ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 22/09/2011

    Resmi Gazete No: 28062

    BİRİNCİ BÖLÜM

    Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen personeli kapsar.

    (2) Bu Yönetmelik hükümleri enerji uzman ve enerji uzman yardımcıları kadrolarına yapılacak atamalar hakkında uygulanmaz.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    c) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

    ç) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

    d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı görev grubunun alt gruplarından veya başka görev gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

    f) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    ğ) Hizmet süresi: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreleri,

    h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ı) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

    i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    j) Personel: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilen, ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeli,

    k) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    l) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    m) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - (1) Görevde yükselmeye tabi gruplar ile kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Yönetim hizmetleri grubu;

    1) Kurul hizmetleri müdürü, irtibat büro müdürü,

    2) Kurul hizmetleri müdür yardımcısı, özel kalem müdür yardımcısı.

    b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

    1) Yönetim hizmetleri uzmanı.

    c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

    1) Çözümleyici.

    ç) İdari hizmetler grubu;

    1) Yönetim görevlisi, iletişim görevlisi,

    2) Şoför.

    d) Destek hizmetleri grubu;

    1) Dağıtıcı.

    (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Avukat, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, hemşire.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Başkan yardımcısı, daire başkanı, başkan danışmanı, grup başkanı ve basın müşaviri kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    b) Özel kalem müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise ya da dengi okullardan mezun olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 7 - (1) 5 inci maddede belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için; personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıması, toplam hizmetinin en az iki yılını Kurumda geçirmiş olması ve görevde yükselme sınavında başarılı olması zorunludur. Ayrıca görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

    a) Kurul hizmetleri müdürü ve irtibat büro müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezunu olmak,

    b) Kurul hizmetleri müdür yardımcısı ve özel kalem müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezunu olmak,

    c) Yönetim hizmetleri uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

    ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

    2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

    3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    d) Yönetim görevlisi, iletişim görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

    e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

    2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    3) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

    f) Dağıtıcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 8 - (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Atanacağı unvanı öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,

    b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    c) Avukat kadrolarına atanacaklar için avukatlık belgesine sahip olmak,

    gerekir.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 9 - (1) Görevde yükselmeye tabi unvanlar için düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi; 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ortak ders konularından en az otuz saat, (g) bendine göre belirlenecek konulardan en az kırk beş saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş saat olarak düzenlenir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen izinlerin dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    (3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitim ve sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Duyuru

    Madde 10 - (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılmak için ilan edilecek kadroların unvan ve sayısı Kurul tarafından tespit edilir.

    (2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, aranacak şartlar ile başvurunun yapılacağı yer ve başvuru tarihleri sınav tarihinden en az kırk beş gün önce olmak üzere, Başkan onayını müteakip İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca personele duyurulur.

    (3) Görevde yükselme eğitiminin yeri, başlama ve bitiş tarihleri, konuları ile diğer hususlar ise Başkan onayını müteakip İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca görevde yükselme eğitiminin başlama tarihinden en az onbeş gün önce eğitime katılacaklara duyurulur.

    Başvuru

    Madde 11 - (1) Duyuru üzerine durumları aranan şartlara uyan personel, duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisine ilişkin görevde yükselme eğitimine ve unvan değişikliği sınavına katılmak amacıyla görev yaptığı birime başvurur. Görevde yükselme sınavı için başvuru süresi en az beş iş günüdür. Başvurular, süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde yazılı olarak yapılır. İlanda belirtilmesi kaydıyla elektronik ortamda da başvuru yapılabilir.

    (2) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür.

    (3) Başvuru süresinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmeleri kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    (4) Aday memurların, memur statüsünde olmayanların ve Kurum kadrolarında bulunmayanların görevde yükselme eğitimi ve unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilmez. Geçici görevde bulunan personel, geçici görevli bulunduğu Kurumun izniyle eğitime ve sınava katılabilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 12 - (1) Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına ulaştırırlar. Başvuruda bulunanların başvuru süresinin son günü itibariyle gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından tespit edilir.

    (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısının ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşmaması halinde, başvuruda bulunan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıyanlar doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar. Görevde yükselme eğitimine başvuranlardan gerekli şartları taşıyanların sayısının, ilan edilen boş kadro sayısının üç katını aşması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Eğitime katılmaya hak kazanan personele ait liste, Başkan onayını müteakip İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kurumun hizmet binasında ve intranet aracılığıyla ilan edilir. Ayrıca ilgililere tebliğ edilmek üzere birimlerine yazılı olarak bildirilir.

    (4) Adaylar, gerekçelerini belirtmek suretiyle Personel Değerlendirme Formu sonucuna göre yapılan tespite yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar, birinci fıkrada belirtilen komisyon tarafından değerlendirilir ve sonuç itirazın yapıldığı tarihi takip eden en geç on gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    (5) Eğitim başladıktan sonra herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde - 13 (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, Ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

    (2) Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendine göre belirlenecek konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (3) Devlet Personel Başkanlığınca görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin olarak belirlenen ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir. Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden ders notlarının hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesi sınav kurulu tarafından sağlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselmeye tabi unvanlara atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    (2) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Kurum tarafından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılır. Sınavın yapılması için görevde yükselme eğitimi programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde Kurum tarafından ilgili kuruma başvurulur. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

    (3) Sınav sorularının hazırlanmasında, 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ders notları esas alınır.

    (4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılıp, görevde yükselme sınavına girmeyen veya bu sınavda başarısız olan veya başarılı olup da sınav tarihinden itibaren iki yılı geçmemek üzere aynı unvana ilişkin müteakip sınava kadar atanmamış olanlar, aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 15 - (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan Kurum personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın Kurum tarafından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınav sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, Kurumca belirlenecek Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    Sınav kurulu

    Madde 16 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav kurulu; Başkan tarafından belirlenen dört asıl üye ile İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanından oluşur. Kurul başkanı, İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanıdır. Ayrıca, Başkan tarafından beş yedek üye tespit edilir. Sınav kurulu gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitimin başlayacağı tarihten en az iki ay önce oluşturulur.

    (2) Sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya, yedek üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

    (3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    (4) Sınav kurulu üyeleri, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 17 - (1) Sınav kurulu;

    a) Görevde yükselme eğitiminin süresini belirlemek,

    b) Sınavların takvimini tespit etmek,

    c) Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notları hazırlamak veya hazırlatmak,

    ç) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce notların ilgili personele verilmesini sağlamak,

    d) Sınavların yaptırılacağı kuruluş ile protokol yapmak,

    e) Sınavların düzenli şekilde yapılmasını sağlamak,

    f) Sınavların sonuçlarını değerlendirerek başarı listesinin oluşturmak ve ilân etmek,

    g) İtirazları inceleyip karara bağlamak,

    ğ) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek,

    ile görevli ve yetkilidir.

    Sınav sonuçlarının duyurulması

    Madde 18 - (1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    (2) Sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun süresi içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 19 - (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına yapılır.

    (2) İtirazlar sınav kurulu tarafından değerlendirilir; gerek görülenler sınavı yapan kuruma da iletilir. İtiraz sonuçları ilgililere on beş gün içinde yazılı olarak bildirilir.

    (3) İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 20 - (1) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilir ve sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum birimlerine bildirilir.

    (2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

    (3) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

    Değerlendirme ve atama

    Madde 21 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların duyurulan boş kadrolara atamaları üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.

    (2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Puanların eşit olması halinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    (3) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer. Atama onaylarının iptalini talep edenlerin atamaları iptal edilir.

    (4) Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavda başarılı oldukları hâlde ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM

    Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 22 - (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

    a) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

    b) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

    c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya daha alt görevlere, personelin isteği halinde görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Açıktan atamalar

    Madde 23 - (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasında sayılan görevlere, hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre açıktan atama yapılabilir.

    (2) Daha önce Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışıp da çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanlardan yeniden atanma talebinde bulunanlar, memur olma şartlarını kaybetmemiş bulunmaları ve atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen Kurumda belli bir süre çalışmış olma ve sınavda başarılı olma dışındaki şartları taşımaları kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre daha önceki unvanlarına veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara açıktan atanabilirler.

    Naklen atamalar

    Madde 24 - (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personelinden bu Yönetmelikte sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, Kurumdaki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara; atanacakları unvan için bu Yönetmelikte öngörülen Kurumda belli bir süre çalışmış olma ve sınavda başarılı olma dışındaki şartları taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

    (2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

    Özürlülerin eğitim ve sınavı

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ve sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 26 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 27 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    (2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 28 - (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından saklanır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 29 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 30 - (1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 47 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar