BASIN VE ENFORMASYON UZMANI VE UZMAN YARDIMCISI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Basın ve Enformasyon Uzmanı ve Uzman Yardımcısı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)'tan:

    Resmi Gazete Tarihi: 07/12/2011

    Resmi Gazete Sayısı: 28135

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığı ile Basın ve Enformasyon Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcıları ile Basın ve Enformasyon Uzmanlarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını belirlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı ve ek 41 inci maddeleri ile 8/6/1984 tarihli ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü ve geçici 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Birim: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Hizmet Birimlerini,

    b) Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

    c) Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

    ç) Giriş Sınavı: Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığı giriş sınavını,

    d) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,

    e) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

    f) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

    g) Kurul: Yeterlik Sınavı Kurulunu,

    ğ) Tez Jürisi: Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı tarafından hazırlanan tezi inceleyen ve değerlendiren jüriyi,

    h) Uzman: Basın ve Enformasyon Uzmanını,

    ı) Uzman Yardımcısı: Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısını,

    i) Yeterlik Sınavı: Basın ve Enformasyon Uzmanlığı yeterlik sınavını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

    Giriş sınavı

    Madde 4 - (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Genel Müdürlük tarafından yapılacak yazılı ve sözlü veya Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

    (2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlük tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

    (3) Giriş sınavı, Komisyon tarafından yapılır. Yazılı giriş sınavı klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Genel Müdürlük, uygun gördüğü takdirde yazılı giriş sınavının bir kısmını ya da tamamını üniversiteler veya diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir.

    Giriş sınavı duyurusu

    Madde 5 - (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgarî puanlar, yazılı sınav yapılması hâlinde yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, atama yapılacak kadroların unvan, sınıf, derece ve sayıları, son başvuru tarihi, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde, Resmî Gazete'de ve Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde ilân edilir. Giriş sınav duyurusunda yer alacak öğrenim dalları 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan fakülte ve bölümler arasından Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

    Giriş sınavına katılma şartları

    Madde 6 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Giriş sınav duyurusunda belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,

    b) Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

    c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iletişim, işletme ve iktisat fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının mütercim-tercümanlık bölümleri ile filoloji ve edebiyat fakültelerinin dil eğitimi veren bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

    İstenilen belgeler

    Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

    a) İş talep formu,

    b) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği,

    c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlük tarafından onaylı örneği,

    ç) T.C. kimlik numarası beyanı,

    d) Yazılı özgeçmiş,

    e) Adli sicil beyanı,

    f) 3 adet vesikalık fotoğraf,

    g) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

    (2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin Genel Müdürlüğe en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır.

    Başvuru şekli ve yeri

    Madde 8 - (1) Giriş Sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilânda belirtilen adrese veya ilânda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

    Komisyon

    Madde 9 - (1) Komisyon, Genel Müdür ve Genel Müdür tarafından genel müdür yardımcıları ve birim amirleri arasından belirlenecek dört asıl ve iki yedek üyeden; Genel Müdürün komisyonda yer almaması halinde Genel Müdür tarafından genel müdür yardımcıları ve birim amirleri arasından belirlenecek beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Komisyona Genel Müdürün başkanlık yapmaması halinde Genel Müdürün görevlendireceği bir üye başkanlık yapar. Gerek görüldüğünde Genel Müdür tarafından en çok iki üye yükseköğrenim kurumları öğretim elemanları arasından veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden seçilebilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

    (2) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

    (3) Komisyonun sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    (4) Komisyonun Başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sözlü sınavlarda görev alamazlar; bunların yerine yedek üyeler katılır.

    Yazılı sınav

    Madde 10 - (1) Yazılı sınav yapılması hâlinde sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla on katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) çağrılır. Belirtilen sayıda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır.

    (2) Yazılı sınav; Genel Müdürlüğün görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konulardan yapılır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır. Belirtilen sayıda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılacak olan sözlü sınavın yeri ve tarihi Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde ilân edilir ve adaylara yazılı olarak bildirilir

    (3) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Yazılı sınavın diğer kamu kurumlarına yaptırılması hâlinde de aynı esaslar uygulanır.

    Sözlü sınav

    Madde 11 - (1) Yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katından fazla olamaz.

    (2) Yazılı sınavdan sonra yapılan veya doğrudan yapılan sözlü sınavda adaylar;

    a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

    b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

    c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

    ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

    d) Genel yetenek ve genel kültürü,

    e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

    yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonuçlarına göre bir başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir ve liste hâlinde Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Yazılı sınav yapılmış olması hâlinde, başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması hâlinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

    (3) Yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

    (4) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyon tarafından en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.

    Uzman yardımcılarının atanması

    Madde 12 - (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

    (2) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

    (3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

    (4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

    Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri

    Madde 13 - (1) Uzman Yardımcıları için, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, adaylık eğitimi dışında ve üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Genel Müdür tarafından onaylanır.

    (2) Bu plan;

    a) Meslekî mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için gerektiğinde rotasyona tabi tutulabilmelerini,

    b) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri, stratejik yönetim anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

    c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

    ç) Mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yurtdışı teşkilatı ihtisas birimlerine ilgili mevzuat hükümlerine göre geçici olarak görevlendirilmesini,

    d) Genel Müdürlüğün çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını sağlamaya yönelik programları,

    kapsar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzmanlık Tezi, Uzmanlık Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

    Tez konusunun belirlenmesi

    Madde 14 - (1) Uzman yardımcıları, Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili konularda bağlı bulunduğu birim amirinin onayı ile bir tez konusu seçer.

    (2) Uzman yardımcılarının tez konusu, adaylıkta geçen süre dâhil, Genel Müdürlükte en az iki yıl çalışıldıktan sonra bağlı bulunduğu birim amiri tarafından İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirilir.

    (3) Belirlenen tez konusu, uzman yardımcısının talebi ve bağlı bulunduğu birim amirinin onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

    Uzmanlık tezinin hazırlanması

    Madde 15 - (1) Genel Müdürlükçe bir tez danışmanı belirlenir. Uzman yardımcısı hazırlayacağı tezde, bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihî gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması ve tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır.

    Uzmanlık tezinin teslimi, tez jürisi tarafından değerlendirilmesi ve sonuçları

    Madde 16 - (1) Uzman yardımcısı tezini, tez konusunun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak üzere, bağlı bulunduğu birim amirine sunmak zorundadır. İlgili birim amiri, teslim aldığı tezi on gün içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletmekle yükümlüdür.

    (2) Tezler, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, bu Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde belirtilen kişilerden oluşturulan tez jürisine, değerlendirilmek üzere dağıtılır ve tezlerin incelenmesi için bir aylık süre verilir.

    (3) Uzman Yardımcısı, Genel Müdürlükçe tespit edilecek değerlendirme gününde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisi üyelerinin sorularını cevaplandırır.

    (4) Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda da olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

    Uzmanlık yeterlik sınavına girme koşulları

    Madde 17 - (1) Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için;

    a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl çalışmış olmak,

    b) Hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilmiş olmak,

    şarttır.

    (2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye Genel Müdürlükten aylıksız izinli ayrılmalar ve altı ayı geçen hastalık izni dâhil değildir.

    Kurul

    Madde 18 - (1) Kurul, Genel Müdür ve Genel Müdür tarafından genel müdür yardımcıları ve birim amirleri arasından belirlenecek dört asıl ve iki yedek üyeden; Genel Müdürün Kurulda yer almaması halinde Genel Müdür tarafından genel müdür yardımcıları ve birim amirleri arasından belirlenecek beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Kurula Genel Müdürün başkanlık yapmaması halinde Genel Müdürün görevlendireceği bir üye başkanlık yapar. Gerek görüldüğünde Genel Müdür tarafından en çok iki üye yükseköğrenim kurumları öğretim elemanları arasından veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinden seçilebilir.

    (2) Kurulun sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

    Yeterlik sınavı

    Madde 19 - (1) Yeterlik sınav konuları en az iki ay önceden adaylara duyurulur. Uzmanlık yeterlik sınavı, tez değerlendirme gününden en az yedi gün sonra yazılı ve sözlü olmak üzere iki safhada yapılır.

    (2) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe belirlenecek birbirini takip eden iki günde yapılır. Sınav soruları Kurulca her bir oturumdan önce hazırlanır ve üyelerce imzalanarak kapalı zarflar içinde Kurul Başkanına teslim edilir. Sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Kurul Başkanınca yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir. Sınav başlamadan önce sınava katılanların kimliklerinin kontrol edildiği ve sınav sorularının kapalı zarf içinde olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Daha sonra sınav kuralları açıklanarak soru zarfı sınava katılanların huzurunda açılır ve sorular dağıtılır veya yazdırılır.

    (3) Sınav sonunda sınavın başlayışını, akışını, bitişini ve her adayın kullandığı cevap kağıdı adedini gösteren bir tutanak daha düzenlenir. Toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Kurul Başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sonuçları, en geç sınav gününü takip eden üç gün içinde açıklanır. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur. Yazılı sınavda başarılı olamayan Uzman Yardımcıları sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı bulunanların sözlü sınavları Genel Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde yapılır. Sözlü sınavdan önce her bir Uzman Yardımcısı için sorulacak sorular ve puan değerleri bir tutanakla tespit edilir. Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

    (4) Sınav sonunda, Sınav Kurulu her üyenin verdiği notu ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu sınav tarihinden itibaren iki iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirir. Geçerli bir mazereti bulunmaksızın yazılı ve/veya sözlü sınava girmeyenler başarısız kabul edilir.

    Uzmanlığa atanma

    Madde 20 - (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren iki yıl içinde sahip olma şartını yerine getiren uzman yardımcısının, Basın ve Enformasyon Uzmanı olarak boş kadro durumuna göre ataması yapılır.

    Uzman yardımcısı unvanının kaybı

    Madde 21 - (1) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere, tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

    (2) Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler, Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Genel Müdürlükte durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Görev, yetki ve sorumluluk

    Madde 22 - (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları;

    a) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak,

    b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda proje geliştirmek, her türlü araştırma ve incelemede bulunmak,

    c) Genel Müdürlük ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

    ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Genel Müdür tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak ile görevli ve yetkilidirler.

    (2) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin, Genel Müdürlük talimat ve direktifleri doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak ve süresinde yerine getirilmesi ve yürütülmesinden Genel Müdüre ve bağlı bulundukları birim amirlerine karşı sorumludur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yeniden atanma

    Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Basın ve Enformasyon Uzmanı unvanını kazandıktan sonra Genel Müdürlükteki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro ve ihtiyaç bulunması şartıyla müracaatları hâlinde Basın ve Enformasyon Uzmanlığına yeniden atanabilirler.

    Yurtdışında eğitim

    Madde 24 - (1) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini artırmak veya lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilebilirler.

    Uzmanlığa doğrudan atanma

    Geçici Madde 1 - (1) Mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin ORTAK HÜKÜMLER başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar ile en az doktora diplomasına sahip öğretim elemanları;

    a) Genel Müdürlükçe belirlenecek yabancı dillerden KPDS'den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

    b) Kırk yaşından gün almamış olmak ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen Komisyonca yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak kaydıyla, ilgilinin talebi, Genel Müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu Bakan Oluru ile 27/8/2012 tarihine kadar Basın ve Enformasyon Uzmanı olarak atanabilirler.

    (2) Bu şekilde atanacakların sayısı otuzu geçemez.

    Yürürlük

    Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar