AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 26/08/2011-2011/2216

    Resmi Gazete Tarihi: 30/09/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28070

    Ekli "Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Avrupa Birliği Bakanlığının 19/7/2011 tarihli ve 4887 sayılı yazısı üzerine, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 26/12/2003 tarihli ve 2003/6667 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri ile askerlikte geçen süreler yıllık izin hesabında hizmet süresine dâhil edilir."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "b) Personele, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 35- Merkez personeline yurt içi geçici görevlerde, emsali Devlet memurlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan gündelik tutarında ödeme yapılır. Yurt dışı görevlendirmelerde ise 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi gereğince çıkarılan Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Karar eki cetvelde belirtilen emsali Devlet memurlarına yapılan gündelik tutarında ödeme yapılır. Seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için bu miktar % 50 artırılarak hesaplanır.

    Yurt içine ve yurt dışına yapılan geçici görevlendirmelerde görevlendirilen personelin konaklama veya yol masraflarının karşılanması halinde bu karşılanma oranında harcırahta indirim yapılabilir. Bu indirim, herhalde yurt içinde hak edilen gündelik miktarının yarısını, yurt dışında ise konaklamanın gerçekleştiği günlerle sınırlı olmak kaydıyla, hak edilen yurt dışı gündelik miktarının yarısını geçemez. Bu fıkrada belirtilen haller dışında harcırahta bir kesinti yapılmaz.

    Yurt içi seyahatlerde belgelendirilmek ve fatura tutarını geçmemek üzere ilk on gün için, Merkez personeline ödenecek olan gündelik miktarının % 50 artırımlı miktarı kadar konaklama bedeli ayrıca ödenir. On günden sonrası için konaklama gideri ödenmez.

    Geçici süreli yurt dışı görevlendirmelerde, yurt dışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40'ını aşması halinde, aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Karar eki cetvelin IV-VI no'lu sütunlarında bulunanlar için % 70'inden fazla olamaz.

    Geçici süreli yurt dışı görevlendirmelerde, Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Kararın 5 inci maddesi Merkez personeli hakkında da uygulanır.

    Yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolculuklarına ait yol masrafları beyan esasına göre ödenir. Ancak uçakla yapılan seyahatler, Başkanlık onayı bulunması şartıyla belge mukabilinde ödenir.

    Yurt içi geçici görev yolculuklarını kendi özel otomobilleriyle yapanlara, ilgili güzergâh otobüs rayiç bedeli üzerinden ödeme yapılır."

    Madde 4 - Aynı Yönetmeliğin eki (I) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    (I) SAYILI CETVEL

    MERKEZDE İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI

    Görev Unvanı

    Sayı

    Başkan

    1

    Genel Koordinatör

    2

    Destek Birimleri Genel Koordinatörü

    1

    Destek Birimleri Koordinatörü

    6

    Program Koordinatörü

    7

    Hukuk Danışmanı

    2

    Uzman

    100

    Denetçi

    2

    Mütercim

    1

    Büro Görevlisi

    40

    Sekreter

    8

    Toplam

    170

    Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar