GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETMELİĞİ

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 29/09/2011

    Resmi Gazete No: 28069

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

    a) Muvazzaf askeri tabip yetiştirmek amacıyla diğer üniversite tıp fakülteleri düzeyinde yapılacak eğitim ve öğretim ile ilgili, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitim ve öğretim, sınav, sınıf geçme ve değerlendirme esasları, diplomalarla ilgili hususları, öğrenci kaynaklarını, azami öğrenim süresini, öğrencilerde aranacak nitelikler ile kayıt ve kabul şartlarını,

    b) Öğrencilerin Devletçe karşılanacak ihtiyaçları,

    c) Seferberlik ve savaş hallerinde öğrenime ara verilmesinden dolayı öğrencilerin eksik öğrenimlerini tamamlamalarına ilişkin hususları,

    ç) Disiplin esasları ile öğrencilerin disiplin, başarısızlık, sağlık ve diğer nedenlerle okuldan çıkmasında veya çıkarılmasında uygulanacak usul ve esasları,

    d) Çalışma ve denetleme esaslarını,

    e) Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim görmekte olan yabancı öğrencilerin tabi olacakları hususları,

    belirtmektir.

    Kapsam

    Madde 2 (1) Bu Yönetmelik, Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde muvazzaf askeri tabip yetiştirmek amacıyla diğer üniversite tıp fakülteleri düzeyinde yapılacak eğitim ve öğretim ile askeri eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 (1) Bu Yönetmelik, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 50 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Akademik yıl: Bir eğitim-öğretim yılı süresince; ders, uygulama, staj, sınav ve etütler gibi faaliyetleri içeren en az iki yarıyıl/dönemden oluşan süreci,

    b) Anabilim dalı: Bölümü oluşturan, bilim dallarını kapsayabilen, eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,

    c) Ant içme töreni: İntibak eğitimine katılan öğrenci adaylarından; GATF'nin eğitim öğretimine devam etmeye layık bulunanların, intibak süresi sonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Tören Yönergesi esaslarına uygun olarak askerlik andını içtikleri töreni,

    ç) Atış ve Tatbikat (ATAT) eğitimi: GATF'de, ilk üç yılda, akademik yılın dışında her biri ayrı bir eğitim-öğretim yılında olmak üzere, yıllık eğitim öğretim programında belirlenen sürede iki defa yaptırılan atış ve tatbikat eğitimini,

    d) Bilim dalı: Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik birimi,

    e) Bölüm: GATF'nin amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan ve lisans düzeyini içeren eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimini,

    f) Ders/staj/blok: Eğitim faaliyetlerinin süreçlerini ifade eden terimleri,

    g) Disiplin: Kanunlara, nizamlara ve amirlere itaat, astının ve üstünün hukukuna riayet etmeyi,

    ğ) Disiplin notu: Öğrenciye GATF'de öğrenime başladığında verilen ve her disiplin yılında kaybedilen kötü disiplin not toplamının 1/2'sinin diğer yıllara yansıması ile hesaplanan toplam notunu,

    h) Disiplin yılı: Birinci sınıf öğrencileri için intibak eğitiminin bitimini müteakip and içme töreni ile başlayan ve GATF eğitim-öğretim yılının başlangıcını müteakip eğitim-öğretim yılı sonuna kadar olan süreyi,

    ı) Eğitim-öğretim yılı: Fakülte Kurulu tarafından tespit edilip Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan tarihte başlayan ve bir sonraki eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar devam eden, farklı sürelerdeki eğitim-öğretim faaliyet dönemlerini kapsayan yılı,

    i) Eğitim hastanesi: 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin öngördüğü personelin muayene ve tedavilerini, tıpta uzmanlık eğitiminde bulunan askeri tabipler, GATF öğrencileri ile diğer sağlık personelinin teorik ve uygulamalı eğitimlerini ve bu eğitimlere ilişkin klinik ve laboratuvar çalışmalarını yapan, GATA Komutanının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile vazifelendirilen GATF Eğitim Hastanesi ve Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile TSK kuruluş ve kadrolarında gösterilen eğitim hastanelerini,

    j) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA): Genelkurmay Başkanlığının kuruluşunda, Atatürk ilkelerine bağlı, milli şuuru ve disiplini görev bilen, bilimsel özerkliğe sahip, TSK'nın sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma organı olan; ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, TSK'ya muvazzaf askeri tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında da askeri personel yetiştiren; kendisine ve bünyesindeki GATF'ye, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluşlar, eğitim hastaneleri ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlanabilen ve Genelkurmay Başkanlığının gerek gördüğü sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi yaptıran yükseköğretim kurumunu,

    k) Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF): Üniversite tıp fakülteleri düzeyinde lisans ve lisansüstü tıp eğitim ve öğretimi yapan yükseköğretim kurumunu,

    l) GATF öğrenci adayı: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre yapılan yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarında GATF'ye girmeye hak kazanarak, okula ön kaydı yapılmış, henüz intibak eğitimini tamamlamamış öğrenci adayını,

    m) GATF öğrencisi: GATF'ye kaydı yapılan ve intibak eğitimini tamamlayarak yemin eden ve eğitim-öğretime devam etmekte olan öğrenciyi,

    n) İntibaksızlık: Bir öğrencinin ruhen veya bedenen bir subay ve tabip adayı olarak GATF öğrencisinde bulunması gereken asgari niteliklere ulaşmada veya yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve yönergelerle belirtilen askeri nizama uymakta yetersizliğini,

    o) İntibak eğitimi: GATF öğrenci adaylarına, fakülteyi ve fakültede tabi olacakları askeri mevzuatı tanıtmak, temel askeri örf ve adetleri öğretmek için uygulanan temel askeri eğitimi,

    ö) İntibak süresi: GATF öğrenci adaylarının, GATF eğitim öğretiminin gerektirdiği niteliklere ulaşıp ulaşmadıklarının denendiği, ant içme töreni ile sona eren yıllık eğitim öğretim programında belirlenen süreyi,

    p) Kötü disiplin notu: GATF öğrencisinin disiplin notundan kırılan her ceza için tespit edilmiş bulunan notu,

    r) Lisans eğitim-öğretimi: GATA'da GATF ile GATA'ya bağlı yüksek okullarda, üniversite tıp fakülteleri ile yüksek okullar düzeyindeki eğitim-öğretimi,

    s) Lisansüstü eğitim-öğretimi: GATA bünyesindeki GATF ve eğitim hastanelerinde TSK'nın ihtiyaç duyduğu sağlık bilimleri alanında yaptırılan tıpta uzmanlık eğitim-öğretimini,

    ş) Meslek içi eğitim-öğretim: GATA kuruluş ve kadrolarında yer alan kurumlarda sağlık personelinin yetiştirilmesi için yaptırılan eğitim-öğretimi,

    t) Okutman: Eğitim-öğretim süresince, çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulama yaptıran öğretim elemanını,

    u) Öğretim elemanları: GATA'da görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

    ü) Öğretim üyeleri: GATA'da görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

    1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

    2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi,

    3) Yardımcı doçent: Tıpta uzmanlık veya doktora unvanını kazanarak, yardımcı doçentlik sınavını kazanmış ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

    v) Öğretim görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını,

    y) Öğretim yardımcıları: GATA ve bağlı birimlerinde belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar ve çeviricileri,

    1) Araştırma görevlileri: GATA Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve GATF'de araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olarak çalıştırılmak üzere GATA Komutanının önerisiyle Genelkurmay Başkanlığınca atanan öğretim yardımcılarını,

    2) Uzmanlar: Öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

    3) Çeviriciler: Sözlü ve yazılı çeviri işlerinde GATA'da çalıştırılmak üzere, Genelkurmay Başkanlığınca belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

    z) Ön lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans eğitim-öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yüksek eğitim-öğretimi,

    aa) Tıpta uzmanlık öğrencisi: Tıpta uzmanlık eğitim-öğretimi gören personeli,

    bb) TSK: Türk Silahlı Kuvvetlerini,

    cc) Yarıyıl/dönem: Akademik yılın her bir bölümünü,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Kuruluş, Organ, Görev ve Denetime İlişkin Hususlar

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesi ve Eğitim Hastanesinin teşkilatı

    Madde 5 (1) Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliği; Dekan Eğitim Yardımcılığı, Dekan Baştabip Yardımcılığı, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve bu bölümlere bağlı anabilim ve bilim dalları, bu anabilim ve bilim dallarına ilişkin klinik, poliklinik ve laboratuvarlar ile Başhemşirelikten oluşur.

    (2) GATF ve bağlı birimlerinin teşkilatı, GATA kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

    Görevleri

    Madde 6 (1) GATF Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Çağdaş bilim, teknoloji gereklerine, ülkenin ve TSK'nın genel sağlık planı hedeflerine uygun olarak, Atatürk ilkelerine milli ve askeri değerlere bağlı, milli tarih bilincine, sağlık bilimleri bilgi, beceri ve sorumluluğuna, askeri disipline ve genel kültüre sahip, bilim anlayışı yüksek, lisans düzeyinde ve sonraki safhalarda lisansüstü eğitim-öğretimini izleyebilecek düzeyde, TSK personel temin ve yetiştirme planlarına göre, muvazzaf askeri tabip yetiştirmek,

    b) Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara uygun olarak tıpta uzmanlık eğitim-öğretimini yaptırmak,

    c) Barışta ve savaşta kurs, seminer, konferans, kongreler ve benzeri faaliyetler ile TSK sağlık personelinin mesleki bilgilerini artırmak ve gelişimlerini sağlamak amacıyla Genelkurmay Başkanlığınca gerekli görülen eğitim-öğretimi yaptırmak,

    ç) Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine TSK'nın genel sağlık hizmetlerinin gelişmesi için yurt içinde askeri tıp kongreleri düzenlemek, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile yurt dışındaki uluslararası askeri tababet ve uzmanlık kongrelerine, konferanslarına, kurs ve seminerlere iştirak etmek ve bu tür faaliyetlerin Türkiye'de yapılması halinde organizasyonlarına katılmak ve görev almak, görev sonu Genelkurmay Başkanlığına rapor vermek,

    d) Askeri ve genel tababet alanlarında araştırmalar yapmak, bu amaçla memleketin çeşitli bölgelerinde Genelkurmay Başkanlığının izni ile tıbbi, bilimsel ve mesleki incelemelerde bulunmak ve bunları organize etmek,

    e) Mesleki ve bilimsel yayın yapmak,

    f) Her türlü mesleki ve bilimsel araştırmalar yapmak,

    g) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında, TSK'nın çeşitli sağlık sorunlarını incelemek ve bu husustaki her türlü anlaşmazlıkta en son hakem ve danışmanlık görevini yapmak, adli tıp sorunlarını incelemek, bilirkişi raporları düzenlemek,

    ğ) TSK'da ortaya çıkan salgınlarla mücadele etmek ve korunma için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, epidemiyolojik çalışmalar yapmak; personelin sağlık sorunları, beden ve ruh sağlığı, yeme, içme, giyme, barınma, besin kontrolü ve çevre sağlığı ile ilgili koruyucu tababet konularında araştırma-incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

    h) Tıp eğitimi ile ilgili klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmaları yapmak; GATF öğrencileri ile tıpta uzmanlık öğreniminde bulunan personelin ve diğer sağlık personelinin uygulamalı eğitimlerini ve her yönden tekamüllerini sağlamak,

    ı) TSK personelinin fizik ve moral gücünü en üst düzeyde tutmak için bedensel ve ruhsal gelişimini araştıracak sportif faaliyetlerin bilimsel verilerini araştırmak, tespit etmek ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunmak,

    i) Sağlık bilimleri alanında, yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, ulusal alanda sağlık hizmetlerinin gelişmesine destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla bilimsel alanda işbirliği yapmak suretiyle öğretim elemanlarını bilim dünyasının seçkin üyeleri haline getirmek,

    j) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında, TSK mensupları ile 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ve TSK ile ilgili diğer konularda askeri kurumlarda muayene ve tedavileri öngörülenlerin ve diğer hak sahiplerinin ayaktan veya yatarak her türlü muayene ve tedavileri ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek,

    k) Eczane, kan bankası ve acil hasta hizmetlerini yirmi dört saat faaliyet esaslarına göre yürütmek,

    l) Hastanede boş yatak olması koşulu ile mevcut yatak miktarının azami %5'ine kadar sivil hastayı aşağıdaki esas ve öncelik sırasına göre kabul etmek;

    1) %5'e dahil olmak şartıyla, mevcut toplam yatak miktarının %1'i oranını aşmamak üzere fakirliğini belgeleyen sivil hastaları, GATF Dekanının önerisi ve GATA Komutanının kararı ile ücretsiz muayene ve tedavi etmek,

    2) Diğer sivil hastaların ücrete bağlı olarak muayene ve tedavilerini yapmak.

    m) Sivil hastalar için ayrılmış %5 kontenjana dahil olmamak üzere aşağıdaki hastaları muayene ve tedavi etmek,

    1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümleri kapsamında, muvazzaf personelin ana ve babaları ile bakıma muhtaç kardeş ve çocukları,

    2) Başka bir sağlık kurumuna nakledilemeyecek durumda olup acil olarak muayenesi yapılan ve acil serviste yatırılan hastalar ile T.C. uyruklu olmayan sivil ve asker hastalar.

    n) Genel olarak tıpta uzmanlık eğitim-öğretimi vermek maksadıyla gerektiğinde kurulacak, diğer eğitim hastanelerinin görevlerini, mezuniyet sonrasında icra edilen eğitimler için GATF Eğitim Hastanesinin görevleri paralelinde ve bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlemek.

    Yönetim ve eğitim-öğretim işlerinin yürütülmesi

    Madde 7 (1) GATF'nin yönetim ve eğitim-öğretim işleri;

    a) GATF Dekanı,

    b) Dekan Yardımcıları,

    c) Fakülte Kurulu,

    ç) Eğitim Planlama ve Uygulama Kurulları,

    tarafından, bu Yönetmelik ile eğitim ve öğretime ilişkin alt düzenleyici işlemler dahilinde yürütülür.

    Dekan

    Madde 8 (1) Dekan, Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlar. Dekan aynı zamanda GATA Komutanı Bilimsel Yardımcısı ve Eğitim Hastanesi Baştabibidir. Dekan kendi anabilim dalı veya bilim dalındaki bilimsel faaliyetlere iştirak edebilir.

    (2) Dekanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Fakülte Kuruluna başkanlık etmek, Fakülte Kurulunun kararlarını uygulamak ve Fakültenin bütün bilimsel faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek, birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

    b) Fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanmasını, programlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

    c) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında GATA Komutanına bilgi vermek,

    ç) GATA Komutanının katılmadığı toplantılarda, Yüksek Bilim Konseyi Başkanlığını yürütmek,

    d) Fakültenin birimleri ile kadro ve kuruluşundaki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

    e) Üniversitelerarası Kurul üyeliği yapmak,

    f) Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve ilgili kamu kuruluşları ile gerekli yazışmaları yapmak,

    g) Bu Yönetmelik ile kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

    Dekan yardımcıları

    Madde 9 (1) Dekanın önereceği, GATA Komutanının teklif edeceği dört öğretim üyesi arasından en çok iki dekan yardımcısı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Dekana çalışmalarında yardımcı olmak üzere üç yıl süre ile atanır. GATF Dekanının olumlu görüşü alınarak, GATA Komutanının önermesi halinde, aynı öğretim üyesi ikinci kez atanabilir. Dekan yardımcıları atamalarındaki usule uygun olarak Genelkurmay Başkanlığınca görevden alınabilirler.

    (2) Dekan Eğitim Yardımcısı GATF'deki eğitim-öğretim ile ilgili tüm faaliyetlerin planlanması, programlanması ve yürütülmesinden Dekana karşı sorumludur.

    (3) Dekan Baştabip Yardımcısı Baştabip adına Eğitim Hastanesinin idari faaliyetlerinin yürütülmesinden Dekana karşı sorumludur. Dekan Baştabip Yardımcısına bu faaliyetlerin yürütülmesinde yardımcı olmak üzere ilgili sınıflardan kadroda gösterilen miktar kadar idari ve mesleki yardımcılar usulüne uygun olarak atanır veya görevlendirilir.

    (4) Dekan yardımcıları, kendi anabilim veya bilim dalındaki bilimsel faaliyetlere iştirak edebilir.

    Fakülte Kurulu

    Madde 10 (1) Fakülte Kurulu Dekanın başkanlığında, dekan yardımcılarından, bölüm başkanlarından ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

    (2) Fakülte Kurulu, her yarıyılın başında ve sonunda olmak üzere yılda en az dört defa, ayrıca GATA Komutanı veya Dekan tarafından uygun görülecek diğer zamanlarda toplanır. Fakülte Kurulunun sekretarya işleri GATF ilgili sınıf sekreterliği tarafından yürütülür.

    (3) GATA Komutanının göreceği lüzum üzerine Fakülte Kurulu, Akademi Kurulu ile müşterek toplantılar yapar.

    (4) Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) GATA Komutanlığı tarafından verilecek direktiflere göre, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ile ilgili esasları, plan, program ve öğretim takvimini hazırlamak,

    b) Dekanın eğitim ve öğretimle ilgili Fakülte Kuruluna getireceği konularda karar almak,

    c) Öğrencilerin ders intibakları, eğitim-öğretim ve sınavlarına ait işlemleri ve başarısızlık veya sağlık nedeniyle fakülteden çıkarılmaları hakkında karar vermek,

    ç) Eğitim-öğretim faaliyetleri, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak,

    d) Bilimsel gelişmelere paralel olarak, GATF'nin eğitim-öğretim faaliyetlerinin uygulanması sonucunda beliren kanun ve yönetmelik değişikliği ihtiyacını gidermek üzere Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak,

    e) Fakültedeki bölüm, anabilim dalları ve bilim dallarının kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi ile ilgili olarak Akademi Kuruluna önerilerde bulunmak,

    f) Eğitim-öğretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarını saptamak ve Akademi Komutanlığına bildirmek,

    g) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

    Bölüm başkanları

    Madde 11 (1) Bölüm; bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, ilgili bölümü oluşturan anabilim dalı başkanları arasından rütbe, kıdem, branş, mesleki durum, bilimsel durum, adli ve disiplin durumu dikkate alınarak seçilecek asker profesördür. Bölüm başkanı; fakültede dekanın, yüksek okulda yüksek okul müdürünün teklifi üzerine GATA Komutanı tarafından görevlendirilir.

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Disiplin Kurulu ve görevleri

    Madde 12 (1) GATF Disiplin Kurulu; GATF öğrencilerinin disipline aykırı eylemlerini inceler, değerlendirir ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilip edilmeyeceklerini karara bağlar.

    a) GATF Disiplin Kurulu aşağıdaki personelden oluşur;

    1) Kurul Başkanı: Dekan,

    2) Üye: Dekan Eğitim Yardımcısı,

    3) Üye: Dekan tarafından Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığından görevlendirilen bir öğretim üyesi,

    4) Üye: Dekan tarafından Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığından görevlendirilen bir öğretim üyesi,

    5) Üye: Dekan tarafından Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığından görevlendirilen bir öğretim üyesi,

    6) Üye: Öğrenci Alay Komutanı,

    7) Üye: Öğrencinin kendi tabur komutanı hariç olmak üzere diğer tabur komutanı,

    8) Üye: Öğrencinin kendi bölük komutanı hariç olmak üzere Öğrenci Alay Komutanı tarafından görevlendirilecek bir bölük komutanı,

    9) Üye: Öğrenci Alay Komutanlığı İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Subayı,

    10) Gözlemci Üye: Dekanlığın belirleyeceği ve oy hakkı bulunmayan en çok iki öğrenci temsilcisi.

    (2) Öğrenci Alay Komutanlığı Personel Subayı, GATF Disiplin Kurulunun sekreterlik görevini yerine getirir; ancak Kurulda oy hakkı yoktur. GATF Disiplin Kurulu tarafından, öğrenciyi GATF Disiplin Kuruluna veren personelin Kurula katılması gerekli görüldüğü takdirde oy hakkı bulunmaksızın Kurula katılır.

    (3) Dekan toplantıya katılamadığında, Kurul başkanlığını Dekan Eğitim Yardımcısı yürütür.

    (4) Dekanın Bölüm Başkanlıklarından görevlendirdiği öğretim üyelerinin ve yedeklerinin görev süreleri iki yıldır. Aynı öğretim üyeleri tekrar görevlendirilebilir.

    (5) GATF Disiplin Kurulu; hakkında karar verilmesi gereken öğrencinin; ceza ve ödül fişini, disiplin notunu, GATF Disiplin Kuruluna daha önce suçlu sıfatıyla gelip gelmediğini, GATF Disiplin Kuruluna sevk tarihine kadar işlemiş olduğu disiplin tecavüzü ve kabahatlerin arasındaki zaman aralıklarını ve tekrar olup olmadığını, GATF Disiplin Kuruluna verilme nedenini ve bunun delillerini inceler.

    (6) Hakkında karar verilecek öğrenciyi, öğrencinin bölük komutanını, diğer ilgilileri dinlemek suretiyle;

    a) Öğrencinin disiplin notunun mevzuata uygun kırılıp kırılmadığını inceler ve mevzuata uymadığı hallerde gerekli düzeltmeyi yapar.

    b) Öğrencinin Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmesinin gerekmesi halinde, hakkında işlem yapılmak üzere öğrencinin Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verir. Öğrencinin Yüksek Disiplin Kuruluna sevki gerekmiyorsa, öğrenci uyarılır.

    (7) GATF Disiplin Kurulunun toplanma ve çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir.

    a) GATF Disiplin Kurulu, Kurul Başkanının emrettiği gün, saat ve yerde toplanır.

    b) Kurul; Dekan veya Dekan Eğitim Yardımcısının, öğretim üyelerinin, Öğrenci Alay Komutanının, Öğrenci Tabur Komutanının, Bölük Komutanının ve Öğrenci Alay Komutanlığı İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Subayının dahil olduğu heyet ile toplanır. Bu üyelerin garnizonda bulunmaması halinde veya hastalık, izin gibi kanuni engelleri bulunduğu takdirde toplantıya vekilleri katılır.

    c) Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının oyu iki oy kabul edilir. Oy verme sırası, en kıdemsiz üyeden başlar ve kıdem sırasıyla devam eder. Kararlar, açık oy ile oy birliği veya oy çokluğu ile verilir. Üyeler oylamada çekimser kalamaz.

    (8) GATF Disiplin Kurulu Sekreterinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kurul Başkanı tarafından verilen emirlere göre kurulun gündemini hazırlar ve üyelere duyurur.

    b) Toplantılarda Kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin durumunu takdim eder, öğrencilerin ders durumu hakkında bilgi verir, oturumun tutanağını düzenler, tutanak ve kararların bir nüshasını kurul kararları ile ilgili özel arşivde muhafaza eder, bir nüshasını öğrencinin şahsi dosyasına konulmak üzere tabur komutanlıklarına gönderir, bir nüshasını da GATF Disiplin Kurulu Karar Dosyasında muhafaza eder.

    Yüksek Disiplin Kurulu ve görevleri

    Madde 13 (1) Yüksek Disiplin Kurulu; GATF öğrencilerinin GATF'den ilişiğinin kesilmesini veya kesilememesini karara bağlayan kuruldur.

    a) Yüksek Disiplin Kurulu aşağıdaki personelden oluşur:

    1) Kurul başkanı: GATA Komutanı,

    2) Üye: GATF Dekanı,

    3) Üye: GATF Dekan Eğitim Yardımcısı,

    4) Üye: Öğrenci Alay Komutanı,

    5) Üye: Akademi Kurulunun GATA öğretim üyeleri arasından iki yıllık süre için seçeceği iki profesör ve bir doçent,

    6) Üye: Disiplin Subayı.

    b) Personel Şube Müdürü, Yüksek Disiplin Kurulunun sekreterlik görevini yerine getirir ancak, kurulda oy hakkı yoktur. İlgili bölük ve tabur komutanı da gerekli görüldüğü takdirde oy hakkı bulunmaksızın Kurula katılır.

    (2) Yüksek Disiplin Kurulu hakkında karar verilmesi istenen öğrencinin; ceza ve mükâfat fişini, disiplin notunu, Yüksek Disiplin Kuruluna daha önce suçlu sıfatıyla gelip gelmediğini, Yüksek Disiplin Kuruluna sevk tarihine kadar işlemiş olduğu disiplin tecavüzü ve kabahatlerin arasındaki zaman fasılasını ve mükerrer olup olmadığını, Yüksek Disiplin Kuruluna verilme nedenini ve bunun delillerini inceler. Hakkında karar verilecek öğrenciyi, öğrencinin disiplin amirlerini dinlemek suretiyle öğrencinin disiplin not durumunu tespit eder. GATF Disiplin Kurulunun işlem ve kararlarını inceler. Öğrencinin, GATF'den ilişiğinin kesilmesine veya kesilmemesine ilişkin karar verir ve gerekçeli kararı hazırlar. Yüksek Disiplin Kurulunca öğrencinin GATF ile ilişiğinin kesilmesine karar verilirse bu karar, Genelkurmay Başkanlığının onayı ile kesinleşir. Öğrencinin GATF ile ilişiğinin kesilmemesine karar verilirse konuyu tekrar GATF Disiplin Kuruluna gönderir.

    (3) Yüksek Disiplin Kurulunun toplanma ve çalışma şekli aşağıda belirtilmiştir:

    a) Yüksek Disiplin Kurulu, GATA Komutanlığınca emredilen gün, saat ve yerde bütün üyelerin iştiraki ile toplanır. Kurul üyelerinin garnizonda bulunmadığı veya hastalık, izin gibi kanuni engelleri bulunduğu takdirde kurula vekilleri katılır.

    b) Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oyların eşitliği hâlinde Kurul Başkanının oyu iki oy kabul edilir. Oy verme sırası, en kıdemsiz üyeden başlar ve kıdem sırasıyla devam eder. Kararlar, açık oy ile oy birliği veya oy çokluğu ile verilir. Üyeler oylamada çekimser kalamazlar.

    (4) Yüksek Disiplin Kurulu sekreterinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Kurul Başkanı tarafından verilen emirlere göre Kurulun idari hizmetlerini yapar, toplantı gündemini hazırlar ve üyelere duyurur.

    b) Toplantılarda Kurula sevk edilen öğrencilerin disiplin durumunu takdim eder, öğrencilerin ders durumu hakkında bilgi verir, oturumun tutanağını düzenler, bu tutanak ve kararların; bir nüshasını Kurul kararları ile ilgili özel arşivde muhafaza eder, bir nüshasını öğrencinin şahsi dosyasına konulmak üzere öğrencinin şahsi dosyası ile birlikte Öğrenci Alay Komutanlığına gönderir, bir nüshasını da Yüksek Disiplin Kurulu Karar Dosyasına konulmak üzere yine Öğrenci Alay Komutanlığına gönderir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Denetim

    İdari denetim

    Madde 14 (1) GATF'nin idari denetimi, GATA Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılır.

    (2) Genelkurmay Başkanlığı, ayrıca eğitim, öğretim ve diğer faaliyetlerinin, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu, GATA Yüksek Bilim Konseyi vasıtasıyla denetler.

    (3) Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları; bölüm başkanları, Dekan ve GATA Komutanı tarafından izlenir ve denetlenir.

    Bilimsel denetim

    Madde 15 (1) GATF'de görevli öğretim elemanlarının bilimsel denetimleri, Yüksek Bilim Konseyi tarafından; eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer, klinik ve uygulama faaliyetleri ile diğer hususlar incelenerek yapılır. Bu denetimde esas alınacak ölçütler ile usul ve esaslar, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre alt düzenleyici işlemlerle belirlenir.

    (2) Her öğretim yılı sonunda; öğretim elemanlarının bilimsel başarı ve gelişmelerini, geçmiş yıllardaki eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile gelecek yıllardaki çalışma planını belirten raporlar bölüm başkanları tarafından hazırlanıp Dekana sunulur.

    (3) Dekan, anılan raporları GATA Komutanına gönderir. Zorunlu dersler ile Tıp Öncesi Dersler Grup Başkanlığında görevli öğretim elemanlarının raporlarını, Dekan Eğitim Yardımcısı hazırlayarak Dekana sunar. Dekan, bu raporları GATA Komutanına gönderir. GATA Komutanı, bu raporlara kendi kanaatini de ekleyerek Genelkurmay Başkanlığına arz eder.

    (4) Her öğretim elemanı; bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve okuttuğu dersler ile yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini GATF Dekanı aracılığı ile GATA Komutanlığına sunmak zorundadır. Bu sunumda, yayımlanmayan eserlerin birer kopyasına da yer verilir. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı haklar saklıdır.

    (5) Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları için GATA'da özel arşiv tutulur.

    (6) GATA Yüksek Bilim Konseyi ve ilgili sorumluların denetlemeleri sonunda hazırlayacakları raporlar, sonraki yıllarda değerlendirme çalışmalarında kullanılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Eğitim-Öğretim

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde eğitim-öğretimin amacı

    Madde 16 (1) GATF'de eğitim-öğretimin amacı şunlardır:

    a) GATF'de her düzeyde eğitim-öğretim gören öğrencileri;

    1) Atatürkçülüğü bilen ve benimseyen,

    2) Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,

    3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan; aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,

    4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,

    5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına saygılı,

    6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,

    7) İlgi ve yetenekleri yönünden yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek; aynı zamanda sağlık bilimi alanında mesleğinin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip,

    8) Askerliğin temeli olan disiplin ruhuyla yetişmiş, itaatkar, aldığı emri canı ve kanı pahasına zamanında yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışı kazanmış,

    9) Silah arkadaşlarına ve TSK'ya sarsılmaz bir bağla bağlı,

    10) Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, inisiyatif sahibi, fedakar ve doğruluktan sapmayacak karakterde,

    11) Askerlik şeref ve haysiyetini her şeyden üstün tutan,

    12) Mesleğinin çetin koşullarında soğukkanlılığını muhafaza edecek bir iradeye, dayanıklı bir fiziki yeteneğe sahip,

    kişiler olarak yetiştirmek.

    b) Sağlık bilimleri alanında;

    1) Sağlık ve hastalık gelişimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi, kişiyi gerek birey, gerek ait olduğu aile ve topluluğun bir ferdi olarak bütüncül yaklaşım içinde değerlendirip yüksek kalitede, yeterli ve kişiselleştirilmiş tıbbi bakım sağlayabilen,

    2) Sahip olduğu tıbbi bilgiyi yeterli biçimde kullanan, sosyal ve kültürel etkenlerin hastalıkların oluşumunda ve tedavi sürecinde rol oynadığının bilincinde olan, sağladığı tıbbi bakımın niteliğini artırmak maksadı ile teknoloji ve araştırma olanaklarının seçiminde etik ve maliyet etkinlik ilkelerini göz önünde tutacak şekilde etkin karar verebilen,

    3) Etkili dinleyebilen, bilgiye ulaşma becerisine sahip, ekip arkadaşları ile etkili iletişim kurabilen, açıklamalar yapmak ve danışmanlık vermek suretiyle sorumlu olduğu bireylerin ve toplumun sağlığının korunmasını sağlayabilen ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını öne çıkarabilen sağlık iletişimcisi niteliklerine haiz,

    4) Ekip arkadaşlarının ve tıbbi bakım sağladığı toplumun güvenini kazanmış, içinde görev yaptığı toplumun önemli sağlık sorunlarını saptayabilen, bireysel ve toplumsal sağlık gereksinimleri konusunda danışmanlık yapabilecek ve toplum yararına sağlığı korumak ve iyileştirmek adına eylem planları başlatabilecek şekilde önderlik nitelikleri kazanmış,

    5) Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeleri bilen, sahip olduğu kaynakları etkin şekilde kullanabilen, mevcut sağlık verilerini uygun şekilde değerlendirerek hastalarının ve sorumlu olduğu topluluğun gereksinimlerini karşılamak adına sağlık sistemi içindeki kişi ve kurumlarla uyum içinde çalışabilen, idareci niteliklerine sahip,

    6) Bilgi ve beceri bağlamında yeterliliklerinin sınırlarını belirleyebilen, yaşam boyu öğrenme için bir eylem planı belirleyip uygulayabilen, edindiği bilgiyi eleştirel gözle çözümleyebilen, uygulamalarında hasta merkezli tıp ve kanıta dayalı tıp ilkelerini uygun şekilde kullanan, kendi kendine öğrenebilen,

    7) TSK'da sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar hakkında bilgili, kıt'a koşullarında sağlık hizmetlerini yürütebilecek, sahra ve harekat koşullarında hekimlik mesleğini yeterli şekilde icra edebilecek, acil tıbbi müdahaleler konusunda yeterli bilgi ve beceri ile donanmış, askeri hekimliğin gerektirdiği niteliklere sahip,

    8) Veri değerlendirme, araştırma etiği, çalışma tasarımı ve raporlaması konusunda temel bilgilere sahip; nitelikli bilimsel çalışmalar, araştırma ve incelemeler yapmak yoluyla bilgi ve teknoloji üretimine, bilimin yayılmasına dolayısıyla evrensel gelişime ve çağdaşlaşmaya katkıda bulunan,

    kişiler olarak yetiştirmektir.

    Ana ilkeler

    Madde 17 (1) GATF'de lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin planlanmasında, programlanmasında ve düzenlenmesinde aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

    a) Öğrencilere Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.

    b) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

    c) Eğitim-öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve TSK'nın ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanır ve Genelkurmay Başkanlığınca verilen direktifler doğrultusunda sürekli olarak geliştirilir.

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesinde yapılan eğitim-öğretim

    Madde 18 (1) GATF'de eğitim-öğretim aşağıdaki bölümlere ayrılır:

    a) Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimi,

    b) Stajyer subaylara askeri tababeti öğretmek üzere verilen eğitim-öğretim,

    c) Tıpta uzman yetiştirilmesi amacıyla verilen eğitim-öğretim,

    ç) TSK'nın çeşitli kademelerindeki sağlık personelinin gelişimini sağlamak amacıyla verilen eğitim-öğretim,

    d) TSK sağlık personelinin mesleki ve bilimsel tekamüllerini sağlamayı amaçlayan kurs, seminer ve konferans gibi bilimsel faaliyetler.

    Eğitim-öğretime tabi personel

    Madde 19 (1) GATF'de eğitim-öğretime tabi personel; lisans ve lisansüstü öğrenciler, stajyer subaylar ile GATA'da açılacak kurslardaki personeldir.

    (2) Avrupa Birliği eğitim sistemleri kapsamında karşılıklı öğrenci değişimi programı, ilgili anlaşma hükümleri doğrultusunda uygulanır.

    Öğrenci kaynakları

    Madde 20 (1) GATF'ye, askeri liseler ile her yıl TSK Sağlık Komutanlığınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan sivil liselerden ve yatay geçişle diğer tıp fakültelerinden bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan öğrenciler alınabilir. Diğer tıp fakültelerinden naklen ara sınıflara öğrenci alımı, alt düzenleyici işlemler doğrultusunda yapılır.

    (2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavları ile GATF'ye girmiş ve birinci sınıftan öğretime başlamış olan bir öğrenciye; daha önce herhangi bir fakültede okuduğu bir veya birkaç dersten, ders programlarının benzerliği ilgili öğretim üyelerince kabul edilmek ve Fakülte Kurulu tarafından uygun görülmek koşulu ile muafiyet tanınabilir. Ancak, bu öğrenci GATF'de o sınıfta okutulan diğer derslere devam etmek ve bu derslerin sınavlarına girmek zorundadır.

    Kontenjan

    Madde 21 (1) GATF'ye alınacak öğrenci sayısı, her yıl Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının, Genelkurmay Başkanlığınca tasvip gören yetiştirme planlarına uygun olarak, GATF'nin kapasitesi göz önünde bulundurularak, Genelkurmay Başkanlığınca saptanır. GATA Komutanlığınca her yıl bu miktarlar ve ön koşullar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine bildirilir.

    Duyuru

    Madde 22 (1) GATF'ye öğrenci alınmasına ilişkin her yıl GATA Komutanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığının onayı alınarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığı ile ve/veya elektronik ortamda yapılacak duyuruda aşağıdaki bilgiler yer alır.

    a) Giriş koşulları,

    b) İstenen belgeler,

    c) Başvurulacak yerler,

    ç) GATF'ye alınacak toplam öğrenci sayısı ve gerekli diğer bilgiler.

    Giriş koşulları

    Madde 23 (1) GATF'ye giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Askeri lise mezunu öğrenciler için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavları esaslarına göre yeterli puan alanlar arasından Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen miktar kadar askeri öğrenci alınır.

    (2) 20 nci maddede belirtilen sivil liselerden mezun olan öğrenciler için GATF'ye giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) Askeri ve sivil okullardan hangi şekilde olursa olsun çıkarılmamış olmak,

    c) Evli veya dul olmamak yahut herhangi bir şekilde nikâhsız yaşamamak,

    ç) Yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

    d) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai veya bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş; bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,

    e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

    f) 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,

    g) Giriş ilanında belirtilecek olan yaş ile ilgili koşullara sahip olmak,

    ğ) GATF'de yapılacak mülakat sınavını kazanmış olmak.

    (3) Diğer tıp fakültelerinden yatay geçişle GATF'ye alınacak öğrencilerin diğer giriş koşulları Yükseköğretim Kurulu ve GATA mevzuatı ile bu mevzuata uygun olarak hazırlanan alt düzenleyici işlemler doğrultusunda yapılır.

    (4) Belirtilen bu koşullar dışındaki diğer giriş koşulları, her yıl GATA Komutanlığınca belirlenir ve yayımlanır.

    Eğitim-öğretim dönemleri ve süresi

    Madde 24 (1) GATF'nin eğitim öğretim süreci; eğitim programında belirtilen değişik süreli dönemlerden/bloklardan oluşur. GATF'de eğitim-öğretim süresi; bir yılı intörnlük (aile hekimliği stajı) dönemi olmak üzere toplam altı yıldır.

    a) Öğrenciler; öğrenimlerini en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Öğrenimini intörnlük dönemi dahil dokuz yıl içerisinde tamamlamayanların veya ara sınavlarda kaybettikleri eğitim-öğretim yılları nedeniyle intörnlük dönemi dahil dokuz yılda tamamlayamayacağı anlaşılanların GATF ile ilişiği kesilir. GATF öğrencileri bir sınıfı en çok iki eğitim-öğretim yılında ve o sınıfta okutulan bütün ders/staj/blokların sınavlarını vererek tamamlamak zorundadırlar. Tamamlayamayanların GATF ile ilişiği kesilir.

    b) Sağlık nedeniyle kaybedilen eğitim-öğretim süresi; azami eğitim süresi olan dokuz yıl dışında tutulur. Öğrenciler, sağlık nedeniyle en çok iki eğitim-öğretim yılı kaybedebilirler. Devamsızlığın sağlık raporuna dayalı olması ve raporun GATF Fakülte Kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Sağlık durumları nedeni ile eğitim-öğretime devam edemeyecekleri anlaşılanlar hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

    Eğitim-öğretim yılı

    Madde 25 (1) GATF'de;

    a) Bir eğitim-öğretim yılı süresince akademik öğretim, genel tatil günleri hariç olmak üzere haftada beş gün; ders, uygulama, staj, sınav, etütler ve benzeri faaliyetler şeklinde icra edilir. Ancak GATF Dekanlığının gerekli gördüğü hallerde, eğitim faaliyetleri hafta sonu ve tatil günlerinde de devam edebilir.

    b) ATAT Eğitimi Dönemi: GATF öğrencileri eğitim-öğretim süresi içerisinde ikinci ve üçüncü sınıflarda ikinci yarıyıl sonunda dörder hafta süre ile iki defa atış ve tatbikat eğitimine tabi tutulur. Ayrıca bu süreç içinde kamp, staj, tatbiki eğitim ve diğer askeri ve idari hazırlıkları kapsayacak hususlar da planlanarak eğitim-öğretim takviminde gösterilir. Diğer tıp fakültelerinden yatay geçişle ara sınıflara alınacak öğrencilere de ATAT Eğitimi yaptırılır. Diğer tıp fakültelerinden yatay geçiş ile ara sınıflara alınan öğrencilerin ATAT Eğitimleri ile ilgili diğer hususlar alt düzenleyici işlemler doğrultusunda yapılır.

    Eğitim-öğretime ara verilmesi

    Madde 26 (1) Seferberlik, savaş ve olağanüstü hallerde Genelkurmay Başkanlığınca eğitim-öğretime ara verilebilir veya süresi kısaltılabilir. Gerektiğinde Genelkurmay Başkanlığının izniyle eğitim-öğretimlerini sivil yükseköğretim kurumlarında sürdürecek öğrencilerin yatay ve dikey geçiş esasları ile eksik öğrenim görenlere uygulanacak ilkeler Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

    Eğitim-öğretim dili

    Madde 27 (1) GATF'de eğitim-öğretim dili Türkçedir. Toplam ders yükünün %20'sini geçmemek ve seçimlik ders olmak kaydıyla, GATF Dekanının önerisi, Akademi Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı dersler İngilizce okutulabilir.

    Eğitim-öğretim programlarının hazırlanması

    Madde 28 (1) GATF eğitim-öğretim programı; Dekanlık tarafından belirlenen eğitim ve planlama kurulları tarafından, tıp eğitimindeki gelişmeler, Yükseköğretim Kurulu kararları ve eğitim programının uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanır. Kurullar ve çalışma esasları Dekanlık tarafından çıkarılacak alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    (2) Eğitim programları Fakülte Kurulunda görüşülüp kabul edildikten sonra Genelkurmay Başkanlığının onayı ile GATF Eğitim-Öğretim Programı adı altında, Dekanlık tarafından akademik yılın başlangıcından önce yayımlanarak ilgili makamlara gönderilir ve öğrencilere duyurulur.

    Eğitim planlama ve uygulama kurulları

    Madde 29 (1) Eğitim ve öğretimle ilgili planlama, yürütme, ölçme ve değerlendirme çalışmalarını yapan kurullar olup, alt kurulları, oluşturulma şekilleri, görev ve yetkileri eğitim ve öğretime ilişkin alt düzenleyici işlemlere göre düzenlenir.

    İntörnlük dönemi

    Madde 30 (1) İntörnlük (aile hekimliği stajı) döneminde mezuniyet öncesi intörnlük eğitimi yapılır. Bu eğitim süresi içinde intörnler eğitim-öğretim programında gösterilen klinik dallarda denetim altında aktif olarak hasta bakımından sorumludurlar.

    (2) Bu stajlarda uygulanacak eğitimin programı o yılın eğitim-öğretim programı kitabında yayımlanır.

    (3) İntörn eğitimi yıllık eğitim programlarında belirtilen klinik dallarda ve sürelerde yaptırılır. Süre ve içerikte 28 inci madde hükümleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılabilir.

    (4) İntörnlük döneminde yer alan kırsal hekimlik ve kıt'a tabipliği uygulamasının koordinasyonu ve değerlendirilmesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından yapılır.

    (5) Uygulamalar Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek, askeri tabibi bulunan askeri birliklerde yürütülür.

    (6) Birliklerde askeri tabibin gözetiminde kıt'a tabipliği uygulamaları ile ilgili deneyim kazandırılır.

    (7) İntörnlük döneminde başarılı sayılabilmek için;

    a) Eğitim-öğretim programında belirtilen stajların her birindeki süreyi eksiksiz olarak tamamlamak, ilgili klinik ve polikliniklerde bilfiil çalışmış olmak,

    b) Her staj sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığından o stajı başarı ile tamamladığını gösteren İntörn Etkinlik Defteri veya İntörnlük Dönemi Değerlendirme Formu gibi intörn yeterlik belgelerini almış olmak,

    şarttır.

    (8) GATF öğrencilerinin kuvvet ayrımı işlemi alt düzenleyici işlemler ile düzenlenir.

    Zorunlu dersler

    Madde 31 (1) GATF'de; Atatürkçülük ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, yabancı dil, beden eğitimi ve askeri eğitim zorunlu derslerdir.

    (2) Zorunlu dersler en az iki yarıyıl okutulur. Zorunlu derslerin okutulacağı yarıyıllar ve süreleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve o yılın eğitim-öğretim programında yayımlanır.

    Yabancı dil öğretimi

    Madde 32 (1) GATF'de öğretimi yapılan yabancı dil İngilizcedir. GATF'ye alınan öğrenciler birinci sınıfa başlamadan önce seviye tespit sınavına alınırlar ve seviye tespit sınavından aldıkları notlara göre ayrı sınıflar açılarak İngilizce öğretimi yaptırılır. Öğrenciler İngilizce dersinden muaf olabilmek için eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan muafiyet sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Öğrencinin muaf olduğu sınavdan aldığı puan İngilizce dersi başarı notu olarak değerlendirilir. İngilizceden muaf olan öğrencilerin tıbbi İngilizceleri, düzenlenecek kurslarla geliştirilir. Muaf olamayan öğrencilerin İngilizce öğretimine devam edilir. İngilizce öğretimi ile ilgili plan, program, ders/kurs saatleri ve süreleri ile bu dersten yapılacak sınavlar ile ilgili hususlar ilgili kurullar tarafından düzenlenir.

    Kültür dersleri

    Madde 33 (1) GATF'de; Atatürkçülük ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve beden eğitimi dersleri zorunlu olarak okutulan kültür dersleridir.

    (2) Kültür dersleri en az iki yarıyıl okutulur. Kültür derslerinin okutulacağı yarıyıllar ve süreleri Fakülte Kurulunca belirlenir ve o yılın eğitim-öğretim programında yayımlanır.

    Askeri dersler ve askeri eğitim

    Madde 34 (1) Askeri dersler en az iki yarıyıl okutulur. Askeri derslerin okutulacağı yarıyıllar ve süreleri Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve o yılın eğitim-öğretim programında yayımlanır. Diğer tıp fakültelerinden yatay geçişle ara sınıflara alınacak öğrencilerin eksik olan eğitim ve öğretimleri tamamlatılır. Diğer tıp fakültelerinden yatay geçişle ara sınıflara alınan öğrencilerin askeri eğitim ve öğretimle ilgili diğer faaliyetleri alt düzenleyici işlemler doğrultusunda yapılır.

    İntibak ve ATAT eğitimi

    Madde 35 (1) GATF'deki İntibak ve ATAT Eğitimleri aşağıdaki şekilde yapılır:

    a) İntibak eğitiminde, öğrencilerin askerliğe ve GATA'nın amaçlarına uygun nitelikleri özenle takip edilerek, elverişli olmayanların daha başlangıçta askerlikten ayırma işlemleri, mevzuata uygun olarak yapılır.

    b) ATAT eğitimi: GATF'de öğrenim gören öğrenciler, ilk üç yılda akademik yılın dışında her biri ayrı bir eğitim-öğretim yılında olmak ve dört haftadan uzun olmamak üzere en az iki defa ATAT Eğitimine tabi tutulur. ATAT Eğitiminin üçte birinden fazlasına mazeretli veya mazeretsiz katılmayan öğrencilere Fakülte Kurulu kararı ile eğitim tekrar yaptırılır. Diğer tıp fakültelerinden naklen ara sınıflarına alınan öğrencilerin temel askeri eğitimleri alt düzenleyici işlemler doğrultusunda yapılır.

    c) Diğer tıp fakültelerinden yatay geçişle ara sınıflarına alınacak öğrencilerin dört haftadan uzun olmamak üzere temel askeri eğitimleri yaptırılarak öğrencilerin askerliğe intibakı sağlanır. Diğer tıp fakültelerinden yatay geçişle ara sınıflara alınan öğrencilerin temel askeri eğitimleri alt düzenleyici işlemler doğrultusunda yapılır.

    Eğitim-öğretime devam mecburiyeti

    Madde 36 (1) GATF öğrencileri;

    a) GATF eğitim-öğretim programında yer alan her türlü derslere, bilimsel faaliyetlere ve askeri eğitimlere devam etmek, katılmak ve sınavlarına girmek zorundadırlar. Öğrencilerin bu faaliyetlere devam ettikleri, katıldıkları, sınava girdikleri ve sınav sonuçları ilgili sorumlular tarafından belgelenir.

    b) İki yarıyılda mazeretsiz toplam otuz gün ve daha fazla eğitim-öğretime devam etmeyenler veya tatbiki eğitim döneminin üçte birine mazeretsiz katılmayan öğrenciler o eğitim ve öğretim yılını kaybederler.

    c) Mazeretli veya mazeretsiz her ne sebeple olursa olsun, bir dersin/stajın/bloğun toplam teorik ders saati sayısının %30 undan, toplam pratik ders saati sayısının ise %20 sinden fazlasına katılmayan öğrenciler, o dersin/stajın/bloğun hiçbir sınavına alınmazlar ve o dersten/stajdan/bloktan başarısız sayılırlar.

    ç) Devamsızlıktan dolayı ders/staj/blok kaybedeceği kesinleşen öğrenciler, o eğitim-öğretim yılının/stajın/bloğun sonuna kadar derslere/staja/bloğa devam ettirilirler.

    d) Devamsızlıktan dolayı ders/staj/blok kaybeden öğrenciler, kaybettikleri dersi/stajı/ bloğu bir sonraki yıl, blok veya staj döneminde o dersin/stajın/bloğun bütün gereklerini yerine getirerek tekrarlamak zorundadırlar.

    Mazeretler

    Madde 37 (1) Öğrencinin, eğitim-öğretim süresince mazeret olarak kabul edilebilecek durumları aşağıda belirtilmiştir:

    a) Sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için, hastalığı GATF Eğitim Hastanesinden, tatillerde bu mümkün olmadığı takdirde bulunduğu yerdeki askeri hastaneden, yoksa herhangi bir sağlık kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi; bu raporun alındığı tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde Dekanlığa iletilmesi ve alınan raporun Fakülte Kurulu tarafından kabul edilmesi gereklidir. Fakülte Kurulu tarafından kabul edilmeyen ve yukarıda belirtilen yerler dışından alınan raporlar işleme konulmaz.

    b) Öğrencilerin GATA Komutanlığınca iştirak edilmesi uygun görülen tören, kongre, konferans, spor karşılaşmaları gibi faaliyetlere katılımları mazeret olarak kabul edilir. Ancak bu faaliyetlere katılacak GATF öğrenci listeleri görevlendirme yapılmadan en az bir hafta önce devam ve not durumlarının değerlendirilmesi maksadıyla ilgilileri tarafından Dekanlığa iletilir ve öğrencilerin durumları Dekanlık tarafından bireysel olarak değerlendirilir. Devam ve not durumları değerlendirilerek eğitim öğretimleri aksayacağı saptanan öğrencilerin, bu faaliyetlere katılımının sağlanması mazeret olarak kabul edilmez.

    c) 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliği esasları dahilinde belirlenen diğer mazeretler Öğrenci Alay Komutanlığınca değerlendirilir ve Dekanlık ile koordine edilerek gerekli uygulama yapılır.

    Sınavlar

    Madde 38 (1) GATF eğitim-öğretim programı ile hedeflenen öğrenmelerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen sınavlar yapılır.

    a) Ara sınav: Öğrencinin sürekli çalışmasını ve öğrenmesini destekleyen ve denetleyen, dersler/bloklar için eğitim-öğretim dönemi içerisinde, stajlar için ise staj süresi içerisinde yapılan sınavlardır.

    b) Ana sınav: Ders/blok/staj/yılsonunda yapılan, öğrencinin teorik ve uygulama bilgileri ile kazandığı becerilerin, hangi düzeyde olduğunu belirlemeye yönelik sınavlardır.

    c) Bütünleme sınavı: Staj/yılsonu ana sınavında başarılı olamamış öğrenciler için yapılan ana sınavdır.

    ç) Mazeret sınavı: Dekanlık veya Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen mazeretler sonucu girilemeyen ara, ana veya bütünleme sınavları için, eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan sınavlardır.

    d) Ek sınav: Bir sınıfta ikinci yılın sonunda sınav haklarını tamamlamış tek dersten/stajdan başarısız olarak ilişiği kesilme durumuna düşen öğrencilere; Fakülte Kurulu kararı ile tanınan hak sonucu uygulanan sınavlardır.

    Sınavların duyurulması

    Madde 39 (1) Sınav tarihleri program hazırlık çalışmaları sırasında ilgili kurullar tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim programında yayımlanır.

    (2) Zorunlu durumlarda sınavlar, Dekanlığın uygun görmesi ve sınav tarihinden en az bir hafta önce ilgili öğrencilere duyurulması şartıyla ileri bir tarihe ertelenebilir.

    (3) Sınava girecek ve devamsızlık ya da başka nedenlerle sınava giremeyecek öğrenci listeleri sınav uygulama sorumluluğu olan birimler tarafından sınav öncesi Dekanlığa bildirilerek gerekli koordinasyon sağlanır.

    Sınavların yapılması

    Madde 40 (1) Tüm sınavlar öğrencilerin; bilişsel, duyusal ve psikomotor becerilerini ölçmek maksadıyla, yazılı, sözlü, uygulamalı sınav tiplerinin bir veya birkaçını içerecek şekilde düzenlenirler. Sınav süreçlerinin yazılı veya işitsel veya görsel veya elektronik olarak belgelendirilmesi zorunludur. Sınavların uygulama esasları eğitim ve öğretime ilişkin alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    Sınavların değerlendirilmesi

    Madde 41 (1) Ara ve ana sınav notları yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Puan, not ve katsayılar ile ilgili hususlar Dekanlık tarafından belirlenerek eğitim ve öğretime ilişkin alt düzenleyici işlemlerde belirtilir ve öğrencilere duyurulur.

    (2) Sınavlara mazeretsiz katılmayan ya da mazereti Fakülte Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenci, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

    (3) Sınavlarda kopya çektiği saptanan öğrenci o sınavdan sıfır not almış sayılır ve hakkında bu Yönetmeliğin disipline ilişkin hükümleri uygulanır.

    (4) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar açıklandıktan sonra, en geç yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar Dekanlık tarafından ilgili sınav kurullarına iletilir. İtirazlar en geç üç iş günü içerisinde değerlendirilir ve sonuç yazılı olarak Dekanlığa bildirilir. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

    Sınav notlarının hesaplanması

    Madde 42 (1) Bir ders/blok/stajla ilgili olarak yapılan sınavların notlarının hesaplanması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

    a) Ara sınav notu: Bir ara sınavdan alınan nottur. Sınav, teorik ve uygulama bölümlerinden oluşuyorsa alınan notların aritmetik ortalamasıdır.

    b) Ara sınav ortalama notu: Bir ders/blok/staj süresinde yapılan tüm ara sınav notlarının, aritmetik ortalamasıdır. Yalnız bir ara sınav uygulanmışsa o ara sınavın notu ara sınav ortalama notu olarak kabul edilir.

    c) Ana sınav notu: Bir ders/blok/staj ve yılsonunda yapılan ana sınavdan alınan nottur. Sınav, teorik ve uygulama bölümlerinden oluşuyorsa alınan notların aritmetik ortalamasıdır.

    ç) Ders/blok/staj/yılsonu başarı notu: Bir öğrencinin bir ders/blok/staj/yılsonu başarısını gösteren temel nottur. Başarı notu aşağıdaki şekilde hesaplanır:

    1) Blok başarı notu: Blok sonunda yapılan ana sınav notu ile blok ara sınav ortalama notunun ilgili kurullarda belirlenecek oranlarda toplamından oluşur.

    2) Yılsonu başarı notu: Blokların başarı notlarının ortalaması ile yılsonu ana sınav notunun ilgili kurullarda belirlenecek oranlarda toplamından oluşur.

    3) Ders/staj başarı notu: Staj sonunda yapılan ana sınav notu ile ara sınav not veya not ortalamasının ilgili kurullarda belirlenecek oranlarda toplamından oluşur.

    4) Ara sınav uygulanmayan derslerde/stajlarda, ana sınav notu ders/staj başarı notunu oluşturur.

    5) Yeterliliğe dayalı değerlendirmelerde başarı notu ilk uygulamada yeterli görülenler için yüz, ikinci ve sonrasındaki değerlendirmelerde yeterli görülenler için doksan olarak kabul edilir.

    Bir ders/blok/staj/yıldan başarılı olma esasları

    Madde 43 (1) İlgili kurullarda başarı notlarının oluşturulmasında belirlediği oranlar göz önünde bulundurularak, bir ders/blok/staj/yıldan başarılı olabilme esasları aşağıda belirtilmiştir:

    a) Ders ve stajların başarı notu en az altmış olmak zorundadır. Altmışın altında alan öğrenciler başarısız kabul edilip bütünleme sınavına girerler.

    b) Yılsonu başarı notu en az altmış olmak zorundadır. Yılsonu başarı notu altmışın altında olan öğrenciler başarısız olarak kabul edilirler ve o eğitim öğretim yılını tekrar ederler. Yıl içerisindeki blokları kapsayan yılsonu ana sınavı için baraj notu otuzdur. Yılsonu ana sınavından otuzun altında alan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.

    c) Blok ana sınavları ile ders/blok/staj ara sınavları için baraj notu uygulanmaz.

    ç) Değerlendirilmesi yeterliliğe dayalı olarak yapılan derslerde "yeterli" olarak kabul edilenler başarılı sayılırlar.

    d) Başarılı olma esasları ve sınıf geçme yöntem ve esasları; Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul kararları dikkate alınarak, eğitim ve öğretime ilişkin alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    Tıp doktoru diploması

    Madde 44 (1) Tıp eğitim-öğretiminde okunması zorunlu olan ders ve stajları başarı ile tamamlayan öğrencilere "Tıp Doktoru" unvanı ve diploması verilir. Ayrıca, öğrencilere İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biriyle hazırlanmış diploma eki verilir.

    (2) Mezuniyet derecesine göre Dekanlık tarafından "üstün başarılı" değerlendirilen öğrenciler ödüllendirilirler ve diploma töreninde tek tek tanıtılırlar.

    (3) Diploma töreninde "Hipokrat Yemini" yaptırılır.

    Sıralama sistemi ve mezuniyet derecesi

    Madde 45 (1) GATF öğrencilerinin;

    a) Sınıf başarı sıralaması; her eğitim-öğretim yılı sonunda, bulunduğu sınıfta ilk yılında ve bütünlemeye kalmamış öğrenciler arasında, o sınıfta okutulan akademik dersler/stajlar/bloklar ile askeri eğitim ve derslerden alınan başarı notlarının kredi değerleriyle çarpılması neticesinde bulunacak toplamların kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilen ağırlıklı not ortalamasına göre yapılır. Ağırlıklı not ortalaması eşit olan öğrencilerin sıralanmasında, sırasıyla doğrudan geçme veya staj tekrarı yapmama, kredisi yüksek olan derslerden aldığı notlar ve disiplin notu esas alınır.

    b) Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden alınan başarı notlarının kredi değerleriyle çarpılması neticesinde bulunacak toplamların kredi değerleri toplamına bölünmesiyle elde edilen ağırlıklı genel not ortalamasına göre saptanır ve mezuniyet sıralaması mezuniyet derecesine göre yapılır. Sıralamada aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

    1) Mezuniyet derecesi eşit olan öğrencilerin sıralanmasında; sırasıyla doğrudan geçme, kredisi yüksek olan derslerden aldığı notlar ve disiplin notu esas alınır.

    2) Normal süre içerisinde mezun olamayan öğrencilerin sıralaması, normal süresi içersinde mezun olan öğrencilerin sonuna eklenerek mezuniyet derecelerine göre yapılır.

    3) O yılı kapsayan sicil numaraları mezuniyet sıralamasına göre verilir.

    c) Sınıf başarı sıralaması ve mezuniyet derecesinin saptanmasında GATF Fakülte Kurulu kararıyla geçilen dersler de hesaplamaya katılır. Hesaplamada ders başarı notu sıfır olarak değerlendirilir.

    ç) Derslerle ilgili krediler, GATF Dekanlığı tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim programında yayımlanır.

    d) Avrupa Birliği eğitim sistemleri ile ilgili kredi transfer sistemine yönelik düzenlemeler GATF Dekanlığınca GATF'ye de uyarlanır.

    Araç-gereç ve kitapların iadesi

    Madde 46 (1) GATF öğrencileri eğitimleri sırasında kendilerine zimmetli olarak verilen her tür araç-gereç ve kitabı belirtilen zamanda veya mezun olduklarında iade ederler.

    Gerekli belgelerin iadesi

    Madde 47 (1) GATF'den çıkan veya çıkarılan öğrenciye isterse, lise diploması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kartı iade edilir ve öğrenim durum belgesi verilir. Ancak, bu belgelerin birer fotokopisi dosyasında saklanır. Diplomanın arkasına ilişiğinin kesilme nedeni yazılarak onaylanır.

    Yabancı uyruklu öğrenciler

    Madde 48 (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin tabi olacağı esaslar şunlardır:

    a) Yabancı uyruklu öğrenciler GATF'ye, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulu kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla kabul edilirler. Anlaşma yapılmasının mümkün olmadığı hallerde Bakanlar Kurulu kararı esas alınır.

    b) Yabancı uyruklu öğrenciler GATF'deki eğitim ve öğretimi takip edebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini belgelemek zorundadırlar.

    c) GATF'nin eğitim-öğretim esasları, yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

    Öğrenci değişim programları

    Madde 49 (1) Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri kapsamında karşılıklı öğrenci değişim programı ilgili uluslararası anlaşma hükümleri doğrultusunda uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Disiplin Esasları

    Disiplin esasları

    Madde 50 (1) Disiplin esasları aşağıda gösterilmiştir:

    a) Disiplin tesisinde öğrencinin eğitilerek disipline edilmesi esas alınarak, GATF'de disiplinin sağlanmasında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    b) GATF öğrencilerinin disiplin durumlarını belirlemek bakımından her öğrenciye eğitim-öğretim süresince bir disiplin notu verilir.

    c) GATF öğrencileri, işledikleri suçlardan dolayı, bu suçların karşılığında belirtilmiş olan kötü disiplin notunu alırlar ve bu notlar disiplin notundan düşülür.

    ç) GATF öğrencilerine verilebilecek disiplin cezaları ve bu cezalar karşılığında disiplin notundan düşülecek notlar, disiplin ile ilgili diğer usul ve esaslar alt düzenleyici işlemler ile belirlenir.

    d) Yabancı uyruklu askeri öğrenciler, disiplin yönünden GATF öğrencileri gibi işlem görürler.

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerinin temel nitelikleri

    Madde 51 (1) GATF öğrencisi aşağıdaki temel niteliklere sahip olmalıdır.

    a) GATF öğrencisi TSK'nın geleneksel disiplinini muhafaza ve yüceltmekle görevli ve yükümlü bir subay olabilmenin yanında milli ve askeri değerlere bağlı ve kendisine verilecek her türlü askeri hizmet görevlerini her kademede, zaman, yer ve hiçbir koşula bağlı kalmaksızın yerine getirebilme, araştırıcı, eğitici, yaratıcı ve gerektiğinde fedakâr olabilme niteliklerine sahip yetenek ve hasletler taşımalı,

    b) Atatürk sevgisi ile dolu, Atatürk ilke ve devrimlerine ve Anayasanın başlangıç bölümünde ifade edilen temel ilkelere bağlı olmalı,

    c) Vatan ve millet sevgisi ile dolu, bu sevgi ile vazifesine bağlı bulunmalı, vatan ve millet menfaatlerini her şeyin üstünde tutmalı,

    ç) Cumhuriyete sadakatle bağlı olmalı, parlamenter demokratik sistemin en iyi sistem olduğu, bu sistemin insanlara ve ülkeye diğer sistemlere nazaran daha fazla hak ve özgürlükler verdiği bilincine erişmiş olmalı,

    d) Çeşitli ideolojik akımların tesiri altında kalmayacak, her türlü düşünceyi, davranışı Atatürkçü bir görüşle sezecek, anlayacak, değerlendirilecek bir fikir düzeyine erişmiş olmalı,

    e) İyi bir terbiye almış, iyi ahlak ve kuvvetli bir maneviyata sahip, dürüst ve güvenilir karakterde bir insan olmalı,

    f) Askerliğin temeli olan disiplin ruhu ile yetişmiş, itaatkâr, aldığı emri canı ve kanı pahasına zamanında yapmaya hazır olduğunu gösterecek davranışta olmalı,

    g) Askerlik ve tabiplik mesleğini sevmiş, silah ve meslek arkadaşlarına ve TSK'ya sarsılmaz bir bağla bağlı bir subay olmayı, silah ve meslek arkadaşlarına her yerde yardım etmeyi ilke haline getirmeli, insancıl olmalı,

    ğ) Vazife ve mesuliyet duyguları gelişmiş, her zaman intizamlı; görev anlayışını, sorumluluk duygusunu en üst düzeye ulaştırmış, çalışmayı alışkanlık haline getirmiş olmalı,

    h) Askerlik şeref ve haysiyetini her şeyden üstün tutmalı ve bunu küçük düşürücü herhangi bir fiil ve harekette bulunmamalı,

    ı) Bir fikir ve düşünceyi açıkça ifade edecek konuşma ve yazma düzeyine ulaşmış olmalı,

    i) Çağımızın gereklerine uyabilecek genel kültüre ve muhakeme yeteneğine sahip ve tıp fakültesi sonrası öğretimi yapabilecek düzeyde bilgiyi almış olmalı,

    j) Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin memleketimizi içten yıkmayı hedef aldığının bilincine erişmiş, bu faaliyetlere ve alınacak önlemlere karşı bilgili olmalı, gizliliğe riayeti ve sır saklamayı bilmeli,

    k) Liderlik prensiplerini bilmeli ve tatbik edebilmeli,

    l) Özellikle emrine verilecek kişileri eğitebilecek öğretmenlik yeteneğine sahip olmalı,

    m) Tıptaki yenilikleri yakından takip etmeli, araştırıcı ve yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye uğraşmalı,

    n) Süratle gelişme kaydeden bilim dallarına paralel olarak, gelişen savaş teknolojisinin otaya çıkardığı savaş araç ve gereçlerinin, harp şekillerinin, insanın ruhi mimarisi ve organik bünyesine etkilerini iyi değerlendirebilmek için bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmeli, geleceğe yönelik tasarılarda bulunarak çalışmalarını ileriye dönük tarzda yapma alışkanlığına sahip olmalıdır.

    Niteliklerin korunması, geliştirilmesi ve kaybedilmesi

    Madde 52 (1) GATF öğrencisi, müracaatından tabip subay oluncaya kadar geçen sürede, sahip olduğu temel nitelikleri muhafaza etmek ve geliştirmek mecburiyetindedir. Bu nitelikleri istenilen düzeyde geliştiremedikleri disiplin notları durumuyla tespit edilenler, temel nitelikleri disiplin notları söz konusu olmaksızın kaybettikleri anlaşılanlar ve bu hususla ilgili olarak haklarında rapor hazırlananlar, bu Yönetmelik esaslarına göre okuldan çıkartılırlar.

    Disiplin notu

    Madde 53 (1) Disiplin notu ve yapılacak işlemler aşağıda gösterilmiştir:

    a) Her öğrenciye GATF'deki öğrenim süresince beşinci sınıfa kadar yüz altmış puan, beşinci sınıfta seksen puan ilave edilerek toplam iki yüz kırk disiplin notu verilir.

    b) Disiplin notu düşürülürken geriye kalan disiplin notunun herhangi bir sebeple işlem görmesinde suç veya kabahate ait cezanın tebliğ tarihi esas tutulur.

    c) Öğrencilerin kırılan disiplin notları aşağıda belirtilen esaslar dahilinde ertesi yıla yansıtılır.

    1) GATF'nin bir sınıfında, geçen veya kalan öğrencilerin o disiplin yılı içerisinde kırılan disiplin notlarının yarısı disiplin yılı başındaki disiplin notundan düşülerek, yeni disiplin yılı için verilecek başlangıç disiplin notu olarak hesaplanır.

    2) Bir disiplin yılı içinde disiplin notu hiç kırılmamış öğrencilerin bir evvelki seneden intikal eden disiplin notu sınıf geçme durumuna bakılmaksızın ertesi yıla aynen aktarılır.      ç) Bir disiplin tecavüzü için indirilecek disiplin puanı, kırk puanı; bir disiplin suçu için indirilecek disiplin puanı, elli puanı; bir suç için indirilecek disiplin puanı, altmış puanı geçemez.

    Disiplin notu ile ilgili uygulama esasları

    Madde 54 (1) Öğrencilerin hal, hareket, tavır ve davranışları ile disiplin derecesinin ölçüsü olan disiplin notundaki düşmeye göre şu işlem uygulanır:

    a) Disiplin notundan otuz puan kaybeden öğrenciye, tabur komutanı tarafından yazılı ikaz yapılır.

    b) Disiplin notundan altmış puan kaybeden öğrenciye ve velisine, Öğrenci Alay Komutanı tarafından yazılı ikaz yapılır.

    c) Disiplin notundan seksen puan kaybeden öğrenci, GATF Disiplin Kuruluna sevk edilir ve velisine, Dekan Eğitim Yardımcısı tarafından yazılı ikaz yapılır.

    ç) Disiplin notundan beşinci sınıfa kadar yüz puan, beşinci ve altıncı sınıfta yüz elli puan kaybeden öğrenci Yüksek Disiplin Kuruluna çıkarılır ve GATA Komutanlığı tarafından velisine yazılı ikaz yapılır.

    d) Disiplin notunun beşinci sınıfa kadar yüz altmış puanını, beşinci sınıftan sonra mevcut disiplin puanına ilave edilen seksen puan dahil tamamını kaybeden öğrenci Yüksek Disiplin Kurulunun kararı ile öğrencilikten çıkarılır.

    ALTINCI BÖLÜM: Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden Çıkma ve Çıkarılma

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden çıkma

    Madde 55 (1) GATF öğrencilerinin istifa hakları 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesine göre aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulanır.      a) GATF'nin dördüncü sınıfının Temmuz ayının son gününe kadar okul masraflarını ödemek suretiyle istifa edebilirler. Yapılan hesaplamada masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanır.

    b) Ancak, dördüncü sınıfın Temmuz ayının son gününe kadarki süre içinde; on sekiz yaşını tamamlayan öğrenciler kendi başvurularıyla, tamamlamayan öğrenciler ise velilerinin isteği ile Devlet tarafından yapılan masrafları ve kanuni faizlerini ödemeleri kaydıyla okuldan çıkabilirler.

    c) (a) ve (b) bentlerine göre GATF'den çıkanlar hakkında idare tarafından çıkarılmaya ilişkin usul ve işlemler uygulanmaz. Bu öğrencilerin ilişik kesme işlemi GATF Dekanlığı tarafından gerçekleştirilir ve GATA Komutanlığına bilgi verilir.

    ç) Bu kişilerin durumları Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Askeri lise kaynaklı öğrencilerden harp okullarında okumak isteyenler GATF'ye giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat ettikleri takdirde şahsi dosyaları ile birlikte mensup olduğu kuvvet komutanlığına iade edilirler.

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden disiplin yolu ile çıkarılma

    Madde 56 (1) GATF öğrencileri aşağıdaki hallerde fakülteden çıkarılırlar:

    a) Disiplin notunun tamamını kaybedip Yüksek Disiplin Kurulu tarafından haklarında fakülteden çıkarılma kararı verilenler,

    b) Gerek askeri liselerden gelen, gerekse sivil kaynaklardan alınan öğrencilerin GATF'ye giriş tarihinden itibaren bir ay süre ile yaptırılan intibak eğitimi döneminde askerliğe ve GATF'nin amaçlarına uygun askeri öğrenci niteliğini kazanamadıkları sıralı disiplin amirlerinin kanaat raporu ile belgelenerek, GATF Disiplin Kurulunun önerisi ile Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilip, disiplin notu durumuna bakılmaksızın haklarında çıkarılma kararı verilenler,

    c) Askerliğin ve tababetin şerefini düşürücü herhangi bir eylemden dolayı sıralı disiplin amirlerinin önerisi üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca "Askeri Tabip Olamaz" hükmüne varılarak disiplin notuna bakılmaksızın ve mahkemeye verilmişse mahkeme kararı beklenmeksizin haklarında çıkarılma kararı verilenler,

    ç) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanlar ile eğitim-öğretimleri sırasında giriş ile ilgili niteliklerini değiştirenlerden Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile haklarında çıkarılma kararı verilenler,

    d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hakkını kaybedenler,

    e) Adli mercilerce ve/veya Yüksek Disiplin Kurulunca aşağıdaki eylemleri sabit bulunanlardan, haklarında fakülteden çıkarılma kararı verilenler GATA Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi halinde GATF ile ilişiği kesilir.

    1) Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına çıkartmak, görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara zorlamak,

    2) GATF'nin ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme, personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,

    3) GATF'de siyasi ve ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurum binalarına veya binalardaki eşya üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,

    4) Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,

    5) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,

    6) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini yapmak,

    7) GATF binalarında veya eklentilerinde izin almadan açık veya saklı dernek ve benzeri kuruluşlar teşkil etmek,

    8) Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin dershaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek,

    9) Disiplin kovuşturma ile ilgili işleri veya disiplin kurullarının çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,

    10) Irza tecavüz etmek,

    11) Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya barındırmak,

    12) Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya çıkartmak, çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

    13) Bir kişiye veya gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya yaptırmak,

    14) Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya tören esnasında gereken saygıyı kasıtlı olarak göstermemek.

    (2) Bu madde uyarınca askeri öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi kararı verilen öğrenciler kararın kesinleşmesine kadar geçen süre içerisinde GATA Komutanınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce GATF'den uzaklaştırılıp GATF'ye alınmayabilirler ve bunlar askeri üniforma giyemezler.

    Başarısızlık ve sağlık nedeniyle çıkarılma

    Madde 57 (1) GATF öğrencileri aşağıdaki hallerde başarısızlık ve sağlık nedeniyle GATF'den çıkarılırlar.

    a) Başarısızlık nedeniyle çıkarılma: Sağlık nedenleri dışında öğrenimlerini 24 üncü maddede belirtilen azami süre içinde tamamlayamayanlar ile 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde geçen esaslar dahilinde sınıfı geçemeyenlerin GATF ile ilişiği kesilir.

    b) Sağlık nedeniyle çıkarılma: İlgili sağlık kurulları tarafından askeri öğrenci olamayacağına karar verilip, raporu GATF Fakülte Kurulu tarafından onaylananlar ile sağlık nedenleri ile iki yıldan fazla devre kaybedenlerin GATF Fakülte Kurulu kararı ile GATF öğrenciliğinden ilişkileri kesilir.

    Çıkan ve çıkarılan öğrencilerin ilgili makamlara bildirilmesi

    Madde 58 (1) 55, 56 ve 57 nci maddeler uyarınca askeri öğrencilikten çıkan veya çıkarılanlar, hiçbir şekilde başka askeri yükseköğretim kurumuna alınmazlar ve TSK'da istihdam edilmezler. Bu kişilerin kimlikleri ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kuruluna, emniyet makamlarına ve kendi askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

    Devletçe yapılan masraflar

    Madde 59 (1) Sağlık nedenleri dışında GATF'den çıkanlar ile çıkarılan öğrencilere devlet tarafından yapılan masraflar sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Gülhane Askeri Tıp Fakültesi öğrencilerinin özlük hakları

    Madde 60 (1) Öğrencilerin özlük hakları:

    a) GATF parasız yatılıdır.

    b) Öğrencilerin yiyecek, giyecek, özlük hakları, barındırılmaları, genel eğitim-öğretim, döşeme, demirbaş ve benzeri masraflar, harçlık ve istihkakları ile sağlık işlemleri, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre devlet tarafından karşılanır.

    c) Kanun ve yönetmeliklerde devlet tarafından karşılanmayan kişisel masraf ve ihtiyaçlar öğrenciler tarafından karşılanır.

    ç) Demirbaş olarak teslim edilen araç ve gereçler ile malzeme, ihtiyaç süresi sonunda öğrencilerden geriye alınır. Kaybedilen ve hasara uğratılan ders araç ve gereçleri ile malzeme için ilgilileri hakkında mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

    d) TSK'nın izinle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerine göre bir yılda kırk beş günden az olmamak üzere öğrencilere yurt içi izni verilir.

    1) İzinler; günlük, evci, mazeret, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere beş türlüdür.

    2) İzinle ilgili ilkeler Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

    3) Dini ve Milli bayramların arasında dört ve daha az çalışma günü bulunması halinde aradaki günlerde izin verilip verilmemesi hususu GATA Komutanlığının önerisi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca kararlaştırılır.

    e) GATF'den mezun olanlar 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda belirtilen hak ve yetkilere sahip olurlar.

    f) Öğrenci harçlıkları, 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 39 uncu maddesi hükümlerine göre ödenir.

    Subaylığa nasıp

    Madde 61 (1) GATA'ya bağlı GATF'den mezun olanlar 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre muvazzaf teğmen nasbedilirler.

    Ödül

    Madde 62 (1) GATF'de disiplinin muhafazası ve hizmette ilerleme ve gelişmeyi teşvik ve temin için ceza yanında ödül tedbirlerine başvurulur.

    a) GATF öğrencileri aşağıdaki hallerde ödüllendirilebilirler:

    1) Ahlak ve disiplinde tam ve mükemmel olmak,

    2) Ahlak ve disiplinle birlikte eğitim ve öğretimde büyük başarı sağlamak,

    3) Cesaret, fedakârlık, feragat ve silah arkadaşlığı nitelikleri bakımından temayüz etmek,

    4) Derslerinde başarılı olmanın yanında boş zamanlarında bilimsel araştırma yapmak ve sonuçlandırmak,

    5) Bilimsel yayımda bulunmak,

    6) GATA içinde ve dışında, GATF öğrencisi olarak örnek davranışlar ile diğer öğrencilerin bilimsel, disiplin ve kişisel olarak iyi yönde gelişmelerini etkileyecek faaliyetlerde bulunmak,

    7) Sınıfını birincilikle geçmek.

    b) (a) bendinde belirtilen hallerde verilecek ödülün takdiri GATA Komutanlığına aittir.

    c) GATF'yi birincilik, ikincilik ve üçüncülükle bitiren öğrencilere 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği hükümlerine göre ödül verilir.

    ç) Ödül İşlemleri:

    1) Ödül, öğrencinin özlük fişine ve siciline kaydedilir.

    2) Ödüllendirmeye ilişkin emrin bir nüshası, öğrencinin şahsi dosyasına konarak ayrıca velisine de bilgi verilir.

    3) Ödül kararları GATA Komutanının vereceği emre göre bütün öğrenciler veya o sınıfın öğrencileri huzurunda okunabilir.

    d) Ödül kararları, GATF'de yayımlanarak ilgili birimlere duyurulur.

    Oylama

    Madde 63 (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurullarda her üye oyunu "kabul" veya "ret" olarak vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz.

    (2) Kurulların toplantı yeter sayısı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. Ancak, üç kişiden oluşan kurulların toplantı yeter sayısı üye tam sayısıdır.

    (3) Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanmadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Oyların eşit olması halinde, başkanın katıldığı karar kurul kararı sayılır.

    Geçiş hükümleri

    Geçici Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce GATF'de eğitim-öğretime başlayan öğrenciler hakkında, devam ettikleri eğitim-öğretim süresince 14/7/1984 tarihli ve 18458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yönetmeliği hükümleri uygulanmaya devam eder.

    Yürürlük

    Madde 64 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden sonraki eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 65 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

    Mevzuat Kanunlar