GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 21/07/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28001

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amiri ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı listede gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 6 - (1) 26/4/2000 tarihli ve 24031 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar