ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi: 28/10/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28098

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı temsilciliklerde görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı temsilciliklerde görev yapan personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü ve 134 üncü maddeleri, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

    b) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli listede unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,

    c) Diğer personel: Ekli listede her birim için belirtilen unvanlar dışında kalmakla birlikte Başkanlık teşkilatında çalışan Yönetmelik kapsamına dahil personeli,

    ifade eder.

    Disiplin amirleri

    Madde 5 - (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    En üst disiplin amiri

    Madde 6 - (1) Başkan, Başkanlıkta görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler

    Madde 7 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı yürütür.

    EK-1

    ÖLÇME SEÇME YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ

    DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

    PERSONELİN GÖREV UNVANIPERSONELİN GÖREV UNVANI DİSİPLİN AMİRİDİSİPLİN AMİRİ ÜST DİSİPLİN AMİRİÜST DİSİPLİN AMİRİ

    BaşkanBaşkan Yükseköğretim Genel KuruluYükseköğretim Genel Kurulu --

    Başkan YardımcısıBaşkan Yardımcısı BaşkanBaşkan --

    İç Denetçiİç Denetçi BaşkanBaşkan --

    İç Denetim Bürosunda Görevli Diğer Personel İç Denetim Bürosunda Görevli Diğer Personel İç Denetçiİç Denetçi BaşkanBaşkan

    I.Hukuk Müşaviri I.Hukuk Müşaviri BaşkanBaşkan --

    Hukuk MüşaviriHukuk Müşaviri I.Hukuk MüşaviriI.Hukuk Müşaviri BaşkanBaşkan

    AvukatAvukat I.Hukuk MüşaviriI.Hukuk Müşaviri BaşkanBaşkan

    Hukuk Müşavirliğinde Görevli Diğer Personel Hukuk Müşavirliğinde Görevli Diğer Personel I.Hukuk MüşaviriI.Hukuk Müşaviri BaşkanBaşkan

    Basın ve Halkla İlişkiler MüşaviriBasın ve Halkla İlişkiler Müşaviri BaşkanBaşkan --

    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde Görevli Diğer PersonelBasın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde Görevli Diğer Personel Basın ve Halkla İlişkiler MüşaviriBasın ve Halkla İlişkiler Müşaviri BaşkanBaşkan

    Özel Kalem MüdürüÖzel Kalem Müdürü BaşkanBaşkan --

    Özel Kalem Müdürlüğünde Görevli Diğer PersonelÖzel Kalem Müdürlüğünde Görevli Diğer Personel Özel Kalem MüdürüÖzel Kalem Müdürü BaşkanBaşkan

    Daire BaşkanıDaire Başkanı Başkan YardımcısıBaşkan Yardımcısı BaşkanBaşkan

    Daire Başkanlıklarında Görevli ÖSYM Uzmanı, ÖSYM Uzman YardımcısıDaire Başkanlıklarında Görevli ÖSYM Uzmanı, ÖSYM Uzman Yardımcısı Daire BaşkanıDaire Başkanı Başkan YardımcısıBaşkan Yardımcısı

    Daire Başkanlıklarında Görevli Diğer PersonelDaire Başkanlıklarında Görevli Diğer Personel Daire BaşkanıDaire Başkanı Başkan YardımcısıBaşkan Yardımcısı

    Şube MüdürüŞube Müdürü Daire BaşkanıDaire Başkanı Başkan YardımcısıBaşkan Yardımcısı

    Şube Müdürlüğünde Görevli Diğer PersonelŞube Müdürlüğünde Görevli Diğer Personel Şube MüdürüŞube Müdürü Daire BaşkanıDaire Başkanı

    Tabip, Diş TabibiTabip, Diş Tabibi Daire BaşkanıDaire Başkanı Başkan YardımcısıBaşkan Yardımcısı

    Tabiplikte, Diş Tabipliğinde Görevli Diğer PersonelTabiplikte, Diş Tabipliğinde Görevli Diğer Personel Daire BaşkanıDaire Başkanı Başkan YardımcısıBaşkan Yardımcısı

    Mevzuat Kanunlar