RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN YÖNETMELİĞİ

    Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 15/06/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27965

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, medya hizmet sağlayıcılara uydu ortamından yayın lisansı, platform işletmecileri ile altyapı işletmecilerine yayın iletim yetkisi verilmesi esas ve usulleri ile bu kuruluşların yükümlülüklerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde2 - (1) Bu Yönetmelik, uydu ortamından doğrudan kamuya yönelik yayın hizmeti vermek isteyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla, bu yayınların uydu ortamından iletimini sağlayan uydu platform ve uydu altyapı işletmecilerini kapsar.

    Dayanak

    Madde3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 19, 27, 29, 32, 33, 37, 44 ve Geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) DVB-S: ETSI EN 300 421'de standartları yayımlanmış, uydu ortamından doğrudan kamuya yönelik sayısal yayın teknolojisini,

    b) DVB-S2: ETSI EN 302 307'de standartları yayımlanmış, uydu ortamından yüksek sıkıştırma ve iletim akışına sahip sayısal yayın teknolojisini,

    c) Eş zamanlı yayın: Bir radyo veya televizyon programının uydu ortamı yanında diğer iletim ortamlarından da aynı anda iletimini,

    ç) ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,

    d) ITU-R (International Telecommunication Union Radiocommunication Sector): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin radyokomünikasyon ve yayıncılıkla ilgili düzenlemelerini,

    e) İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği: Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliği,

    f) İletim: Yayın hizmetlerinin ilk olarak sağlanmasını,

    g) İsteğe bağlı yayın hizmeti: Programların kullanıcının seçtiği bir zamanda ve münferit isteği üzerine medya hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenmiş bir program kataloğuna bağlı olarak izlendiği veya dinlendiği yayın hizmetini,

    ğ) Kanun: 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu,

    h) Koşullu erişim sistemi: Abonelerin şifreli yayın hizmetlerine erişimini kontrol eden sistemi,

    ı) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine karar veren tüzel kişiyi,

    i) Radyo yayın hizmeti: Karasal, kablo, uydu ve diğer yayın ortamları üzerinden yapılan ve bireysel iletişim hizmetlerini kapsamayan ses ve veri yayınını,

    j) Sayısal yayın: Sayısal kodlama ve modülasyon tekniği kullanılarak kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan yapılan yayın hizmetini,

    k) Set üstü cihaz: Uydu ortamından iletimi yapılan şifreli ve/veya şifresiz yayın hizmetlerinin, televizyon cihazları ve benzeri alıcılar tarafından alınmasını ve izlenmesini sağlayan cihazı,

    l) Televizyon yayın hizmeti: Programların bir yayın akış çizelgesine dayalı olarak eş zamanlı izlenebilmesi amacıyla bir medya hizmet sağlayıcı tarafından sunulan şifreli veya şifresiz görsel-işitsel yayın hizmetini,

    m) Uydu altyapı işletmecisi: Yayın hizmeti iletim altyapısını işleten uydu işletmecisi kuruluşu,

    n) Uydu ortamı: Yayın hizmetinin uydu kapasitesi vasıtasıyla alıcılara iletildiği ortamı,

    o) Uydu platform işletmecisi: Çok sayıda uydu yayın hizmetini bir veya birden fazla sinyal hâline getirerek uydu ortamından şifreli ve/veya şifresiz olarak abonelerinin alacağı şekilde iletimini sağlayan kuruluşu,

    ö) Uydu yayını: Yayın hizmetinin uydu ortamından şifreli veya şifresiz olarak alıcılara iletilmesiyle yapılan yayını,

    p) Uydu yayın lisansı: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, uydu ortamından yayın yapabilmeleri için Üst Kurulca verilen izin belgesini,

    r) Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

    s) Yayıncı: Televizyon ve/veya radyo yayın hizmeti veren medya hizmet sağlayıcıyı,

    ş) Yayın hizmeti: Medya hizmet sağlayıcının editoryal sorumluluğu altında ve temel amacı kamuoyunu bilgilendirmek, eğlendirmek veya eğitmek üzere elektronik iletişim şebekeleri yoluyla program sunmak olan, bireysel iletişim hariç olmak üzere, televizyon yayın hizmeti, isteğe bağlı yayın hizmeti ve ticarî iletişim ile radyo yayın hizmetini,

    t) Yayın hizmeti iletim altyapısı: Karasal, uydu, kablo ve benzeri ortamlardan yayın hizmetlerinin iletiminde kullanılan sistem ve tesisleri,

    u) Yayın iletim yetkisi: Multipleks, platform ve altyapı işletmecisi kuruluşlar ile verici tesis ve işletim şirketine radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini iletebilmeleri için Üst Kurulca verilen yetkilendirme belgesini,

    ü) Yayın lisansı: Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenlemelerde belirtilen şartlara haiz oldukları takdirde kablo, uydu, karasal ve benzeri ortamlardan her türlü teknoloji ile yayın yapabilmeleri için her bir yayın türü, tekniği ve ortamına ilişkin olarak ayrı ayrı olmak üzere Üst Kurulca verilen izin belgesini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Lisans İşlemleri, Yayın İletim Yetkisi İşlemleri, Kuruluşların Yükümlülükleri ve Yaptırımlar

    Uydu yayın lisans tipleri ile yayın iletim yetki belgesi

    Madde5 - (1) Üst Kurul tarafından; uydu ortamından yayın hizmeti vermek üzere müracaat eden ve başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri sunarak İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan radyo yayını yapacak olanlara U-RD yayın lisansı, televizyon yayını yapacak olanlara U-TV yayın lisansı, isteğe bağlı yayın hizmeti verecek kuruluşlara U-İBYH yayın lisansı verilir. Aynı medya hizmet sağlayıcı şirket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler için ayrı ayrı yayın lisansı almak zorundadır.

    (2) Yayın hizmetlerinin, uydu platformu üzerinden iletimini sağlayan veya iletim altyapısını işleten, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta aranan idari, mali ve teknik şartları haiz olduğu Üst Kurulca değerlendirilen uydu platform veya uydu altyapı işletmecisi kuruluşlara yayın iletim yetkisi verilir.

    Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yükümlülükleri ve yaptırımlar

    Madde6 - (1) Uydu ortamından yayın hizmeti vermek isteyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar;

    a) Kanunda, bu Yönetmelikte, İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatta, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve Üst Kuruldan uydu yayın lisansı almakla,

    b) Sunduğu yayın hizmetlerinin, Kanunda belirtilen yayın ilkeleri ve Kanunun diğer maddelerinde belirlenen ilke ve yükümlülüklere uygun olmasını sağlamakla,

    c) İsteğe bağlı yayınlar için program kataloglarını Üst Kurula bildirmekle,

    ç) Üst Kurulca uygun bulunmayan isteğe bağlı yayın hizmetlerini program kataloğundan çıkarmakla,

    d) Şirket yapılarına, yayın hizmetlerine, yayınlarını ileten uydu platform ve/veya uydu altyapı işletmecilerine ve şifreli olarak yayın yapması durumunda abonelerine ilişkin Üst Kurul tarafından istenilen her türlü bilgi ve belgeleri belirtilen süre içerisinde vermekle,

    e) Şifreli olarak yapılan yayınlarda görüntü ile birlikte sesin de anlaşılmayacak şekilde şifrelenmesiyle,

    f) Uydu ortamından iletilen sayısal yayınların DVB-S veya DVB-S2 standartlarına göre yapılmasını sağlamakla,

    g) Uydudan kapasite kiralayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, kiraladıkları kapasitenin ihtiyaç fazlası bölümünün bir başka kuruluşa kiralanması söz konusu olduğunda ancak Üst Kuruldan uydu yayın lisansı almış bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşa kiralamak ve bu hususu Üst Kurula bildirmekle,

    ğ) Künye bilgilerini, tebligat adresini, sorumlu müdür ve izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamakla ve değişiklikleri bildirmekle,

    yükümlüdürler.

    (2) Uydu yayın lisansı alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yayın hizmetlerini diğer ortamlarda ancak Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen yayın lisanslarını almaları halinde iletebilirler. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların daha önce Üst Kuruldan almış olduğu diğer ortamlara ait yayın lisansları, uydu yayın lisansı için yapacakları başvurularında müktesep hak teşkil etmez.

    (3) Üst Kurul tarafından, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırılık nedeniyle verilen yayın durdurma cezaları, müeyyide uygulanan yayıncı kuruluşun yayın yaptığı bütün iletim ortamlarını kapsar.

    Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların uydu yayın lisans başvuru şekli ve gerekli belgeler

    Madde7 - (1) Bu Yönetmelikte, İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği ve diğer mevzuatta öngörülen şartları sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, uydu yayın lisansı almak üzere Üst Kurula yazılı olarak başvururlar.

    (2) Uydu yayın lisans başvuruları, İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde istenen bilgi ve belgeler ile söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan yayın lisans başvuru formlarını da (G-1, G-2, G-3, G-4, G-5 formları) içeren dosya tanzim edilerek yapılır.

    (3) Diğer ortamlardan yayın lisansı almış medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, uydu yayın lisansı almak için yaptıkları başvurularında sadece Üst Kurulca belirlenen ve güncellenmesi gereken belgeleri sunmaları yeterlidir.

    (4) Kuruluşlardan, istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılır. Bunların başvuruları kabul edilmiş olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

    Uydu yayın lisans ücreti

    Madde8 - (1) Uydu yayını lisans ücretleri, Üst Kurul tarafından her yıl aralık ayında belirlenerek Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır ve takip eden ocak ayı başından itibaren uygulanır ve uydu yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42 nci maddesine göre ödenir.

    Uydu yayın lisans süresi ve yayın lisansının yenilenmesi

    Madde9 - (1) Uydu ortamından yapılan yayınlarda uydu yayın lisans süresi, uydu yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren on yıldır. Lisans süresinin başlangıcı, uydu yayın lisans belgesinin düzenlendiği tarihtir.

    (2) Yayın lisans dönemi sona eren ve lisansını yenilemek isteyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, lisans süresi bitimine en az iki ay kala, Üst Kurula müracaat ederek lisans yenilenmesi talebinde bulunmaları gerekmektedir.

    (3) Yayın lisans süresi sona eren medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, talepte bulunması, teknik yeterliliğe sahip olduğunun yerinde yapılan denetimle tespit edilmesi ve Üst Kurulca talep edilen bilgi ve belgeleri ibraz etmesi kaydıyla, yayın lisans süresi Üst Kurulca on yıl süre ile yenilenir. Yenilenen lisans için Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde ücret ödenir.

    Uydu yayın lisansının iptali, idari ve adli yaptırımlar

    Madde10 - (1) Yayın lisansı verilmesi için Kanunda aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa gerekli şartları yerine getirmesi için otuz günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen istenen şartları yerine getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluşun uydu yayın lisansı iptal edilir.

    (2) Uydu yayın lisansının verilmesi için gerekli şartlara uygunluğunu hile ile elde ettiği tespit edilen kuruluşun uydu yayın lisansı iptal edilir.

    (3) Mücbir sebeplerle veya Üst Kurulca kabul edilecek nedenlerle uydudan yayın hizmetini yerine getiremeyen kuruluşların talepleri halinde uydu yayın lisansı iptal edilir.

    (4) Uydu yayın lisansı olmadan veya iptal edilmesine rağmen yayınlarına devam eden kuruluşlar hakkında, Kanunun 33 üncü maddesi hükmü uygulanır.

    (5) Uydu yayın lisansı olmasına rağmen, lisans tipi dışında yayın yapan ve izinsiz karasal verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar Üst Kurulca uyarılır, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayına devam edenler hakkında, Kanunun 33 üncü maddesi hükmü uygulanır.

    Uydu yayın lisans ücretlerinin iadesi

    Madde11 - (1) Uydu yayın lisans ücretlerinin iadesine dair esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) 10 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sayılan nedenlerle uydu yayın lisansı iptal edilen kuruluşlardan alınmış olan yayın lisans ücreti kendilerine iade edilmez.

    b) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında sayılan nedenlerle uydu yayın lisansı iptal edilen kuruluşlardan alınmış olan yayın lisans ücretleri, kuruluşların yazılı talepleri üzerine kalan lisans süresi hesaplanmak suretiyle, kendilerine kıst olarak iade edilir.

    Uydu platform işletmecilerinin yükümlülükleri ve yaptırımlar

    Madde12 - (1) Uydu platform işletmecileri;    

    a) Kanunda, bu Yönetmelikte, İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatta, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri ve idarî, malî ve teknik şartları yerine getirmek ve Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almakla,

    b) Yayın lisansı olmayan veya yayın lisans süresi sona eren medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarını iletmemekle,

    c) Üst Kuruldan uydu yayın lisansı almış olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermekle,

    ç) Sayısal yayınların DVB-S veya DVB-S2 standartlarına uygun olarak platform üzerinden iletilmesini sağlamakla,

    d) Abone sayısını her yıl aralık ayı başında ve Üst Kurulca talep edildiğinde Üst Kurula bildirmekle,   

    e) Platform üzerinden iletilen yayın hizmetlerinin denetimi ve izlenmesi amacıyla Üst Kurulun talep ettiği sayıda set üstü cihaz ve aboneliği ücretsiz olarak Üst Kurula tahsis etmekle,

    f) Bu Yönetmelikte belirtilen platform hizmetini 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında vermeye yetkili olduğuna dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan aldığı belgeyi Üst Kurula ibraz etmekle,

    g) Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve Kanunda düzenlenen yayın ilkeleri ile ilgili hükümlere aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurmakla,    

    ğ) Üst Kuruldan geçici yayın durdurma yaptırımı alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının durdurulduğu süre içinde sadece yayının durdurulması ile ilgili Üst Kurul kararının duyurulmasına dair yayını iletmekle,

    h) Kullandığı uydular ile ilgili bilgileri ve uydu altyapı işletmecisiyle yaptığı sözleşmenin bir nüshasını Üst Kurula vermekle,

    ı) Uydu platform işletmecisinin ortakları ile yöneticilerini Üst Kurula bildirmekle,

    i) Uydu platformunun teknik altyapısının şemasını ve kullandığı teknoloji ile ilgili açıklayıcı bilgileri Üst Kurula vermekle,

    j) Platform bünyesinde medya hizmet sağlayıcılardan bağımsız olarak ticari iletişim faaliyetinde bulunmamakla,

    k) Platform üzerinden iletimi yapılan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların unvanı, adresi, telefon numarası, logo/çağrı işareti, lisans tipi ve lisansın alındığı ülke ve yayın dili, bilgilerinin yer aldığı listeyi her yılın ekim ayı başında; bu kuruluşlarla ilgili her türlü değişikliği ise değişikliğin olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmekle,

    yükümlüdürler.

    (2) Uydu platform işletmecileri medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan talep edecekleri hizmet bedelleri tarifelerini, benzer konumdaki kuruluşlar arasında haklı olmayan nedenlerle ayrım gözetilmemesi, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi, kamu menfaatinin korunması, adil ve şeffaf olması, mümkün olduğunca ilgili hizmetlerine ilişkin maliyetleri yansıtması ilkelerine uygun olarak hazırlayıp Üst Kurulun onayına sunarlar. Üst Kurul bu tarifeleri onaylayabileceği gibi tekrar değerlendirilip değiştirilmek üzere iade edebilir. Uydu platform işletmecilerinin medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alacağı hizmet bedelleri Üst Kurulun onayını müteakip uygulanır. Üst Kurul onayı olmaksızın tarifelerde değişiklik yapılamaz.

    (3) Uydu platform işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve Kanunda düzenlenen yayın ilkeleri ile ilgili hükümlere aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini durdurmayan veya diğer yükümlülüklerini Üst Kurulca verilen süre içinde yerine getirmeyen platform işletmecisinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.

    Uydu altyapı işletmecilerinin yükümlülükleri

    Madde13 - (1) 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Türksat A.Ş.'ye verilen görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, uydu altyapı işletmecileri;

    a) Kanunda, bu Yönetmelikte, İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatta, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri ve idarî, malî ve teknik şartları yerine getirmek ve Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almakla,

    b) Üst Kuruldan uydu yayın lisansı almamış olan veya uydu yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve Kanunda düzenlenen yayın ilkeleri ile ilgili hükümlere aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen ve Türkiye'ye yönelik yayın yapan bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetleri ile Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almaksızın faaliyet gösteren uydu platform işletmecilerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurmak ve iletilmemesini sağlamakla,

    c) Uydu ortamından kapasite tahsis ettiği yayın hizmetleri ile uydu platform işletmecilerinin, unvanı, adresi, telefon numarası, logo/çağrı işareti, lisans tipi ve lisansın alındığı ülke ve yayın dili, bilgilerinin yer aldığı listeyi her yılın ekim ayı başında; bu kuruluşlarla ilgili her türlü değişikliği ise değişikliğin olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmekle,

    ç) Kanunun 2 nci maddesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altında olan ancak Üst Kuruldan uydu yayın lisansı almamış kuruluşların yayınlarını iletmemekle,

    d) Sayısal yayınların DVB-S veya DVB-S2 standartlarına uygun olarak iletilmesini sağlamakla,

    e) Bu Yönetmelikte belirtilen uydu altyapı hizmetini 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında vermeye yetkili olduğuna dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan aldığı belgeyi Üst Kurula ibraz etmekle,

    f) Kullandığı uydular ile ilgili bilgileri ve uydu platform işletmecileriyle yaptığı sözleşmenin bir nüshasını Üst Kurula takdim etmekle,

    g) Uydu sistemi yayın teknik altyapısının genel şeması ve uydu yayın iletim teknolojisi ile ilgili açıklayıcı bilgileri Üst Kurula vermekle,

    ğ) Uydu altyapısı bünyesinde medya hizmet sağlayıcılardan bağımsız olarak ticari iletişim faaliyetinde bulunmamakla,

    yükümlüdür.

    (2) Uydu altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve Kanunda düzenlenen yayın ilkeleri ile ilgili hükümlere aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben en geç yedi gün içinde durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini durdurmayan veya diğer yükümlülüklerini Üst Kurulca verilen süre içinde yerine getirmeyen altyapı işletmecisinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.

    Uydu platform ve uydu altyapı işletmecilerinden alınacak yayın iletim yetkilendirme ücreti

    Madde14 - (1) Uydu platform ve uydu altyapı işletmecisi kuruluşlar, bu faaliyeti gerçekleştirmek için Üst Kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorundadır.

    (2) Yayın iletim yetkilendirme ücretleri, her yıl Aralık ayında Üst Kurulca belirlenerek internet sitesinde yayınlanır ve takip eden Ocak ayı başından itibaren uygulanır ve yayın iletim yetkilendirme belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan tarifeye ve Kanunun 42 nci maddesine göre her yıl ödenir.

    (3) Yayın iletim yetkilendirme ücreti takvim yılı esasına göre belirlenir. Yıl içinde yayın iletim yetkilendirme belgesi verilmesi halinde yetkilendirme ücreti yılın kalan kısmı için kıst olarak hesaplanır.

    Değerlendirme, lisans veya yayın iletim yetkisi verilmesi

    Madde15 - (1) Bu Yönetmelikte ve İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde belirtilen idari, mali ve yayın hizmetine ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz eden kuruluşun uydu yayın lisans veya yayın iletim yetkisi talebi, Üst Kurulca değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu olan kuruluşlar, teknik altyapıya ilişkin bilgi ve belgeleri Üst Kurula ibraz ederler. Bu işlemi takiben, teknik yeterliliğe sahip olduğu yerinde yapılan denetimle tespit edilen kuruluşlara Üst Kurulca uydu yayın lisansı veya yayın iletim yetkisi verilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Uydu yayın hizmeti veren kuruluşlar arasındaki ilişkiler

    Madde16 - (1) Üst Kurul, uydu ortamından yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile bu yayınları ileten uydu platform ve/veya uydu altyapı işletmecileri arasındaki akdi ilişkilerden doğan hukuki sorunlardan sorumlu tutulamaz.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde17 - (1) 10/10/2007 tarihli ve 26669 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Medya hizmet sağlayıcı, uydu platform işletmecileri ile uydu altyapı işletmecilerinden alınacak ücretler

    Geçici Madde1 - (1) Uydu ortamından yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların 2011 yılı için ödemeleri gereken on yıllık uydu yayın lisans ücretleri;

    a) Radyo yayın hizmeti için   : 21.000,00- TL,

    b) Televizyon yayın hizmeti için   : 210.000,00- TL,

    c) İsteğe bağlı yayın hizmeti için   : 50.000,00- TL'dir.

    (2) 2011 yılı için bir yıllık alınacak yayın yetkilendirme ücretleri;

    a) Uydu platform işletmecileri için   : 100.000,00 + (Abone sayısı x 0,40)-TL,

    b) Uydu altyapı işletmecileri için   : 250.000,00- TL olarak belirlenmiştir.

    Kazanılmış haklar

    Geçici Madde2 - (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce uydu ortamından yayın yapmak üzere yayın lisansı almış olan kuruluşların hakları beş yıllık lisans süresi sonuna kadar geçerlidir. Uydu yayın lisans süresinin sona ermesini müteakip, uydu yayın lisansının yenilenmesi 9 uncu madde hükmü çerçevesinde yapılır.

    (2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 2011 yılı için Uydu Platform İşletmecilerinden alınan ücret 2011 yılı yayın iletim yetkilendirme ücretinden mahsup edilir.

    (3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce uydu ortamından yayın yapmak üzere uydu yayın lisansı almış olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar olan süre içerisinde, uydu yayın lisansı sona eren kuruluşların, Üst Kurula talepte bulunmuş olmaları ve Üst Kurula karşı yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, lisans süresinin sona erdiği tarihten geçerli olmak üzere uydu yayın lisansları 9 uncu madde hükmü çerçevesinde yenilenir.

    Yürürlük

    Madde18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar