ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi : 08/09/2011

    Resmi Gazete Sayısı : 28048

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak   

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    c) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

    ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

    d) Bakanlık Teşkilatı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatını,

    e) Birim: 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen birimleri,

    f) Birim yöneticisi: 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen birimlerin en üst yöneticisini,

    g) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    ğ) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

    h) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    ı) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süreleri,

    j) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

    k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    m) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

    (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Şube Müdürü,

    2) Şef.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Eğitim Uzmanı, Uzman.

    ç) Sivil Savunma Hizmetleri Grubu;

    1) Sivil Savunma Uzmanı.

    d) İdari Hizmetler Grubu;    

    1) Ayniyat Saymanı,

    2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Anbar Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter, Şoför.

    e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Dağıtıcı, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli.

    (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    a) Mühendis, İstatistikçi, Ekonomist, Mütercim, Kimyager, Tekniker, Topograf, Teknisyen, Hemşire, Programcı.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    c) İki yıl Bakanlıkta çalışmış olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mühendis, Kimyager, İstatistikçi, Ekonomist kadrolarından birinde en az 3 yıl asaleten görev yapmış olmak veya Şef, Ayniyat Saymanı, Programcı, Tekniker kadrolarından birinde en az 4 yıl asaleten görev yapmış olmak ya da Topograf, Teknisyen kadrolarından birinde en az 5 yıl asaleten görev yapmış olmak,

    b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul bitirenlerin en az 4 yıl, dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenlerin ise en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Mütercim, Anbar Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter, Topograf, Teknisyen kadrolarının birinde en az 4 yıl hizmeti bulunmak,

    c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

    ç) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Ekonomist, Şef, Ayniyat Saymanı, Programcı, Tekniker, Topograf, Teknisyen kadrolarından birinde en az 2 yıl asaleten görev yapmış olmak,

    d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Ekonomist, Şef, Ayniyat Saymanı, Programcı, Tekniker, Topograf, Teknisyen kadrolarından birinde en az 2 yıl asaleten görev yapmış olmak,

    e) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Ekonomist, Şef, Ayniyat Saymanı, Programcı, Tekniker, Topograf, Teknisyen kadrolarından birinde en az 2 yıl asaleten görev yapmış olmak,

    f) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul bitirenlerin en az 4 yıl, dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenlerin en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Mütercim, Anbar Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter, Teknisyen kadrolarının birinde en az 4 yıl hizmeti bulunmak,

    g) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak veya örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek ya da Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

    ğ) Memur, Anbar Memuru, Satınalma Memuru, Sekreter kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,

    h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az 3 yıl hizmeti bulunmak,

    3) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 8 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    b) Kimyager kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların kimya bölümünden mezun olmak,

    c) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ekonomi bölümü mezunu olmak,

    ç) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların istatistik bölümü mezunu olmak,

    d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, mütercim-tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

    2) KPDS'den en az "B" seviyesinde başarılı olmak,

    e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıl süreli teknik öğretim veren yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    f) Topograf kadrosuna atanabilmek için;

    1) Meslek yüksek okulları veya meslek liselerinin harita kadastro ile tapu ve kadastro bölümlerinden mezun olmak,

    g) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi okulların mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olmak,

    ğ) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    h) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az kırk beş saat olmak üzere, toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir.

    (2) İlgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (3) İkinci fıkradaki izinler dışında zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve son başvuru tarihi, sınavlardan en az kırk beş gün önce tüm personele, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara Personel Dairesi Başkanlığınca en az onbeş gün önce duyurulur.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için başvuru süresi en az beş iş günüdür.

    (2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personel de görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilir. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (3) Başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisi için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılma talebini içeren dilekçeleri birimleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına iletilir ve gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

    (4) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Duyurulan kadro sayısının üç katından az istekli olması halinde başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere duyurulan kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (5) Uygun görülmeyenlere ise durum yazılı olarak bildirilir.

    (6) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar. Eğitim, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    (7) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da görevde yükselme sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süre içerisinde atanmamış olan personel; aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için, görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin usul ve esaslara tabidir.

    (8) Görevde yükselme eğitim programları, Bakanlık tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atama yapılacak kadroların görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    (2) Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) Görevde yükselme eğitimine alınacak grupların sayıları da dikkate alınarak ortak konularda, birlikte eğitim yapılabilir.

    (4) Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı ve şekli

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Bakanlık tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    (2) Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

    (3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 13 üncü maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir. 13 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları ilgili personel tarafından temin edilir.

    (4) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

    (5) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

    Sınav kurulu

    Madde 15 - (1) Sınav kurulu, sınavlara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere Bakanın belirleyeceği kişinin başkanlığında sınav açılan kadronun görev alanı ile ilgili konularda tecrübe sahibi üç üye ile Personel Dairesi Başkanından teşekkül eden toplam beş kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    (2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında görev alamazlar.

    (3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    (4) Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce Personel Dairesi Başkanlığınca Sınav Kurulu bilgilendirilir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 16 - (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    ç) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    e) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 13 üncü maddeyle öngörülen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılmasını sağlamak,

    f) 13 üncü maddeyle öngörülen görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili personele verilmesini sağlamak,

    g) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması

    Madde 17 - (1) Sınav Kurulu kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 18 - (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlarla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 19 - (1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    (2) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

    (3) Sınav kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları, sınavı yapan kurumla görüşerek ve alınan cevap doğrultusunda en geç on beş gün içerisinde değerlendirerek ilgililere yazılı olarak bildirir.

    (4)Yapılan sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    (5) İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 20 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    (4) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Unvan değişikliğine ilişkin esaslar

    Madde 21 - (1) 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, Bakanlık tarafından görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    (3) Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlık personeli başvurabilir.

    (5) Unvan değişikliği sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 22 - (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personel ile aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan ve hizmet şartı aranmadan ilgili personelin isteği ile atama yapılabilir.

    c) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen hizmet ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla Uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt düzey görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen kadrolara atanabilirler.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 23 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ile görevinden herhangi bir nedenle ayrılmış bulunan personelin bu Yönetmelik kapsamındaki aynı unvana veya aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre atamaları yapılabilir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 24 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Özürlülerin eğitimi ve sınavları

    Madde 26 - (1) Bakanlık, özürlülerin açıktan atama ve görevde yükselme eğitim ve sınavları ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 28 - (1) 17/10/2005 tarihli ve 25969 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçiş hükmü

    Geçici Madde 1 - (1) 18/4/1999 tarihinde Bakanlıkta görevde bulunanlardan aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    (2) Ayrıca, 18/4/1999 tarihinde Bakanlıkta görevde bulunan personel bakımından bu Yönetmelikte unvanlar itibarıyla öngörülen öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi sınav kurulunca belirlenebilir.

    Yürürlük

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar