletilmesini sağlamakla,

    d) Abone sayısını her yıl aralık ayı başında ve Üst Kurulca talep edildiğinde Üst Kurula bildirmekle,

    e) Platform üzerinden iletilen yayın hizmetlerinin denetimi ve izlenmesi amacıyla Üst Kurulun talep ettiği sayıda set üstü cihaz ve aboneliği ücretsiz olarak Üst Kurula tahsis etmekle,

    f) Bu Yönetmelikte belirtilen platform hizmetini 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında vermeye yetkili olduğuna dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan aldığı belgeyi Üst Kurula ibraz etmekle,

    g) Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve Kanunda düzenlenen yayın ilkeleri ile ilgili hükümlere aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurmakla,    

    ğ) Üst Kuruldan geçici yayın durdurma yaptırımı alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının durdurulduğu süre içinde sadece yayının durdurulması ile ilgili Üst Kurul kararının duyurulmasına dair yayını iletmekle,

    h) Kullandığı altyapı ile ilgili bilgileri ve kablolu yayın altyapı işletmecisiyle yaptığı sözleşmenin bir nüshasını Üst Kurula vermekle,

    ı) Kablolu yayın platform işletmecisinin ortakları ile yöneticilerini Üst Kurula bildirmekle,

    i) Kablolu yayın platformunun teknik altyapısının şemasını ve kullandığı teknoloji ile ilgili açıklayıcı bilgileri Üst Kurula vermekle,

    j) Platform bünyesinde medya hizmet sağlayıcılardan bağımsız olarak ticari iletişim faaliyetinde bulunmamakla,

    k) Platform üzerinden iletimi yapılan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların unvanı, adresi, telefon numarası, logo/çağrı işareti, lisans tipi ve lisansın alındığı ülke ve yayın dili, bilgilerinin yer aldığı listeyi her yılın ekim ayı başında; bu kuruluşlarla ilgili her türlü değişikliği ise değişikliğin olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmekle,

    yükümlüdürler.

    (2) Kablolu yayın platform işletmecileri medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan talep edecekleri hizmet bedelleri tarifelerini, benzer konumdaki kuruluşlar arasında haklı olmayan nedenlerle ayrım gözetilmemesi, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi, kamu menfaatinin korunması, adil ve şeffaf olması, mümkün olduğunca ilgili hizmetlerine ilişkin maliyetleri yansıtması ilkelerine uygun olarak hazırlayıp Üst Kurulun onayına sunarlar. Üst Kurul bu tarifeleri onaylayabileceği gibi tekrar değerlendirilip değiştirilmek üzere iade edebilir. Kablolu yayın platform işletmecilerinin medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alacağı hizmet bedelleri Üst Kurulun onayını müteakip uygulanır. Üst Kurul onayı olmaksızın tarifelerde değişiklik yapılamaz.

    (3) Kablolu yayın platform işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve Kanunda düzenlenen yayın ilkeleri ile ilgili hükümlere aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini durdurmayan veya diğer yükümlülüklerini Üst Kurulca verilen süre içinde yerine getirmeyen platform işletmecisinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.   

    Kablolu yayın altyapı işletmecilerinin yükümlülükleri ve yaptırımlar

    Madde13 - (1) 406 sayılı Kanununun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Türksat A.Ş.'ye verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, kablolu yayın altyapı işletmecileri;

    a) Kanunda, bu Yönetmelikte, İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatta, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri ve idarî, malî ve teknik şartları yerine getirmek ve Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almakla,

    b) Üst Kuruldan kablolu yayın lisansı almamış olan veya kablolu yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve Kanunda düzenlenen yayın ilkeleri ile ilgili hükümlere aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen ve Türkiye'ye yönelik yayın yapan bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetleri ile Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almaksızın faaliyet gösteren kablolu yayın platform işletmecilerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurmak ve iletilmemesini sağlamakla,

    c) Kablo ortamından kapasite tahsis ettiği yayın hizmetleri ile kablolu yayın platform işletmecilerinin, unvanı, adresi, telefon numarası, logo/çağrı işareti, lisans tipi ve lisansın alındığı ülke ve yayın dili, bilgilerinin yer aldığı listeyi her yılın ekim ayı başında; bu kuruluşlarla ilgili her türlü değişikliği ise değişikliğin olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmekle,

    ç) Kanunun 2 nci maddesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altında olan ancak Üst Kuruldan kablolu yayın lisansı almamış kuruluşların yayınlarını iletmemekle,

    d) Sayısal yayınların DVB-C, DVB-C2 veya DVB-IPTV standartlarına uygun olarak iletilmesini sağlamakla,

    e) Bu Yönetmelikte belirtilen kablolu yayın altyapı hizmetini 5809 sayılı Kanun kapsamında vermeye yetkili olduğuna dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan aldığı belgeyi Üst Kurula ibraz etmekle,

    f) Kablolu yayın platform işletmecileriyle yaptığı sözleşmenin bir nüshasını Üst Kurula takdim etmekle,

    g) Kablolu yayın sisteminin teknik altyapısının genel şemasını ve kullandığı teknoloji ile ilgili açıklayıcı bilgileri Üst Kurula vermekle,

    ğ) Kablolu yayın altyapı bünyesinde medya hizmet sağlayıcılardan bağımsız olarak ticari iletişim faaliyetinde bulunmamakla,

    yükümlüdür.

    (2) Kablolu yayın altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve Kanunda düzenlenen yayın ilkeleri ile ilgili hükümlere aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben en geç yedi gün içinde durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini durdurmayan veya diğer yükümlülüklerini Üst Kurulca verilen süre içinde yerine getirmeyen altyapı işletmecisinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.

    (3) 406 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Türksat A.Ş.'ye verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, kablolu yayın altyapı işletmecileri, doğrudan yayın hizmeti sunamaz, platform işletmecilerine kapasite tahsis ederler.

    Kablolu yayın platform ve altyapı işletmecilerinden alınacak yayın iletim yetkilendirme ücreti

    Madde14 - (1) Kablolu yayın platform ve altyapı işletmecisi kuruluşlar, bu faaliyeti gerçekleştirmek için Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorundadır.

    (2) Yayın iletim yetkilendirme ücretleri, her yıl aralık ayında Üst Kurulca belirlenerek internet sitesinde yayınlanır ve takip eden ocak ayı başından itibaren uygulanır ve yayın iletim yetkilendirme belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye göre Kanunun 42 nci maddesine göre ödenir.

    (3) Yayın iletim yetkilendirme ücreti takvim yılı esasına göre belirlenir. Yıl içinde yayın iletim yetkilendirme belgesi verilmesi halinde yetkilendirme ücreti yılın kalan kısmı için kıst olarak hesaplanır.

    Değerlendirme, lisans ve yayın iletim yetki belgesi verilmesi

    Madde15 - (1) Bu Yönetmelikte ve İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde belirtilen idari, mali ve yayın hizmetine ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz eden kuruluşun kablolu yayın lisans veya yayın iletim yetkisi talebi, Üst Kurulca değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu olan kuruluşlar, teknik altyapıya ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz ederler. Bu işlemi takiben, teknik yeterliliğe sahip olduğu yerinde yapılan denetimle tespit edilen kuruluşlara Üst Kurulca kablolu yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Kablolu yayın hizmeti veren kuruluşlar arasındaki ilişkiler

    Madde16 - (1) Üst Kurul, kablo ortamından yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile bu yayınları ileten kablolu yayın platform ile kablolu yayın altyapı işletmecileri arasındaki akdi ilişkilerden sorumlu tutulamaz.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

    Madde17 - (1) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Medya hizmet sağlayıcı, kablolu yayın platform işletmecileri ile kablolu yayın altyapı işletmecilerinden alınacak ücretler

    Geçici Madde1 - (1) Kablolu ortamdan yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2011 yılı için ödeyeceği yayın lisans ücretleri;

    a) Nüfusu 1 milyondan az olan tek İl için;       

    1) Radyo yayın hizmetleri için    : 2.000,00-TL,

    2) Televizyon yayın hizmetleri için    : 20.000,00-TL,

    3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için   : 10.000,00-TL,

    b) Nüfusu 1 milyondan fazla olan tek İl için;   

    1) Radyo yayın hizmetleri için    : 3.000,00-TL,

    2) Televizyon yayın hizmetleri için   : 30.000,00-TL,

    3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için   : 15.000,00-TL,

    c) Çok il'e yönelik yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için;

    1) Radyo yayın hizmetleri için    : 21.000,00-TL,

    2) Televizyon yayın hizmetleri için    : 210.000,00-TL,

    3) İsteğe bağlı yayın hizmetleri için   : 50.000,00-TL'dir.

    (2) Kablolu yayın platform işletmecilerinin 2011 yılı için ödeyeceği yıllık yayın iletim yetkilendirme ücreti   

    : 100.000,00-TL+ (Abone sayısı x 0,40)-TL'dir.

    (3) Kablolu yayın alt yapı işletmeci kuruluşların 2011 yılı için ödeyeceği yıllık yayın iletim yetkilendirme ücreti   : 250.000,00-TL'dir.

    Yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi olan kuruluşlar

    Geçici Madde2 - (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kablo ortamından yayın yapmak üzere yayın lisansı almış olan kuruluşların hakları beş yıllık lisans süresi sonuna kadar geçerlidir. Lisans süresinin sona ermesini müteakip, kablo ortamından yayın yapmak maksadıyla, yayın lisansının yenilenmesi 9 uncu madde hükmü çerçevesinde yapılır.

    (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 2011 yılı için kablo platform işletmecilerinden alınan ücret 2011 yılı yayın iletim yetkilendirme ücretinden mahsup edilir.

    (3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kablo ortamından yayın yapmak üzere kablolu yayın lisansı almış olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar olan süre içerisinde, kablolu yayın lisansı sona eren kuruluşların, Üst Kurula talepte bulunmuş olmaları ve Üst Kurula karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, lisans süresinin sona erdiği tarihten geçerli olmak üzere kablolu yayın lisansları 9 uncu madde hükmü çerçevesinde yenilenir.

    Yürürlük

    Madde18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar