YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINCA VERİLECEK İDARİ VE MALİ DESTEKLER HAKKINDA YÖNETMELİK

    Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari Ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik

    Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 30/11/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28128

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından sağlanacak idari ve mali desteklerin usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine ve sivil toplum kuruluşlarına Başkanlık tarafından sağlanacak idari ve mali desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

    b) Başkan: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanını,

    c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,

    ç) Başvuru Rehberi: Başkanlık tarafından her bir mali destek çeşidi için dönemsel olarak hazırlanan ve içerik olarak sunulacak destekten yararlanabilecek tüzel kişileri, bu kişiliklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, desteklenecek proje konularını, toplam destek bütçesini, proje başına sağlanacak en az ve en çok destek miktarını ve oranını, proje kapsamında karşılanabilecek uygun maliyetleri, proje seçim ve değerlendirme kriterlerini, teminat ve eş finansman yükümlülüklerini, başvuru formlarını ve diğer gerekli belge ve bilgileri kapsayan rehber belgeyi,

    d) Daire başkanlıkları: Başkanlık bünyesinde faaliyet gösteren Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı, Yabancı Öğrenciler Daire Başkanlığı ve Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığını,

    e) Destek Kılavuzu: Başkanlık tarafından hazırlanan ve sağlanacak desteklere yönelik programlama, başvuru, değerlendirme, uygulama, izleme ve etki değerlendirme süreçlerinin temel ilke ve kurallarını, iş tanımlarını ve gerekli diğer hususları belirleyen el kitabını,

    f) Eş finansman: Başkanlık tarafından desteklenen projelerde harcanmak üzere, proje sahibi tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdî katkıyı,

    g) İdari destek: Başkanlık tarafından desteklenmesine karar verilen kurum ve kuruluşlara sağlanacak eğitim, bilgilendirme, yönlendirme gibi kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik, nakdî olmayan destekleri,

    ğ) KİİDB: Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığını,

    h) Mali destek: Desteklenecek projelerin bütçelerine, başvuru rehberlerinde belirlenecek oranlarda Başkanlık tarafından yapılan nakdî katkıyı,

    ı) Proje: Destekten yararlanmak üzere Başkanlığa sunulan, belli bir amaca odaklanmış, hedefleri, bütçesi ve süresi belli, düzenli faaliyetler bütününü,

    i) Program: Daire başkanlıkları tarafından kendi öncelik alanlarına yönelik olarak KİİDB ile koordinasyon içinde hazırlanan; destek sağlanacak projelerin ortak hedeflerini, hedef ülke veya bölgelerini, toplam destek bütçesini, proje başına sağlanacak en az ve en çok destek miktarını, destekleme takvim ve süresini, başvuru konu ve koşullarını, potansiyel başvuru sahiplerini belirleyen belgeyi,

    j) Sözleşme: Başkanlık ile proje sahibi arasında imzalanan ve desteğe konu olan proje süresince uyulması gereken ilke ve kuralları, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülükleri ile sözleşme ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşmayı ve eklerini,

    k) Usulsüzlük: Proje başvurusu ve/veya uygulaması sırasında yanıltıcı bildirimde bulunulması, hileli hareketler sergilenmesi, sahtecilik yapılması, bu Yönetmelik ve ilgili başvuru rehberlerinde belirtilen ilke ve kurallara kasten aykırı davranışlarda bulunulması ve sözleşme ilişkisinin kasten ihlal edilmesini,

    l) Uygulama Rehberi: Başkanlık tarafından hazırlanan ve desteğe hak kazanan proje sahiplerinin projelerinin uygulama aşamasında uymaları gereken ilke ve kurallar ile diğer yükümlülüklerini düzenleyen rehber belge ve eklerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: İdari ve Mali Destekler

    İdari destek

    Madde 5 - (1) Başkanlık, 5978 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik olarak faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlara, Başkanlık personeli eliyle ya da hizmet alımı yoluyla kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici idari destek hizmetleri sağlayabilir.

    Mali destek

    Madde 6 - (1) Başkanlık, 5978 sayılı Kanunda belirtilen amaçlara yönelik olarak faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların desteklenmesi uygun bulunan projelerine Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde harcanmak kaydıyla geri ödemesiz nakdî katkı sağlar.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamında Başkanlık tarafından sağlanan mali destekler proje bazlı olup çeşitleri şunlardır:

    a) Çağrı esaslı proje desteği,

    b) Doğrudan proje desteği.

    Mali desteklere ilişkin genel esaslar

    Madde 7 - (1) Başkanlık tarafından verilecek mali desteklerde, kamu yararının gözetilmesi, desteklerin öncelikle hedef kitlenin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, toplumsal gelişmeye ve algıya katkıda bulunması ve yardım alacak kurum ve kuruluşların Başkanlığın görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi ve bu kurum ve kuruluşların kar amacı gütmemesi esastır.

    (2) Sağlanacak desteklerin ilk aşamasını daire başkanlıkları tarafından kendi öncelik alanlarına yönelik olarak KİİDB ile koordinasyon içinde hazırlanan; destek sağlanacak projelerin ortak hedeflerini, hedef ülke veya bölgelerini, toplam destek bütçesini, proje başına sağlanacak en az ve en çok destek miktarını, destekleme takvim ve süresini, başvuru konu ve koşullarını, potansiyel başvuru sahiplerini belirleyen program oluşturur.

    (3) Başkanlık ile mali destek sağlanmasına karar verilen proje sahibi arasında, destekten yararlanma ilke ve kurallarını, yapılacak ödemeye ilişkin esasları, tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren bir sözleşme imzalanır.

    (4) Başkanlık, desteğe konu olan projenin uygulanacağı ülkenin milli para birimi cinsinden sözleşme düzenleyebilir.

    (5) Başkanlıktan mali destek almaya hak kazanmış ancak usulsüzlük yaptığı tespit edilmiş proje sahiplerinin sözleşmeleri, proje hangi aşamada olursa olsun derhal feshedilir. Sözleşmenin feshi halinde, yapılan ödemeler ile sözleşmeden doğan masraflar ve sözleşmede öngörülen cezai şart proje sahibinden tahsil edilir. Ayrıca sorumlu kişi ya da kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

    (6) Programda yer almayan konular hakkındaki destek talepleri Bakan oluruyla yürürlüğe konulabilir.

    Çağrı esaslı proje desteği

    Madde 8 - (1) Başkanlık, çağrı esaslı proje desteği çerçevesinde, programlarda tespit edilen amaç ve hedeflere uygun olarak, seçilen bölgede potansiyel proje sahiplerini belirli bir dönem içerisinde proje hazırlamaya ve sunmaya davet eder.

    (2) Çağrı esaslı proje desteğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar programlar temel alınarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirlenir.

    Başvuru rehberi

    Madde 9 - (1) Başvuru Rehberi; bu Yönetmelikte yer alan hükümlere, daire başkanlıklarının hazırladıkları programlara ve Destek Kılavuzunda belirtilen standartlara uygun olarak KİİDB tarafından hazırlanır. Hazırlanan Başvuru Rehberi, çağrı esaslı proje desteğinin ilanından önce, destek konusu öncelik alanları, başvuru sahibinin nitelikleri ve destek limitleri ile seçim ve değerlendirme kriterleri yönünden Başkanlık makamının onayına sunulur.

    (2) Başvuru Rehberi ve içeriği, çağrı esaslı proje desteği ilan edilene kadar kamuoyuna açıklanamaz. Başvuru Rehberinin hazırlıkları sırasında menfaat ilişkisinin önlenmesi ve gizliliğin sağlanması için gereken tedbirler alınır ve buna uymayanlar hakkında da ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Çağrı esaslı proje desteğinin ilanı

    Madde 10 - (1) Çağrı esaslı proje desteği, o desteğe ilişkin Başvuru Rehberinin Başkanlık tarafından yayımlanmasıyla kamuoyuna ilan edilir.

    (2) Başvuruların kabulü, Başvuru Rehberinin yayımlanması ile birlikte başlar. Çağrı esaslı proje desteğinden faydalanmak için sunulacak projelerin son başvuru tarihi, ilgili Başvuru Rehberinde belirtilir.

    (3) Başkanlık zorunlu hallerde çağrı esaslı proje desteğini, değerlendirme ve seçim aşaması da dahil olmak üzere, destek sürecinin herhangi bir aşamasında iptal edebilir. Bu durumda, Başkanlıktan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

    Bilgilendirme ve eğitim

    Madde 11 - (1) KİİDB, her çağrı esaslı proje desteği kapsamında, belirlenen hedeflere ulaşılması ve o desteğe ayrılan bütçenin etkin şekilde kullanılması için potansiyel proje sahiplerine proje hazırlama yöntemleri ve başvuru koşulları hakkında bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini içeren yardım hizmetleri sağlar.

    (2) Yürütülecek bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde veya diğer iletişim araçları kanalıyla çağrı esaslı proje desteğine ilişkin olarak potansiyel başvuru sahipleri tarafından sorulan bütün sorular kayıt altına alınır. Sorulan bu soruların cevapları bütün potansiyel proje sahiplerine ulaşması için Başvuru Rehberinde belirtilen esaslar dahilinde Başkanlık internet sitesinde yayımlanır.

    (3) Başkanlık internet sitesinde yayımlanan cevaplar haricinde görevliler tarafından bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde verilen cevaplar Başkanlığı bağlayıcı değildir.

    Başvurular

    Madde 12 - (1) Başvurular, başvuru rehberlerinde belirtilen son başvuru tarihinden önce eksiksiz olarak elden, posta yoluyla veya Başvuru Rehberinde belirtilmesi hâlinde internet üzerinden yapılır.

    Değerlendirme komitesi ve görevleri

    Madde 13 - (1) Değerlendirme Komitesi, proje başvurularının değerlendirilmesi için Başkanlık oluruyla KİİDB bünyesinde Başkanlık personelinden ve/veya gerek görülmesi halinde alanında uzman diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli ile özel kesimden kişilerin de katılımı ile en az üç üyeden oluşur.

    (2) Uzmanlık gerektiren proje konularının olması halinde Başkanlık personeli haricinde ilgili alanda uzmanlaşmış kişiler de Değerlendirme Komitesinde görevlendirilebilir.

    (3) Gerek görülmesi halinde Değerlendirme Komitesine yardımcı olmak üzere Başkanlık oluruyla Başkanlık harici uzman kişilerden projelerin değerlendirilmesi konusunda destek alınabilir.

    (4) Değerlendirme Komitesinde yer alan Başkanlık personeli haricindeki kamu personeli olan uzmanlar ve 5978 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre hizmet alımı suretiyle hizmetlerinden yararlanılan, kamu personeli olmayan gerçek kişiler ile Başkanlık arasında işin tanımı, süresi, tarafsızlık, gizlilik esasları, çalışma şartları, ücret ve benzeri hususları içeren sözleşme yapılır. Ancak yapılacak sözleşmede kamu personeli olan uzmanlara ücret ödeneceğine ilişkin hususlara yer verilmez.

    (5) Değerlendirme Komitesi üyelerinin kimliği ve değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulur. Buna uymayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Değerlendirme süreci

    Madde 14 - (1) Proje teklifleri, Başvuru Rehberinde belirlenen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilir.

    (2) Proje teklifleri, en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır. Yapılan puanlamada Başvuru Rehberinde belirlenen asgari puan ve üzerinde puan alan başarılı projeler asil listeyi oluşturur. Değerlendirme Komitesi, asgari puanı aşan ancak bütçe nedeniyle asil listeye alınamayan projelerden oluşan bir yedek liste belirler.

    Ön izleme süreci

    Madde 15 - (1) Sözleşme imzalanmadan önce KİİDB, asil ve yedek listede yer alan proje sahiplerine yönelik ön izleme faaliyetleri gerçekleştirir. Bu faaliyetler kapsamında ek bilgi ve belge isteyebilir ve/veya projeye ilişkin değişiklik yapılmasını talep edebilir.

    Sözleşme imzalanması

    Madde 16 - (1) Değerlendirme ve ön izleme faaliyetleri sonucunda oluşturulan nihai asil ve yedek listeler Başkanın teklifi ile Bakan onayına sunulur. Onayı takiben desteklenmesine karar verilen projelerin sahipleriyle Başkanlık arasında sözleşme imzalanır.

    Sözleşme değişiklikleri

    Madde 17 - (1) Proje sahiplerinin, projelerini Başkanlık ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak, sözleşmenin taraflar arasında imzalanmasından sonra proje kapsamında öngörülen faaliyetlerin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek beklenmeyen bir durumun ortaya çıkması halinde, tarafların mutabakatı ile uygulamanın herhangi bir safhasında sözleşme Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde değiştirilebilir.

    Sözleşmenin askıya alınması ve iptali

    Madde 18 - (1) Desteklenen projelerin uygulama aşamasında, Başkanlık tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi ve/veya eksik teslim edilmesi, izleme ziyaretlerinin engellenmesi veya projenin sözleşmeye ve ilgili mevzuata uygun yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde sözleşme askıya alınır. Bu durumda proje sahibine, düzeltme için Başkanlık tarafından en fazla doksan gün süre verilebilir. Düzeltme süresinin verilmesinde fayda görülmez veya verilen süre sonunda durumda bir düzelme olmazsa sözleşme feshedilir.

    (2) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, yapılan ödemeler ile sözleşmeden doğan masraflar ve sözleşmede öngörülen cezai şart proje sahibinden tahsil edilir.

    (3) Usulsüzlük dışında bir nedenden dolayı sözleşmesi feshedilen proje sahiplerine Başkanlık tarafından tekrar herhangi bir mali destek sağlanması, Başkanlığa olan bütün borçlarını ödemiş olmalarına bağlıdır.

    Destek miktarı ve süresi

    Madde 19 - (1) Başkanlık tarafından sağlanacak desteğin toplam bütçesi, proje başına sağlanabilecek en az ve en çok destek miktarı ile projenin uygulama süresi her bir çağrı dönemi için desteğin amaç ve hedeflerine bağlı olarak ayrı ayrı belirlenir ve ilgili Başvuru Rehberinde belirtilir.

    (2) Başkanlık, vereceği mali desteğin amaç, hedef ve bütçesine bağlı olarak, oranları ilgili Başvuru Rehberinde belirtilmek üzere, proje sahiplerinden proje bütçesinin bir kısmını eş finansman olarak isteyebilir. Ayrıca desteğin amaç, hedef ve bütçesine bağlı olarak, oranları ilgili Başvuru Rehberinde belirtilmek üzere proje sahiplerinden teminat alınabilir.

    Doğrudan proje desteği

    Madde 20 - (1) Başkanlık amaç ve hedeflerine, daire başkanlıklarının hazırladıkları programlara, Destek Kılavuzuna ve Başkanlığın görev alanında çalışan sivil ve resmî teşekküllerin taleplerine uygun olarak gerekli görülen stratejik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan projelere doğrudan mali destek verebilir.

    (2) Doğrudan proje desteğine ilişkin Başvuru Rehberi KİİDB tarafından yıllık olarak hazırlanır ve Başkanlık tarafından yayımlanır.

    (3) KİİDB, yapılan değerlendirme sonucunda Başvuru Rehberinde belirtilen kriterleri karşıladığı tespit edilen projelerin sahiplerinden, ek bilgi ve belge isteyebilir, projeye ilişkin değişiklik talep edebilir ve proje sahiplerine ön izleme ziyaretleri gerçekleştirebilir.

    (4) Değerlendirme ve ön izleme faaliyetleri sonucunda desteklenmesi uygun görülen proje Başkanın teklifi ile Bakan onayına sunulur. Onaylanan projelerin sahipleri ile sözleşme imzalanır. Bakan belirli sınırlar içerisinde kullanılmak üzere Başkana yetki devredebilir.

    (5) Başvuru Rehberine bağlı olmaksızın Bakanlık makamına sunulan ve Bakanlık makamı tarafından desteklenmesi uygun görülen projelerin sahipleri ile sözleşme imzalanır ve bu proje sahiplerine gerekli idari ve mali destek sağlanır.

    (6) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından veya Bakanlık makamınca gerçekleştirilmesine özel önem verilen destek talepleri için Bakanlık makamından alınan Olurla gerekli çalışmalar yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ortak Hükümler

    Uygulama faaliyetleri

    Madde 21 - (1) Başkanlık tarafından destek sağlanan projelerin, programlarda yer alan amaç ve hedeflere uyumunu sağlamak üzere projenin uygulaması sırasında ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla yapılacak uygulama faaliyetleri, Destek Kılavuzunda belirtilen ilke ve esaslar ile sözleşmede belirtilen hususlar doğrultusunda KİİDB koordinasyonunda ilgili Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Her bir projeyle ilgili olarak Başkanlık makamının oluru ile proje sorumlusu atanır.

    İzleme faaliyetleri

    Madde 22 - (1) KİİDB, Başkanlık tarafından destek sağlanan projelerin mali ve fiziki gerçekleşmelerini teminen Destek Kılavuzunda belirtilen ilke ve esaslar ile sözleşmede belirtilen hususlar doğrultusunda proje izleme faaliyetlerini yürütür.

    Ödeme

    Madde 23 - (1) Proje sahibine, sözleşme hükümlerine göre ödeme yapılabilir.

    (2) Ön ödeme hariç olmak üzere, proje sahibi tarafından önceki ödemelere ilişkin raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan re'sen hiçbir ödeme yapılamaz.

    (3) Başkanlık destek kapsamında yapacağı her türlü ödemeyi, kendi banka hesaplarından, proje sahibi adına açılmış projeye özel hesap numarasına yapacağı transfer talimatı ile gerçekleştirir. Başkanlık proje hesabının açılacağı bankayı belirleyebilir.

    (4) Sözleşmede öngörülmesi halinde, ara ödemeler, proje sahibi tarafından sunulan, önceki ödemelere ilişkin geçerli harcama belgeleri ve ara raporların Başkanlık makamınca uygun bulunarak onaylanmasını takiben yapılır. KİİDB rapor ve harcama onaylarında, uygulama ve izleme ziyaretleri ve diğer faaliyetlerden edinilen bilgileri de dikkate alır. Rapor ve harcama belgelerinin incelenmesi sonucunda uygun olmayan harcamaların tespit edilmesi halinde, bunlara karşılık gelen tutarlar en geç ilgili mali yılın sonuna kadar geri alınır.

    (5) Sözleşme kapsamındaki uygulamalarla ilgili olarak, proje sahibinin ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan her türlü ceza, gecikme zammı, faiz ve sair giderler, Başkanlık tarafından sağlanan destek bütçesinden karşılanamaz.

    (6) Proje desteği kapsamında yapılan bütün ödemeler tamamen harcanana kadar, proje hesabının bakiyesinin ilgili hesaba bağlı bir repo hesabında değerlendirilmesi halinde, elde edilen bütün faiz geliri ile bunun üzerindeki her türlü hak Başkanlığa aittir. Repo hesabında biriken bu faiz gelirinin, proje dönemi sonunda Başkanlığın kendi hesaplarına iadesi talep edilir veya bu tutar proje sahibine yapılacak nihai ödemeden mahsup edilir.

    Satın alma mevzuatı

    Madde 24 - (1) Proje sahiplerinin desteklenen proje kapsamında yapacakları ihale ve satın alma faaliyetleri, ilgili Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

    Mülkiyet

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen projeler kapsamında alımı desteklenen bina, alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti sözleşmede belirtilen şekle göre belirlenir.

    Görünürlük

    Madde 26 - (1) Destek sağlanan tüm projelerde Başkanlığın görünürlüğü sağlanır.

    Etki değerlendirme faaliyetleri

    Madde 27 - (1) KİİDB desteklenen projelerin Başkanlık amaç ve hedefleri bakımından doğurduğu etki ve sonuçlarını analiz eder.

    Proje dili

    Madde 28 - (1) İdari ve mali destekler ile ilgili yapılacak her türlü yazışmanın Türkçe dilinde olması esastır. Ancak, Başkanlık gerekli görmesi halinde desteklerle ilgili farklı yabancı dillerde yayın yapabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Ortak destek

    Madde 29 - (1) Başkanlık, bu Yönetmelik ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla ortak idari ve mali destek verebilir.

    Tereddütlerin giderilmesi

    Madde 30 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri ve uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Başkanlık yetkilidir.

    Yürürlük

    Madde 31 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar