RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 06/07/2011

    Resmi Gazete Sayısı : 27986

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personelinin disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda istihdam edilen personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri ekli listede gösterilmiştir.

    Yönetmelikte yer almayan hususlar

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar