BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 02/12/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28130

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personelinin disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personelini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    En üst disiplin amiri

    Madde 4 - (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, bütün personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu tüm yetkileri bütün personel hakkında doğrudan kullanabilir.

    Disiplin amirleri

    Madde 5 - (1) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri ekli listede gösterilmiştir.

    Yönetmelikte yer almayan hususlar

    Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 7 - (1) 27/1/2001 tarihli ve 24300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar