KOSGEB KOBİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Kosgeb Kobi Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 04/12/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28132

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca yapılacak KOBİ Uzman Yardımcılığı Giriş ve KOBİ Uzmanlığı Yeterlik Sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile bu pozisyonlara atanma esaslarını ve KOBİ Uzmanı ve KOBİ Uzman Yardımcılarının yetişme, görev ve çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına KOBİ Uzmanı ve KOBİ Uzman Yardımcısı olarak atanan ve atanacaklar hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkan: KOSGEB İdaresi Başkanını,

    b) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığını,

    c) Birim: KOBİ Uzman ve KOBİ Uzman Yardımcılarının görev yaptıkları merkez ve taşra teşkilatındaki birimleri,

    ç) Birim Amiri: KOBİ Uzman ve KOBİ Uzman Yardımcılarının görev yaptıkları merkez ve taşra teşkilatındaki birim amirini,

    d) Giriş Sınavı: KOBİ Uzman Yardımcılığına giriş sınavını,

    e) Giriş Sınavı Kurulu: KOBİ Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavını yürütecek olan kurulu,

    f) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

    g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    ğ) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak olan A Grubu Kamu Personel Seçme Sınavını,

    h) Merkez Teşkilatı: Ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerini,

    ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

    i) Personel: Başkanlıkta İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışan personeli,

    j) Taşra Teşkilatı: Hizmet Merkezi Müdürlüklerini,

    k) Tez Danışmanı: Yeterlik sınavına katılan Uzman Yardımcısına tez çalışmalarında nezaret eden kişiyi,

    l) Uzman: Başkanlıkta İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilen KOBİ Uzmanını,

    m) Uzman Yardımcısı: Başkanlıkta İdari Hizmet Sözleşmesi ile istihdam edilen KOBİ Uzman Yardımcısını,

    n) Yeterlik Sınavı: KOBİ Uzman Yardımcısının, KOBİ Uzmanlığına yükselmek amacıyla hazırlayacağı tezinin başarılı bulunması ve bunun ardından yapılacak olan tez savunması ve yazılı değerlendirmeyi içeren sınavı,

    o) Yeterlik Sınavı Kurulu: KOBİ Uzmanlığı Yeterlik Sınavını yürütecek olan kurulu,

    ö) Yönetici: Başkanlıkta yönetim kademesinde görev alan personeli,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

    Giriş sınavı

    Madde 5 - (1) Başkanlıkta görev alacak uzman yardımcıları, giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak yapılır.

    (2) Giriş sınavı, Giriş Sınavı Kurulu tarafından yapılır. Yazılı giriş sınavı klasik veya test usulünde yapılabilir. Başkanlık, uygun gördüğü takdirde yazılı giriş sınavının bir kısmını ya da tamamını üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir.

    (3) Giriş sınavı, pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

    (4) Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday ve sözlü sınava çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

    Giriş sınavı duyurusu

    Madde 6 - (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü veya türleri ve asgari puanlar, atama yapılacak pozisyon sayısı, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, sınav konuları ve sınavla ilgili diğer hususlar başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanır ve ayrıca Başkanlığın resmi internet sayfasında duyurulur.

    Giriş sınavına katılma şartları

    Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

    ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya muaf olmak,

    d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

    e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    f) Diğer kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

    g) KPSS'de, giriş sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puan düzeyinde başarılı olmak,

    ğ) İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinden olmak üzere; başvuruya esas KPSS'nin yabancı dil testinden en az yüzde elli oranında doğru cevabı bulunmak veya geçerli yıllara ait KPDS'den en az yetmiş puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

    h) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak,

    ı) Giriş sınavının yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.

    İstenilen belgeler

    Madde 8 - (1) Giriş sınavının Başkanlık tarafından yapılması halinde giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Giriş sınavı başvuru formu,

    b) Yüksek Öğrenim diploması veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

    c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylanmış örneği veya bilgisayar çıktısı,

    ç) Yabancı dil bilgisi kriterini KPSS ile sağlayamayan adaylardan, KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylanmış örneği,

    d) 2 adet vesikalık fotoğraf,

    e) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

    (2) Yukarıda sayılan belgelerin Başkanlığa en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık tarafından tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

    (3) Sınav başvurularına, son başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Giriş Sınavı Kurulu tarafından itiraz tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

    Giriş sınavı kurulu

    Madde 9 - (1) Giriş Sınavı Kurulu, Başkan tarafından görevlendirilecek bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, giriş sınavı kurulu başkanı dahil beş asil üç yedek üyeden oluşur. Üyelerden personel işlerinden sorumlu daire başkanı Kurulun tabiî üyesi olup, diğer üyeler, Başkan tarafından; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin amirleri veya bu birimlerden görevlendirilecekler arasından belirlenir. Yedek üyeler, asil üyelerin katılamadıkları durumlarda belirlenme sıralarına göre, kurul başkanının katılamadığı durumlarda ise, yerine vekalet eden Başkan Yardımcısı Giriş Sınavı Kuruluna katılırlar.

    (2) Kurulun sekreterya hizmetleri personel işlerinden sorumlu daire başkanlığınca yürütülür.

    (3) Kurul, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

    (4) Kurulun Başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sözlü sınavlarda görev alamazlar; bunların yerine yedek üyeler katılır.

    Yazılı sınav

    Madde 10 - (1) Giriş Sınavı duyurusunda belirtilecek asgari KPSS puanına sahip olmak şartıyla yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla yirmi katına kadar aday ile yazılı sınava çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı yazılı sınava çağrılır.

    (2) Yazılı Sınav;

    a) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları için; iktisat, işletme, maliye, muhasebe ve hukuk,

    b) Mimarlık ve mühendislik fakültesi ile diğer fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden mezun olanlar için; sınav duyurusunda belirtilen bölümlerin alan bilgisi konularından seçilmek suretiyle yapılır.

    (3) Sınavda başarı notu, 100 tam puan üzerinden en az 60 tam puandır.

    (4) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır. Yazılı giriş sınavının diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde de aynı esaslar uygulanır.

    (5) Yazılı sınavda hatalı olduğu tespit edilen sorular adaylar lehine doğru olarak kabul edilir.

    (6) Yazılı sınav kuralları, Başkanlıkça veya sınavı yapacak kuruluş ve Başkanlık arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir.

    Sözlü sınav

    Madde 11 - (1) Yazılı sınavda 60 (altmış) tam puan ve üzerinde not almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday ve sözlü sınava çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınav tarihinden en az on gün önce yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat Başkanlığın resmi internet adresinden ilan edilir.

    (2) Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde ise başvuran adaylardan, KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday ve sözlü sınava çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınav tarihinden en az on gün önce KPSS sonuçları ile sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat Başkanlığın resmi internet adresinden ilan edilir.

    (3) Sözlü sınavda aday personelin alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri de göz önüne alınarak, sınav komisyonu tarafından her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir.

    (4) Sözlü sınavda, sınav komisyonu üyelerince ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav notu belirlenir. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde not alan adaylar başarılı olmuş sayılır.

    Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itiraz

    Madde 12 - (1) Giriş Sınavı Kurulu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda tespit edilen notların aritmetik ortalamasını, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise başvuruya esas KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasını almak suretiyle adayların Uzman Yardımcılığı giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek birim ve alanlara göre ayrı ayrı sıralamaya tabi tutar. Asil olarak kazananlar ile asil sayısının iki katına kadar yedek adayları belirler.

    (2) Sınav sonuçları açıklanırken; nihai başarı derecelerinin eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday; bu puanın da eşit olması veya yalnızca sözlü sınavı yapılması durumunda ise, KPSS puanı yüksek olan aday, bunlarında eşit olması halinde KPSS veya KPDS sonucunda yabancı dil doğru cevap oranı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

    (3) Başkanlık, yazılı ve sözlü sınav nihai sonuçlarını Başkanlığın resmi internet adresinde ilan eder.

    (4) Sınav sonuçlarının Başkanlık tarafından ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Giriş Sınavı Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar Giriş Sınavı Kurulunca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.

    (5) Giriş sınavının yazılı aşamasının üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde, itiraza ilişkin hükümler, yapılacak protokolle belirlenir.

    Uzman yardımcılarının atanması

    Madde 13 - (1) Atama işlemlerinin yapılabilmesi için, adayların, Başkanlığın resmi internet adresinde sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde ilanda belirtilen belgelerle birlikte personel hizmetlerini yürüten Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gereklidir. Bu süre içinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın başvuruda bulunmayanların bu hakları düşer. Ancak resmi belge ile ispat edilecek geçerli bir mazeret halinde Başkan tarafından verilecek ek süre, sınav sonuçlarının ilanında belirtilen başvuru bitim tarihini müteakip otuz günü aşamaz.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuran adaylara atama kararları ve İdari Hizmet Sözleşmeleri yazılı olarak tebliğ edilir. Atama kararını tebellüğ eden ve İdari Hizmet Sözleşmesini imzalayan ilgilinin on beş günlük süre içinde göreve başlamaları gereklidir. Bu süre, ilgilinin bildirdiği mazeretin, Başkan tarafından uygun görülmesi halinde sınav sonuçlarının ilanında belirtilen başvuru bitim tarihinden itibaren altmış günden fazla olmamak üzere uzatılabilir.

    (3) Mazeretleri Başkan tarafından uygun görülenler hariç olmak üzere, uzman yardımcılarının atandıkları illerde uzmanlık yeterliliklerini alıncaya kadar çalışmaları esastır.

    (4) Başarı sırasına göre belirlenen yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonucunun ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonlarda boşalma olması halinde, o pozisyonun belirlenen yedekleri başarı sırasına göre atanırlar. Bu durumda da boş pozisyon kalması halinde, boş pozisyonun bulunduğu alanda yerleştirilemeyen tüm yedek adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve sıralama sonrasında en yüksek puanlı yedek adaydan başlanarak boş pozisyonlar için teklif götürülerek atama işlemleri yapılır. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

    (5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

    Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

    Madde 14 - (1) Uzman Yardımcılığı pozisyonuna atanan personele KOSGEB'in ve görevlerinin tanıtılması, yeni işine ve çevresine uyum sağlaması amacıyla hizmet içi eğitimden sorumlu daire başkanlığı tarafından içeriği belirlenen oryantasyon eğitimi verilir.

    (2) Uzman Yardımcılığı süresince uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki bilgilerin kazandırılması amacıyla hizmet içi eğitimlere tabi tutulurlar.

    (3) Uzman yardımcılarının, oryantasyon eğitiminden sonra hizmet içi eğitimden sorumlu daire başkanlığının önerisi ve Başkanın onayı ile KOSGEB birimlerinde en az bir ay staj yapmaları sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzmanlık Yeterlik Sınavı

    Yeterlik sınavı

    Madde 15 - (1) Adaylık dönemi dahil, en az üç (3) yıllık fiili hizmet sürelerini tamamlayan Uzman Yardımcıları, geçerli KPDS'den en az yetmiş puan almaları veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları halinde Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Fiili hizmet süresi itibari ile yeterlik sınavına girmeye hak kazanan uzman yardımcılarından, müteakip iki yeterlik sınavında da yabancı dil şartını yerine getiremeyenler hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

    (2) Yeterlik sınavı Başkanlık Onayı ile yılda en fazla iki (2) defa açılır.

    (3) Yeterlik Sınavı üç aşamalıdır.

    a) Birinci Aşama: Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezlerin Yeterlik Sınavı Kurulunca "Başarılı" veya "Başarısız" olarak değerlendirildiği aşamadır.

    b) İkinci Aşama: Yeterlik Sınavı Kurulunca "Başarılı" bulunan tezlerin sözlü olarak savunulması aşamasıdır.

    c) Üçüncü Aşama: Her iki aşamada da başarılı bulunan Uzman Yardımcılarına yapılan, Başkanlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili mevzuat sorularını içeren yazılı sınav aşamasıdır.

    Yeterlik sınavına girebilme şartları

    Madde 16 - (1) Üç (3) yıllık fiili hizmet süresinin hesabında; Uzman Yardımcısı pozisyonunda geçen,

    a) Ücretsiz izinlerin tamamı,

    b) Kesintisiz olmak üzere diğer izinlerin üç ayı geçen süreleri,

    c) KOSGEB İcra Komitesi ve Başkanlık dışındaki görevlendirmelerin üç ayı geçen süreleri,

    fiili hizmet süresine dahil edilmez.

    (2) Üç yıllık fiili hizmet süresi, Yeterlik Sınavının başlama tarihinden geriye doğru gitmek suretiyle hesaplanır. Yeterlik Sınavının başlama tarihi ise tezlerin teslim tarihidir.

    Yeterlik sınavı kurulu

    Madde 17 - (1) Yeterlik Sınavı Kurulu, Başkan tarafından görevlendirilecek bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Yeterlik Sınavı Kurulu başkanı dahil en az beş üyeden oluşur. Üyeler, Başkan tarafından; başkan yardımcıları, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin amirleri veya bu birimlerden görevlendirilecekler ile başkan başmüşavirleri/müşavirleri ve başkanlık müşavirleri arasından belirlenir. Yedek üyeler de aynı yöntemle asil sayısı kadar belirlenir. Yedek üyeler, asil üyelerin katılamadıkları durumlarda belirlenme sıralarına göre, kurul başkanının katılamadığı durumlarda ise, yerine vekalet eden Başkan Yardımcısı Giriş Sınavı Kuruluna katılırlar.

    (2) Kurulun sekreterya hizmetleri personel işlerinden sorumlu daire başkanlığınca yürütülür.

    (3) Kurul, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz.

    (4) Birden fazla yeterlik sınavı kurulu oluşturulabilir. Personel işlerinden sorumlu daire başkanı kurullardan en az birinde doğal üye olarak yer alır.

    Yeterlik sınavı kurulunun görevleri

    Madde 18 - (1) Yeterlik Sınavı Kurulunun görevleri;

    a) Başkanlığın görev alanına giren konular çerçevesinde tez konularını belirlemek,

    b) Başkanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde tez danışmanlarını belirlemek,

    c) Başkanlıkça belirlenecek yöntemler çerçevesinde tezleri değerlendirmek,

    ç) Yapılan sınavları değerlendirerek başarılı ve başarısız olanları belirlemek,

    d) Sınavla ilgili diğer konularda karar vermektir.

    Yeterlik sınavı duyurusu

    Madde 19 - (1) Tez konusunu ve tez danışmanını bildirme tarihi ile yeterlik sınavı tarihleri, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığınca ilgililere duyurulur.

    Tez konusu ve tez danışmanı seçimi

    Madde 20 - (1) Uzman Yardımcıları personel işlerinden sorumlu daire başkanlığının sınav duyurusu üzerine, Yeterlik Sınavı Kurulunca belirlenmiş konular içinden en fazla üç tez önerisini tercih sırasına göre belirleyerek Birim Amirine bildirirler. Tez konularının Birim Amirlerince uygun görülmesi esastır.

    (2) Uzman Yardımcıları ayrıca, Yeterlik Sınavı Kurulunca belirlenen tez danışmanları arasından üç tez danışmanını tercih sırasına göre Birim Amirine bildirirler. Birim Amiri tarafından uygun görülen tez konuları ve tez danışmanları, Birim Amirliğince, duyuruda belirtilen süre içinde personel işlerinden sorumlu daire başkanlığına ve ilgili Uzman Yardımcısına bildirilir.

    (3) Gönderilen tez konuları ve tez danışmanları Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değerlendirilir, gerektiğinde tez konusu ve/veya tez danışmanı Yeterlik Sınav Kurulu tarafından değiştirilerek uzman yardımcılarının tez konusu ve tez danışmanı ilan edilir.

    (4) Süresi içerisinde tez konusunu ve danışmanını belirlemeyen uzman yardımcısı için yeterlik sınav kurulu tez konusu ve danışmanı belirler.

    (5) Tez konusu ve danışmanı uygun bulunan uzman yardımcısının, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu belirten dilekçesi üzerine tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde tez konusu Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından değiştirilebilir.

    Tez hazırlama

    Madde 21 - (1) Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi, bilimsel çalışma etiğine uygun olması ve Başkanlıkça hazırlanan tez hazırlama usullerine uyulması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılarak yeterlik sınavında başarısız kabul edilir ve ilgililer hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

    Tezlerin teslimi

    Madde 22 - (1) Uzman Yardımcıları, hazırladıkları tezlerini belirtilen süre içinde Birim Amirine teslim etmek zorundadırlar. Tez danışmanları, aynı süre içinde, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve Uzman Yardımcısının çalışmalarını bir rapor halinde personel işlerinden sorumlu daire başkanlığına gönderir. Birim Amirlerine teslim edilen tezler beş iş günü içinde, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığına gönderilir.

    (2) Personel işlerinden sorumlu daire başkanlığı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış Uzman Yardımcılarının tezlerini ve danışman raporlarını Yeterlik Sınavı Kuruluna teslim eder.

    (3) Ücretsiz izin, toplamı altmış günü aşan hastalık ve mazeret izni nedeniyle tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından altmış günü aşmamak üzere ek süre verilir.

    Tezlerin değerlendirilme esasları

    Madde 23 - (1) Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezler, Yeterlik Sınavı Kurulunca belirlenen süre içerisinde incelenerek, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

    (2) Değerlendirme sırasında yeterlik sınavı kurulu tarafından tezlerinde eksiklikler olduğu tespit edilen uzman yardımcılarının nihai değerlendirmeleri, tez düzeltmesi sonunda verilir.

    (3) Tezleri başarılı görülen Uzman Yardımcıları, yeterlik sınavının tez savunması aşamasına girmeye hak kazanırlar.

    Tezlerin eksik görülmesi

    Madde 24 - (1) Tezleri eksik görülen Uzman Yardımcılarının tezlerinde tespit edilen eksiklikler, Yeterlik Sınavı Kurulunca personel işlerinden sorumlu daire başkanlığa iletilir. Personel işlerinden sorumlu daire başkanlığı, tez savunmasından önce, tezin eksikliklerini tamamlamaları için Uzman Yardımcılarına yazılı olarak bildirir.

    (2) Tezi eksik bulunan Uzman Yardımcısı Yeterlik Sınavı Kurulunca belirtilen süre zarfında belirtilen eksiklikleri tamamlayarak tezini personel işlerinden sorumlu daire başkanlığına iletir. Yeterlik Sınavı Kurulunca tezindeki eksikliklerin giderildiğine kanaat getirilen ve tezleri başarılı görülen uzman yardımcıları, yeterlik sınavının tez savunması aşamasına girmeye hak kazanırlar.

    Tezlerin başarısız görülmesi

    Madde 25 - (1) Geçerli bir mazereti olmaksızın tezini süresinde teslim etmeyenler söz konusu sınavın tez aşamasında başarısız sayılırlar.

    (2) Değerlendirme sonrası tezi başarısız görülen Uzman Yardımcısı yeterlik sınavının tez savunması aşamasına katılamaz. Bu durumdaki Uzman Yardımcısı, tezinin eksikliklerini tamamlayarak veya bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenecek bir başka konuda tez hazırlayarak, kriterlerinin uygun olması ve istekleri halinde açılacak olan bir sonraki yeterlik sınavına girmek hakkına sahiptir.

    (3) Yeterlik Sınavı Kurulunca tezindeki eksikliklerinin giderilmediğine kanaat getirilen ya da tezindeki düzeltmeleri süresi içerisinde göndermeyen uzman yardımcısı başarısız sayılır.

    (4) İkinci yeterlik sınav hakkında da tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tezini teslim etmeyen Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder ve bu personel hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

    Tez savunması

    Madde 26 - (1) Tezleri başarılı görülen Uzman Yardımcıları, yeterlik sınavının ikinci aşamasında tezlerini sözlü olarak savunurlar.

    (2) Uzman Yardımcılarının savunmaları, Yeterlik Sınavı Kurulunca başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

    (3) Tez savunmasında başarılı görülen Uzman Yardımcıları, yeterlik sınavının yazılı sınav aşamasına girmeye hak kazanırlar.

    Tez savunmasında başarısızlık

    Madde 27 - (1) Tez savunmasında başarısız görülen Uzman Yardımcısı, açılacak olan bir sonraki yeterlik sınavının tez savunması aşamasına girme hakkına sahiptir. Ancak, bu hakkı kullanabilmek için ikinci kere tez verme hakkını kullanmamış olmak gerekir.

    (2) İkinci tez savunma hakkını da kullanıp başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci tez savunma hakkını kullanmayanlar veya tezi ikinci hakkında başarılı görülüp tez savunmasında başarısız olan Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder ve bu personel hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

    Yazılı sınav

    Madde 28 - (1) Yeterlik sınavının Üçüncü aşamasında ise Uzman Yardımcılarına, Yeterlik Sınavı Kurulunca Başkanlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili mevzuat soruları yöneltilir. Sınav klasik veya test usulü ile yapılır.

    (2) Başkanlık, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavın bir kısmını ya da tamamını üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir.

    (3) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekir.

    (4) Yazılı sınavda hatalı olduğu tespit edilen sorular adaylar lehine doğru olarak kabul edilir.

    Yazılı sınavda başarısızlık

    Madde 29 - (1) Yazılı sınavda başarısız görülen Uzman Yardımcısı, açılacak olan bir sonraki yeterlik sınavının yazılı aşamasına girme hakkına sahiptir. İkinci yazılı sınav hakkını da kullanıp başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci yazılı sınav hakkını kullanmayanlar Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder ve bu personel hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

    Yeterlik sınavı sonuçları

    Madde 30 - (1) Yeterlik Sınavı Kurulunca, sınava giren Uzman Yardımcıları yazılı sınav sonucuna göre sıralanır.

    (2) Yeterlik sınavı sonuçları, personel işlerinden sorumlu daire başkanlığına teslim edilir. Sınav sonuçları personel işlerinden sorumlu daire başkanlığınca ilan edilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 31 - (1) Yeterlilik sınavına katılanlar yeterlik sınavının her aşamasında sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden veya ilân edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak personel işlerinden sorumlu Daire Başkanlığına yapılır. Personel hizmetlerini yürüten Daire Başkanlığı tarafından yeterlik sınav kuruluna iletilen itirazlar, Yeterlik Sınavı Kuruluna ulaştığı tarihten en geç yedi gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    (2) Yeterlik sınavının yazılı aşamasının üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına yaptırılması halinde, itiraza ilişkin hükümler, yapılacak protokolle belirlenir.

    Uzmanlığa atanma

    Madde 32 - (1) Yeterlik sınavında başarılı olan Uzman Yardımcıları, itiraz işlemlerinin sonuçlandırılmasını müteakiben Uzman olarak atanırlar.

    Kıdem

    Madde 33 - (1) Uzmanlık kıdeminde esas alınan süre, Başkanlıkta uzman ve uzman yardımcılığında, bu unvanlar elde edildikten sonra idari görevlerde ve ücretli tüm izinlerde geçirilen süredir. Uzman Yardımcıları için kıdem hesabında dikkate alınacak sürenin başlangıcı atama Oluru tarihidir.

    (2) Uzmanlık kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Uzman Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, uzmanlar için yeterlik sınavının yazılı sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    (3) Aynı giriş sınavı ile Başkanlıkta göreve başlayan Uzman Yardımcılarından, bu Yönetmelikte belirtilen nedenler ile Uzmanlığa geç atananların kıdemleri, kendi dönemlerinden olan Uzmanlardan sonra gelir.

    (4) Daha önceki mevzuata göre Uzman 3, Uzman 2 ve Uzman 1 olarak görev yapanların kıdemleri, uzman 3 olarak atandıkları süre ile başlar.

    (5) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yeterlik sınavının yazılı aşamasına girmeden uzman unvanını elde edenlerin kıdemleri, atanma tarihleri göz önüne alınarak tespit edilir.

    Uzman yardımcısı unvanını kaybetme

    Madde 34 - (1) Yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybedenler Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta, durumlarına uygun pozisyonlara atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Uzman yardımcılarının görevleri

    Madde 35 - (1) Uzman Yardımcıları;

    a) Çalıştıkları birimin görev alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren işleri yapmak,

    b) Görevlendirildikleri konularda yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak, gerekirse saha çalışması yapmak,

    c) Gerektiğinde kurum içi ve dışı, yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmak,

    ç) Görev alanına giren konulardaki ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,

    d) Birim amirince verilecek diğer işleri mevzuat dâhilinde yürütmek

    hususlarında görevlidir.

    Uzman yardımcılarının çalışma düzeni ve sorumluluğu

    Madde 36 - (1) Uzman Yardımcıları, yardımcılık süresince varsa çalıştıkları birimdeki birim amirlerince uygun görülen Uzmanın gözetimi altında çalışmalarını yürütür. Uzman Yardımcıları bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri mevzuata ve etik değerlere uygun olarak ve zamanında yerine getirme konusunda bağlı bulunduğu birim amirine karşı doğrudan sorumludur.

    Uzmanların görev ve yetkileri

    Madde 37 - (1) Uzmanlar, görevlendirildikleri birimlerde Başkanlığın görev alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren hizmetleri yapmakla yükümlüdür.

    (2) Uzmanların görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır;

    a) Başkanlığın görev alanı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,

    b) Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini tespit etmek ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak Birim Amirine bildirmek,

    c) Her türlü KOBİ mevzuatı konularına ve bunların uygulanmasına ait bilimsel ve teknik araştırma ve incelemeler yapmak, projeler hazırlamak, gerekirse saha çalışması yapmak,

    ç) Başkanlığı yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, seminer, kurs ve konferanslarda temsil etmek ve buralarda tartışılan konular ile ilgili Başkanlık görüşü oluşturulmasına katkıda bulunmak,

    d) KOBİ mevzuatı konularında ihtiyaç duyulan hususlara ilişkin olarak, görevlendirilmeleri hâlinde seminer ve konferans vermek,

    e) KOBİ mevzuatının izlenmesi ve hazırlanmasına katkıda bulunmak amacıyla mevzuat geliştirilmesiyle ilgili olarak gözlem, görüş ve düşüncelerini bağlı olduğu Birim Amirine sunmak,

    f) Uzman Yardımcılarının yetiştirilmelerine bilgi ve tecrübeleriyle katkıda bulunmak,

    g) Birim amirince verilecek diğer işleri mevzuat dâhilinde yürütmek.

    Uzmanların sorumluluğu

    Madde 38 - (1) Başkanlıkça yapılan hizmetlerin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları, birim amirlerinin gözetiminde ve koordinatörlüğünde yürütülür.

    (2) Uzmanlar, bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri mevzuata, etik değerlere uygun olarak ve zamanında yerine getirmekle bağlı bulunduğu Birim Amirine karşı sorumludur.

    İnceleme ve araştırma çalışmaları

    Madde 39 - (1) Uzmanlar Başkan onayı ile inceleme ve araştırma yapmak üzere 1 yılı aşmamak üzere yurtdışına görevlendirilebilir.

    (2) Bu şekilde yurtdışına görevlendirilen uzmanlara, yurtdışında yapacakları çalışmaları gösteren bir program verilir.

    (3) Yurtdışı çalışması sonucu hazırlanacak raporun yurtdışından döndükten sonra 3 ay içinde Başkanlığa sunulması zorunludur.

    (4) Bu madde kapsamında gönderilecek personele, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri gözönünde bulundurularak belirlenecek ve Başkan onayı ile yürürlüğe girecek usul ve esaslar uygulanır.

    Yurtdışı eğitim

    Madde 40 - (1) Uzman personele mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim de dahil olmak üzere yurt dışı eğitim ve staj imkanları sağlanabilir. Eğitim, Başkanlığın görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği ihtiyaçlara uygun olarak belirlenir. Bu personele ilişkin yıllık yurtdışı eğitim kontenjanları Uzman personel sayısının yüzde birini geçmemek üzere Başkan tarafından belirlenir. Bu sayılara yurtdışından sağlanan burslar kapsamında gönderilenler dahil değildir.

    (2) Bu madde kapsamında gönderilecek personele, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri gözönünde bulundurularak belirlenecek ve Başkan onayı ile yürürlüğe girecek usul ve esaslar uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Uzmanlığa yeniden atanma

    Madde 41 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazanan veya bu Yönetmeliğin yayımından önce uzmanlık unvanını kazanmış olanlardan çeşitli sebeplerle görevinden ayrılmış olanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş pozisyon olması ve Başkanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla Uzmanlığa atanabilirler.

    Mevcut uzman yardımcıları

    Geçici Madde 1 - (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmış ve halen uzman yardımcısı olarak çalışmakta olanlara Yönetmeliğin 15 inci maddesinde öngörülen yabancı dil şartı uygulanmaz.

    (2) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce atanmış ve halen uzman yardımcısı olarak çalışmakta olanların yeterlik sınavına dair hizmet süresi hesabında, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Başkanlık dışındaki görevlendirmelerine ilişkin sürelerin tamamı Başkanlıkta geçmiş sayılır.

    Düzenleyici işlemler

    Geçici Madde 2 - (1) Başkanlık Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Yönetmelik ile ilgili usul esas, yönerge ve düzenleyici işlemleri hazırlar.

    Başkanlık personelinin KOBİ uzman yardımcısı olarak atanması

    Geçici Madde 3 - (1) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibari ile Başkanlıkta görev yapan;

    a) 45 yaşından gün almamış olan,

    b) En az 4 yıllık fakülte mezunu olan,

    c) Başkanlığın ilan edeceği il ve birimlerde çalışmayı kabul eden,

    ç) 9/12/2009 tarihli ve 27427 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Disiplin Yönetmeliğine göre uyarma ve kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olan,

    personel bir defaya mahsus olmak üzere açılacak olan Kurum İçi KOBİ Uzman Yardımcılığı Sınavına girebilirler.

    (2) Bu maddeye göre yapılacak olan sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Sınavın yazılı aşaması çoktan seçmeli test şeklinde, Başkanlıkça oluşturulan bir komisyon marifetiyle veya Yüksek Öğretim Kurumları veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aşağıda yer alan sınav konuları ve ağırlıklarından yapılır.

    a) Yabancı dil % 20,

    b) Temel İşletme Bilgisi % 20,

    c) Genel Kültür/Genel Yetenek % 30,

    ç) Başkanlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili mevzuat % 30.

    (3) Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 tam puan almak gerekir.

    (4) Sözlü sınav, yazılı sınavda başarılı olanlar arasından Başkanlıkça oluşturulan bir komisyon marifetiyle, bu komisyon tarafından belirlenecek usul ve esaslar dahilinde 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 tam puan almak gerekir.

    (5) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı bulunanların, yazılı ve sözlü sınav puanı ortalaması nihai başarı puanını oluşturur. Nihai başarı puanı sonucuna göre adaylar başvurdukları il ve birimlerin ilan edilen kontenjan durumları dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puanı sıralamasına göre, KOBİ Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabileceklerdir. Nihai başarı puanının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınavda başarılı olup tercih ettikleri yerlere yerleşemeyenlere, başarı sırasına göre boş kalan yerler teklif edilir. Teklifi kabul edenlerin ataması yapılır.

    (6) Yazılı sınavın Yüksek Öğretim Kurumları veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılması halinde, sınava ilişkin diğer hususlar yapılacak protokolle belirlenir.

    (7) Bu maddeye göre yapılacak KOBİ Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin diğer hususlar Başkan tarafından belirlenir.

    Yürürlük

    Madde 42 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 43 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar