GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 29/09/2011

    Resmi Gazete No: 28069

    BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

    a) Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin ve organlarının; barışta, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerindeki görev, işleyiş, yetki ve sorumluluklarını,

    b) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanının ve komutan yardımcılarının görevlerini,

    c) Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanının, dekan yardımcılarının, Eğitim Hastanesi Komutanının, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının görevlerini,

    ç) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görev yapacak öğretim elemanlarının niteliklerini, seçilme, atanma, görevlendirilme, yetiştirilme ve gerektiğinde akademik unvanlardan mahrum bırakılma esaslarını,

    d) Çalışma ve denetleme esaslarını,

    e) Eğitim-öğretim ile ilgili yayın ve yayım işlerinde uygulanacak esasları,

    f) Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılacak bilimsel ve teknik araştırma-inceleme ve yayımlarla ilgili esasları,

    g) Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokullarında verilen mezuniyet öncesi ile tüm mezuniyet sonrası eğitim ve öğretimle ilgili hususları,

    ğ) 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun uygulanmasıyla ilgili diğer hususları,

    belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığını, bu Komutanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurumlarını ve eğitim hastanelerini bunlarla ilgili faaliyetlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 50 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Akademik yıl: Bir eğitim-öğretim yılı süresince; ders, uygulama, staj, sınav ve etütler gibi faaliyetleri içeren en az iki yarıyıl/dönemden oluşan süreci,

    b) Anabilim dalı: Bölümü ve merkezi oluşturan, bilim dallarını kapsayabilen, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,

    c) Bilim dalı: Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik birimi,

    ç) Bölüm: GATA'nın amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini,

    d) Ceza: Suç işleyenler hakkında tertip ve tatbik edilen kanuni müeyyideleri,

    e) Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere itaat, astının ve üstünün hukukuna riayet etmeyi,

    f) Disiplin notu: Ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrenciye, öğrenimine başladığında verilen ve her disiplin yılında, kaybedilen kötü disiplin not toplamının 1/2'sinin diğer yıllara yansıması ile hesaplanan toplam notunu,

    g) Disiplin yılı: Eğitim-öğretim yılının başlangıcından, müteakip eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar olan süredir. Fakülteye/yüksekokula yeni katılan öğrenciler için, intibak süresi sonunda yapılan ant içme töreninden başlayıp, müteakip eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar olan süreyi,

    ğ) Eğitim hastanesi: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin öngördüğü personelin muayene ve tedavilerini, tıpta uzmanlık eğitiminde bulunan askeri tabipler, GATF öğrencileri ile diğer sağlık personelinin teorik ve uygulamalı eğitimlerini ve bu eğitimlere ilişkin klinik ve laboratuvar çalışmalarını yapan, GATA Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile vazifelendirilen GATF Eğitim Hastanesi ve Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile TSK kuruluş ve kadrolarında gösterilen eğitim hastanelerini,

    h) Eğitim-öğretim yılı: GATA Komutanlığına bağlı eğitim birimlerinin yetkili organlarınca tespit edilip Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan tarihte başlayan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar devam eden, farklı sürelerdeki eğitim-öğretim faaliyet dönemlerini kapsayan yılı,

    ı) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA): Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda, Atatürk ilkelerine bağlı, milli şuuru ve disiplini görev bilen, bilimsel özerkliğe sahip, TSK'nın sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma organı olan; ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan, TSK'ya muvazzaf askeri tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında da askeri personel yetiştiren; kendisine ve bünyesindeki GATF'ye, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar, eğitim hastaneleri ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlanabilen ve Genelkurmay Başkanlığının gerek gördüğü sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi de yaptıran bir yükseköğretim kurumunu,

    i) Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF): Üniversite tıp fakülteleri düzeyinde lisans ve lisansüstü tıp eğitim ve öğretimi yapan bir yükseköğretim kurumunu,

    j) GATF öğrenci adayı: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre yapılan yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarında GATF'ye girmeye hak kazanarak, okula ön kaydı yapılmış, henüz intibak eğitimini tamamlamamış öğrenci adayını,

    k) GATF öğrencisi: GATF'ye kaydı yapılan ve intibak eğitimini tamamlayarak yemin eden ve eğitim-öğretime devam etmekte olan öğrenciyi,

    l) Hemşire: Meslek lisesi, ön lisans veya lisans düzeyinde hemşirelik üzerine eğitim ve öğretim görmüş personeli,

    m) Hemşirelik Yüksekokulu: Sağlık alanında TSK'nın ihtiyaç duyduğu hemşireleri yetiştiren, lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim ve öğretim yapan yükseköğretim kurumunu,

    n) Hemşirelik Yüksekokulu öğrenci adayı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre yapılan yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarında Hemşirelik Yüksekokuluna girmeye hak kazanarak, okula kaydı yapılmış, henüz oryantasyon eğitimini tamamlamamış öğrenciyi,

    o) Hemşirelik Yüksekokulu öğrencisi: Hemşirelik Yüksekokuluna kaydı yapılan ve oryantasyon eğitimini tamamlayarak eğitim ve öğretime devam etmekte olan öğrenciyi,

    ö) İntibak: Askeri öğrencilerin askerliğe intibaklarının denendiği, en fazla dört hafta süreli temel askerlik eğitimin verildiği süreci,

    p) İntibaksızlık: Bir öğrenci adayının ruhen veya bedenen bir askeri öğrencide bulunması gereken asgari niteliklere ulaşmada veya yürürlükte bulunan mevzuatta belirtilen askeri nizama uymakta yetersiz kalmasını,

    r) İntibak eğitimi: GATF ve Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ve öğrenci adaylarına; okulu ve okulda tabi olacakları askeri mevzuatı tanıtmak, temel askeri örf ve adetleri öğretmek, temel askeri eğitimi yaptırmak, eğitim öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşmalarını sağlamak üzere yaptırılan eğitimi,

    s) Kötü disiplin notu: Bir öğrencinin disiplin notundan kırılan her ceza için tespit edilmiş bulunan notu,

    ş) Lisans eğitim-öğretimi: GATA'da GATF ile GATA'ya bağlı yüksekokullarda, üniversite tıp fakülteleri ile yüksekokullar düzeyindeki eğitim-öğretimi,

    t) Lisansüstü eğitim-öğretimi: GATA bünyesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, GATF ve Eğitim Hastanesinde TSK'nın ihtiyaç duyduğu sağlık bilimleri alanında yaptırılan yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitim-öğretimini,

    u) Merkez: Sağlık Bilimleri Enstitüsünü oluşturan ve bünyesinde anabilim ve bilim dalları ile araştırma-inceleme kısımlarını barındıran birimleri,

    ü) Meslek içi eğitim-öğretim: GATA kuruluş ve kadrolarında yer alan birim ve ünitelerde sağlık personelinin yetiştirilmesi için yaptırılan eğitim-öğretimi,

    v) Nitelik belgesi: TSK'nın ilgili mevzuatında belirtilen şekilde, amirlerinin personel hakkındaki şahsi kanaatlerini gösteren belgeyi,

    y) Okutman: Eğitim-öğretim süresince, çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulama yaptıran öğretim elemanını,

    z) Oryantasyon eğitimi: Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin hemşirelik mesleğine ve askeri nizamlara uyumlarının denendiği eğitimi,

    aa) Öğretim elemanları: GATA'da görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

    bb) Öğretim üyeleri: GATA'da görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri;

    1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

    2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi,

    3) Yardımcı doçent: Tıpta uzmanlık veya doktora unvanını kazanarak, yardımcı doçentlik sınavını kazanmış ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

    cc) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını,

    çç) Öğretim yardımcıları: GATA ve bağlı birimlerinde belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricileri;

    1) Araştırma görevlileri: GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve GATF'de araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olarak çalıştırılmak üzere GATA Komutanının önerisiyle Genelkurmay Başkanlığınca atanan öğretim yardımcılarını,

    2) Uzmanlar: Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

    3) Çeviriciler: Sözlü ve yazılı çeviri işlerinde GATA'da çalıştırılmak üzere, Genelkurmay Başkanlığınca belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

    dd) Ön lisans eğitim-öğretimi: Orta öğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans eğitim-öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yüksek eğitim-öğretimi,

    ee) Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu: Muvazzaf sağlık astsubayı yetiştiren, ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan yükseköğretim kurumunu,

    ff) Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre yapılan yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarında Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokuluna girmeye hak kazanarak, okula ön kaydı yapılmış, henüz intibak eğitimini tamamlamamış öğrenciyi,

    gg) Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi: Öğrencilerin ant içme törenini müteakip, Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun oluncaya veya herhangi bir nedenle Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu ile ilişiği kesilinceye kadar sahip oldukları statüyü,

    ğğ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü: TSK'nın ihtiyaç duyduğu sağlık ve biyomedikal bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim-öğretim yaptıran, bilimsel araştırma ve uygulama yapan yükseköğretim kurumunu,

    hh) Staj eğitim-öğretimi: Sağlıkla ilgili fakülte ve yüksekokullar ile lise dengi okulları bitiren ve muvazzaf subay ve astsubaylığa nasbedilen personel ile hemşirelerin GATA Komutanlığında askeri, askeri tababet ve genel sağlık bilgilerine ilişkin teorik ve uygulamalı olarak gördükleri eğitim-öğretimi,

    ıı) Stajyer: Staj eğitim-öğretimine tabi tutulan personeli,

    ii) Suç: Kusurlu bir iradenin yarattığı icrai veya ihmali bir hareketin meydana getirdiği, yasalarda yazılı tipe uygun, hukuka aykırı ve yaptırım olarak yasadaki bir cezanın uygulanmasını gerektiren eylemleri,

    jj) Tıpta uzmanlık öğrencisi: Tıpta uzmanlık eğitim-öğretimi gören personeli,

    kk) TSK: Türk Silahlı Kuvvetlerini,

    ll) TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi: 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa tabi olan malul gaziler ile iç güvenlik yaralıları öncelikli olmak üzere, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda belirtilen personelin muayene ve tedavilerini yapan, eğitim-öğretim faaliyetleri GATF tarafından yürütülen ve yönetilen sağlık kuruluşunu,

    mm) Yarıyıl/dönem: Akademik yılın her bir bölümünü,

    nn) Yüksek Bilim Konseyi: GATA Komutanı, GATF Dekanı, GATA'da görevli anabilim dalı ve bilim dalı başkanlığı, servis ve kısım şefliği ile enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görev süresini tamamlayan öğretim üyeleri ile GATA Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç anabilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşan, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ve bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevleri yerine getiren konseyi,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kuruluş ve Birimler, Organlar ve Görevleri

    Kuruluş

    Madde 5 - (1) Genelkurmay Başkanlığına bağlı olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi; Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu, Eğitim Hastaneleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezleri ile gerektiğinde kurulacak olan sağlık bilimleri ile ilgili çeşitli düzeydeki diğer eğitim ve öğretim kurumlarından oluşur. Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve bağlı birimlerinin teşkilatı, TSK kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

    Birimler

    Madde 6 - (1) GATA aşağıdaki birimlerden oluşur:

    a) Komutan Bilimsel Yardımcılığı,

    b) GATF Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliği,

    c) Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı,

    ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,

    d) TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı,

    e) Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü,

    f) Öğrenci Alay Komutanlığı,

    g) Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisinin genel görevleri

    Madde 7 - (1) GATA'nın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Muvazzaf askeri tabip, sağlık astsubayı, hemşire ve TSK'nın ihtiyaç duyduğu diğer sağlık personelini yetiştirmek,

    b) Stajyer tabip, diş tabibi, eczacı ve sağlık sınıfı subaylar ile, sağlık sınıfı astsubaylar, hemşireler ve diğer sağlıkla ilgili personelin askeri tababet ve sağlık hizmetlerine ilişkin uygulamalı eğitim ve öğretimlerini yaptırmak,

    c) TSK'nın sağlık hizmetleri için yetiştirilecek yedek subayların eğitim ve öğretimini yaptırmak,

    ç) TSK'nın ihtiyaç duyduğu; sağlık bilimlerinde yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitim-öğretimini yaptırmak,

    d) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayımlanacak planlar doğrultusunda GATA öğretim elemanlarının yurtiçi ve yurtdışında yetiştirilmesini sağlamak,

    e) TSK'nın ihtiyaç duyduğu sağlık sınıfı astsubayların ve diğer sağlık personelinin eğitim ve öğretimlerini yaptırmak,

    f) TSK sağlık personelinin mesleki bilgilerini arttırmak, barışta ve savaşta askeri sağlık vazifeleri bakımından tekâmüllerini sağlamak amacıyla, gerekli eğitim-öğretimi yapmak,

    g) Askeri tababet ve genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, yayımda bulunmak, TSK bünyesinde ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve korunma için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak önerilerde bulunmak,

    ğ) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında; TSK'daki sağlık hizmetlerinde, personelin sağlığını ilgilendiren her türlü sorunlarda danışmanlık ve hakem görevi yapmak ve sağlık nedenleriyle yurt dışına gönderilecek TSK mensupları hakkında karar vermek,

    h) TSK mensuplarıyla, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve diğer kanunlarda askeri kurumlarda tedavileri öngörülen kişilerin, yüzde beşi geçmemek üzere sivil kişilerin, muayene ve tedavi hizmetlerini yapmak,

    ı) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde TSK'nın ihtiyaçlarına göre Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak,

    i) Diğer askeri hastanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak,

    j) Diğer askeri hastanelerin uzmanlık dallarındaki tabip ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla, geçici görev veya rotasyon usulü ile öğretim üyesi görevlendirmek,

    k) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığının sağlık hizmetlerinin yönetimi ve planlanması ile ilgili karargâh çalışmalarına katılmak ve bu konuda personel görevlendirmek,

    l) Sağlık hizmetleri ile ilgili konularda Genelkurmay Başkanlığına önerilerde bulunmak,

    m) GATA Komutanlığı personelinin özlük işlemlerini yürütmek,

    n) İlgili mevzuatta verilen diğer görevleri yürütmek.

    (2) TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına yurt içinden veya yurt dışından kabul edilecek hastalar bakımından, birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen oran veya hasta sayısı, GATA Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

    Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve görevleri

    Madde 8 - (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan Sağlık Bilimleri Enstitüsü; TSK'nın ihtiyaç duyduğu alanlarda lisansüstü düzeyde eğitim veren merkezler ile bunlara bağlı anabilim/bilim dalı ve araştırma inceleme kısımlarından oluşur ve GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısına bağlı olarak aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Tabip, diş tabibi, eczacı, sağlık sınıfı subayların ve veteriner hekimlerin, sağlıkla ilgili diğer bilim dallarında TSK'nın ihtiyaç duyduğu personelin, lisansüstü eğitim ve öğretimlerini sağlamak,

    b) Barışta ve savaşta kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile TSK sağlık personelinin askeri sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilerini artırmak ve tekâmüllerini sağlamak amacıyla Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülen eğitim ve öğretimi yaptırmak,

    c) TSK mensuplarının diş sağlığına ilişkin araştırmalar yapmak, gerekli önlemleri almak, önerilerde bulunmak ve diş sağlığı hizmetlerini yürütmek,

    ç) TSK'nın ilaç ve eczacılık konularındaki ihtiyaçlarını karşılamak için araştırma ve incelemelerde bulunmak ve Genelkurmay Başkanlığına görüş bildirmek,

    d) Toksikolojik konularda analiz, araştırma ve hakem muayeneleri yapmak ve görüş bildirmek,

    e) Tıbbi araştırmalar yapmak ve tıbbi alet ve tıbbi eğitim malzemelerine ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

    f) Mesleki ve bilimsel yayın yapmak,

    g) Nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlarla oluşan yaralanmaların tanı ve tedavileri konularında bilimsel araştırmalar yapmak, yeni Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) Savunma Teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve buna bağlı üretimlere bilimsel destek sağlamak,

    ğ) TSK'nın ihtiyaç duyacağı her türlü sağlık, tıbbi araştırma, tıbbi teknolojik politika, ekipman, tıbbi cihazlar ve tıp teknolojileri konusunda araştırmalar yapmak; alımı, üretimi ve kullanımında mevcut sorunların giderilmesini sağlamak,

    h) Tıp teknolojileri ve biyomedikal mühendisliği alanında araştırmalar yapmak, bu alanda ihtiyaç duyulan personelin yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim-öğretimlerini yaptırmak.

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ve Eğitim Hastanesinin teşkilat ve görevleri

    Madde 9 - (1) GATF Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliği; Dekan Eğitim Yardımcılığı, Dekan Baştabip Yardımcılığı, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve bu bölümlere bağlı anabilim ve bilim dalları ile Başhemşirelikten oluşur. GATF ve bağlı birimlerinin teşkilatı, GATA kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

    Yönetim ve eğitim-öğretim işlerinin yürütülmesi

    Madde 10 - (1) GATA'nın eğitim-öğretim ve yönetim işleri;

    a) GATA Komutanı,

    b) Akademi Kurulu,

    c) Yönetim Kurulu,

    ç) Komutan Bilimsel Yardımcısı (GATF Dekanı),

    d) Komutan İdari Yardımcısı,

    e) Yüksek Bilim Konseyi,

    tarafından bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.

    Komutan

    Madde 11 - (1) GATA Komutanı; 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa göre Harp Akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olup, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre atanır. GATA Komutanı; GATA'nın amiri ve Akademi Kurulunun, Yönetim Kurulunun ve Yüksek Disiplin Kurulunun başkanıdır. Komutan, GATA'nın bütün idari faaliyetlerinin yürütülmesinden ve bilimsel faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

    (2) Komutanın herhangi bir nedenle yokluğu halinde, GATA'da görevli en kıdemli general/amiral; general/amiral olmadığında rütbe ve kıdemce en üst subay Komutana vekâlet eder. Ancak öğretim üyesi olmayan bir personelin Komutana vekâlet etmesi durumunda, GATA'nın bilimsel işleri, rütbe ve kıdemce en üst askeri tabip profesör tarafından yürütülür.

    (3) Komutanın, herhangi bir nedenle görevinin son bulması halinde yukarıdaki esaslar dahilinde yeni bir komutan atanır.

    Komutan yardımcıları

    Madde 12 - (1) GATA'nın yönetim, eğitim, öğretim ve idari işlerinde, Komutana yardım etmek üzere Komutan Bilimsel ve İdari Yardımcıları atanır.

    (2) Komutan Bilimsel Yardımcısı; tabip, tümgeneral veya tümamiral olup; GATF ile eğitim hastanelerinde ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilfiil görev yapan askeri tabip profesörler arasından, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre atanır.

    (3) GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısı, aynı zamanda GATF Dekanı ve GATF Eğitim Hastanesinin Baştabibidir. GATA Komutanlığı bünyesinde bulunan GATF, sağlık bilimleri enstitüsü, hemşirelik yüksekokulu, sağlık astsubay meslek yüksekokulu ve diğer tüm eğitim kurumlarının sevk ve idaresinden ve bilimsel faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesinden GATA Komutanına karşı sorumludur. Komutan Bilimsel Yardımcısı eğitimle ilgili planlama, koordinasyon, icra ve değerlendirme faaliyetlerini kendisine bağlı kurullar aracılığıyla yürütür.

    (4) GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısı, GATA Komutanlığı bünyesinde yürütülen tüm mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanması, ilgili birimlerle koordinasyonu, icrası ve değerlendirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluğunu; mezuniyet öncesi eğitimler için fakülte kurulu ve yüksekokul kurulları ve mezuniyet sonrası eğitimler için Enstitü Kurulu ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Koordinasyon Kurulu aracılığıyla yürütür. Söz konusu kurulların kuruluşları ile ayrıntılı görev ve yetkileri alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    (5) Komutan Bilimsel Yardımcılığı, GATA Komutanlığı bünyesinde yürütülen ve GATA personelinin katıldığı bilimsel faaliyetler ilgili esasların belirlenmesi bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve izlenmesinden sorumludur.

    (6) Komutan İdari Yardımcısı, Harp Akademisi mezunu bir general veya amiral olup, GATA Komutanının atandığı usullere göre atanır. Komutan İdari Yardımcısı, GATA Komutanının vereceği emirler doğrultusunda idari faaliyetleri yerine getirir.

    (7) Komutan Bilimsel Yardımcısı ve Komutan İdari Yardımcısı, atamaya ilişkin usullere uygun olarak görevden alınabilir.

    Akademi Kurulu

    Madde 13 - (1) Akademi Kurulu; GATA Komutanının başkanlığında, Dekan, Dekan yardımcıları, bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, sağlık astsubay meslek yüksekokulu komutanı ile GATA Komutanının Yüksek Bilim Konseyi üyeleri arasından bir yıl süreyle görevlendireceği en fazla on öğretim üyesinden oluşur.

    (2) GATA Komutanının bulunmadığı hallerde Dekan, Kurula başkanlık eder.

    (3) Akademi Kurulu, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. GATA Komutanı gerekli gördüğü hallerde Akademi Kurulunu toplantıya çağırır.

    (4) Akademi Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,

    b) GATA'nın bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

    c) Bölüm, anabilim dalı ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak öneride bulunmak,

    ç) Profesörler Sağlık Kurulunun üyelerini seçmek,

    d) Eğitim-öğretim, araştırma ve benzer maksatlarla yurt dışına gönderilecek TSK sağlık personelinin sınavları için gerekli komisyonları oluşturmak ve sınavlarını yaptırmak,

    e) Yüksek lisans ve doktora sınavları için Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu tarafından seçilen komisyon üyelerini inceleyerek onaylamak ve sınavların yaptırılmasını sağlamak,

    f) 75 inci maddedeki esaslar dahilinde alınacak tıpta uzmanlık öğrencilerinin sınavları için komisyon üyelerini seçmek ve sınavlarını yaptırmak, GATA'da görevlendirilecek uzmanların seçimini yapmak,

    g) Yardımcı doçentlik sınavı deneme dersi ve değerlendirmesi için seçilen üçer kişilik jüri üyelerini onaylamak,

    ğ) Yabancı memleketlere giden sağlık personelinin gönderecekleri bilimsel raporları incelemek, yetiştirilmeleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, yurda dönüşlerinde yurt dışında yaptıkları çalışmalar ile haklarında gönderilecek bilimsel raporları incelemek,

    h) Yabancı memleketlere kurs, staj, eğitim-öğretim, inceleme ve kongrelere katılmak için gönderilecek öğretim elemanlarını seçerek bunların gönderilecekleri yabancı memleketleri ve oradaki eğitim sürelerini belirlemek ve Genelkurmay Başkanlığının onayına sunmak,

    ı) GATA'da görevli profesör ve doçentler arasından Yüksek Disiplin Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek,

    i) Genelkurmay Başkanlığının direktifine göre, GATA'da görevli öğretim elemanlarının diğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilmesine karar vererek, kararı Genelkurmay Başkanlığının onayına sunmak,

    j) GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısının önereceği altı profesör, dört doçent arasından; üç profesör ve iki doçentten oluşan yayın komisyonunu seçmek, yayın komisyonunun tekliflerini incelemek ve karar vermek,

    k) Genelkurmay Başkanlığınca, GATA'da sözleşme ile görevlendirilecek Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanları hakkında GATA Komutanının önerisine esas olacak görüş bildirmek,

    l) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

    Akademi Yönetim Kurulu

    Madde 14 - (1) GATA Komutanının başkanlığında; Dekan, Komutan İdari Yardımcısı, Komutanlık bünyesindeki enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşların müdür veya komutanları, Eğitim Hastanesi Komutanı, TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanı ve Akademi Kurulu tarafından GATA'da görevli profesörler arasından üç yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Profesör üyelikleri için ayrıca, boşalma veya yokluk halinde GATA Komutanı tarafından görevlendirilmek üzere Akademi Kurulu tarafından üç yedek üye seçilir. Bu üyelerden rütbe ve kıdemce en ast durumunda olanı kurul sekreterliğini yürütür. Akademi Yönetim Kurulu Sekreteri, aynı zamanda Akademi Kurulu Sekreterliğini de yapar.

    (2) GATA Komutanının çağrısı üzerine toplanan Akademi Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) GATA'nın yönetimi ile ilgili bütün konularda Komutana yardımcı olmak,

    b) Akademi Kurulu kararlarının ve önerilerinin uygulanmasını ve GATA'ya ait mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesini sağlayacak önlemleri almak,

    c) GATA'nın kuruluşundaki birimlerin önerilerini alarak Genelkurmay Başkanlığına sunulacak GATA bütçe tasarısını hazırlamak.

    Profesörler Sağlık Kurulu

    Madde 15 - (1) Profesörler Sağlık Kurulu, GATF ve Eğitim Hastanesindeki anabilim ve bilim dallarından, Akademi Kurulu tarafından iki yıl için seçilen birer asil ve birer yedek asker öğretim üyelerinden oluşur. Asil üyelerden herhangi birisinin yokluğu halinde, yedek üye toplantıya çağrılır. En kıdemli üye kurula başkanlık yapar. GATF Dekanı ve Eğitim Hastanesi Baştabibi gerekli gördüğü hallerde toplantıya başkanlık eder.

    (2) Raporlar GATF Dekanı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliğince onaylanır.

    (3) Kurulun görevleri şunlardır:

    a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında, TSK personelinin sağlık sorunları ve raporlarıyla ilgili anlaşmazlıkları sağlık kurulu olarak ve hakem sıfatı ile kesin karara bağlamak,

    b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında, muayene ve tedavi maksadıyla yurt dışına gönderilecek TSK mensupları hakkında karar vermek, dönüşlerinde gerekli muayenelerini yaptırıp değerlendirilmesini sağlamak ve sonuca bağlamak,

    c) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde günün koşullarına göre yapılması gerekli değişiklikleri incelemek ve Genelkurmay Başkanlığına öneride bulunmak,

    ç) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği dışında kalan sağlık sorunlarında; Genelkurmay Başkanlığının lüzum görmesi halinde konuyu inceleyerek görüş ve öneride bulunmak,

    d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri kapsamında TSK kadrolarında görevli general ve amirallerin sağlık kurulu işlemlerini yapmak,

    e) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde karşılığı bulunmayan hastalık ve arızalar konusunda içtihat kararları vermek.

    Yüksek Bilim Konseyi

    Madde 16 - (1) GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısı (GATF Dekanı), GATA'daki anabilim dalı ve bilim dalı başkanlığı, servis ve kısım şefliği ile enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görev sürelerini tamamlayan öğretim üyeleri ve GATA Komutanı tarafından bir yıl için görevlendirilecek üç anabilim dalı ve iki bilim dalı başkanından oluşur.

    (2) Bu öğretim üyeleri daha önce görev yaptıkları anabilim dalı, bilim dalı ile servis ve kısımlarda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.

    (3) Yüksek Bilim Konseyinin kadroları, her yıl yeniden düzenlenir ve TSK teşkilat ve kadrolarında gösterilir.

    (4) Yüksek Bilim Konseyi, Dekanın başkanlığında toplanır. GATA Komutanı, TSK'nın genel sağlık politikaları ile ilgili konularda Yüksek Bilim Konseyi toplantılarına katılır ve toplantıyı yönetir.

    (5) Yüksek Bilim Konseyinin ve konseyi oluşturan öğretim üyelerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) GATA'nın eğitim ve öğretim plan ve programlarının çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olması için araştırmalar yapmak,

    b) GATA'yı ilgilendiren kanun tasarısı taslakları ile yönetmelik taslaklarını hazırlamak, önerilerde bulunmak ve görüş istenilen taslaklarla görüş bildirmek,

    c) TSK personelinin fizik ve moral gücünü en üst düzeyde muhafaza etmek üzere bedensel ve ruhsal gelişimi sağlayacak sportif faaliyetlerin bilimsel verilerini araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak,

    ç) TSK'da ortaya çıkacak salgın hastalıklarla mücadele etmek ve koruyucu önlemler alınmasını sağlamak maksadıyla önerilerde bulunmak,

    d) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak,

    e) Ulusal ve uluslararası kurumlarla bilimsel işbirliği yaparak, GATA'nın bilimsel gelişimine ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

    f) GATA Komutanı tarafından görevlendirilecek en çok on öğretim üyesi ile akademi kuruluna iştirak etmek,

    g) Genelkurmay Başkanlığının direktiflerine uygun olarak, GATA'nın bilimsel denetimini yapmak,

    ğ) Mesleki ve bilimsel yayın yapmak,

    h) Eğitim ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuar çalışmaları yapmak,

    ı) Diğer askeri hastanelerin bilimsel yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla asker hastanelerinin bilimsel değerlendirme ve denetlemelerini yapmak, elde edilen sonuçlar hakkında rapor hazırlamak,

    i) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı karargâhlarında yürütülen sağlıkla ilgili planlama ve çalışmalara iştirak etmek,

    j) Adli tıp konularında görevlendirilmeleri halinde, bilirkişi olarak görev yapmak,

    k) GATA Komutanlığınca yapılacak ulusal ve uluslararası kongre ve toplantıların tıbbi ve idari sekreterliğini yürütmek,

    l) Bu Yönetmelikle Yüksek Bilim Konseyine ve öğretim üyelerine verilen diğer görevleri yapmak.

    (6) Yüksek Bilim Konseyinin çalışma usul ve esasları, alt düzenleyici işlemler ile düzenlenir.

    Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve yüksekokul müdürü

    Madde 17 - (1) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Enstitü Müdür Yardımcısı; GATA'da görevli asker öğretim üyeleri arasından, Komutan Bilimsel Yardımcısının görüşü alınarak GATA Komutanının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca atanır. Enstitü Müdürünün görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç olmak üzere, bu süre Yüksek Askeri Şura kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Enstitü Müdürünün görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General veya amiral rütbesindeki Enstitü Müdürleri, rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

    (2) Enstitü Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. Enstitü Müdürünün görüşleri alınarak Komutan Bilimsel Yardımcısının önerisi ve GATA Komutanının uygun görmesi halinde ikinci kez atanabilir. Enstitü Müdürü, bu Yönetmelikle Dekana verilmiş olan görevleri Enstitü için yerine getirir.

    (3) Önermede ve atamada, teklif edilen öğretim üyesinin Enstitüde görevli asker öğretim üyelerinden rütbe ve kıdem bakımından üst olması esas alınır. Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcısı, atamalarındaki usule uygun olarak Genelkurmay Başkanlığınca görevden alınabilir.

    (4) Herhangi bir nedenle Enstitü Müdürünün yokluğu halinde Enstitüde görevli rütbe ve kıdemce en üst asker öğretim görevlisi Enstitü Müdürüne vekâlet eder.

    (5) Çalışmalarında GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısına karşı sorumlu olan Enstitü Müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Enstitü Kuruluna başkanlık eder, Enstitü Kurulunun kararlarını uygular ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.

    b) Her eğitim ve öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısına bilgi verir.

    c) Enstitünün birimleriyle, kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.

    ç) Gerekli hallerde kendi anabilim veya bilim dalı ile araştırma ve inceleme kısmındaki bilimsel çalışmalara iştirak eder.

    d) Enstitünün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

    e) Bu Yönetmelikte kendisine verilen diğer görevleri yapar.

    (6) Yüksekokul müdürü, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyeleri arasından, yüksekokul kadrolarında görevli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde GATA'da görevli öğretim üyelerinden Komutan Bilimsel Yardımcısının görüşü alınarak GATA Komutanı tarafından teklif edilecek dört öğretim üyesi arasından Genelkurmay Başkanlığınca dört yıl için atanır. Görev süresinin bitimini müteakip Yüksek Askeri Şura tarafından yapılacak değerlendirmelere göre birer yıllık süreler halinde en fazla dört defa uzatılabilir. Yüksekokul müdürünün görev süresi toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir yüksekokul müdür yardımcısı da, aynı usul ve esaslara göre seçilir ve atanır. Yüksekokul müdürü bu Yönetmelik ile Enstitü Müdürüne verilmiş olan görevleri yüksekokul için yerine getirir.

    Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu ile yüksekokul kurulu

    Madde 18 - (1) Enstitü Kurulu; enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcısı, enstitüdeki merkez başkanları ve anabilim dalı başkanlarından oluşur. Ayda en az bir defa veya Enstitü Müdürünün gerek gördüğü hallerde toplanır.

    (2) Görevleri şunlardır:

    a) Enstitünün eğitim ve öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerine ilişkin esasları saptamak,

    b) Lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin sınav jürilerini saptayarak Akademi Kuruluna önermek,

    c) Lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini planlamak,

    ç) Lisansüstü öğrencilerinin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasını sağlamak.

    (3) Yüksekokul Kurulu; yüksekokul müdürünün başkanlığında, yüksekokul müdür yardımcısı, yüksekokulu oluşturan bölüm veya anabilim dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul kurulu, yüksekokulun eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili esasları önermekten ve öğrencilerin yetiştirilmesi için bütün tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bünyesinde yerine getirir. Bu görevler yüksekokul ile ilgili yönetmelikle belirlenir.

    Enstitü merkez başkanları

    Madde 19 - (1) Sağlık bilimleri enstitüsünü oluşturan merkezlerin başkanları, o merkezdeki rütbe ve kıdemce en üst asker öğretim üyesi olup, GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısının teklifi üzerine GATA Komutanı tarafından görevlendirilirler.

    (2) Merkez başkanı, merkezin her düzeyde eğitim ve öğretim ve araştırmalarından ve merkeze ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur. Merkez başkanı gerekli hallerde kendi anabilim veya bilim dalı ile araştırma ve inceleme kısmındaki bilimsel çalışmalara iştirak edebilir.

    Merkez kurulu

    Madde 20 - (1) Merkez kurulu, merkez başkanının başkanlığında, o merkezi oluşturan anabilim dalı başkanlarından ve araştırma-inceleme kısım başkanlarından oluşur. Kurul, ayda en az bir defa veya merkez başkanının gerek gördüğü hallerde toplanır. Merkeze bağlı anabilim dallarının ve araştırma inceleme kısımlarının araştırma-inceleme faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlar.

    Bölüm

    Madde 21 - (1) Bölümler, GATF'nin ve yüksekokulların; amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren eğitim-öğretim, araştırma-inceleme, uygulama yapan birimleridir.

    (2) Bölümler, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşur. GATA'nın GATF ve yüksekokullarında aynı veya benzer nitelikte eğitim ve öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

    (3) GATF ve eğitim hastanesinde temel tıp bilimleri bölümü, dahili tıp bilimleri bölümü, cerrahi tıp bilimleri bölümü olmak üzere üç bölüm bulunur.

    (4) Bölümler, GATA Komutanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş, Akademi Kurulunun kararı ve GATA Komutanının önerisi üzerine, Genelkurmay Başkanlığınca kurulur. Genelkurmay Başkanlığınca aynı esaslar dahilinde bölümlerin kaldırılması kararı verilir.

    Bölüm başkanları

    Madde 22 - (1) Bölüm; bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, ilgili bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasından rütbe, kıdem, branş, mesleki durum, bilimsel durum, adli ve disiplin durumu dikkate alınarak seçilecek asker profesördür. Bölüm Başkanı; Fakültede Dekanın, yüksek okulda yüksek okul müdürünün teklifi üzerine, GATA Komutanı tarafından görevlendirilir.

    (2) Bölüm başkanının görevi başında bulunmadığı hallerde, kendinden sonra bölümde akademik unvan yönünden en kıdemli öğretim üyesi bölüm başkanlığına vekâlet eder.

    (3) Bölüm başkanı, kendi anabilim dalındaki bilimsel ve idari görevlerine devam eder. Bölüm başkanı, kendi anabilim dalındaki görevlerinin yürütülmesi için kendisinden sonra rütbe ve kıdemce en üst öğretim elemanını görevlendirebilir.

    (4) Bölüm başkanı aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesinden fakültede dekana, yüksekokulda yüksekokul müdürüne karşı sorumludur.

    a) Bölümün, her düzeydeki eğitim-öğretim, uygulama, araştırma-inceleme ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak,

    b) İlgili kurullarda bölümünü temsil etmek,

    c) Bölümde görevli öğretim üyelerinin görevlerini izlemek, denetlemek ve bilimsel gelişmelerini sağlamak,

    ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bölümünün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporunu fakültede dekana, yüksekokulda yüksekokul müdürüne sunmak.

    Bölüm kurulu

    Madde 23 - (1) Bölüm Kurulu, bölüm başkanının başkanlığında o bölümü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur. Bu kurul, ayda en az bir defa veya bölüm başkanının gerek gördüğü hallerde toplanır. Bölüm kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Bölüme bağlı anabilim dallarının eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlamak,

    b) Bölüm içindeki araç, gereç ve imkânların etkin biçimde kullanılmasını sağlamak ve anabilim dalları arasında işbirliği esaslarını tespit etmek.

    Anabilim dalı ve anabilim dalı başkanı

    Madde 24 - (1) Anabilim dalı, bölümü ve merkezi oluşturan, eğitim ve öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü en az bir bilim dalını kapsayan akademik bir birimdir. Anabilim dalları GATA Komutanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine, Akademi Kurulunun kararı uyarınca GATA Komutanının teklifine dayanılarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulur. Genelkurmay Başkanlığınca aynı esaslar dahilinde anabilim dalı kaldırılması kararı verilir.

    (2) Anabilim dalı başkanı; anabilim dalı içindeki rütbe ve kıdem bakımından üst olan asker profesör olup; fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün önerisi ile Komutan Bilimsel Yardımcısının görüşü alınarak, GATA Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından atanır.

    (3) Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan anabilim dallarının başkanları, GATF'de görevli öğretim üyeleri arasından Dekanın görüşü de alınarak, GATA Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre, anabilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

    (4) Anabilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç olmak üzere bu süre, Yüksek Askeri Şura kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Anabilim dalı başkanlığı görev süresi, toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler, Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki anabilim dalı başkanları, rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

    (5) Kadrosunda görevli asker profesör bulunmayan anabilim dallarında başkanlık görevini, bu anabilim dalındaki asker doçentler arasından rütbe ve kıdem bakımından üst olan öğretim üyesi; Komutan Bilimsel Yardımcısının görüşü alınarak, GATA Komutanı tarafından vekâleten görevlendirilir.

    (6) Yüksek Bilim Konseyinde görevlendirilen öğretim üyeleri daha önce görev yaptıkları anabilim dalı, bilim dalı ile servis ve kısımlarda ve enstitü ve yüksekokulda bilimsel faaliyetlerine devam ederler.

    (7) Anabilim dalı başkanı; anabilim dalında görev yapan tüm personelin amiri olup biriminde yürütülen eğitim ve araştırmalardan, teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinden (hemşirelik hizmetleri dahil) ve idari faaliyetin yürütülmesinden bölüm başkanına karşı sorumludur.

    (8) Anabilim dalı başkanının görevi başında bulunmadığı durumlarda, anabilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdem bakımından üst olan öğretim üyesi, anabilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, bölüm başkanının da onayı alınarak anabilim dalı başkanı tarafından yapılır.

    (9) Anabilim dalı kurulu; anabilim dalı başkanı ile o anabilim dalı ve bağlısı bilim dalı başkanlıklarındaki bütün öğretim üyelerinden oluşur.

    (10) Anabilim dalı kurulu; yılda en az iki defa olmak üzere anabilim dalı başkanının uygun gördüğü tarihlerde toplanır. Anabilim dalının eğitim, öğretim, uygulama, araştırma faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlar.

    (11) Anabilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastanelerindeki servisleri de kapsar.

    Bilim dalı ve bilim dalı başkanı

    Madde 25 - (1) Bilim dalı, anabilim dalı içinde eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama yapan akademik bir birimdir.

    (2) Bilim dalı; ilgili anabilim dalı başkanı ve bölüm başkanının ortak önerileri üzerine Akademi Kurulunun kararı ve GATA Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından kurulur ve bu konuda Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir. Genelkurmay Başkanlığınca aynı esaslar dahilinde bilim dalı kaldırılmasına karar verilir.

    (3) Bilim dalı başkanı, bilim dalı içindeki rütbe ve kıdem bakımından üst olan asker profesör olup; Komutan Bilimsel Yardımcısı ile fakültede dekanın, enstitüde enstitü müdürünün veya yüksekokulda yüksekokul müdürünün görüşü alınarak GATA Komutanının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından atanır.

    (4) Profesör bulunmayan bilim dallarında başkanlık görevini doçentler, doçent de yoksa yardımcı doçentler vekâleten yürütürler. Bu görevlendirmeler; Komutan Bilimsel Yardımcısının teklifi üzerine GATA Komutanı tarafından yapılır. Ancak, bu süreler görev süresinden sayılmaz.

    (5) Bilim Dalı Başkanının görevinin başında bulunmadığı durumlarda, bilim dalı içindeki akademik kıdemi önde olan öğretim üyeleri arasından rütbe ve kıdem bakımından üst olan öğretim üyesi, bilim dalı başkanlığına vekâlet eder. Vekil tayini, anabilim dalı başkanının da onayı alınarak bilim dalı başkanı tarafından yapılır.

    (6) Fakülte dışındaki diğer birimlerin öğretim üyesi bulunmayan bilim dallarının başkanları, Fakültede görevli öğretim üyeleri arasından dekanın görüşü de alınarak GATA Komutanı tarafından görevlendirilir. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde geçen süre, bilim dalı başkanlığı görev süresinden sayılmaz.

    (7) Bilim dalı başkanlığı görev süresi dört yıldır. General ve amiraller hariç olmak üzere bu süre, Yüksek Askeri Şura kararıyla her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla uzatılabilir. Bilim dalı başkanlığı görev süresi, toplam sekiz yılı geçemez. Görev süresi bitenler, Yüksek Bilim Konseyindeki kadrolara atanırlar. General ve amiral rütbesindeki bilim dalı başkanları, rütbe bekleme süresini tamamladıktan sonra Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

    (8) Bilim dalı başkanı, bilim dalında görev yapan tüm personelin amiri olup bilim dalının her düzeydeki eğitim ve öğretim, uygulama, araştırma ve her türlü faaliyetlerinin düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinden anabilim dalı başkanına karşı sorumludur.

    (9) GATA Komutanı tarafından Yüksek Bilim Konseyinde görevlendirilen bilim dalı başkanı, o bilim dalındaki bilimsel ve idari görevlere devam eder.

    (10) Bilim dalı kurulu, o bilim dalında görevli öğretim üyelerinden oluşur. Bilim dalı kurulu, yılda en az iki defa olmak üzere bilim dalı başkanının uygun gördüğü tarihlerde toplanır; bilim dalının eğitim, öğretim, uygulama, araştırma ve inceleme faaliyetlerinin plan ve programlarını hazırlar.

    (11) Bilim dalı için düzenlenen bu hususlar, eğitim hastanelerindeki kısımları da kapsar.

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Öğrenci Alay Komutanlığı

    Madde 26 - (1) Öğrenci Alay Komutanlığı; GATF öğrencilerinin ilgili mevzuatta öngörülen esaslar ve Komutan Bilimsel Yardımcılığının vereceği emirler doğrultusunda, GATF eğitim programında belirtildiği şekilde askeri eğitim, disiplin, yönetim, özlük hakları, destek ve diğer hizmetlerini, GATA'nın ilgili organları ile koordineli olarak planlar, programlar ve yürütür. Programların planlanmasında ve icrasında GATF dekanı ve dekan eğitim yardımcılığının onayı alınır. Bu hizmetlerin geliştirilmesi için araştırma yapar ve gerekli önlemleri alır. Öğrenci Alay Komutanlığı teşkilâtı, GATA kadro ve kuruluşunda gösterilir.

    Etik kurul

    Madde 27 - (1) Kuruluşu, çalışma usulleri, öğretim elemanlarının uymaları gereken etik ilkeler, etik ihlal türleri, verilecek disiplin cezaları ile uygulanacak yaptırımlar alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Öğretim Elemanları

    Öğretim elemanlarının görevleri

    Madde 28 - (1) Öğretim elemanları GATA'da yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında; eğitim programlarını hazırlamaktan, eğitimle ilgili planlama ve koordinasyon çalışmalarına katılmaktan, eğitim programlarında yer alan kendi alanları ile ilgili teorik ve uygulamalı dersleri vermekten ve ilgili derslerin sınavlarını yapmaktan sorumludurlar.

    Öğretim üyelerinin görevleri

    Madde 29 - (1) Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

    a) GATA'da bu Yönetmeliğin amaç ve ilkelerine uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını, seminerleri, panelleri ve tezleri yönetmek,

    b) Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,

    c) İlgili birim başkanlığı tarafından düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek ve bu Yönetmelikteki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,

    ç) GATA'da hastaları muayene ve tedavi etmek,

    d) Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,

    e) Bu Yönetmelikle kendilerine verilen diğer görevleri yapmak,

    f) Sağlık Kurulu üyeliği yapmak.

    (2) Yardımcı doçentlerin veya yardımcı doçent bulunmadığı takdirde anabilim/bilim dalı başkanının görevlendirmesine göre sırasıyla doçent ve profesörler aşağıda belirtilen görevleri yaparlar.

    a) GATA'da anabilim ve bilim dalı başkanlarının, diğer eğitim hastanelerinde klinik şeflerinin vereceği görevleri yapmak,

    b) Stajyer subay, astsubay, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin klinik ve laboratuar vazifelerinin usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak,

    c) Anabilim ve bilim dalı ile eğitim hastanesinin kliniklerinde; öğretim üyeleri dışındaki görevli tüm personel ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası esaslarına göre yetki alınan diğer personelin sicil amiri olarak görev yapmak,

    ç) Anabilim dalı veya bilim dalı ve klinikteki mevcut alet ve malzemelerin zimmet kayıtlarının usulüne uygun hazırlanması ile bakım ve onarımın yaptırılmasının takibinden sorumlu olmak.

    Yardımcı doçentlik kadrolarının ilanı, başvuru, sınav, değerlendirme ve atama esasları

    Madde 30 - (1) GATA'da açık bulunan yardımcı doçentlik kadroları, her eğitim öğretim döneminde iki defa olmak üzere, ilgili anabilim dalı, bilim dalları ile servis ve kısımların ihtiyaç belirtmesi, bu ihtiyaçların Akademi Kurulu tarafından uygun bulunması üzerine, GATA Komutanının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ilan edilir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından sınav tarihleri ile açılan kadrolar, TSK'ya yayımlanır. Askeri personel ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi TSK kadrolarında görevli Devlet memuru statüsündeki personel; başvurularını, sınav tarihinden en az bir ay önce GATA Komutanlığında bulunacak şekilde silsileler yoluyla yapar.

    (2) Başvurular, Genelkurmay Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve uygun bulunanlar sınava çağrılırlar.

    a) Yardımcı doçentliğe başvuruda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    1) Doktora yapmış veya tıpta uzmanlık unvanını kazanmış olmak,

    2) Askeri personel için, doktora veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra fiilen en az iki yıllık kıt'a hizmetinin tamamlanmasına, sınav tarihi esas alınarak altı ay veya daha az süre kalmış olmak (atamaları bu süreyi doldurmayı müteakip yapılır). Sivil personel için bu unvanları kazandıktan sonra, ilgili uzmanlık alanında en az iki yıl hizmet yapmış olmak,

    3) Hakkında olumsuz kanaat bulunan askeri personel ile TSK'daki Devlet memurları için birinci, ikinci ve üçüncü sicil amiri tarafından nitelik belgesi düzenlenmiş olmak,

    4) Sivil şahıslar için askerlik ile ilişkisi olmamak,

    5) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)'ndan veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan en az 60 puan almak,

    6) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

    7) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmamak,

    8) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmamak,

    9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki suçlardan; askeri ve adli yargıya tâbi mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirince toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile hükümlü olmamak veya cezalandırılmamak.

    b) Yardımcı doçentlik kadrolarının ilanı, seçim ve atamada kullanılacak değerlendirme kriterleri ve uygulama esasları yönerge ile belirlenir.

    (3) Yardımcı doçentlik süresi ve tekrar atanma ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Yardımcı doçentler, her defasında üç yıllık bir dönem için en çok iki kez atanabilirler. Her atama süresi sonunda, görev kendiliğinden sona erer. Yardımcı doçentlik süresi, aşağıda belirtilen istisnalar haricinde hiçbir şekilde altı yılı geçemez.

    1) Genelkurmay Başkanlığı tarafından yan dal uzmanlık eğitimine müsaade edilen yardımcı doçentlerin, bu eğitimde geçen süreleri, yardımcı doçentlikten sayılmaz. Yan dal uzmanlık eğitimi süresince, öğretim üyeliği özlük haklarından yararlanılmaz.

    2) Yardımcı doçentlik süresini tamamlamadan yurt dışı daimi göreve seçilenler ile altı aydan daha fazla süreli eğitim amaçlı olarak yurtdışına gidenlerin, dönüşlerinde, kalan sürelerini tamamlama hakları saklıdır. Bu durumdaki personelin atanmış oldukları yardımcı doçentlik kadroları ilan edilmeyerek muhafaza edilir, personelin yurda dönüşünü müteakip kalan sürelerini tamamlamak üzere bu kadrolara atanması sağlanır.

    b) Yardımcı doçentlerin durumları, ilk üç yıllık dönem sonunda atamada aranan şartları yitirmemiş olmak kaydı ile Akademi Kurulunda görüşülür. Üç yıl içerisindeki bilimsel ve idari anlamdaki faaliyetleri değerlendirilerek haklarında olumlu karar verilenler GATA Komutanının önerisi ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından ikinci üç yıllık dönem için atanabilirler. İkinci üç yıllık dönem için atanan yardımcı doçentlerin görev süreleri de yukarıdaki bent esaslarına göre hesaplanır.

    Doçentlik kadrosuna seçim ve doçentliğe atama

    Madde 31 - (1) Doçentliğe atamada aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Doçentlik unvanını almış olmak,

    b) En az üç yıl ilgili bilim alanında yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak,

    c) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (6), (7), (8) ve (9) uncu alt bentlerinde yazılı olan nitelikleri haiz olmak,

    ç) TSK dışından 40 ıncı maddeye göre temin edilecekler için, ilanda belirtilen nitelik ve şartları taşımak.

    (2) Doçentlik kadrosu ilanı ve kadroya atama ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) GATA Komutanlığında açık bulunan doçentlik kadroları; isteklilerin başvurması için Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilan edilir.

    b) Genelkurmay Başkanlığı, GATA Komutanlığından Akademi Kurulunun da görüşünü alarak, biri GATA'daki doçentlik kadrolarının boş olduğu birimin (anabilim/bilim dalı/servis) yöneticisi, diğerleri o birimin dışından ancak o birime yakın dallardan olmak üzere öğretim üyelerinin yıllık ve toplam jürilere katılma sayıları göz önünde bulundurularak üç asil ve iki yedek profesörden oluşan jüriyi tespit etmesini ve bu üyelerin adayların dosyalarını incelemelerini ve her biri hakkında kişisel raporlarını bir ay içinde yazılı olarak göndermelerini ister.

    c) Jüri üyeleri, adayların her biri için ayrı ayrı yazılı mütalaalarını hazırlayarak GATA Komutanlığına bildirirler. GATA Komutanı, bu mütalaalara; fakültede dekanın, eğitim hastanesinde komutanın, enstitüde ve yüksekokulda müdürün ve tüm GATA bağlılarında Komutan Bilimsel Yardımcısının görüşlerini de alarak, hazırlayacağı kendi kanaatini de ekleyerek, önerilen kadro miktarı kadarının atanması için Genelkurmay Başkanlığına teklifte bulunur.

    ç) TSK kadrolarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru statüsündeki doçent unvanına sahip personel de, birinci fıkra gereğince doçent kadrolarına aynı esaslar dahilinde başvurabilirler. Bu personelin, sivil öğretim kurumlarında geçen yardımcı doçentlik süreleri göz önünde bulundurulur.

    d) Genelkurmay Başkanlığı, GATA Komutanlığının adayların bilimsel, idari ve disiplin durumlarına yönelik mütalaalarını da dikkate alarak, önerilen adayların tespit edilen tutum ve davranışları, disiplin durumu ve hizmette yararlı olup olmayacakları hususlarında yapacağı değerlendirmeyi müteakip, uygun olanları boş doçentlik kadrolarına atar. Önermede ve atamada, askeri personele öncelik verilir.

    e) Askeri personel tarafından talepte bulunulmayan doçentlik kadrolarına, 40 ıncı maddede ve yukarıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde TSK dışından sivil doçentler de başvurabilir ve atanabilirler.

    Profesörlüğe yükseltilme ve atama

    Madde 32 - (1) Profesörlüğe yükseltilmede aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili bilim alanında en az iki yılı GATA'da olmak üzere beş yıl çalışmış olmak,

    b) 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (6), (7), (8) ve (9) uncu alt bentlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak,

    c) Doçentlik unvanını aldıktan sonra birisi başlıca araştırma eseri olmak kaydıyla, ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde özgün yayınlar yapmış olmak.

    (2) Profesörlük kadrosuna atama yapılmadan profesörlüğe yükseltilme yapılmış sayılamaz.

    (3) Profesörlük kadrosuna atama ile ilgili usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) GATA'da boşalan profesörlük kadrolarından ihtiyaç duyulanlar Akademi Kurulu kararı, GATA Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkanlığınca açılması uygun görülen bilim dalları ile adaylarda aranan nitelikler ilan edilir. İlanda, adaylara en az on beş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

    b) Birinci fıkrada öngörülen şartları haiz adaylar, silsileler yoluyla Genelkurmay Başkanlığına başvurur. Öz geçmişlerini, bilimsel yayınlarını, tebliğlerini ve bunlara yapılan atıfları, eğitim ve öğretime katkılarını kapsayan ve belgeleyen dosyalarını altı nüsha halinde teslim ederler.

    c) Genelkurmay Başkanlığı, GATA Komutanlığından; biri GATA Komutanı, biri Dekan ve biri de ilgili bölüm başkanı tarafından seçilecek üç profesörden oluşan ön değerlendirme komitesi tarafından, müracaat eden doçentlerin bilimsel çalışmalarının incelenmesini ister.

    ç) Ön değerlendirme komitesi; en kıdemli profesörün başkanlığında toplanarak, otuz gün içinde her aday için ayrıntılı rapor hazırlar. Raporda; her adayın müracaat ettiği kadroya asgari uygunluğunu, araştırma yönünü, ders verme deneyimini ve başarısını, akademik, idari ve mesleki hizmetler konularındaki yeterliliğini değerlendirir.

    d) Komutan Bilimsel Yardımcısı; fakülte dekanı, eğitim hastanesi komutanı, enstitü müdürü veya yüksekokul müdürü ve ön değerlendirme komitesi tarafından verilen rapora kendi görüşünü de ekleyerek, GATA Komutanına gönderir. GATA Komutanı; bu görüşleri dikkate alarak kendi mütalaasını hazırlar ve bu mütalaa ile birlikte ön değerlendirme komitesi raporunu Genelkurmay Başkanlığına gönderir.

    e) Genelkurmay Başkanlığı; başvuruda bulunan ve ön değerlendirme aşamasından geçen doçentlerin durumlarını incelemek üzere, biri profesör kadrosunun açık olduğu birimden, o birimde profesör öğretim üyesi olmadığı takdirde o birime yakın birimden, diğeri o birimin dışından üçü de Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek beş profesörü tespit eder ve adayların bilimsel araştırmalarını içeren dosyalarını göndererek yazılı mütalaa ister. Bu profesörler, belgelerin kendilerine verildiği tarihi izleyen iki ay içinde her aday için ayrı ayrı olmak üzere rapor yazarlar.

    f) Bu raporlarında, adayların bilimsel nitelikleri ve çalışmaları değerlendirilir, geliştiricilik özellikleri ile bilim adamı yetiştirme konusundaki çabaları dikkate alırlar ve kadroya atanmak için birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler.

    g) Genelkurmay Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü de alarak adayların tespit edilen tutum ve davranışları, disiplin durumu ve hizmette yararlı olup olmayacakları hususlarında yapacağı değerlendirmeyi müteakip önerilen adaylardan uygun olanları boş profesörlük kadrolarına atar. Profesör kadrosuna atamada asker doçentlere öncelik verilir.

    ğ) TSK kadrolarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru statüsündeki doçentler de, TSK'da yayımlanan profesörlük kadrolarına yukarıdaki esaslar dahilinde başvurabilir ve atanabilirler.

    h) Asker veya TSK kadrolarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru statüsündeki sivil doçentler tarafından başvuru yapılmayan veya atama yapılmayan boş profesörlük kadrolarına, 40 ıncı maddede ve yukarıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde TSK dışından sivil profesörler de başvurabilir ve atanabilirler.

    Yabancı ülkelerden alınan profesörlük veya doçentlik unvanı

    Madde 33 - (1) Yabancı ülkelerden alınan profesörlük veya doçentlik unvanının kabul edilmesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Üniversitelerarası Kurulca karara bağlanır.

    Unvanların korunması

    Madde 34 - (1) Öğretim üyeleri, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ile bu Yönetmelikte yazılı hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik unvanlarından yoksun bırakılamazlar. Başka bir göreve atanmak, emekli olmak, istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle öğretim görevinden ayrılanlar akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar, her unvan dönemi içinde GATA veya eğitim hastanelerinde fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde, GATA veya yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanlarını kullanamazlar.

    (2) Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işlediği Akademi Kurulu kararıyla sabit olan öğretim elemanlarının, öğretim elemanlığı görevlerine son verilir.

    (3) Akademi Kurulu, bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek fiilini işlediği dilekçe veya resmi yazı ile bildirilen personel hakkındaki başvuruyu, gerekli soruşturmayı yapmak üzere, GATA Etik Kurulu Başkanlığına iletir. Etik Kurulu, soruşturmanın tamamlanmasını müteakiben hazırlayacağı raporu, Akademi Kurulu Başkanlığına sunar. Akademi Kurulunda rapor okunur, hakkında şikâyet olan öğretim elemanı ve lüzumlu görülmesi halinde diğer şahıslar dinlenir ve üzerine atılı fiilin sabit olduğuna gizli oylama sonucunda karar verilmesi durumunda, söz konusu öğretim elemanı hakkında verilen karar Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Öğretim elemanlığı görevine son verilmesi Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen personelin durumu, TSK Sağlık Komutanlığına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve ilgili Kuvvet Komutanlığına bildirilir. Söz konusu personel, TSK Sağlık Komutanlığının teklifi üzerine, ilgili Kuvvet Komutanlığınca GATA'daki başka bir göreve ya da GATA dışındaki karargâh veya kurumlara atanır.

    Emeklilik yaş haddi

    Madde 35 - (1) Asker öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde gösterilen rütbelerinin yaş haddidir. General-amiral öğretim üyeleri hariç, diğer öğretim üyeleri hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun kadrosuzluk sebebi ile emeklilik hükümleri uygulanmaz.

    (2) General ve amiral öğretim üyelerinden rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesine göre değerlendirilirler. Bunlardan hizmet ihtiyacı kadarı, Genelkurmay Başkanının teklifi, Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam ettirilirler. Bu şekilde görev süresi uzatılanlar, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler.

    (3) Ancak, albay rütbesinde enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, merkez başkanı, anabilim dalı başkanı, bilim dalı başkanı, servis şefi veya kısım şefi olarak geçecek süre toplam sekiz yılı geçemez. Kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edilen general ve amiraller hakkında, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi hükümleri uygulanır.

    Öğretim görevlileri, seçimi ve atanması

    Madde 36 - (1) GATA'da, bu Yönetmelik uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim ve öğretim ve uygulamaları için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler; süreli, sürekli veya ders saati ücreti ile öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, GATF'de Dekanlığın, yüksekokullarda müdürlüklerin ilgili kurullarının ihtiyacı belirlemesi ve önerilecek personelin değerlendirmesini yaptıktan sonra, GATA Akademi Kurulunun görüşü alınarak, GATA Komutanının önerisi, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile boş öğretim üyesi veya öğretim görevlisi kadrolarına 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre atanabilirler veya sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.

    (2) Öğretim görevlisi olarak atanacak veya çalıştırılacaklar, 30 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (6), (7), (8) ve (9) uncu alt bentlerinde belirtilen nitelikleri haiz olmaları şartıyla, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan giriş koşullarını taşımak zorundadır.

    (3) Akademi Kurulu kararıyla, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan giriş koşulları için belirlenen puan barajlarının üzerinde bir puan, asgari puan olarak belirlenebilir.

    (4) Giriş sınavı jürisi; komutan bilimsel yardımcısı tarafından fakültelerde dekanın, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün, jüri üyelerinden birinin ilgili anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından seçilecek ve Akademi Kurulunca onaylanacak üç asıl bir yedek üyeden oluşur.

    (5) Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler. Komutan Bilimsel Yardımcısı koordinatörlüğünde, giriş sınavları bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından yazılı olarak yapılır. Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir. Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır.

    (6) Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

    (7) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.

    (8) Öğretim görevlilerinin seçimi ve atanması hususunda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

    Okutmanlar

    Madde 37 - (1) GATF'de Dekanlığın, yüksekokullarda müdürlüklerin ilgili kurullarının ihtiyacı belirlemesi ve önerilecek personelin değerlendirmesini yaptıktan sonra, GATA Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar, aynı usulle yeniden atanabilirler.

    (2) Okutmanların seçim ve atanmalarında 36 ncı maddede belirtilen esaslar uygulanır.

    Öğretim yardımcıları

    Madde 38 - (1) GATA ve bağlı birimlerinde belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri uzmanlar ve çeviricilerdir.

    Öğretim yardımcılarının atanma ve görevlendirilmeleri

    Madde 39 - (1) Fakültede Dekanlığın, yüksekokullarda müdürlüklerin ilgili kurullarının ihtiyacı belirlemesi ve önerilecek personelin değerlendirmesini yaptıktan sonra, GATA Komutanının önerisi üzerine araştırma görevlisi, uzman ve çevirici kadrolarından boş olanlar için ihtiyaç duyulan kadarı Genelkurmay Başkanlığınca sınav tarihinden iki ay önce ilan edilir. İlanda; sınav tarihi, sınavın yapılacağı yer ve adaylar için GATA Komutanlığınca belirlenen nitelikler açıklanır.

    (2) Başvurular, sınav tarihinden en az on beş gün önce GATA Komutanlığına yapılır.

    (3) Sınavlar, GATA Komutanlığınca öğretim üyelerinden oluşturulacak en az üç kişilik kurullar tarafından yapılır. Sınavlarda başarı gösterenler, başarı derecelerine göre kendi aralarında sıralandırılır.

    (4) GATA Komutanı, sınav sonuçlarına kendi görüş ve önerilerini de ekleyerek atamaları yapılmak üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderir. Sınav sonuçları ve GATA Komutanının önerisi de dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca yapılan değerlendirmeye göre atamalar yapılır.

    Yabancı uyruklu öğretim elemanları

    Madde 40 - (1) GATA'da sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, kendi ilgili kurullarının görüşü alınarak, GATA Komutanının önerisi üzerine ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile görevlendirilirler. Bunlar, öğretim görevleri bakımından 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ile bu Yönetmelikteki hükümlere tabidirler.

    (2) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre ücret ödenir.

    (3) Uluslararası karşılıklı öğretim elemanı değişimi programları bu madde hükümlerinden bağımsız olarak, ilgili anlaşma hükümleri doğrultusunda uygulanır.

    Öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması

    Madde 41 - (1) GATA'nın öğretim elemanı ihtiyacı; gerektiğinde, ek görevle diğer yükseköğretim kurumlarından veya kadrolu, sözleşmeli statüde dışarıdan öğretim elemanı alınarak karşılanır.

    (2) GATA Komutanlığı, GATA'nın bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için çeşitli dallarda ihtiyaç duyduğu öğretim elemanı miktarını tespit eder ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre görevlendirilecek öğretim elemanlarını, içinde bulunduğu eğitim ve öğretim yılının Nisan ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir. GATA Komutanlığı ihtiyacın karşılanabilme şeklini tespit eder. Yükseköğretim Kurulu ile işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır.

    (3) Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilen öğretim elemanları ile ilgili esaslar, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

    a) Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilmesi uygun bulunan kadrolar, yurt çapında dağıtımı yapılan en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde yayımlanır. Bu ilanda, adaylara en az on beş gün başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi yanında, ihtiyaç bulunan anabilim, bilim dalı, (uzmanlık veya yan dal uzmanlık alanı) kadro ve derecesi, unvanı, devamlı veya kısmi statü şekli, adaylarda aranan nitelikler, istihdam ve başvuru şekli, özlük hakları da belirtilir. Bu ilan, ayrıca bir yazı ile bütün üniversite rektörlüklerine gönderilir ve Resmî Gazete'de de yayımlanır.

    b) Bahse konu öğretim üyeleri; sözleşmeli, ek görevli veya kadrolu statülerde istihdam edilebilirler.

    c) Bunlardan doçentlik veya profesörlük unvanını kazanmış olanlar, unvanlarına uygun kadrolara atanmak üzere başvururlar. Yardımcı doçentliğe başvuranlar ise, 30 uncu maddeye göre sınav ve değerlendirmeye alınırlar.

    ç) Bu öğretim elemanlarının sınav, değerlendirme ve atamalarında 30, 31 ve 32 nci maddelerdeki hükümler esas alınır.

    Öğretim elemanları sicil işlemleri

    Madde 42 - (1) Asker öğretim elemanları hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Subay Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

    (2) Sivil öğretim elemanlarının sicil işlemleri, tâbi bulundukları statülerine göre ilgili yasalar uyarınca yapılır.

    Öğretim elemanlarının akademik unvanlarından mahrum bırakılması

    Madde 43 - (1) Öğretim elemanları, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda ve 34 üncü maddede yazılı hükümler dışında, kazanmış oldukları akademik unvanlarından yoksun bırakılamazlar.

    İKİNCİ KISIM: Çalışma ve Denetim

    BİRİNCİ BÖLÜM: Çalışma Esasları

    Çalışma süreleri

    Madde 44 - (1) GATA'daki öğretim elemanlarının çalışma süresi haftada kırk saattir. GATA'da görevli öğretim elemanları mesailerini kurumlarındaki çalışmalarına hasrederler. Yetkili öğretim elemanları ayrıca GATA'da hasta muayene ve tedavisi de yaparlar.

    (2) Radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi hizmetlerinde kesintisiz azami çalışma süresi, 27/4/1939 tarihli ve 2/10857 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamede belirtilen süredir. Ancak bu gibi yerlerde çalışanlar Nizamnamede belirlenen kesintisiz çalışma süresini tamamlamış olsalar dahi GATA'nın günlük mesai saatlerine uymak zorundadırlar.

    (3) Bu gibi personelin çalışma düzeni, mesai saatlerine uygun şekilde GATA Komutanlığınca düzenlenir.

    (4) GATA'daki mesai saatleri dışında hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli görülecek tedbir, usuller ve hizmete ilişkin diğer hususlar, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği, Genelkurmay Başkanlığının direktifleri ile GATA Komutanlığının emirlerine göre düzenlenir.

    (5) Eczane, kan bankası, ilk ve acil yardım hizmetleri kesintisiz devam eder.

    Haftalık ders yükü ile ilgili hükümler

    Madde 45 - (1) Haftalık mecburi ders yükü; Yüksek Bilim Konseyi üyeleri de dahil olmak üzere bütün öğretim üyeleri için en az on saat, kadrolu öğretim görevlileri ile okutmanlar için en az on iki saattir.

    (2) Dekan, Enstitü Müdürü ve yüksekokul müdürü için haftalık ders yükü zorunluluğu aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü, yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır.

    Ek ders ücreti

    Madde 46 - (1) GATA'da görevli öğretim elemanlarına görev unvanlarına göre, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek esaslara bağlı olarak haftada en çok 18 saate kadar verecekleri dersler için 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan değişiklik kararları doğrultusunda ek ders ücreti ödenir.

    Ders yükü hesabı

    Madde 47 - (1) Öğretim üyelerinin ders yükü tespitinde uygulanacak esaslar 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine göre düzenlenir.

    (2) Haftalık ders yükünün hesabında bizzat bulunmak ve yapmak şartı ile denklikler esas alınır.

    Faaliyet Türü   Ders Yükü Karşılığı

    1) Bir saat programlanmış teorik ders (dil dersi dahil)   Bir Saat

    2) Bir saat seminer yapmak   Bir Saat

    3) Bir saat seminer yönetmek   Bir Saat

    4) İki saat laboratuar ve atölye uygulaması (dil laboratuarı dahil)

    yaptırmak   Bir Saat

    5) İki saat beden eğitimi dersi yaptırmak   Bir Saat

    6) Üç saat tıbbi ve cerrahi klinik uygulaması yapmak veya bu

    uygulamalara bizzat nezaret etmek   Bir Saat

    7) Edebiyat ile sosyal, fen ve teknik bilimler dallarında iki saat

    uygulama yaptırmak   Bir Saat

    8) Öğrenci sayısı ne olursa olsun yüksek lisans, doktora ve

    uzmanlık tezi yönetmek   İki Saat

    9) Bir yarıyıl içerisinde yapılacak her bir ara sınav karşılığı ders yükleri aşağıdadır.

    Öğrenci Sayısı   Ders Yükü Karşılığı

    01-50 öğrenciye kadar   Bir Saat

    51-100   İki Saat

    101-150   Üç Saat

    151-200   Dört Saat

    201 ve daha çok   Beş Saat

    (3) İkinci fıkranın (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde tanımlanan, faaliyet türlerinin herhangi birinde, öğretim üyeleri için haftalık beş, diğer öğretim elemanları için haftalık on saatten fazlası ders yükü hesabında dikkate alınmaz.

    Blok eğitimi

    Madde 48 - (1) Aynı anda birden çok faaliyet türünün uygulandığı ve bu faaliyetlerin yıl boyunca eşit ve dengeli bir yayılım göstermediği durumlarda eğitim programları blok halinde uygulanır. Blok halinde uygulamada, faaliyetler bir yarıyıllık süreye yayılmak suretiyle ders yükü hesabı yapılır. Haftalık ders yükümlülüğü toplam olarak hesaplanır ve o eğitim biriminde mevcut ders vermekle yükümlü öğretim üye sayısına bölünerek sonuçlandırılır.

    Kurumlararası yardımlaşma

    Madde 49 - (1) GATA'da görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle yükümlü öğretim görevlileri ve okutmanlar bağlı bulundukları fakülte, enstitü veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, diğer yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere Akademi Kurulunun kararı ile Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir.

    (2) GATA öğretim elemanları, ihtiyacı olan üniversitenin isteği üzerine, kendi arzuları ve GATA'nın ihtiyaçları dikkate alınarak, Akademi Kurulunun olumlu görüşü ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile ilgili üniversitenin birimlerinde, özlük haklarını GATA'dan almak kaydıyla bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere görevlendirilebilirler.

    Kamu kuruluşlarında görevlendirme

    Madde 50 - (1) İlgili kurumların isteği, Akademi Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ile ihtiyaç duyulan konularda, öğretim elemanları diğer yükseköğretim kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 124 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

    (2) Ayrıca ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde, adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak Genelkurmay Başkanlığının izni ile görevlendirilebilirler.

    Yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirme

    Madde 51 - (1) GATA'da görevli öğretim elemanları, görev ve unvanlarına bakılmaksızın Genelkurmay Başkanlığınca;

    a) Eğitim maksadıyla, diğer eğitim hastanelerinin kadrolarına,

    b) Asker hastanelerinin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla bir yılı geçmemek üzere diğer hastanelerin uzmanlık kadrolarına,

    c) Sağlık hizmetlerinin yönetimi ve planlaması maksadıyla; Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarına,

    ç) Disiplin, kıdem, kadro, kadrosuzluk ile diğer askeri ihtiyaçlar nedeniyle; GATA'daki başka bir göreve ya da GATA dışındaki karargâh ve kurumlara,

    atanabilir veya buralarda görevlendirilebilirler.

    (2) Yüksek Bilim Konseyinde görevli öğretim üyeleri, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, TSK'nın sağlık ihtiyaçları dikkate alınarak diğer askeri hastanelerde, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığındaki sağlık şube müdürlüğü veya daire başkanlığı kadrolarında görevlendirilebilirler.

    (3) Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk almaksızın yurt içinde ve yurt dışında kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmaları, araştırma ve inceleme gezileri yapmaları, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerlerde bulunmaları, GATA'nın ilgili kurumlarının kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına tabidir. Acil hallerde yurt içinde yapılan bu gibi bilimsel toplantılara katılmaya Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilmek suretiyle GATA Komutanlığınca da izin verilebilir.

    (4) Yurtdışında görevlendirilecek öğretim üyelerine verilecek yolluklar, yol masrafları ve gündelikler, genel hükümler çerçevesinde ödenir.

    (5) Yurtdışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurtdışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa, bu personel görev yapacakları sürece maaşlı izinli sayılırlar.

    (6) Dış ülkelerde kalınacak sürenin uzatılması, Akademi Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayına bağlıdır.

    (7) GATA'da görevli öğretim elemanları Genelkurmay Başkanlığınca olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla GATA dışında da görevlendirilebilirler.

    (8) Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri kapsamında karşılıklı öğretim elemanı değişim programı, ilgili uluslararası anlaşma hükümleri doğrultusunda uygulanır.

    İKİNCİ BÖLÜM: Denetim

    İdari denetim

    Madde 52 - (1) GATA Komutanlığının idari denetimi, Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılır.

    (2) Genelkurmay Başkanlığı, ayrıca eğitim, öğretim ve diğer faaliyetleri, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu, GATA Yüksek Bilim Konseyinden yeteri kadar üye almak suretiyle denetler.

    (3) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları; bölüm başkanları, enstitü müdürleri ve yüksekokul müdürleri, eğitim hastanesi komutanları, dekan ve GATA Komutanı tarafından izlenir ve denetlenir.

    Bilimsel denetim

    Madde 53 - (1) GATA Komutanlığında eğitim ve öğretim yapan birimlerde görevli öğretim elemanlarının bilimsel denetimleri, Yüksek Bilim Konseyi tarafından; eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar incelenerek yapılır. Bu denetimde esas alınacak ölçütler ile usul ve esaslar, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve benzeri yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalar ile ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanan Yüksek Bilim Konseyi Yönergesinde belirlenir.

    (2) Ayrıca her öğretim yılı sonunda; öğretim elemanlarının bilimsel başarı ve gelişmelerini, geçmiş yıllardaki eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile gelecek yıllardaki çalışma planını belirten raporlarını; fakültede bölüm başkanları dekana, enstitüde merkez başkanları enstitü müdürüne, yüksekokulda bölüm başkanları yüksekokul müdürüne sunarlar. Zorunlu Dersler Grup Başkanlığında görevli öğretim elemanlarının raporlarını, dekan eğitim yardımcısı hazırlayarak Dekana sunar. Dekan, enstitü müdürlüğü ve yüksekokul müdürlüklerinden gelen raporlar, Komutan Bilimsel Yardımcılığı tarafından GATA Komutanına arz edilir. GATA Komutanı da bu raporlara kendi kanaatini de ekleyerek Genelkurmay Başkanlığına arz eder.

    (3) Her öğretim elemanı; bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve girdiği dersler ile yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini bağlı bulunduğu yüksekokul müdürü, enstitü müdürü, Dekan ve Eğitim Hastanesi Komutanı aracılığı ile GATA Komutanlığına sunmak zorundadır. Bu sunumda, yayımlanmayan eserlerin birer kopyasına da yer verilir. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı haklar saklıdır.

    (4) Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için ilgili birimlerce elektronik veya basılı ortamda arşiv tutulur.

    (5) GATA Yüksek Bilim Konseyi ve yukarıda belirtilen sorumluların denetlemeleri sonunda hazırlayacakları raporlar, sonraki yıllarda değerlendirme çalışmalarında kullanılır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: Eğitim-Öğretim

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Esaslar

    Gülhane Askeri Tıp Akademisinde eğitim ve öğretimin amacı

    Madde 54 - (1) GATA'daki eğitim ve öğretimin amacı şunlardır.

    a) GATA'da ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim gören öğrencileri;

    1) Atatürkçülüğü bilen ve benimseyen,

    2) Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

    3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,

    4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

    5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,

    6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

    7) İlgi ve yetenekleri yönünden yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda sağlık bilimi alanında mesleğinin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip,

    8) Askerliğin temeli olan disiplin ruhuyla yetişmiş, itaatkâr, aldığı emri canı ve kanı pahasına zamanında yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışı kazanan,

    9) Silah arkadaşlarına ve TSK'ya sarsılmaz bir bağla bağlı,

    10) Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, inisiyatif sahibi, fedakâr ve doğruluktan sapmayacak karakterde,

    11) Askerlik şeref ve haysiyetini her şeyden üstün tutan,

    12) Mesleğinin çetin koşullarında soğukkanlılığını muhafaza edecek bir iradeye, dayanıklı bir fiziki yeteneğe sahip,

    kişiler olarak yetiştirmektir.

    b) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma, araştırma ve inceleme yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda sağlık hizmetlerinin gelişmesine destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak sureti ile bilim dünyasının seçkin üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

    Ana ilkeler

    Madde 55 - (1) GATA'da ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve düzenlenmesinde aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

    a) Öğrencilere Atatürk inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda, Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.

    b) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

    c) Eğitim ve öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve TSK'nın ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca sürekli olarak geliştirilir.

    ç) Sağlık bilimleri alanında bir mesleğe yönelik eğitim ve öğretim yapacak yüksekokullar, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, fakülte ve enstitüler ise kanunla kurulur. Gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığınca, uygulama ve araştırma merkezleri de kurulabilir.

    d) GATA ile bağlı birimlerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi ve görevlendirilmeleri, bu amaçlarla ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, TSK'nın eğitim ve öğretim ilke ve hedefleri doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca planlanır ve gerçekleştirilir.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapılan eğitim ve öğretim

    Madde 56 - (1) GATA'da eğitim ve öğretim aşağıdaki bölümlere ayrılır:

    a) Ön lisans eğitim ve öğretimi,

    b) Lisans eğitim ve öğretimi,

    c) Stajyer eğitim ve öğretimi,

    ç) Yüksek lisans ve doktora eğitim ve öğretimi,

    d) Tıpta ve diş hekimliğinde uzman yetiştirilmesini amaçlayan eğitim ve öğretim,

    e) TSK'nın çeşitli kademelerindeki sağlık personelinin tekamülünü sağlayıcı eğitim ve öğretim,

    f) TSK'nın ihtiyaç duyduğu alanlarda tüm sağlık personelinin askeri tababet yönünden gerekli eğitim ve öğretim,

    g) TSK sağlık personelinin mesleki ve bilimsel tekamüllerini sağlamayı amaçlayan kurs, seminer, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler.

    Eğitim-öğretime tabi personel

    Madde 57 - (1) GATA'da eğitim-öğretime tabi personel; ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler, stajyer subaylar, stajyer astsubaylar, stajyer hemşireler, sağlık sınıfı yedek subay adayları, yeni açılacak sağlıkla ilgili yüksekokul öğrencileri ile GATA'da açılacak kurslardaki personel ile Avrupa Birliği eğitim sistemleri kapsamında karşılıklı değişim programı gereğince eğitim alan personeldir.

    Ön lisans eğitim-öğretimi

    Madde 58 - (1) Ön lisans eğitim-öğretimi; Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulunda, acil ve ilkyardım teknikeri ile ve TSK'nın ihtiyaç duyacağı alanlarda tekniker düzeyinde sağlık astsubayı yetiştirmek amacıyla yapılacak eğitim öğretimi kapsar. Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci kaynakları ve öğrenci alımı ve okula giriş koşulları Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

    (2) Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kuvvet ayrımı işlemi alt düzenleyici işlemler ile düzenlenir.

    Lisans eğitim-öğretimi

    Madde 59 - (1) Lisans eğitim-öğretimi; GATF ve Hemşirelik Yüksekokulunda verilen lisans düzeyindeki eğitim öğretimi kapsar.

    (2) Lisans düzeyinde eğitim veren okulların giriş koşulları, eğitim öğretim esasları ve diğer hususlar ayrıca belirlenir.

    (3) Lisans düzeyinde eğitim veren okulların kuvvet ayrımı işlemi alt düzenleyici işlemler ile düzenlenir.

    Mezuniyet sonrası staj eğitimleri

    Madde 60 - (1) GATA'da mezuniyet sonrası staj eğitimleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili yönerge esasları dâhilinde düzenlenir:

    a) Stajyer subay eğitim ve öğretimi: Sağlıkla ilgili fakülte ve yüksekokulları bitiren ve subaylığa nasbedilen personel, Akademi Kurulunun belirleyeceği zaman zarfında GATA Komutanlığında özel bir program gereğince özellikle askeri tababet ve genel sağlık hizmetleri ile ilgili uygulama ve teorik eğitim-öğretime tabi tutulur.

    b) Stajyer astsubay eğitim ve öğretimi: GATA Komutanlığından sağlık astsubayı olarak mezun olan ve sivil kaynaktan temin edilerek sağlık astsubayı veya sağlık hizmetlerinde çalışacak astsubay nasbedilen personel, Akademi Kurulunun belirleyeceği süre kadar GATA Komutanlığında özel bir program gereğince özellikle askeri tababet ve genel sağlık bilgilerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretime tabi tutulur.

    c) Stajyer hemşire eğitim ve öğretimi: GATA Hemşirelik Yüksekokulunu bitiren veya sivil kaynaktan temin edilip hemşire olarak atanan personel; Akademi Kurulunun belirleyeceği süre kadar GATA Komutanlığında özel bir program gereğince özellikle askeri tababet ve genel sağlık bilgilerine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretime tabi tutulur.

    ç) GATA Komutanlığı bünyesinde icra edilecek staj eğitimlerinde stajyer personelin idari faaliyetleri alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    d) Stajyer eğitimi, barışta ve savaşta TSK'nın gereksinimleri doğrultusunda askeri sağlık hizmetleri ve askeri bilgiler sahasında görüş ve bilgi edinebilmek amacıyla GATA Komutanı Bilimsel Yardımcılığınca GATF Dekanlığı ve ilgili birimlerle koordine edilerek düzenlenecek programa göre teorik ve uygulamalı olarak icra edilir.

    e) Stajyer eğitim-öğretim programları ilgili yönerge esasları dahilinde Komutan Bilimsel Yardımcılığınca GATF Dekanlığı ve ilgili birimlerle koordine edilerek hazırlanır.

    f) Stajyer eğitimi ile ilgili yapılacak sınavlar teorik ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavla ilgili hususlar alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    g) Stajda başarılı olmuş sayılmak için stajyerlik derslerinin her birinden altmış ve daha yukarı not almış olmak şarttır.

    ğ) Derslerden elli dokuz ve daha aşağı not almış olanlar o derslerden bütünlemeye kalırlar. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    h) Bütünleme sınavlarında başarısız olanlar bir sonraki staj eğitim-öğretim dönemine devam ettirilerek haklarında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu uyarınca nasıp düzeltmesi işlemi yapılır. Sağlık durumları ve geçerli özürleri nedeniyle öğretiminin 1/3 ünden fazla süre ile derslere devam etmemiş olan stajyerler de o devre sınava girme hakkını kaybederler ve bir sonraki staj eğitim-öğretim döneminde staj eğitimini tekrar ederler. Staj eğitimi tekrar ettirilecek stajyerler sonraki staj eğitim-öğretim dönemine kadar GATA Komutanlığı emrinde bırakılırlar, GATF Dekanlığı bünyesinde görevlendirilirler.

    ı) İkinci staj eğitimi sonunda da herhangi bir nedenle eğitimde başarısız olanlar bir daha staj eğitimine tabi tutulmazlar. İlgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığınca atamaları yapılmak üzere durumları GATA Komutanlığınca Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.

    i) Sınavlarda tam not 100'dür. 85-100 pekiyi, 70-84 iyi ve 60-69 orta sayılır.

    j) Stajyerlik sınavları sonunda stajyerlerin başarı derecelendirmelerine ilişkin hususlar yönergeler ile belirlenir.

    k) Stajda başarılı olan stajyerlere, GATF Dekanlığınca düzenlenerek, onaylanan diploma törenle verilir. Sınav sonuçları, Genelkurmay Başkanlığına sunulur. Diplomaların birer suretleri personelin bağlı olduğu kuvvet komutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir.

    l) Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulması halinde ve savaş veya olağanüstü hal dolayısıyla stajına başlayamayan veya stajını tamamlamayanlar, bu durumların ortadan kalkmasını müteakip stajlarını tamamlamak üzere GATA Komutanlığına atanırlar.

    Staj eğitimi

    Madde 61 - (1) GATA'da; üniversite rektörlükleri, dekanlıkları ya da yüksekokul müdürlükleri tarafından talep edilmesi durumunda, GATA Komutanlığının uygun göreceği sayıda öğrenciye, haklarında GATA Komutanlığınca yapılacak araştırmanın müspet olması kaydıyla staj eğitimi verilebilir. Stajyer öğrencilerin eğitim programları, staj süreleri dikkate alınarak ilgili anabilim dalı, bilim dalı veya merkez başkanlığı tarafından hazırlanır. Eğitimlere ilişkin diğer hususlar alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    Lisansüstü eğitim-öğretim

    Madde 62 - (1) TSK'nın ihtiyaç duyduğu sağlık bilimleri alanında GATA'da yaptırılan lisansüstü eğitim-öğretim üç düzeye ayrılır.

    a) Yüksek lisans,

    b) Doktora,

    c) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık.

    (2) Kendi nam ve hesabına olmak üzere, tezli veya tezsiz lisansüstü programlara personelin ilgili birimlere atamasını gerektirmeyen kontenjanlar da açılabilir.

    (3) Tezsiz yüksek lisans programları 6/9/2008 tarihli ve 26989 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Üniversitelerarası Kurulun kararları doğrultusunda icra edilir.

    (4) Yüksek lisans ve doktora eğitimleri uzaktan eğitim metodu ile de uygulanabilir.

    (5) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim yapmak isteyen sivil personel GATA'da yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık eğitim ve öğretimi yapabilir. Bu yöntemle alınacak öğrencilerin; başvuru, kabul, sınav, eğitim-öğretim ve diğer hususları ilgili mevzuat hükümleri kapsamında alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    (6) Lisansüstü eğitimlere yabancı uyruklu öğrenciler, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulu kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla kabul edilirler. Anlaşma yapılmasının mümkün olmadığı hallerde Bakanlar Kurulu kararı esas alınır. Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim ve öğretimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini belgelemek zorundadırlar. Bu Yönetmelikte belirlenen eğitim-öğretim esasları, yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

    Yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretimine başvuru esasları

    Madde 63 - (1) Üniversitelerarası Kurulca tespit edilen esaslar doğrultusunda, GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yaptırılacak olan yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretimine aşağıda belirtilen personel başvurabilir.

    (2) Başvuruda bulunabilecek kişiler aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kuvvet nam ve hesabına olmak üzere; subaylar için en fazla yüzbaşı rütbesinde, astsubaylar için en fazla kıdemli üstçavuş rütbesinde (üstçavuş ve/veya kıdemli üstçavuşlukta bekleme süreleri 3 yıl olan astsubaylar için başçavuş rütbesinde) olanlar ile kendi nam ve hesabına olmak üzere; subaylar için en fazla yarbay, astsubaylar için en fazla başçavuş rütbesinde olanlar,

    b) Muvazzaf askerlik süresi hariç olmak üzere, TSK bünyesindeki kuruluşlarda meslekleri ile ilgili olarak staj eğitimini müteakiben iki yıllık hizmet süresini (bu süre gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığınca kısaltılabilir) yüksek lisans veya doktora öğrenimine başlayacağı tarih itibariyle tamamlayacak olanlar ve açılan programlar için belirlenecek alanlarda lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olanlar,

    c) 75 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartları haiz olanlar.

    (3) Yüksek lisans ve doktora program ve kontenjanları, Genelkurmay Başkanlığınca; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçları ve GATA eğitim kapasitesine göre belirlenerek, Şubat ayı sonuna kadar yayımlanır.

    (4) Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar görev yaptıkları kıt'a komutanlığı veya askeri kurum amirliğine katılmak istediği yüksek lisans veya doktora programını belirten bir dilekçe ile başvurur. Başvuru dilekçesine;

    a) Not dökümünü gösterir belge: Yüksek lisans adayları için; lisans başarı düzeylerini belirlemek amacıyla lisans öğrenimleri sırasında aldıkları not ortalamasının, tam notun en az %60'ı olduğunu gösteren diploma veya not dökümünü gösterir belgenin aslı veya GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsünce onaylı fotokopisi,

    b) Yabancı dil sınav belgesi: Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen herhangi bir yabancı dil sınavından ve GATA Akademi Kurulunca, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen taban puandan az olmamak kaydı ile, baremi her yıl belirlenen son beş yıl içerisinde almış olduğu yabancı dil bilgisi sınav notunu gösterir belgenin aslı veya GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsünce onaylı fotokopisi,

    c) Akademik Personel Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi: GATA Akademi Kurulu tarafından, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen taban puandan az olmamak kaydı ile baremi her yıl belirlenecek ALES puan türünden son üç yıl içerisinde alınmış notu gösterir belgenin aslı veya GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsünce onaylı fotokopisi,

    eklenir.

    (5) Doktora adayları için başvuru dilekçesine;

    a) Diploma veya not dökümünü gösterir belge: Yüksek lisans öğrenimi yaptıklarını ve yüksek lisans başarı düzeylerini belirleyen not ortalamasının, tam notun en az %70'i olduğunu gösteren diploma veya not dökümünü gösterir belgenin aslı veya GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsünce onaylı fotokopisi,

    b) Uzmanlığı gösterir belge veya not dökümünü gösterir belge: Eczacılık veya fen fakültesi mezunları için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlığı gösterir belge veya hazırlık sınıfı hariç olmak üzere sekiz yarıyıldan uzun bir lisans eğitim-öğretim programını en az %60 başarı düzeyi ile bitirdiğini gösterir diploma ya da belgenin aslı veya GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsünce onaylı fotokopisi,

    c) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden ve GATA Akademi Kurulu tarafından, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen taban puandan az olmamak kaydı ile, baremi her yıl belirlenecek son beş yıl içerisinde almış olduğu yabancı dil bilgisi sınav notunu gösterir belgenin aslı veya GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsünce onaylı fotokopisi,

    ç) Merkezi sistemle yapılan ve GATA Akademi Kurulu tarafından, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen taban puandan az olmamak kaydı ile baremi her yıl belirlenecek Akademik Personel Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) puan türünden, son üç yıl içerisinde alınmış sınav notunu gösterir belgenin aslı veya GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsünce onaylı fotokopisi,

    eklenir.

    (6) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen puandan az olmamak koşuluyla Akademi Kurulunca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya Akademik Personel Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının sayısal kısmından Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen taban puandan az olmamak koşuluyla Akademi Kurulunca belirlenecek Akademik Personel Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı standart puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, Akademik Personel Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının sayısal kısmından elli beş standart puandan az olmamak koşuluyla Akademi Kurulunca belirlenecek Akademik Personel Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

    (7) Yüksek lisans ve doktora giriş sınavları, GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunca; GATA öğretim üyeleri arasından seçilen ve Akademi Kurulunun onayladığı en az üç kişilik komisyonlar tarafından Haziran ayı içerisinde yapılır.

    (8) Sınav tarihinden önce o yılın Haziran ayı içinde mezun olan yüksek lisans öğrencileri de GATA Komutanlığının teklifi ve Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığınca şahsi dosyalarının ve sicil notlarının incelenmesinden sonra, uygun görülmesi halinde doktora giriş sınavlarına alınırlar.

    Yüksek lisans eğitimine kabul

    Madde 64 - (1) Yüksek lisans adayları sadece bilim sınavına tabi tutulurlar. Sınavda yüz üzerinden altmış beş ve daha yukarı not alanlar değerlendirmeye alınır.

    (2) Değerlendirmede; Akademi Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı etkileme oranı Üniversitelerarası Kurulun belirlediği orandan az olmamak üzere, Akademi Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı ile bilim sınavının ne oranda etkili olacağı her yıl GATA Akademi Kurulu tarafından belirlenir.

    (3) Adayların hesaplanan başarı notlarına göre yapılacak sıralamada kontenjan kadarı kazanmış sayılır.

    (4) Değerlendirme sonucunda notların eşit olması halinde önce yabancı dil başarı puanı, bunların da eşit olması halinde kıdem sıralaması, sivil personel için ise mesleki hizmet süreleri esas alınır.

    (5) Sınavı kazananlar aynı yılın Ekim ayında GATA'da eğitim-öğretime başlayacak şekilde atamaları yapılmak üzere Genelkurmay Başkanlığınca ilgili kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

    Yüksek lisans eğitim ve öğretimi

    Madde 65 - (1) Yüksek lisans eğitim ve öğretimi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu, yüksek lisans öğrencisine, ilgili anabilim dalı ve bilim dalı başkanlığı ile koordine ederek bir danışman seçer ve Akademi Kurulunun onayına sunar. Danışman; yüksek lisans programında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler, bunlar bulunmadığı takdirde, o dalda doktora yapmış öğretim görevlilerinden seçilir. Öğrencinin alacağı dersler ve bunların sorumlu öğretim üye ve elemanları, anabilim/bilim dalı akademik kurulunca belirlenerek, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

    b) Yüksek lisans öğrenimi en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin yüksek lisans öğrenimi süresince, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği krediden az olmamak koşulu ile Akademi Kurulunun belirleyeceği kredi miktarı ile tamamlaması zorunludur. Derslerin kredi değerleri ile ilgili hususlar yönerge ile düzenlenir. GATA Komutanlığı bünyesinde verilemeyen dersler diğer yükseköğretim kurumlarından da alınabilir.

    c) Yüksek lisans eğitiminin tamamlama süresi dört yarıyıldır. Öğrenci, yüksek lisans programını yürüten anabilim/bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunca onaylanan; öğrencinin bir bilim alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlayan bir tez çalışmasına başlatılır. Yüksek lisans programını yürüten anabilim/bilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

    ç) Derslerde yüz üzerinden altmış beşten daha aşağı not alanlar başarısız sayılır.

    d) Dördüncü yarıyıl sonuna kadar derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayamayan veya genel not ortalaması olan yüz üzerinden yetmiş puanı tutturamayan öğrencinin öğrenimine Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu tarafından son verilir.

    e) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu, tezini tamamlayan öğrenciye aralarında öğrencinin danışmanının da bulunduğu, en az biri GATF içerisindeki başka bir anabilim/bilim dalı başkanlığından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl üyeden oluşur. En az biri GATF içindeki diğer anabilim/bilim dalı başkanlığından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde bu birimlerde doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan bir jüri belirler.

    f) Enstitü kurulu tarafından uygun görülen zorunlu hallerde, jüri üç asil üyeden oluşabilir. Bu durumda da iki yedek üye belirlenir.

    g) Jüriler Akademi Kurulunun onayına sunulur. Jüri, başkanını kendisi seçer. Tezler, savunma tarihinden en az bir ay önce ilgili anabilim/bilim dalı başkanlıklarınca jüride görevli asıl ve yedek üyelere ulaştırılır. Tez savunma sınavı tarihinde jüri, öğrenciyi sınava tabi tutar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Jüri kararlarını salt çoğunlukla alır. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında "kabul", "düzeltme" veya "ret" kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları (tez değerlendirme formları) en geç üç iş günü içerisinde bir tutanakla Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin öğrenimine Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun teklifi ve Akademi Kurulunun kararı ile son verilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin öğrenimine Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun teklifi ve Akademi Kurulunun kararı ile son verilir. Tez savunma sınavı ile ilgili diğer hususlar alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    ğ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun teklifi üzerine; derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ancak, tez çalışmasını dördüncü yarıyılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenlere danışmanının önerisi ile bir aydan az iki yarıyıldan fazla olmamak şartı ile Akademi Kurulu tarafından ek süre verilebilir. Bu süre sonunda tezini bitirip savunma sınavına giremeyen öğrencinin yüksek lisans eğitimine son verilir.

    h) Yüksek lisans eğitimi, ek süreler dahil hiç bir suretle altı yarıyılı aşamaz.

    ı) GATA Komutanlığınca eğitimine son verilen öğrencinin durumu, ilgili kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

    i) Tezi kabul edilen öğrenciye, yüksek lisans öğreniminden sonra, üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü ve GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısı imzasını taşıyan bir diploma verilir.

    Doktora eğitim ve öğretimine kabul

    Madde 66 - (1) Doktora adayları sözlü ve yazılı olmak üzere bilim sınavına tabi tutulurlar. Yazılı ve sözlü bilim sınavlarının aritmetik ortalaması yüz üzerinden yetmiş beş ve daha yukarı not alanlar değerlendirmeye alınır.

    (2) Değerlendirmede; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı ile bilim sınavının ne oranda etkili olacağı her yıl GATA Akademi Kurulu tarafından belirlenir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı etkileme oranı en az Üniversitelerarası Kurulun belirleyeceği oran kadardır.

    (3) Belirlenen notlara göre yapılacak sıralamada kontenjan sayısı kadar aday kazanmış sayılır.

    (4) Değerlendirme sonucunda notların eşit olması halinde önce yabancı dil başarı puanı, bunlarında eşit olması halinde kıdem sıralaması, sivil personel için ise mesleki hizmet süreleri esas alınır.

    (5) Sınavı kazananların atamalarının yapılabilmesi amacıyla, aynı yılın Ekim ayında GATA'da eğitim ve öğretime başlayacak şekilde ilgili kuvvet komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

    Doktora eğitim ve öğretimi

    Madde 67 - (1) Doktora eğitim ve öğretimi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Doktora eğitim ve öğretimi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği toplam krediden az olmamak şartıyla Akademi Kurulunun belirleyeceği kredi miktarı ile en az yedi adet ders, iki adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Teorik ve uygulama derslerinin kredi miktarları ile bir yarıyılda alınması gereken en az ve en fazla kredi miktarları, kredilerin ne şekilde değerlendirileceği alt düzenleyici işlemler ile belirlenir. Doktora programının tamamlanma süresi sekiz yarıyıldır. Bunlardan sadece tez dönemine iki yarıyıla kadar ek süre verilebilir. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, Akademi Kurulu tarafından kabul edilen alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    b) Lisansüstü dersler; danışmanın önerisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer üniversitelerden alınacak dersler ve ders miktarı ilgili yönerge ile belirlenir.

    c) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu, doktora öğrencisine bir öğretim üyesini danışman olarak seçer ve Akademi Kurulunun onayına sunar. Danışman, doktora programında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından seçilir. Öğrencinin alacağı dersler ve bunların sorumlu öğretim üye ve elemanları, anabilim/bilim dalı akademik kurulunca belirlenerek, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

    ç) Derslerde yüz tam not üzerinden yetmiş beşten daha aşağı not alanlar başarısız sayılır.

    d) Dört yarıyıl sonuna kadar ders yükünü başarı ile tamamlayamayan veya genel not ortalaması olarak yüz tam puan üzerinden en az seksen puanlık ortalamaya ulaşamayan öğrencinin öğrenimine Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun teklifi üzerine Akademi Kurulunun kararı ile son verilir.

    e) Ders yükünü başarı ile tamamlayan öğrenci, beşinci yarıyıl sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu sınav, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu tarafından önerilen ve Akademi Kurulunca onaylanan; GATA bünyesinden üç asil, iki yedek üye ile diğer yükseköğretim kurumlarından belirlenen iki asil, bir yedek üye olmak üzere beş kişilik bir jüri tarafından yapılır. Danışman bu jürinin tabi üyesidir. Jüri, başkanını kendisi seçer.

    f) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Jüri, öğrencinin bilim alanındaki yeterliliğini değerlendirerek; "başarılı" ya da "başarısız" olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Karar, bir tutanakla Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Öğrencinin başarısız olması halinde, üç ay içinde yeterlik sınavı tekrarlanır. Öğrenci, bu sınavda da başarısız olursa, doktora eğitimine Akademi Kurulu kararı ile son verilir.

    g) Doktora Yeterlik Jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, doktora için öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Akademi Kurulunca belirlenecek süre içinde fazladan alınan dersleri tamamlayamayan öğrencinin ilişiği Akademi Kurulu kararı ile kesilir.

    ğ) GATA Komutanlığınca eğitimine son verilen öğrencinin durumu, ilgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

    Doktora tezi

    Madde 68 - (1) Doktora öğrencisi, yeterlilik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra danışmanının gözetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Doktora tezi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Doktora tezinin;

    1) Bilime yenilik getirme,

    2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

    3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

    niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

    b) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun onayı ile bir ay içinde Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Tez İzleme Komitesi, aralarında tez danışmanının da bulunduğu üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Gerektiğinde bu üyelerde, anabilim/bilim dalı başkanlığının ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu kararıyla değişiklik yapılabilir. Tez danışmanının, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

    c) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde tez konusunun amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez önerisini sözlü savunmasından en az on beş gün önce Tez İzleme Komitesi üyelerine dağıtmak üzere danışmanına verir.

    ç) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini inceleyerek adayı enstitü müdürlüğünün belirleyeceği tarih ve salonda tez önerisi savunmasına alır. Savunma sonunda komite öneriyi "kabul" ya da "ret" eder. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Bu karar, üç iş günü içinde Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

    d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, aynı tez konusu veya anabilim dalınca değiştirilecek bir başka tez konusu ile ilgili tez önerisini, üç ay içinde enstitü müdürlüğünün belirleyeceği tarih ve salonda Tez İzleme Komitesi önünde savunur. Bu savunmada da başarılı olamayan öğrencinin eğitimine son verilir.

    e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve istenirse bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları, Komite üyelerince "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklarla üç kez başarısız bulunan öğrencinin eğitimine enstitü kurulunca son verilir.

    f) Tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

    g) Tez tamamlanınca, anabilim dalının teklifi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun kararı ve Akademi Kurulunun onayı ile üçü Tez İzleme Komitesi üyelerinden, biri GATA içinden ve biri de diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşan tez jürisi oluşturulur.

    ğ) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgisini değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

    h) Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili anabilim/bilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz.

    ı) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, jüri başkanınca jüri üyelerinin bireysel raporları ve jüri kararı tez sınavını izleyen en geç üç gün içinde Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

    1) Tezi reddedilen öğrencinin öğrenimine Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun teklifi ve Akademi Kurulunun kararı ile son verilir.

    2) Akademi Kurulunca tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da, tezi kabul edilmeyen öğrencinin öğrenimine enstitü kurulunun teklifi Akademi Kurulunun kararı ile son verilir.

    i) Tezi kabul edilen öğrenciye doktora öğreniminden sonra, üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü ve GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısı imzasını taşıyan bir diploma verilir.

    j) Gerekli görülmesi halinde TSK'ya özgü ulusal güvenlik bilgilerini içeren tezler enstitü kurulunun teklifi ve Akademi Kurulunun onayı ile Yükseköğretim Kuruluna gönderilmezler.

    Mazeretler ve izinler

    Madde 69 - (1) Mazeret ve izinler ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır:

    a) Mazeretler:

    1) Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için, hastalığın GATA'dan veya herhangi bir tedavi kurumundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi ve bu raporun enstitü kurulunca kabul edilmesi gerekir. Enstitü kurulunca sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Raporlu sayılan sürede girilen sınavların notları ya da sonuçları geçersizdir.

    2) Öğrenci, raporunun/başka bir mazeretinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde durumunu açıklayan dilekçesini ve raporunu/mazeretini kanıtlayan belgelerini enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

    3) Kabul edilen raporun/mazeretin öğrencinin eğitim süresine etkisi, enstitü kurulunca, eğitim süresinin yüzde ellisini aşmayacak şekilde belirlenir.

    b) İzinler:

    1) Kabul edilebilir bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi olanakların ortaya çıkması halinde öğrenciye, danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak şartıyla, enstitü kurulu önerisi ve Akademi Kurulunun onayı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Anabilim dalı Başkanlığı ve danışmanın önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde, enstitü kurulu önerisi ve Akademi Kurulunun onayı ile bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni acil nedenler dışında, karar tarihini takip eden yarıyıldan itibaren başlar.

    2) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

    3) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamadan geri dönenler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulu önerisi ve Akademi Kurulunun kararıyla öğrenciliklerine devam edebilirler. Askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden geçici olarak ayrılan öğrenciler izinli sayılırlar.

    4) İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

    Mezuniyet ve diploma

    Madde 70 - (1) Mezuniyet ve diploma ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır.

    a) Herhangi bir lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için;

    1) Yüksek lisans, doktora savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,

    2) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,

    3) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belgelerin,

    4) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,

    enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

    b) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen,

    1) Yüksek lisans öğrencilerine, üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan yüksek lisans diploması,

    2) Doktora öğrencilerine, üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunan doktora diploması,

    verilir.

    Bilimsel hazırlık programları

    Madde 71 - (1) Yüksek lisans doktora programları giriş sınavlarında başarılı bulunanlardan, lisans ya da yüksek lisans öğrenimini başvurdukları alanın dışında bir alanda veya GATA dışında bir yükseköğretim kurumunda tamamlayanlar için jürinin önerisi ve ilgili anabilim/bilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü kurulu kararıyla düzenlenip yürütülen en çok iki yarıyıl süreli programdır.

    (2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülenler, ilgili derslere ve uygulama çalışmalarına kayıt yaptırarak devam etmek ve başarılı olmak zorundadırlar. Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrenciler, anabilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile hazırlık derslerine ek olarak ilgili program derslerinden de alabilirler.

    (3) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler asıl programın öngördüğü dersler yerine sayılamaz.

    (4) Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrencinin kabul edildiği lisansüstü programa başlayabilmesi için hazırlık derslerinden başarılı olması gerekir. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az altmış beş, doktora öğrencilerinin ise en az yetmiş beş almış olmaları gerekir. İki yarıyıllık süre içinde hazırlık programı derslerinden başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

    (5) Bilimsel hazırlık programını izlemek için geçirilen süre normal öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz.

    Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

    Madde 72 - (1) GATA veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Akademi Kurulu tarafından kabul edilen alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    Özel öğrenci kabulü

    Madde 73 - (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyen kişiler, almak istedikleri derslerin açılacağı yarıyılın başında;

    a) Lisans öğrenimleri sırasında aldıkları notlara ilişkin belge ve diploma fotokopilerini ekledikleri birer dilekçe ile kayıt süresi içerisinde enstitü müdürlüğüne başvururlar.

    b) Başvuruda bulunan kişilerden, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/bilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü kurulunun kararı ve Akademi Kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilenler, belirlenen derslere devam edebilirler.

    c) Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

    (2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

    (3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

    Gülhane Askeri Tıp Akademisi dışında lisansüstü eğitim yapma

    Madde 74 - (1) TSK'da kuvvet nam ve hesabına olmak üzere ihtiyaç duyulan ancak GATA Komutanlığında bulunmayan anabilim/bilim dallarında teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbesinde olup staj eğitimini müteakip, iki yıllık kıt'a, kurum, karargâh hizmetini tamamlamış veya iki yıllık hizmetini, öğrenime başlayacağı tarihte tamamlayacak (bu süre gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığınca kısaltılabilir) tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim, sağlık subayı ve hemşirelerin yüksek lisans/doktora eğitim öğretimleri, GATA dışındaki üniversitelerin ilgili enstitülerinde, Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak planlamaya göre gerçekleştirilir.

    İKİNCİ BÖLÜM

    Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık

    Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim-öğretimi

    Madde 75 - (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuat esasları doğrultusunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavlarına; subay nasbedildikten sonra onbeş yıllık fiili hizmet süresinin sonuna kadar aşağıda belirtilen şartları haiz olanlar kabul edilirler.

    a) Başvuru tarihine kadar almış olduğu sicillerin not toplamlarının ortalaması, sicil tam notunun en az yüzde doksan ve yukarısında olmak,

    b) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

    c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirince toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile cezalandırılmamak veya hükümlü olmamak,

    ç) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel saldırı, cinsel taciz, gayri tabii mukarenet, fuhuş, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmamak,

    d) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmamak.

    (2) Personelin kendinden kaynaklanmayan harekât ve benzeri görevler gibi diğer nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için ilave sınav başvuru hakkı tanınır. Söz konusu tabiplere sınava giremedikleri süre kadar, onbeş yıllık fiili hizmet süresi sonundan itibaren başvuru hakkı tanınır.

    (3) Birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan suçlar nedeniyle almış oldukları cezalar ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bu suçlardan mahkum olanların başvuruları kabul edilmez.

    (4) Genelkurmay Başkanlığınca, kuvvet komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının personel temin ve yetiştirme planları da dikkate alınarak hazırlanan Beş Yıllık Uzman Tabip Temin ve Yetiştirme Planlarında yer alan ve her yıl için ayrı ayrı belirlenen uzmanlık dalı kontenjanları sınav tarihinden en az dört ay önce TSK'ya yayım yolu ile duyurulur.

    (5) Tıpta Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları her yıl tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuat kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği zamanlarda ve açacağı sınav merkezlerinde, merkezi sistemle veya Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek herhangi bir seçme sınavı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılır. Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen kontenjanlar, Yükseköğretim Kurulunca sınavdan önce yayımlanacak Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavlarına Müracaat Kılavuzlarında yer alması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    (6) Sınavlar için başvuracak adaylar, kadroların duyurulmasını müteakip otuz gün içerisinde dilekçe ile silsileler yoluyla ilgili kuvvet komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına müracaatlarını yaparlar. İlgili kuvvet komutanlığınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca dilekçeler ve birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki şartlara haiz olup olmadıkları Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkanlığınca birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartları haiz olmayan adayların listesi Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderilir. Bu adaylar sınava kabul edilmezler. Sınava girmiş olsalar bile ilan edilen kontenjanlara yerleştirilmezler.

    (7) Personel, müracaatını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine şahsen yapar.

    (8) Yabancı dil ve meslek sınavını kazandıkları halde yapılan başarı sıralamasında TSK'nın ihtiyaç duyduğu kontenjan miktarı dışında kalanlar, uzmanlık öğrenimi için müteakip senelerde yeniden tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık giriş sınavlarına girmek zorundadır.

    (9) Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığına Genelkurmay Başkanlığına ve GATA Komutanlığına bildirilir.

    (10) Sınavı kazanan adayların uzmanlık eğitimlerini GATA Komutanlığı bünyesindeki hangi eğitim hastanesinde yapacakları, GATF Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliğinin ilgili birimlerle koordinasyonuyla belirlenir.

    (11) TSK Sağlık Komutanlığınca sınavlarda başarılı olanlardan ilân edilen kontenjan kadarı, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencisi olarak ataması yapılmak üzere, kuvvet komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine giriş şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kaybedenlerin eğitimlerine son verilir.

    (12) Sınavı kazanan subaylar Tıpta Uzmanlık Eğitimine;

    a) İki yıllık kıt'a, kurum ve karargâh hizmetini tamamlayanlar sınavın yapıldığı yıl,

    b) İki yıllık kıt'a, kurum ve karargâh hizmetini tamamlamayanlar ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra katılabilirler. Ancak, eğitim ve hizmetin aksamasının söz konusu olduğu hallerde acil ve zorunlu ihtiyaç bulunan branşların, günün şartları ve teknolojik gelişmelere uygun olarak kurulacak yeni birimlerin uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, aranan kıt'a, kurum ve karargâh hizmeti süresi, gerektiğinde GATA Komutanlığının teklifi ile Genelkurmay Başkanlığınca kısaltılabilir.

    (13) Askeri sağlık personelinin ait olduğu branşlardan herhangi birinin uzmanlık giriş sınavı kısmen veya tamamen merkezi sistemle yapılmadığı takdirde, bu sınavlar her yıl Yükseköğretim Kurulu ile koordine edilerek Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek tarihlerde, GATA Komutanlığı tarafından yukarıdaki esaslara ilâve olarak aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde yapılır:

    a) Sınavlar için başvuracak adaylar başvurularını sınav tarihinden on beş gün önce GATA Komutanlığında bulunacak şekilde silsileler yoluyla yaparlar.

    b) Yabancı dil sınavları İngilizce, Almanca, Fransızca ve Akademi Kurulunun uygun göreceği bir başka dilde yapılır. Sınavlar GATA Akademi Kurulunca her yabancı dil için görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından yapılır. Sınavda başarılı olabilmek için o yabancı dildeki tıbbi yayınları kolayca okuyup anlayabilecek, Türkçeye çevirebilecek derecede o dili bilmek ve yüz üzerinden en az altmış not almak zorunludur. Sınavda ilgili yabancı dilin sözlüğü kullanılabilir.

    c) Meslek sınavları ise Akademi Kurulunca her uzmanlık dalı için ayrı ayrı seçilecek beş öğretim üyesinden oluşacak kurullar tarafından, uygulamalı ve teorik olarak yapılır. Bu sınavlarda; uygulama ve teorik notların ortalaması yüz üzerinden seksen beş ve daha yukarı not alanlar sınavı kazanmış sayılırlar. Notların eşitliği halinde sıralama yabancı dil notu ve kıdem sırasına göre yapılır. Sınavı kazanan adayların uzmanlık eğitimlerini hangi eğitim hastanesinde yapacakları, GATA Komutanlığınca belirlenir. TSK Sağlık Komutanlığınca sınavlarda başarılı olanlardan ilân edilen kontenjan kadarı, tıpta uzmanlık öğrencisi olarak atandırılmak üzere, kuvvet komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

    (14) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim-öğretim süresi, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuatta belirtilen süreler kadardır. Yıllık kanuni izin süresi dışında öğrenimde geçmeyen süreler tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuattaki sürelere eklenir. Askerlik şubesi yoklamalarında geçen süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

    (15) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrenimine başlayanlar, bu Yönetmelikte düzenlenen hükümler hariç olmak üzere, GATA dışında bir başka göreve atanamaz. Ancak, Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulması hâlinde ve olağanüstü hâl, seferberlik ve savaş hâlleri dolayısıyla uzmanlık öğrenimine ara verilebilir. Bu durumların ortadan kalkması hâlinde, dört aya kadar geçen süreleri öğrenimden sayılmak üzere, öğrenimlerini tamamlamak için GATA Komutanlığına iade edilirler. Ayrıca, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapan bayan subaylardan doğum yapanlara istekleri hâlinde, en fazla altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aylıksız izinde geçen süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

    (16) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrenimi görenler, hazırlayacakları tezlerini öğrenimlerinin bitiminden üç ay önce GATF Dekanlığına, diş hekimliği uzmanlık öğrenimi görenler ise Komutan Bilimsel Yardımcılığına sunarlar. Bu tezlerin; bilime yenilik getirme, yeni bilimsel yöntem getirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birisini yerine getirmesi gerekir.

    (17) Tezler tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay önce uzmanlık öğrencisinin eğitim gördüğü dalda Akademi Kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından incelenir. Eğitim gördüğü birimde üç eğitim sorumlusu bulunmaması halinde rotasyon yaptığı dallar veya Akademik Kurulunun uygun göreceği dallardaki eğitim sorumlularından jüri tamamlanır. Tez, jüriye verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde incelenir ve jüri huzurunda savunulur. Sonuç, tez inceleme ve değerlendirme esaslarına göre hazırlanan bir raporla GATA Komutanlığına bildirilir. Tezinde düzeltme istenilen öğrenciler, sonucun kendilerine bildiriminden itibaren en geç bir ay içinde, jürinin gerekçesindeki esaslara göre tezde gerekli değişiklikleri yaparak aynı jüriye sunar. Tezin yetiştirilemediği veya jüri tarafından kabul edilmediği durumlarda, tez danışmanının önerisi ve Akademi Kurulu Kararı ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi süresine altı aylık bir süre eklenir. Ek süre içerisinde tezini teslim etmeyen veya tezleri kabul edilmeyenlerin öğrenciliğine son verilir ve durumları bağlı oldukları kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

    (18) Tezi kabul edilen öğrenciler, öğrenim süresinin sonunda Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Bitirme Sınavına girerler. Bu sınavlar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuatta belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak Akademi Kurulu tarafından seçilecek beş kişilik bir jüri tarafından yapılır. Jürinin en az üç üyesi sınav yapılan daldan seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarında bir başkan ve kâtip üye seçer. Sağlık durumları sınava girmeye elverişli olmayanlar ile sınavlarda başarılı olamayanlar hakkında Akademi Kurulu tarafından altı ay süre uzatımına karar verebilir. Süre uzatıldığı takdirde süre bitiminde sınav tekrarlanır. Bu sınavda da başarılı olamayanların tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir ve durumları bağlı oldukları kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. Bu suretle tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer.

    (19) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Bitirme Sınavında başarılı olanların sınav tutanakları usulüne göre düzenlenip onaylanarak gerekli işlemleri yapılmak üzere personelin bağlı oldukları kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir. Sağlık Bakanlığınca düzenlenen ve tescil edilen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Belgeleri, kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığınca sağlanır.

    (20) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve GATA Komutanlığınca ihtiyaç duyulan, fakat GATA Komutanlığında bulunmayan veya eğitim verilmeyen anabilim ve bilim dallarında üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerin uzmanlık eğitimleri Genelkurmay Başkanlığının izni ile GATA Komutanlığı dışındaki üniversitelerin ilgili anabilim veya bilim dallarında yaptırılabilir.

    Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin görevleri

    Madde 76 - (1) İlgili birimlerce düzenlenen eğitim programları kapsamında; tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin görevleri şunlardır:

    a) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitim-öğretimi ile ilgili tüm faaliyetlere katılmak, eğitim-öğretim ile ilgili verilecek görevleri yerine getirmek,

    b) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi verilen birimlerce düzenlenecek sıraya ve müddete göre klinik nöbeti tutmak, muayene ve tedavi hizmetlerine katılmak,

    c) Öğrenci ve diğer sağlık personelinin yetişmesine katkıda bulunmak ve yardımcı olmak.

    Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin öğrenimlerinin sonlandırılması

    Madde 77 - (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin öğrenimlerine aşağıdaki hallerde son verilebilir.

    a) Bilimsel yönden yetersiz oldukları ve çalışmalarında öğretimlerinin devamına imkân bırakmayacak şekilde ihmal gösterdikleri anabilim dalı başkanı/servis şefinin teklifi, GATF Dekanının önerisi, GATA Akademi Kurulunun kararı ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile kesinlik kazananlar,

    b) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi süresince, meslek onuru ile bağdaşmayan hareketlerinden dolayı, 75 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) fıkralarında belirtilen şartları kaybedenler.

    (2) Her iki şekilde de öğrenimlerine son verilenler, TSK'da tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrenimi yapamazlar.

    Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerinin kendi isteğiyle ayrılmaları

    Madde 78 - (1) Kendi istekleri ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğreniminden ayrılanlar başka bir dalda öğrenim yapma hakkını kaybetmezler. Ancak bu Yönetmeliğin ilgili maddelerindeki koşullara uymak kaydıyla ve ilgili kuvvet komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığının olumlu görüşü üzerine bir başka dalda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık sınavlarına ve eğitimine girebilirler.

    Tıpta yan dal uzmanlık eğitim-öğretimi

    Madde 79 - (1) GATA'da, tıpta yan dal uzmanlık eğitim-öğretimi, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ve yan dal uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuat esaslarına göre yapılır. Tıpta Yan Dal Giriş Sınavı başvurusunda aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Başvuru tarihine kadar almış olduğu sicillerin not toplamlarının ortalaması, sicil tam notunun en az yüzde doksan ve yukarısında olmak,

    b) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak,

    c) Bir ana dalda tıpta uzmanlık unvanı almış olmak,

    ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirince toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile cezalandırılmamak veya hükümlü olmamak,

    d) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlarla, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ile zimmet, rüşvet, irtikap, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, gayri tabii mukarenet, fuhuş, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından birisinden hükümlü olmamak,

    e) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan biriyle hükümlü olmamak.

    (2) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan suçlar nedeniyle almış oldukları cezalar ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bu suçlardan mahkûm olanların başvuruları kabul edilmez.

    (3) Genelkurmay Başkanlığınca, TSK Sağlık Personeli Temin ve Yetiştirme Esaslarına uygun olarak, GATA öğretim üyesi ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak tespit edilen kontenjanlar, belirlenen sınav tarihinden dört ay önce TSK'ya yayımlanır.

    (4) Tıpta Uzmanlık Sınavları her yıl Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği zamanlarda ve açacağı sınav merkezlerinde, merkezi sistemle veya Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek herhangi bir seçme sınavı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılır. Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen kontenjanlar, Yükseköğretim Kurulunca sınavdan önce yayımlanacak Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavlarına Müracaat Kılavuzunda yer alması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    (5) Sınavlar için başvuracak adaylar, kadroların duyurulmasını müteakip otuz gün içerisinde dilekçe ile silsileler yoluyla ilgili kuvvet komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına müracaatlarını yaparlar. İlgili kuvvet komutanlığınca ve Jandarma Genel Komutanlığınca dilekçeler ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki şartları haiz olup olmadıklarını gösteren belgeler Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.

    (6) Genelkurmay Başkanlığınca birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartları haiz olmayan adayların listesi Yükseköğretim Kurulu ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlıklarına gönderilir. Bu adaylar sınava kabul edilmezler. Sınava girmiş olsalar bile ilan edilen kontenjanlara yerleştirilmezler.

    (7) Personel, müracaatlarını Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine şahsen yapar.

    (8) Sınav sonuçları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Genelkurmay Başkanlığına ve GATA Komutanlığına bildirilir.

    (9) Sınavı kazanan adayların yan dal uzmanlık eğitimlerini GATA Komutanlığı bünyesindeki hangi eğitim hastanesinde yapacakları, GATF Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliğinin ilgili birimlerle koordinasyonuyla belirlenir.

    (10) TSK Sağlık Komutanlığınca sınavlarda başarılı olanlardan ilân edilen kontenjan kadarı, tıpta yan dal uzmanlık öğrencisi olarak atandırılmak üzere, kuvvet komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir. Yan dal uzmanlık eğitimine giriş şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile yan dal uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kaybedenlerin eğitimlerine son verilir.

    (11) Sınavı kazanan subaylar tıpta yan dal uzmanlık eğitimine;

    a) Tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, bir yıl uzmanlık kadrosunda çalışanlar sınavın yapıldığı yıl,

    b) Tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, bir yıl uzmanlık kadrosunda çalışmayanlar ise bir yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra katılabilirler.

    (12) Tıpta yan dal uzmanlığı eğitim-öğretimine başlayanlar bu Yönetmeliğin tıpta uzmanlık eğitim öğretimi gören personele uygulanan hükümlerine tabidirler.

    (13) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve GATA Komutanlığınca ihtiyaç duyulan fakat GATA Komutanlığında bulunmayan veya eğitim verilmeyen bilim dallarında tabip, diş tabibi, eczacı ve veteriner hekimlerin tıpta yan dal uzmanlık eğitimleri Genelkurmay Başkanlığının izni ile GATA dışındaki üniversitelerin ilgili bilim dallarında yaptırılabilir.

    Eğitimle ilgili alt düzenleyici işlemler

    Madde 80 - (1) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile ilgili mevzuat esasları doğrultusunda; tıpta uzmanlık öğrenimi görenlerin yetiştirilmeleri, ara sınavları, tezleri, sınav ve tezlerin değerlendirilmesine yönelik usul ve esaslar ilgili alt düzenleyici işlemlerde belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.

    Muayenehane-GATA dışında görev

    Madde 81 - (1) Uzmanlık, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, eğitimlerinin gerektirdiği öğrenim, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları dışında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz ve muayenehane açamazlar.

    Nasıp düzeltmesi

    Madde 82 - (1) Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrenimine sağlık nedeni dışında son verilen veya kendi isteği ile öğrenimini bırakan askeri personel hakkında 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre nasıp düzeltmesi yapılır.

    Çeşitli kurslar

    Madde 83 - (1) TSK sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık personelinin mesleki bilgilerinin artırılması amacıyla, Genelkurmay Başkanlığınca verilecek emir ve direktiflere göre GATA'da çeşitli kurslar düzenlenebilir.

    (2) Sivil kurum ve kuruluşlarda görevli personele; çalıştıkları kurum ve kuruluşun müracaat etmesi, adli sicillerinde menfi bir durum olmaması ve verilecek eğitimin Akademi Kurulunca onaylanması kaydıyla, GATA Komutanlığında kurs ve görev başı eğitim ile lisansüstü çalışmalarının bir kısmını veya tamamını yapmalarına imkân verilebilir. Eğitim ve çalışmalar için ücret talep edilip edilmeyeceğine Akademi Kurulu tarafından karar verilir. Eğitim programları, eğitim sürelerine uygun olarak ilgili merkez, anabilim ve bilim dalı başkanlıkları ile servis şefliklerince hazırlanır.

    (3) GATA personelinin mesleki gelişimini artırmak maksadıyla yurtiçinde bulunan üniversiteler bünyesinde açılan kurs ve eğitimlere gönderilecek personel Akademi Kurulunun teklifi, TSK Sağlık Komutanlığının onayı ile belirlenir.

    Seminerler, toplantılar ve konferanslar

    Madde 84 - (1) GATA bünyesinde icra edilecek yıllık planlı faaliyetler Genelkurmay Başkanlığının onayı ile GATA tarafından hazırlanan, yıllık bilimsel faaliyet planında belirtilen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan çeşitli seminer, toplantı ve konferanslar düzenlenebilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Oylama

    Madde 85 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurullarda her üye oyunu "kabul" veya "ret" olarak vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz.

    (2) Kurulların toplantı yeter sayısı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Ancak, üç kişiden oluşan kurulların toplantı yeter sayısı ise üye tam sayısıdır.

    (3) Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanmadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Oyların eşit olması halinde, başkanın katıldığı karar kurul kararı sayılır.

    (4) Kararlara katılmayan kurul üyeleri karşı oy gerekçelerini toplantı tutanaklarına ilave ettirebilirler.

    Yayın ve yayım işleri

    Madde 86 - (1) GATA kuruluş ve kadrosunda gösterilen birimlerin yayın ve yayım işleri Komutan Bilimsel Yardımcısının önereceği altı profesör ve dört doçent arasından Akademi Kurulunca seçilecek üç profesör ve iki doçentten oluşan bir komisyon tarafından yürütülür. Komisyonun görev süresi iki yıl olup, üyeler bu sürenin sonunda yeniden seçilebilirler. Komisyonun Başkanı en kıdemli üyedir.

    a) Komisyonun görevleri şunlardır:

    1) Basılacak eserlerin maliyet, satış fiyatları ile yazar haklarını tespit etmek,

    2) GATA kuruluşundaki birimlerin yayın ve yayım işlerini planlamak,

    3) Yayın ve yayım işlerine ilişkin bütçe tekliflerini hazırlamak,

    4) GATA Kütüphanesi ve TSK'nın diğer sağlık üniteleri için satın alınacak kitaplar ve yayınların seçimine ait önerileri incelemek, alınması uygun görülenleri GATA Komutanlığına bildirmek,

    5) GATA mensupları dışındaki şahıslar tarafından yazılmış, sağlıkla ilgili eserler hakkında Genelkurmay Başkanlığınca istendiğinde görüş bildirmek.

    b) Komisyon, görevleri sırasında gerekli gördüğü hallerde Komutanlıkça görevlendirilecek öğretim elemanları ile mali ve teknik elemanlardan danışman olarak yararlanabilir.

    c) Komisyon, basılacak eserlerin yazarı, çeviricisi veya işleyicisi ile yayın hakkına sahip kişi veya kurumların yazılı iznini alır.

    ç) GATA ile ilgili yayınlar GATA Basımevi Müdürlüğünce basılır. Zorunlu hallerde komisyon önerisi üzerine GATA dışında da bastırılabilir.

    d) GATA Komutanlığı yayınları, GATA Komutanlığınca kurulacak satış yerlerinde satışa sunulur.

    e) GATA Komutanlığınca bastırılacak olan tıpta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezleri için yazar hakkı ödenmez.

    f) Basılacak eserlerde yazar, çevirici, işleyici, yayın hakkı sahibi gibi kişilerle kurumların hakları, cezai ve hukuki sorumlulukları konusunda bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik ve 31/5/1968 tarihli ve 12912 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 87 - (1) 14/7/1984 tarihli ve 18458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 88 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 89 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

    Mevzuat Kanunlar