GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ

    Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 09/09/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28049

    İçişleri Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin atama ve yükselmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvanlara atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 ve 29 uncu maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

    b) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

    c) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

    ç) Fiilen çalışmış olmak: Yıllık, mazeret, hastalık ve refakat izinlerinde geçirilen süreler dâhil işgal edilen kadroya ait unvanda fiilen çalışılan süreyi,

    d) Hizmet grubu: 5 inci maddede belirtilen hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan teşekkül eden grupları,

    e) Hizmet süresi: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    f) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    g) Sözlü sınav: Adayın; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirilmesi suretiyle yapılan sınavı,

    ğ) Yazılı sınav: Personelin mesleki bilgilerini ölçmek amacıyla Başkanlıkça yapılan sınavı,

    h) Yönetici atama sınavı: Yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Hizmet Grupları

    Hizmet grupları

    Madde 5 - (1) Hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir:

    a) I. Grup: Vergi dairesi başkanı,

    b) II. Grup: Gelir idaresi grup müdürü,

    c) III. Grup: Müdür, vergi dairesi müdürü,

    ç) IV. Grup: Müdür yardımcısı, vergi dairesi müdür yardımcısı.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Unvanlara Atanma Şartları

    Unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (1) 5 inci maddede belirtilen unvanlara atanmak için aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Vergi dairesi başkanı unvanına atanabilmek için;

    1) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak,

    2) Devlet memuriyetinde en az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Gelir idaresi grup müdürü kadrosunda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.

    b) Gelir idaresi grup müdürü unvanına atanabilmek için;

    1) Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Devlet memuriyetinde en az on yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür veya vergi dairesi müdürü kadrosunda en az üç yıl, devlet gelir uzmanı veya avukat kadrosunda en az sekiz yıl fiilen çalışmış olmak,

    4) Yapılacak yönetici atama sınavında başarılı olmak.

    c) Müdür, vergi dairesi müdürü unvanına atanabilmek için;

    1) Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Devlet memuriyetinde en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür yardımcısı veya vergi dairesi müdür yardımcısı kadrosunda en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

    4) Yapılacak yönetici atama sınavında başarılı olmak.

    ç) Müdür yardımcısı, vergi dairesi müdür yardımcısı unvanına atanabilmek için;

    1) Dört yıl veya daha fazla süreli yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Devlet memuriyetinde en az altı yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şef, gelir uzmanı, çözümleyici veya vergi istihbarat uzmanı kadrosunda en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

    4) Yapılacak yönetici atama sınavında başarılı olmak.

    (2) En az on yıl hizmeti olan vergi müfettişleri ile gelir idaresi grup başkanı ve daha üst görevlerde bulunanlar, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, talep etmeleri halinde vergi dairesi başkanı unvanına atanabilirler.

    (3) Devlet gelir uzmanlığına atandıktan sonra bu unvanda en az beş yıl hizmeti bulunanlar talep etmeleri halinde, müdür unvanına sınava tabi tutulmadan atanabilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Sınav Konuları ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

    Sınav konuları

    Madde 7 - (1) Her bir unvana ilişkin yapılacak sınavın konuları görev alanları da dikkate alınmak suretiyle Başkanlık tarafından belirlenir.

    Sınava katılma

    Madde 8 - (1) Görevden uzaklaştırılmış olanlar veya Başkanlık kadrosunda bulunmayanlar sınava başvuramazlar.

    (2) Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar bu durumlarını sonlandırmaları şartıyla sınavlara katılabilirler.

    (3) Sınav sonuçları, yalnızca sınav açılan unvan için müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir.

    Sınav kurulunun oluşumu

    Madde 9 - (1) Sınav kurulu, Başkanlık onayı ile bir başkan ve en az dört üyeden teşekkül eder. Sınav kurulunda yeteri kadar yedek üye görevlendirilir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye katılır.

    (2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

    (3) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; boşanmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Görev aldıklarının tespit edilmesi halinde, bunların sınav kurulu başkan veya üyeliği sona erdirilir ve yerlerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurulunun görevleri ve çalışma usulü

    Madde 10 - (1) Sınav kurulu, soruların hazırlanmasından, sınavın yapılmasından, başarı listesinin düzenlenmesinden, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden, itirazların sonuçlandırılmasından ve sınavla ilgili diğer işlemlerden sorumludur.

    (2) Sınav kurulu, en az beş üye ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

    (3) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav duyurusu ve başvuru

    Madde 11 - (1) Sınava katılma şartları, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak kadro sayısı, atama yapılacak yerler, sınav konuları, sınav tarihi ve başvuru süresi gibi hususlar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca ilan edilir. Sınavda başarılı olanların eğitime tabi tutulacak olması halinde, duyuruda ayrıca belirtilir.

    (2) Sınav duyurusu, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir ve sınav tarihinden en az otuz gün önce merkez ve taşra birimlerine gönderilir.

    (3) Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre on beş iş gününden az olamaz. Sınav başvuruları, sınava katılacak personelin görev yaptığı birime yapılır. Başvurular, son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde elden veya postayla İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderilir. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

    Başarı notu

    Madde 12 - (1) Unvanlara atanabilmek için, yapılacak yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı yüz üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması, adayların başarı notunu oluşturur.

    Sınavların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

    Madde 13 - (1) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday, son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da dahil olmak üzere, yazılı sınav sonucunun ilan tarihini izleyen en az yirmi iş gününü müteakip bir tarihte sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav yeri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca belirlenir ve sınavı kazananlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

    (2) Sözlü sınavın değerlendirilmesi sonucu yetmiş ve üzeri puan alanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise başarı notu esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya göre ilanda belirtilen kadro sayısı kadar kişi başarılı sayılır. Ancak başarı notuna göre yapılan sıralama neticesinde, başarılı sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bu adaylar da başarılı olmuş kabul edilir.

    (3) Sınav kurulu, atama yapılacak kadro sayısının yüzde onu kadar başarı sırasına göre yedek liste belirleyebilir. Yedek liste belirlenmesi durumunda asil listede yer alıp hakkından feragat eden veya süresinde göreve başlamayan adayların yerine bu listeden atama yapılır. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayan adaylar için sınav sonucu kazanılmış hak sayılmaz.

    (4) Yönetici atama sınavı sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınavın bitim tarihini izleyen yirmi iş günü içinde Başkanlık internet sitesinde yayımlanır ve sınavı kazananlara tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 14 - (1) Yapılan yazılı sınavlarda hatalı soruların tespit edilmesi durumunda bu sorular her aday tarafından doğru cevaplanmış kabul edilir. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde sınav iptal edilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 15 - (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip beş iş günü içinde sınav kuruluna yapılır.

    (2) İtiraz, sınav kurulu tarafından itiraz süresinin bitimini müteakip yedi iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 16 - (1) Yönetici atama sınavında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

    Sınavlarda başarılı olanların atanması

    Madde 17 - (1) Yönetici atama sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazananlar, başarı sırası ve tercihleri değerlendirilerek sınav ilanında belirtilen yerlere atanırlar.

    (2) Sınavda başarılı olanların eğitime tabi tutulmaları halinde atamaları, eğitimde başarılı olmaları kaydıyla yapılır.

    (3) Sınavlarda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Sınavları kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan, görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar; aylıksız izinli olanların ise, izni sona erinceye kadar atamaları yapılmaz.

    (4) Ataması yapılanlardan süresinde göreve başlamayanlar ile atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir. Bunlar ile atanmadan önce feragat edenlerin sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmez.

    (5) Ataması yapılıp göreve başlayan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı yer olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları yerde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar.

    (6) Atama onaylarının, görev yapılan birime intikalini takip eden günden itibaren on beş iş günü içinde ilgililerine tebliğ edilmesi ve ilgililerin de bu süre zarfında görevlerinden ayrılmaları zorunludur. Ancak atama onaylarının belirtilen süre içinde ilgilisine tebliğ edilememesi halinde, gerekçeleri belirtilmek suretiyle durum ilgili valilik veya vergi dairesi başkanlığınca Başkanlığa bildirilir. Gerekçelerin yeterli görülmemesi halinde, Başkanlık tarafından tanzim edilecek bir yazı ile tebligat işlemlerinin tamamlanması ilgili birimden istenir. Tebligatın tamamlanmasına ilişkin yazının görev yapılmakta olan birime intikalini takip eden on iş günü içinde atama onayı ilgili personele tebliğ edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Sınavsız atama

    Madde 18 - (1) Sınavsız atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Müdür ile vergi dairesi müdürü ve müdür yardımcısı ile vergi dairesi müdür yardımcısı unvanları arasında sınav yapılmaksızın geçiş yapılabilir.

    b) Bu Yönetmeliğe tabi personel, talep etmesi halinde, daha önce bulunduğu unvana veya daha alt unvana sınavsız atanabilir.

    Zorunlu unvan değişimi

    Madde 19 - (1) Adli veya idari soruşturma sonucu ya da sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar, daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık dereceleri ile atanırlar.

    Mesleki eğitim kursundan mezun olanlar

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce mesleki eğitim kursundan mezun olanlar ile 2011-2012 eğitim döneminde mesleki eğitim kursundan mezun olacaklarda, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlarda çalışmış olma şartı aranmaz.

    Yürürlük

    Madde 20 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar