GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 09/09/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28049

    Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin atama, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelden 5 ve 25 inci maddelerde belirtilen unvanlara atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

    b) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

    c) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

    ç) Fiilen çalışmış olmak: Yıllık, mazeret, hastalık ve refakat izinlerinde geçirilen süreler dâhil işgal edilen kadroya ait unvanda fiilen çalışılan süreyi,

    d) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlar için görevin özelliklerine göre verilecek eğitimi,

    e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınavı,

    f) Hizmet grubu: 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan teşekkül eden grupları,

    g) Hizmet süresi: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    h) Personel değerlendirme formu: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan personel değerlendirme formunu,

    ı) Unvan değişikliği sınavı: Asgari ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere Başkanlık personelinden yapılacak atamalar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü veya yüksek öğretim kurumlarından birisine görevde yükselme eğitimine tabi tutulmaksızın yaptırılacak yazılı sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Hizmet Grupları ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar

    Hizmet grupları ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

    Madde 5 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar hizmet grupları itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Şef.

    b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici.

    c) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, yoklama memuru, memur, veznedar, tahsildar, icra memuru.

    2) Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför.

    ç) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Hizmetli.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Mühendis, mimar, istatistikçi, programcı, mütercim, tekniker ve teknisyen.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Unvanlara Atanma Şartları

    Görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, Başkanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak ve yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmakla birlikte, unvanlar itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Şef unvanına atanabilmek için;

    1) Asgari dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve asgari üç yıl hizmeti bulunmak,

    2) Görevde yükselme eğitimine son başvuru tarihi itibarıyla koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli unvanlarında bulunmamak.

    b) Çözümleyici unvanına atanabilmek için;

    1) Asgari dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    2) Mühendis veya istatistikçi unvanlarında bulunmak veya programcı unvanında asgari dört yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme eğitimine başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde asgari, KPDS'den elli veya TOEFL'dan (IBT) altmış veya IELTS'den beş puan alarak İngilizce bildiğini belgelemek,

    4) Asgari bir işletim sisteminin uygulaması ile bir programlama dili bildiğini belgelemek.

    c) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, yoklama memuru, memur, veznedar, tahsildar veya icra memuru unvanlarına atanabilmek için;

    1) Asgari lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Şoför, koruma ve güvenlik görevlisi veya hizmetli kadrolarında görev yapan personelin asgari beş yıl hizmeti bulunmak.

    ç) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanına atanabilmek için;

    1) Asgari lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Hizmetli unvanında asgari üç yıl hizmeti bulunmak,

    3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

    4) Yirmi bir yaşını doldurmuş olmak,

    5) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete'(de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak.

    d) Şoför unvanına atanabilmek için;

    1) Asgari lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Hizmetli unvanında asgari iki yıl hizmeti bulunmak,

    3) (B) veya (E) tipi sürücü belgelerinden birine sahip olmak.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 7 - (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda, yapılacak unvan değişikliği sınavı ile birlikte unvanlar itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Mühendis, mimar, istatistikçi, mütercim, tekniker ve teknisyen unvanlarına atanabilmek için;

    1) Atanacağı unvanı öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak.

    b) Programcı unvanına atanabilmek için;

    1) Atanacağı unvanı öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,

    2) Mühendis veya istatistikçi unvanlarında bulunmak veya tekniker, teknisyen, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlarından birinde asgari iki yıl hizmeti bulunmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Eğitimin duyurusu ve başvuru

    Madde 8 - (1) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının yapacağı görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuruda, atama yapılacak yerler, atama yapılacak unvan, kadro sayısı, başvuru süresi ve eğitime katılacak personelde aranılacak şartlar yer alır. Eğitime katılmak isteyen personelin başvurusu, görev yaptığı birim aracılığıyla merkezde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Vergi Dairesi Başkanlıklarında İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, Defterdarlıklarda ise Personel Müdürlüğüne gönderilir. Başvuruların, bu birimler tarafından şartların sağlanıp sağlanmadığı yönünden kontrol edilmesini müteakip, başvurusu kabul edilen personele ait belgeler, Personel Değerlendirme Formu da doldurulmak suretiyle hizmet belgesiyle birlikte atanmak istediği ile intikal ettirilir. Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi, konuları ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Başkanlıkça duyurulur.

    (2) Eğitim duyurusu, eğitimin başlama tarihinden asgari kırk beş gün önce ilan edilerek merkez ve taşra birimlerine gönderilir. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz.

    Eğitime katılma

    Madde 9 - (1) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için, başvuru süresinin son günü itibarıyla 6 ncı maddede belirtilen unvanlar için sınav hariç aranılan diğer şartları taşımak gerekir.

    (2) Aday memurlar, görevden uzaklaştırma hali devam edenler ve Başkanlık kadrosunda bulunmayanlar görevde yükselme eğitimine başvuramazlar.

    (3) Başkanlık kadrolarında yer almakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, bu durumlarını sonlandırmaları şartıyla görevde yükselme eğitimine katılabilirler.

    (4) Görevde yükselme eğitimi duyurusunda belirtilen eğitimlerden en fazla ikisine başvurulabilir. Eğitime katılmaya hak kazananlar, bunlardan yalnızca birinin eğitimine katılabilirler.

    Değerlendirme komisyonları

    Madde 10 - (1) Değerlendirme komisyonları, atama yapılması planlanan yerlerde kurulur. Komisyon, görevde yükselme eğitimine yapılacak başvuruları değerlendirmek üzere merkezde İnsan Kaynakları Daire Başkanının başkanlığında en az bir Gelir İdaresi Grup Başkanı ve en az bir Müdürün katılımıyla; Vergi Dairesi Başkanlıklarında Gelir İdaresi Grup Müdürünün başkanlığında en az iki Müdürün katılımıyla; Defterdarlıklarda ise Defterdar Yardımcısının başkanlığında en az iki Müdürün katılımıyla oluşturulur.

    Eğitime alınacak personelin seçimi

    Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak yerler itibarıyla ilan edilen kadro sayısının üç katını aşamaz. Bu sayının ilan edilen kadro sayısının üç katını aşması halinde, eğitime alınacak personel, Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Eğitime katılmaya hak kazanan personele ait liste, Değerlendirme Komisyonu tarafından, duyuruda belirtilen son başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde internet sitesinde yayımlanır veya ilan panosunda duyurulur. Ayrıca söz konusu liste, ilgilisine tebliğ edilmek üzere birimine yazı ekinde gönderilir.

    (2) Adaylar, gerekçelerini belirtmek suretiyle Personel Değerlendirme Formu sonucuna göre yapılan tespite, sonuçların duyurulmasından itibaren en geç beş iş günü içinde Değerlendirme Komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler. Yapılacak itirazlar komisyon tarafından itiraz süresinin bitim tarihini müteakip en geç yedi iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    (3) Görevde yükselme eğitimine katılacakları kesinleşen personele ait liste, beş iş günü içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına iletilir.

    (4) Herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

    (5) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile bu sınavda başarısız olanlar veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı unvanla ilgili müteakip sınava kadar atanmamış olanlar; bu unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin usul ve esaslara tabidirler.

    Eğitimin düzenlenme şekli ve süresi

    Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin onaylar merkezde Başkanlıktan, taşrada ise ilgisine göre Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlıktan alınır.

    (2) Görevde yükselme eğitimi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca, Başkanlıkça eğitimin bölgesel veya il düzeyinde düzenlenmesine karar verilmesi halinde ise belirlenecek Vergi Dairesi Başkanlıklarınca yapılır.

    (3) Görevde yükselme eğitimi; 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularından asgari otuz saat, (g) bendinde yer alan konulardan asgari doksan saat olmak üzere düzenlenir. Günlük ders süresi yedi saati aşamaz. Eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programına devam etmeleri şarttır.

    (4) İlgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (5) Dördüncü fıkrada belirtilen izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Eğitimin konuları

    Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atanılacak unvanın görev alanı ve görevin niteliği ile ilgili konular.

    (2) Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde yetmiş beştir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

    Sınav usul ve esasları

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yazılı olarak yapılır.

    (2) Görevde yükselme sınav sorularının yüzde yirmi beşi, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan konulardan, yüzde yetmiş beşi ise aynı maddenin birinci fıkrasının (g) bendindeki konulardan oluşur.

    (3) Görevden uzaklaştırma hali devam edenler veya Başkanlık kadrosunda bulunmayanlar sınava katılamazlar.

    (4) Başkanlık kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli olanlar bu durumlarını sonlandırmaları şartıyla sınavlara katılabilirler.

    (5) İlan edilen sınav sonuçları; sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Sınav kurullarının oluşumu

    Madde 15 - (1) Sınav kurulu, Başkanlık onayı ile bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Sınav kurulunda yeteri kadar yedek üye görevlendirilir. Asil üyenin katılamadığı toplantıya yedek üye katılır.

    (2) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; boşanmış olsa dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Görev aldıklarının tespit edilmesi halinde, bunların sınav kurulu başkan veya üyeliği sona erdirilir ve yerlerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurullarının görevleri ve çalışma usulü

    Madde 16 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi olan unvanlar için oluşturulan sınav kurulları, sınavlarda sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanmasından veya hazırlattırılmasından, ilgili personele verilmesinin sağlanmasından, sınav sonuçlarının ilanından, yapılacak itirazların sonuçlandırılmasından ve bu konuya ilişkin diğer işlemlerden sorumludur.

    (2) Sınav kurulları, üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

    (3) Sınav kurullarının sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav duyurusu ve başvuru

    Madde 17 - (1) Sınava katılma şartları, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak kadro sayısı, atama yapılacak yerler ile sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi gibi konular İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca ilan edilir.

    (2) Sınav duyurusu, sınav tarihinden asgari kırk beş gün önce Başkanlık internet sitesinde ilan edilir ve merkez ve taşra birimlerine de gönderilir.

    (3) Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre on beş iş gününden az olamaz. Sınav başvuruları, Vergi Dairesi Başkanlıklarında İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü, Defterdarlıklarda ise Personel Müdürlüğü aracılığıyla atama yapılacak ilin Değerlendirme Komisyonuna intikal ettirilir. Değerlendirme Komisyonunca başvurusu kabul edilenlere ilişkin liste, son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde elden veya postayla İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına ulaştırılır. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

    Başarı notu

    Madde 18 - (1) Sınavlarda başarılı sayılabilmek için yüz üzerinden asgari yetmiş puan alınması şarttır.

    (2) Sınavlarda yetmiş ve üzeri puan alanların sayısı atama yapılacak kadro sayısından fazla ise yapılacak başarı sıralamasına göre ilanda belirtilen kadro sayısı kadar kişi başarılı sayılır. Ancak başarı puanına göre yapılan sıralama neticesinde, başarılı sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bunlardan ataması yapılacak personel, Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir.

    Sınav sonuçlarının duyurulması

    Madde 19 - (1) Sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından sınav kuruluna intikal ettirildiği tarihi takip eden beş iş günü içinde sınav kurulunca değerlendirilerek, personelin atanacağı il de belirtilmek suretiyle internet sitesinde yayımlanır. Ayrıca sonuçlar yazılı olarak ilgili yerlere gönderilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 20 - (1) Sınava katılanlar, gerekçelerini de belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının duyurulmasını müteakip en geç beş iş günü içinde sınav kuruluna yapılır.

    (2) İtiraz, sınav kurulu tarafından en geç itiraz süresinin bitim tarihini müteakip on beş iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 21 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

    Sınavlarda başarılı olanların atanması

    Madde 22 - (1) Sınavlarda başarılı olanların atamaları üç ay içerisinde sınav ilanında belirtilen yerlere yapılır.

    (2) Sınavlarda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Sınavlarda başarılı olarak atanmaya hak kazanmış olanlardan, görevden uzaklaştırma hali devam edenlerin, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

    (3) Atama onaylarının, ilgili birime intikal ettiği tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde ilgililere tebliğ edilerek, görevlerinden ayrılmaları sağlanır.

    (4) Ataması yapılıp da süresi içinde göreve başlamayanlar ile atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir.

    (5) Görevde yükselme sınavı sonucu ataması yapılanlar atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, yıllık, mazeret, hastalık ve refakat izinlerinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların atamaları, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri halinde yapılabilir. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar, atandıkları il sınırları içerisinde eksik kalan sürelerini tamamlamak zorundadırlar. Atama yapıldıktan sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    (6) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Sınavsız atama

    Madde 23 - (1) Sınavsız atamalar aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, yoklama memuru, memur, veznedar, tahsildar, icra memuru unvanları arasında 6 ncı maddede belirtilen şartlar aranmaksızın sınavsız geçiş yapılabilir.

    b) Atanılacak unvanın gerektirdiği şartları taşımaları kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi ile şoför unvanları arasında sınav yapılmaksızın geçiş yapılabilir.

    c) Personel, talepte bulunması durumunda, daha önce bulundukları unvanlara veya daha alt unvanlara sınavsız atanabilir.

    ç) Mesleğe, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında alınan ve yeterlik sınavında başarılı olarak gelir uzmanı kadrosuna atananlar, talepte bulunmaları ve bu unvanı öğrenim durumları itibariyle kazanmış olmaları şartıyla mühendis veya istatistikçi unvanlarına atanabilirler.

    Zorunlu unvan değişimi

    Madde 24 - (1) Adli veya idari soruşturma sonucu ya da sağlık nedenleriyle görevini yürütemeyeceği anlaşılanlar ihraz etmiş olduğu unvanla aynı düzeyde olan unvanlara, önceki unvanlarına ya da daha alt unvanlara kazanılmış hak aylık dereceleri ile sınavsız atanırlar.

    (2) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre sürücü belgesi iptal edilen veya iki aydan fazla süreyle geçici olarak alınan şoförler; ihraz etmiş olduğu unvanla aynı düzeyde olan unvanlara, önceki unvanlarına, önceki unvanın bulunmaması halinde daha alt unvanlara atanırlar.

    Naklen atamalar

    Madde 25 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daire tabibi, hemşire, mühendis, mimar, istatistikçi, tekniker, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli unvanlarında görev yapanlar, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları ve Başkanlık tarafından uygun görülmesi halinde aynı unvanla veya ihraz etmiş oldukları unvanla aynı düzeyde olan unvanlara ya da daha alt düzeydeki unvanlara naklen atanabilirler. Bu unvanlar dışında naklen atama yapılamaz.

    a) Genel şartlar;

    1) Askerlik hariç Devlet memuriyetinde asgari üç, en fazla on iki yıl hizmeti bulunmak,

    2) Başvuru tarihi itibariyle daire tabibi unvanına atanacaklar için kırk, diğer unvanlar için otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

    3) Adli veya idari bir ceza almamış olmak.

    b) Özel şartlar;

    1) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve veznedar unvanlarına atanabilmek için asgari dört yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,

    2) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanına atanabilmek için asgari lise veya dengi okul mezunu olmak ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    3) Hizmetli ve şoför unvanlarına atanabilmek için, asgari lise veya dengi okul mezunu olmak.

    (2) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında bu Yönetmeliğe tabi unvanlarda görev yapmakta iken başka kurum kadrolarına naklen atanan personel, adli ve idari ceza almamış olmak kaydıyla kadro ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak, Başkanlıkta görev yaptıkları eski unvanlarına veya ihraz etmiş oldukları unvanla aynı düzeyde ya da daha alt düzeyde olan unvanlara atanabilirler.

    Özürlülerin eğitimi ve sınavı

    Madde 26 - (1) Başkanlık, bu Yönetmelikte yer verilen görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 28 - (1) 5/5/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar