ERAT SEVKIYAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 22/08/2011-2011/2177

    Resmi Gazete Tarihi: 07/09/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28047

    Ekli "Erat Sevkıyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 26/7/2011 tarihli ve 1328 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 22/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 16/11/1955 tarihli ve 4/6142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Erat Sevkıyat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

    "b - Serbest celp usulü ile askere sevk edilecek yükümlülerin yol masrafları karşılanarak serbest olarak sevk edilirler. Yol masrafları, iaşe bedeli ile gidilecek merkeze kadar olan otobüs rayicine göre tespit edilen taşıma bedelinden oluşur. Bu erlerin celp emrinde belirtilen müddet zarfında kıtalarında bulunmak mecburiyeti kendilerine tebliğ edilir.

    c - Askere sevk edilecek yükümlülerin, Kabul Toplanma Merkezleri ve Tali Kabul Toplanma Merkezleri arasında yapılan taşıma giderleri idarece karşılanır."

    Madde 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "5. Dağıtım ve terhiste erat sevkıyatı:

    a - Toplu olarak yapılacak sevkıyat için tren ve vapurla gönderilecek erata ait hazırlanan sevk talep cetvelleri, ordu (bağlı birlikleri için), kolordu ve müstakil birlik komutanlıkları, Lojistik Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Daire Başkanlığı (bağlı birlik ve kurumlar için) Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları tarafından Genelkurmay Başkanlığı Ulaştırma Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    Genelkurmay Başkanlığı Ulaştırma Dairesi Başkanlığı bu cetvellere göre ulaştırma planlarını tanzim ederek yukarıda bildirilen makamlara gönderir. Nakliyat bu planlara göre yapılır.

    b - Dağıtımda erbaş ve erlere, ilgili evrakları ile gidecekleri merkeze kadar olan yol masrafları verilir. Yol masrafları, iaşe bedeli ile gidilecek merkeze kadar olan otobüs rayicine göre tespit edilen taşıma bedelinden oluşur.

    c - Serbest terhiste; askerlik hizmetini tamamlamış olan erbaş ve erlerin askeri kıyafet ve malzemeleri alınarak beraberinde getirdikleri sivil elbiseleri kendilerine giydirildikten sonra, terhis belgeleri ile ayrıldıkları merkezden gidecekleri merkeze kadar olan yol masrafları verilerek terhis edilirler. Yol masrafları, iaşe bedeli ile gidilecek merkeze kadar olan otobüs rayicine göre tespit edilen taşıma bedelinden oluşur.

    d - Dağıtım ve terhis edilecek yükümlülerin, Kabul Toplanma Merkezleri ve Tali Kabul Toplanma Merkezleri arasında yapılan taşıma giderleri idarece karşılanır.

    e - Terhisleri, izinleri hitamında yapılmak üzere izinli bırakılan erbaş ve erler için de (c) ve (d) bentleri tatbik olunur."

    Madde 3 Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

    "f - Sağlık işlemleri ile ilgili olarak;

    1) Son yoklamalarında askerlik meclislerince veya tek veya çift tabipçe yapılan muayeneleri neticesinde haklarında karar verilemediğinden veya askere sevkleri esnasında rahatsızlığını beyan ettiklerinden asker hastanesine sevk edilenlerin,

    2) Askerlik hizmetine başladıktan sonra rahatsızlığı nedeniyle asker hastanesine ve bunlardan tekrar kıtalarına sevk edilenlerin,

    3) Hava değişimi alanlardan memleketlerine, hava değişimi süresi içinde hastaneye ve hava değişimi sonunda kıtalarına sevk edilenlerin,

    ayrıldıkları merkezden gidecekleri merkeze kadar yol masrafları karşılanır. Yol masrafları, iaşe bedeli ile gidilecek merkeze kadar olan otobüs rayicine göre tespit edilen taşıma bedelinden oluşur.

    g - (f) bendinde yazılı nedenlerle sevk edilen erbaş ve erlerin, Kabul Toplanma Merkezleri ve Tali Kabul Toplanma Merkezleri arasında yapılan taşıma giderleri idarece karşılanır."

    Madde 4 Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "100. Barışta daha ziyade ağır yaralılarla ağır hastaların ve derhal müdahale edilmesi icabedenlerin gereken yerlere sevkıyatında havayolu tercih edilir.

    Erbaş ve erlerin Kabul Toplanma Merkezleri ile Tali Kabul Toplanma Merkezleri arasında taşınmaları, belirlenecek yoğun dönemlerde öncelikle havayolu ile yapılır."

    Madde 5 Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "101. Sağlık durumu nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için acil olarak havayolundan sevki gerekenler ile ilgili hususlar Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca düzenlenir.

    Erbaş ve erlerin Kabul Toplanma Merkezleri ile Tali Kabul Toplanma Merkezleri arasında taşınmaları ile ilgili hususlar Genelkurmay Lojistik Başkanlığınca düzenlenir."

    Madde 6 Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "103. Erbaş ve erlerin sevkıyatında, çeşitli nakliyat sistemlerinden mümkün olduğu hallerde gidip gelmeye en uygun, kullanılması mutat ve emniyetli olan yol ve taşıt araçları tercih edilir."

    Madde 7 Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 8 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar