ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRETİM YAPAN FAKÜLTELER ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 21/03/1994

    Resmi Gazete Sayısı: 21881

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

    Dayanak

    Madde 1- Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 44 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Amaç ve Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi'nde açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde uygulanacak ilkeleri belirlemektir.

    (Değişik ikinci fıkra: RG-07/09/2006-26282) Bu Yönetmelik; Batı Avrupa Programları, İngilizce Öğretmenliği Programı ve Bilgi Yönetimi Programı hariç açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakültelerdeki tüm bölüm ve programları kapsar.

    Madde 3- Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde eğitim-öğretim ve dersler yıl esasına dayalı olarak, aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür.

    a) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde derslere devam zorunluluğu yoktur.

    b) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerde sınıf geçme sistemi uygulanır. Ancak, bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlara bir üst sınıfın dersleri verilir. Üç ve daha fazla dersten başarısız olanlar, başarısız oldukları dersleri tekrar ederler, bu öğrenciler üst sınıftan ders alamazlar.

    c) 1 inci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye 3 üncü ve 4 üncü sınıftan, 2 nci sınıf derslerinin tümünden başarılı olamayan öğrenciye 4 üncü sınıftan ders verilmez.

    Madde 4- Derslerin verilmesinde, uzaktan öğretim teknolojisiyle hazırlanmış basılı ders malzemeleri, iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır. Fakülte yönetim kurulunca belirlenecek dersler için uygun bulunan bölge ve zamanlarda Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri (yüzyüze öğretim) düzenlenir.

    Madde 5- Okutulacak dersler, staj ve uygulama çalışmaları fakülte kurulunca belirlenir, Üniversite Senatosu tarafından onaylanır. Öğrenciler, staj ve uygulama konulması halinde bu çalışmalara katılmak zorundadırlar.

    İKİNCİ BÖLÜM: KAYIT VE KAYIT YENİLEME

    Kayıt

    Madde 6- Kayıt için başvuru tarihi, süresi, şekli, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları, ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.

    Madde 7- Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kaydolabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.

    a) Lise veya lise dengi meslekokulu mezunu olmak. (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

    b) Yükseköğretime giriş sınavları sonunda fakülteye kayıt hakkı kazanmış olmak.

    c) Kayıt için dekanlıkça öngörülen belgeleri sağlayıp, koşulları yerine getirmek.

    d) Yasa, Yönetmelik ve fakülte yönetim kurulunca belirlenen harç ve bedelleri ödemiş olmak.

    Kayıt Hakkının Kaybedilmesi

    Madde 8- a) 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar, kayıt hakkını kaybederler.

    b) (Mülga bent: RG-17/2/2009-27144) (1)

    Kayıt Yenileme

    Madde 9- Kayıt yenileme için başvuru tarihi, süresi, şekli, kayıt yenilemede istenecek belgeler ve kayıt yenileme koşulları; ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.

    Madde 10 - (Değişik: RG-17/2/2009-27144) (1)

    Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek istedikleri öğretim yılı başındaki kayıt yenileme döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

    Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SINAV ESASLARI VE DEĞERLENDİRME

    Sınav Esasları

    Madde 11- (Değişik: RG-02/10/1997-23128)

    Her öğretim yılında birer kez ara, yıl sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının tarihleri, ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.

    a) Öğrenciler, sınavlara girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Kendini tanıtıcı yeterli özel kimlik belgesi ve öğrenci kimlik kartı olmayanlar sınavlara giremezler. Aksi halde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

    b) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesi'nde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar.

    Sınava Giriş Belgesi'nde gösterilen il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava girmeyip, bir başka il, bina, salon, sıra ve tarihte sınava giren öğrencilerin sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

    c) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terkeden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanağına göre Dekan tarafından geçersiz sayılır.

    d) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, alan, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları, sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanakları, görevlendirilen il sınav gözlemcileri raporları veya sınavları gerçekleştiren merkezin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak Dekan tarafından geçersiz sayılır.

    Sınav görevlileri kopya çekmeye, vermeye, almaya kalkışanları uyarmak zorunda değildirler.

    e) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kağıtlarını usule uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde dekanlıkça düzeltme yapılmaz.

    f) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin sınavlarında uygulanacak kurallar, sınavlarda öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, fakülte yönetim kurulunca belirlenir. Yasaklanan araç ve donanımı yanında bulunduranlar, bu araç ve donanımı sınav sorumlusuna teslim ettikleri takdirde sınava girebilirler."

    Madde 12- (Değişik: 02/10/1997-23128)

    Sınavları geçersiz sayılan öğrenciler bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilirler.

    (Değişik ikinci fıkra: RG-01/07/2001-24449) Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.

    Madde 13- Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz.

    Ancak, ara sınavına katılamayan öğrenciler, ara sınav notunu sıfır (0) kabul ederek, isterlerse yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.

    Yıl sonu sınavına katılamayan öğrenciler bütünleme sınavına katılabilirler.

    Madde 14- Milli ve Dini Bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.

    Değerlendirme

    Madde 15- Sınavlarda değerlendirme yüz (100) tam not üzerinden yapılır. Her ders için başarı notu; ara sınavı notunun % 30'u ile yıl sonu veya bütünleme sınavı notunun % 70'i toplanarak bulunur.

    Bir dersten başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirmeye göre bulunan başarı notunun en az elli (50) olması gerekir. Başarı notu küsurlu çıkarsa en yakın tam sayıya yuvarlanır.

    Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçları duyuruluncaya kadar hiç bir surette açıklanmaz. Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez. Sınav evrakı iki yıl saklanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÖĞRETİM SÜRESİ-MUAFİYET VE GEÇİŞ

    Öğretim Süresi

    Madde 16 - (Değişik madde: 13/10/2011 - 28083 S.R.G Yön\1.md.)

    Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılır.

    Muafiyet

    Madde 17 - (Değişik: RG-17/2/2009-27144) (1)

    Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Ancak, öğrencilerin Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojisi dersleri transfer edilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından ders transferi yapılmaz.

    (Değişik:RG-5/4/2009-27191) (2) Dikey geçiş yapan öğrenciler, Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarından almış olduklarından lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmaz.

    Geçiş

    Madde 18- a) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar.

    b) Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: LİSANS DİPLOMASI-ÖNLİSANS DİPLOMASI VE ÖĞRENİM BELGESİ

    Madde 19- a) Açıköğretim sistemine göre lisans öğretimi yapan fakültelerde, dört yıllık lisans öğrenimini tamamlayıp, derslerin tümünden başarılı olan mezun öğrencilere, ilgili fakülteye ait "T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMASI" verilir.

    b) Açıköğretim sistemine göre önlisans öğretimi yapan fakültelerde iki yıllık önlisans öğrenimini tamamlayıp, derslerin tümünden başarılı olan mezun öğrencilere, ilgili fakülteye ait "T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS DİPLOMASI" verilir.

    c) (Değişik: RG-14/06/2006-26198) Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde "İkinci Nüsha (Duplikata)" ibaresi yer alır.

    Diploma Derecesinin Hesaplanması

    Madde 20- Öğrencinin, öğrenim süresi içinde aldığı başarı notlarının toplamı, aldığı ders sayısına bölünerek mezuniyet notu saptanır. Mezuniyet notunun ifade ettiği başarı derecesi, fakülte yönetim kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir. Mezuniyet notları, diplomaya yazılmaz. Diploma ile birlikte her mezuna ayrı bir not durum belgesi verilir.

    Madde 21 - (Değişik: RG-14/06/2006-26198)

    Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakülte mezunları için düzenlenen lisans ve ön lisans diplomasına fotoğraf yapıştırılmaz.

    Madde 22- (Değişik: RG-01/07/2001-24449) Başka yükseköğretim kurumlarından çeşitli şekillerde fakültelere geçiş yapan öğrencilerin, başarı ve mezuniyet notunun belirlenmesinde; önceki yükseköğretim kurumundan almış oldukları notlar dikkate alınmaz.

    Madde 23- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili fakülte yönetim kurulu kararları uygulanır.

    ALTINCI BÖLÜM: KALDIRILAN HÜKÜMLER-YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 24-(Ek:RG-03/02/2003-25013) 29 Mart 1989 tarih ve 20123 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Ek Madde 1 - (Değişik: RG-17/2/2009-27144) (1)

    İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi; not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmaz.

    Ek Madde 2 - (Ek: RG-03/02/2003-25013) Not ortalaması 87,50 veya üzeri olanlar "Yüksek Onur Öğrencisi", not ortalaması 75,00 ile 87,49 arasında olanlar "Onur Öğrencisi" olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile "Yüksek Onur Öğrencisi" veya "Onur Öğrencisi" olarak mezun olamaz.

    Ek Madde 3 - (Ek: RG-17/2/2009-27144) (1)

    Farklı alanlardan dikey geçiş yapan öğrencilere Fakülte Kurulunca kararlaştırılan lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanır. En fazla iki dersten başarısız olan dikey geçiş öğrencileri, başarısız oldukları bu dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla üçüncü sınıfa kaydedilir.

    Yürürlük

    Madde 25- Bu Yönetmelik hükümleri 18 Ağustos 1993 tarihinden geçerli olarak yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26-Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

    (1) : Bu değişiklik 2009-2010 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

    (2) :Bu değişiklik 2009-2010 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar