İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 23/05/2011- 2011/1900

    Resmi Gazete Tarihi: 03/07/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 27983

       Ekli "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunlara göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/5/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiş, mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "f) Madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı madde kullanılan yerlerde 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük ve 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun tedbirlerin alınması,"

    "Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerle ilgili bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde yer alan hususlar öncelikle dikkate alınır."

    Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Gayrisıhhı müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için birlikte veya ayrı ayrı verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ÇED kapsamındaki madencilik faaliyetleri için ÇED koordinatları içindeki alanı, bunun dışındaki madencilik faaliyetleri için maden ruhsat alanının tamamı ile geçici tesisleri kapsar. Maden ruhsat sahasındaki faaliyetler esas alınarak maden ruhsat sahibi adına ya da maden ruhsat sahibinin muvafakati bulunmak kaydıyla işletmeci adına işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Ancak, aynı maden ruhsat sahasında bulunsa bile işletmecisi farklı olan maden üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için ayrı ayrı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir."

    Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre ÇED olumlu kararı alınmış olan maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için inceleme kurulu oluşturulmaz."

    Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı il özel idareleri tarafından verilir. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesislere dayalı olarak üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Örnek 7'de yer alan formu doldurarak il özel idaresine başvurur. Başvurularda bu formda yer alanlar dışında başka bir bilgi ve belge istenilmez. Maden arama faaliyetleri işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi değildir. Ancak, arama ruhsat dönemi içinde üretim yapılması halinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması zorunludur. Madencilik faaliyetleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı Örnek 8'de yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir."

    Madde 5- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Deşarj ve emisyon izin belgesi" ibaresi "Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendine aşağıdaki ibare, aynı bende aşağıdaki alt bent ve birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine aşağıdaki ibare eklenmiş, (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (6) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,"

    "6) Madencilik faaliyetlerinde bunlara ilave olarak maden arama ruhsatı veya işletme ruhsatı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınmış karar."

    "birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde ise sağlık koruma bandının işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita,"

    "5) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi."

    "Maden mevzuatı uyarınca ruhsat veya sertifika alan başvuru sahiplerinden tapu ya da kira sözleşmesi istenmez. Maden üretim faaliyetleri veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde il özel idaresine verilir."

    Madde 7- Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 2'de yer alan Gayrisıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formunun 18 inci sırası "18- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi" şeklinde değiştirilmiş ve 19 uncu sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 8- Aynı Yönetmeliğin eki Örnek 4'te yer alan Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseselere Ait Açılma izni Raporu Formunun 14 üncü sırası "14- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi" şeklinde değiştirilmiş ve 15 inci sırası yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 9- Aynı Yönetmeliğe Örnek 6'dan sonra gelmek üzere aşağıdaki Örnek 7 ve Örnek 8 formlar eklenmiştir.

    Madde 10- Aynı Yönetmeliğin eki (EK-2)'de yer alan Gayrisıhhi Müesseseler Listesi kısmının (A) bölümünün (3) numaralı alt başlığında yer alan maddeler, (B) bölümünün (3) numaralı alt başlığında yer alan maddeler ve (C) bölümünün (3) numaralı alt başlığında yer alan maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "3.1- Çimento fabrikaları veya klinker üretim tesisleri ile 5 ton/saat ve üzeri kapasitede olan çimento öğütme, paketleme ve karıştırma tesisleri,

    3.2- Seramik ve porselen fabrikaları,

    3.3- Alçı, kireç ve benzeri fabrikaları,

    3.4- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,

    3.5- Asbest madeni üretimi ve üretime yönelik tesisler ile asbest katkılı ürünleri işleme ve biçimlendirme tesisleri,

    3.6- Kapasitesi 75 ton/gün ve üzerinde olan prefabrik konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri,

    3.7- 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,

    3.8- 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri,

    3.9- Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri,

    3.10- Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan I. ve II. Grup madenlerin her türlü işlemden geçirilmesi (kırma, eleme, öğütme, yıkama ve benzeri) projelerinden 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar."

    "3.1- Her türlü tuz fabrikaları,

    3.2- Alçı, kireç, tebeşir, kuvars taşı ve benzeri değirmenleri,

    3.3- Kapasitesi 75 ton/günün altında olan ateşe dayanıklı tuğla, seramik borular, yapı tuğlası, kiremit ve benzeri kaba seramik ürünlerinin üretildiği ve pişirildiği tesisler,

    3.4- Değirmen taşı ve bileği atölyeleri,

    3.5- Volkanik taş işleyerek elde edilen hafif malzeme üretim tesisleri ile kapasitesi 75 ton/günden küçük olan prefabrike konut malzemeleri, gaz beton ve metal yapı elemanları üretim tesisleri,

    3.6- Çimento, çakıl kum, cüruf ve benzeri maddelerden motor gücü kullanarak yapı yalıtım döşeme ve sair malzemeleri imal tesisleri,

    3.7- Mozaik imal yerleri,

    3.8- Maden cevheri depolama yerleri,

    3.9- Kum ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri,

    3.10- Hazır beton tesisleri,

    3.11-5 ton/saatten düşük kapasitedeki çimento öğütme ve paketleme tesisleri,

    3.12- Kükürt eleme, öğütme ve paketleme tesisleri,

    3.13- Her türlü madenin çıkarılması (birinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler kapsamında yer almayanlar)

    3.14- 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 250.000 m2 ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,

    3.15- Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,

    3.16- 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkarılması ve depolanması,

    3.17- Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan ve birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler kapsamında olmayan I. ve II. Grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, yıkama ve benzeri),

    3.18- 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ile bu madenlerin her türlü işleme tesisleri,

    3.19- Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler kapsamında yer almayan cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,

    3.20- Yeraltı maden ocakları."

    "3.1- İnşaat malzemeleri depo ve satış yerleri,

    3.2- Sırlı, sırsız, çanak, çömlek, küp ve benzeri toprak mamulleri üretim yerleri,

    3.3- Çini atölyeleri,

    3.4- Çakıl, kum, cüruf, çimento ve benzeri maddelerden motor gücü kullanmaksızın yapı, yalıtım, döşeme ve benzeri malzeme imal yerleri,

    3.5- Maden Kanununun 2 nci maddesinde yer alan V. Grup sertifikalı ve yüzeyden toplama usulüyle yapılan madencilik faaliyetleri ile buna dayalı geçici tesisler,

    3.6- İkinci sınıf gayrisıhhi müesseseler kapsamında yer alan faaliyet limitlerinin altında kalan madencilik faaliyetleri."

    Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN GAYRİSIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI

    BAŞVURU/BEYAN FORMU

    1- İşyerinin adı veya unvanı:...............................................

    2- İşyerinin adresi:........................................................

    3- Faaliyet konusu (madenin cinsi):.........................................

    4- Vergi dairesi ve numarası:...............................................

    5- Maden ruhsat numarası:...................................................

    6- 1/25.000 ölçekli pafta adı:..............................................

    7- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı koordinatları:............................

    1.NOKTA 2.NOKTA 3 .NOKTA 4 .NOKTA 5 .NOKTA

    Sağa (Y) ......... ........ ......... ......... ..........

    Yukarı(X) ......... ........ ......... ......... ..........

    6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA İO.NOKTA

    6.NOKTA 7.NOKTA 8 .NOKTA 9 .NOKTA 10 .NOKTA

    Sağa (Y) ......... ........ ......... ......... ..........

    Yukarı(X) ......... ........ ......... ......... ..........

    8- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alanı:.......................................

    9- İşletme yöntemi:............................................................

    10- İşletme faaliyet alanının arazi mülkiyet durumu:

    []Hazine arazisi []Orman arazisi []Özel mülk []Diğer

    11 - İşyerinin GSM sınıfı: []Birinci sınıf []İkinci sınıf []Üçüncü sınıf

    12-ÇED Yönetmeliği kapsamında alınmış karar:

    []ÇED Olumlu Kararı []ÇED Gerekli Değildir Kararı []ÇED Kapsamı Dışında

    13- Sorumlu müdür sözleşmesi: Var[] Yok[]

    14- Gerekiyorsa çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi Var[] Yok[]

    Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini

    arz ederim.

    Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih

    Not: Bu forma ÇED olumlu kararı ve ÇED raporu veya ÇED gerekli değildir kararı ve proje tanıtım

    dosyası ya da ÇED kapsamı dışındadır belgesi eklenir.

    Sorumlu müdür sözleşmesi ile çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi işyeri açma ve

    çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde verilir.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    T.C.

    ...............İL ÖZEL İDARESİ

    MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

    1- İşyerinin adı veya unvanı:..................................................

    2- İşyerinin adresi:...........................................................

    3- Vergi dairesi ve numarası:..................................................

    4- Madencilik faaliyetinin konusu:.............................................

    5- Maden ruhsat numarası:......................................................

    6- 1/25.000 ölçekli pafta adı:.................................................

    7- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı koordinatları:...............................

    1.NOKTA 2.NOKTA 3 .NOKTA 4 .NOKTA 5 .NOKTA

    Sağa (Y) ......... ........ ......... ......... ..........

    Yukarı(X) ......... ........ ......... ......... ..........

    6.NOKTA 7.NOKTA 8.NOKTA 9.NOKTA İO.NOKTA

    6.NOKTA 7.NOKTA 8 .NOKTA 9 .NOKTA 10 .NOKTA

    Sağa (Y) ......... ........ ......... ......... ..........

    Yukarı(X) ......... ........ ......... ......... ..........

    8- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alanı:.............................................

    9- İşletme yöntemi:..................................................................

    10- İşyerinin GSM sınıfı:............................................................

    11-Veriliş tarihi:...................................................................

    Adı Soyadı

    Unvanı

    Mühür ve imza

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    Mevzuat Kanunlar