TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama Ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

    Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 20/06/2011

    Resmi Gazete Sayısı : 27970

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurların atama ve yer değiştirmelerine ilişkin esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı ve 9 uncu maddelerinin birinci fıkraları ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakan: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı,

       b) Bölge Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,

       c) Bölge Müdürü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürünü,

       ç) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

       d) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

       e) Genel Yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliği,

       f) Hizmet Alanı: Büyükşehir statüsündeki illerin aynı hizmet bölgesindeki anakent ilçelerinin tamamı ile diğer il merkezleri ve ilçelerin her birini,

       g) Hizmet Birimi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında yer alan Bölge Müdürlükleri ile Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerini,

       ğ) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin ek-1'inde yer alan il merkezleri ile ilçelerin tespit edilecek bölgelerini,

       h) Hizmet Puanı: Yönetmeliğin ek-3'ünde yer alan Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanı,

       ı) Yer Değiştirme Kurulu: Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve diğer üç üyeden oluşan kurulu,

       i) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Genel Müdürlük bünyesinde çalışan memurların, bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine, belirli süreler dahilinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

       j) Zorunlu Atamaya Tabi Personel: Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personeli,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Atanmaya İlişkin Genel Esaslar ve Atama Şekilleri

       Genel ilkeler

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak;

       a) Yapılacak atamalarda kadro imkanları ile hizmet ihtiyacının göz önünde bulundurulması,

       b) Personelin birimler arasında hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

       c) Atamalarda, görevlendirmeler dahil, Genel Müdürlük tarafından belirlenen ve olması gereken kadro sayısının aşılmaması,

       ç) Yapılacak atamalarda aile birliğinin korunması,

       ilkeleri esastır.

       Atama şekilleri

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte öngörülen atama şekilleri şunlardır:

       a) Naklen atama.

       b) Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama.

       c) Zorunlu çalışma surelerini tamamlayanların yer değiştirme suretiyle atanması.

       ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği nedeniyle naklen atama.

       d) Hizmet gereği atama.

       e) Özüre dayalı atama.

       Naklen atama, atama dönemi ve başvuru

       Madde 7 - (1) Yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlük internet sitesinden ilan edilir.

       (2) Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma suresini tamamlayanlar ve isteğe bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunan diğer personel, ek-2'de yer alan Yer Değiştirme Sureti ile Atanma İstek Formunu doldurarak, her yılın 1-15 Nisan tarihleri arasında hizmet birimine verir. Hizmet birimleri başvuruları kendi görüşleri ile birlikte 15-30 Nisan tarihleri arasında Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlükleri de 1-15 Mayıs tarihleri arasında kendi görüşlerini ekleyerek, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal ettirirler. Bu tarihler dışında ve usulüne uygun yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz. Hizmet süresinin hesabında Nisan ayı sonu esas alınır. Bu tarih itibarı ile ilan edilen kadroların niteliklerini taşımayanların ataması yapılmaz.

       (3) Genel Müdürlük, başvuran personelin; atanma istek formu, değerlendirme formu, tercih sırası, hizmet puanı ve hizmet süresini dikkate alarak atama işlemlerini tamamlar. Birinci tercihlerine yerleştirilemeyenler varsa, sırasıyla diğer tercihleri dikkate alınarak aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutulurlar.

       (4) Yapılan müracaatlar Haziran ayında değerlendirilir ve durumu uygun olanların atamaları en geç Temmuz ayı sonuna kadar yapılır.

       (5) Ataması yapılan personelin ilişiği, atamanın ilgili birime ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde kesilir. Ancak, kadastro hizmetlerine yönelik çalışmalarda bu süre üç aya kadar uzatılabilir.

       (6) Atama ve yer değiştirme taleplerinin dikkate alınması için, zorunlu yer değiştirmeye tabi personel hariç atanılan en son hizmet biriminde en az iki yıl hizmet yapılması zorunludur. Ancak, karşılıklı yer değiştirme, eş durumu ve sağlık durumu taleplerinde bu süre aranmaz.

       (7) Ataması yapılan personelin atama işleminden vazgeçme talebi, sadece personelin belirttiği acil ve zorunlu hallerin belge ile ispatı halinde değerlendirilir ve uygun görülenlerin talepleri yerine getirilebilir.

       (8) Merkez teşkilatından taşra teşkilatına bu maddede yer alan sürelere bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir.

       Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama

       Madde 8 - (1) Birimleri vasıtasıyla müracaat edilmesi kaydıyla, atama dönemi dikkate alınmaksızın aynı sınıf ve unvandaki personelin, karşılıklı yer değiştirme talepleri talep tarihini takip eden yedi iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına intikal ettirilir. Yer değiştirme taleplerinin uygun görülmesi halinde talepte bulunan personelin karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atamaları yapılabilir.

       (2) Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talebi dikkate alınmaz.

       (3) Emeklilik süresini dolduran ve zorunlu atamaya tabi personel hakkında karşılıklı yer değiştirme hükümleri uygulanmaz.

       Zorunlu çalışma sürelerini tamamlayanların yer değiştirme suretiyle atanması

       Madde 9 - (1) Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan personelin ataması, personelin hangi hizmet bölgesinde görev yapmak istediği yönündeki talebi, kamu yararı ve hizmet gerekleri de göz önüne alınarak yapılır.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği nedeniyle naklen atama

       Madde 10 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atama işlemleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

       Hizmet gereği atama

       Madde 11 - (1) Hizmet bölge ve/veya alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan, haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olanların görev yerleri değiştirilebilir. Ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.

       Özüre dayalı atama

       Madde 12 - (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

       a) Sağlık durumu özür grubuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunulabilmesi için;

       1) Personelin kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğinin Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi

       zorunludur.

       b) Eş durumu özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için;

       1) Eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığına dair görev yeri belgesinin ibrazı,

       2) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıflarına dâhil personel, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar ile hâkim ve savcılar hariç, Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur statüsünde çalışanların eşlerinin atama ve nakillerinin, ilgili kurumla koordine edilmesi,

       3) Bu Yönetmeliğe tabi personelin farklı kurumda çalışan eşinin yer değiştirmeye tabi olmaması halinde, yer değiştirmeye tabi olmayan eşin görev ve unvanı ile hizmet özelliğinin dikkate alınması,

       4) Yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olan eşin görev yerinin, üst durumda olan eşe bağlı olarak değiştirilmesi,

       gerekir.

       (2) Birinci fıkrada belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özür durumunun devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Ocak ayında çalıştığı birime verirler.

       (3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sonucu zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak ilk defa atanan personel, zorunlu hizmet süresini tamamlamadan özüre dayalı yer değiştirme talebinde bulunamaz.

       Naklen veya açıktan atamalar

       Madde 13 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan askerlik hariç Devlet memuriyetinde on iki yıldan fazla hizmeti bulunanlar, aynı unvana veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirlenen bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara atanamazlar.

       (2) Genel Müdürlüğe naklen geçiş yapanlar atandıkları kadrolarda iki yıl çalışmadan, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrolarına doğrudan atanamazlar.

       (3) Diğer kurum ve kuruluşlardan Genel Müdürlüğe naklen atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi kapsamında disiplin cezası almamış olmak,

       b) Destek hizmetleri grubunda sayılan unvanlara atanmak için en az orta öğrenim, idari hizmetler grubundaki unvanlara atanmak için en az iki yıllık yüksek öğrenim, diğer hizmet gruplarındaki unvanlara atanmak için ise en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hizmet Bölgeleri, Çalışma Süreleri ve Atanılamayacak Yerler

       Hizmet birimlerinin bölgelere ayrılması

       Madde 14 - (1) Türkiye'nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle iller, merkez ilçeler ile diğer ilçeler altı hizmet bölgesine ayrılmıştır.

       (2) İl merkezlerinin hizmet bölgeleri ek-1'de belirtilmiştir. İlçelerin hangi hizmet bölgesinin kapsamına girdiği Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, Bakan onayı ile belirlenir. İlçelerin hizmet bölgeleri, gelişen ve değişen ekonomik, sosyal ve demografik durumlara göre en az iki yılda bir Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakan onayı ile değiştirilebilir.

       (3) Taşra hizmet birimlerinde; Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atanmasında belirlenen bu hizmet bölgeleri esas alınır.

       Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü ve fiili hizmet süresi

       Madde 15 - (1) Bu Yönetmelikteki özel hallere ilişkin istisnai hükümler hariç olmak üzere; 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen personelin fiili hizmet süresi;

       a) 6 ncı bölgede iki yıl,

       b) 5 inci bölgede iki yıl,

       c) 4 üncü bölgede üç yıl,

       ç) 3 üncü bölgede dört yıl,

       d) 2 nci bölgede beş yıl,

       e) 1 inci bölgede beş yıldır.

       Ancak, bir üst hizmet bölgesinde kadro bulunmaması veya hizmet bölgelerine eleman temininde güçlük çekilmesi hallerinde Genel Müdürlük onayı ile bu süreler uzatılabilir.

       (2) Bölge ve Kadastro Müdürlüklerinde Mühendis ve Kontrol Mühendisi unvanlarında bulunanlar aynı hizmet alanında on yıl görev yapabilirler. On yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanı değiştirilir.

       (3) Zorunlu atamaya tabi personel ile Mühendis ve Kontrol Mühendisi dışında kalan, diğer personel aynı hizmet alanında on beş yıl görev yapabilirler. On beş yılını tamamlayanların talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanların resen hizmet alanı değiştirilir.

       (4) Büyükşehirlerin aynı hizmet bölgesinde yer alan anakent ilçelerinde geçirilen süreler, aynı hizmet alanından sayılır ve süreleri birbirine ilave edilerek toplamı esas alınır.

       (5) Hizmet bölgelerinde belirlenen sürelerde fiilen çalışma yapılmadan, doğrudan bir üst hizmet bölgesine atama yapılmaması esastır. Birinci fıkrada belirtilen nedenlerle, ataması yapılamayan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler 1 inci ve 2 nci hizmet bölgesi hariç bir üst hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresinden sayılır.

       (6) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ve yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin, hizmetini tamamladığı bölgeler hariç olmak üzere hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerdeki hizmet alanlarına üç tercih yapmaları sağlanarak talepleri doğrultusunda, talep olmaması durumunda özür durumları da dikkate alınarak re'sen ataması yapılır.

       (7) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kadro unvanlarına atanacak olanların ilk görev yerleri 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

       (8) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin atanması, zorunlu çalışma süresini tamamladığı tarihi takip eden ilk atama dönemi içinde gerçekleştirilir.

       (9) Personelin isteği ve talebinin uygun görülmesi kaydıyla, personelin bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmadan daha alt hizmet bölgesine atanması mümkündür.

       Atama dönemi dışındaki talep ve işlemlere ilişkin hükümler

       Madde 16 - (1) Aşağıda belirtilen personelin atanacağı hizmet bölgesi için bu Yönetmelikte belirtilen ilana, zorunlu çalışma sürelerine ve yer değiştirme suretiyle atama dönemlerine ilişkin hükümler uygulanmaz:

       a) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan ancak yer değişikliği talebinde bulunmayan personelin ataması.

       b) Merkez teşkilatından taşra teşkilatına naklen atanmak isteyen personel ile bu Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddesi ile 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince görev yerleri değiştirilmesi gereken personelin ihtiyaç duyulan hizmet bölgesine atanması.

       c) Personelin isteği ve talebinin uygun görülmesi kaydıyla, personelin bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmadan daha alt hizmet bölgesine atanması.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yer Değiştirme Kurulu ve Görevleri

       Yer Değiştirme Kurulu

       Madde 17 - (1) Yer Değiştirme Kurulu; yetki devredilen durumlar hariç olmak üzere, yer değiştirmeye tabi personelin atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve üç üyeden oluşur.

       (2) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine Haziran ayının ilk haftası içerisinde ve bütün üyelerinin katılımıyla toplanır. Duruma göre birden fazla toplantı yapılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Kurul toplantıları ve alınan gerekçeli kararlar bir tutanak ile tespit edilir. Karara muhalif kalan üye gerekçesini tutanakta belirtmek zorundadır.

       (3) Kurulun raportörlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

       (4) Kurul, Atanma İstek Formu, Değerlendirme Formu, tercih sırası, hizmet puanı, hizmet süresi ile boş veya boşalacak kadro durumlarını birlikte değerlendirerek, liyakat, hizmet gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek karar verir.

       (5) Gerek görülen hallerde Yer Değiştirme Kurulu atama dönemi dışında da toplanabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

       Diğer personel

       Madde 18 - (1) Zorunlu yer değiştirmeye tabi olan personel dışında kalan personelin, isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanmaları hakkında da bu Yönetmeliğin ve Genel Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       (2) Görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç fazlalığı tespit edilen personel, ihtiyaç olan bölgelere talepleri alınarak talepleri doğrultusunda, talepte bulunmayanlar resen atanabilir.

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 19 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

       Madde 20 - (1) 27/3/2007 tarihli ve 26475 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

       Hizmet sürelerinin değerlendirilmesi

       Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte personelin görev yaptığı hizmet birimlerinde geçen süreler, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

       Geçiş hükmü

       Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, aynı hizmet alanında on yılını tamamlamış olan Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Kadastro Müdürü ve Tapu Müdürü unvanlarında görev yapan personel başka bir hizmet alanına atanmak üzere yer değiştirmeye tabi tutulur.

       Yürürlük

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar