Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği (SERİ: IV, NO: 58)

11 Şubat 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28201

TEBLİĞ

Sermaye    Piyasası Kurulundan:

PAYLARI    SERBEST İŞLEM PLATFORMUNDA İŞLEM GÖRECEK

HALKA AÇIK    ANONİM ORTAKLIKLARA

İLİŞKİN    ESASLAR TEBLİĞİ

(SERİ: IV,    NO: 58)

BİRİNCİ    BÖLÜM

Amaç,    Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve    kapsam

MADDE 1 – (1) Bu    Tebliğin amacı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından payları Serbest İşlem    Platformunda işlem görmesine karar verilen halka açık anonim ortaklıkların    sermaye piyasası mevzuatına ilişkin yükümlülüklerine ve muafiyetlerine    ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu    Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye    Piyasası Kanununun 2 nci maddesine, 11 inci    maddesinin üçüncü fıkrasına ve 22 nci maddesinin    ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve    tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu    Tebliğ’de geçen;

a) Aracı Kuruluş: Aracı kurumlar ile bankaları,

b) Borsa/İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını,

c) Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP): Borsa kotasyon    şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin    menkul kıymetlerinin işlem görebileceği piyasayı,

ç) Kanun: 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

d) Kamuyu Aydınlatma Platformu, (KAP): Sermaye piyasası    ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin    elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik    sistemi,

e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

f) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,

g) Serbest İşlem Platformu (SİP): Sermaye Piyasası    Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm çerçevesinde,    payları Kurul kaydında bulunmakla birlikte Borsa’da işlem görmeyen ve    Kurul’ca belirlenen halka açık anonim ortaklıkların paylarının Borsada işlem    görebilmesi için İMKB tarafından oluşturulan ve işleyiş usul ve esasları    İMKB tarafından belirlenen platformu,

ifade eder.

İKİNCİ    BÖLÜM

SİP’te İşlem    Görecek Halka Açık Anonim

Ortaklıklara    İlişkin Esaslar

SİP’te işlem görecek halka açık anonim    ortaklıklara ilişkin esaslar

MADDE 4 – (1) SİP’te işlem görmesine Kurul tarafından Kanunun 11 inci    maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde re’sen    karar verilen halka açık anonim ortaklıkların;

a) Paylarının tamamının Kurul kaydında bulunması,

b) Esas sözleşmelerinde, işlem görecek paylarının devir    veya tedavülünü kısıtlayıcı ve pay sahibinin haklarını kullanmasına engel    teşkil edici hüküm bulunmaması,

c) MKK’da ihraççı üye kaydı    yaptırması ve payların ihraççı hesaplarında kayden    oluşturulması,

ç) Nitelikli elektronik sertifikalara sahip olması,

zorunludur. Söz    konusu işlemlerin tamamlanabilmesini teminen    payları SİP’te işlem görmesine karar verilen    halka açık anonim ortaklıkların Kurula, İMKB’ye ve MKK’ya    başvurması zorunludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemleri tamamlanan    halka açık anonim ortaklıklar, SİP’te işlem    görmeye ilişkin Duyuru Formu’na onay verilmesi amacıyla Kurula başvururlar.

(3) Esas sözleşmenin son hali ile MKK nezdinde üyelik    işlemlerinin tamamlandığına ilişkin bilgiler, Kurul tarafından onaylanmış    Duyuru Formu ile birlikte Kurul onayını takip eden 10 iş günü içinde KAP’ta ilan edilir.

(4) Halka açık olmayan ortaklıkların mevcut payları ile    yapacakları sermaye artırımlarında, ortakların yeni pay alma haklarını    kısmen veya tamamen kısıtlayarak ihraç edecekleri paylar SİP’te işlem göremez.

ÜÇÜNCÜ    BÖLÜM

Yükümlülükler    ve Muafiyetler

Elektronik    sertifika edinimi

MADDE 5 – (1) Payları    SİP’te işlem görecek halka açık anonim    ortaklıklar, Kurulun 30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Seri:VIII, No:61 sayılı Bilgi, Belge ve    Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna    Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine tabi olup,    kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yapılmasını aksatmayacak sayıda, geçerli    elektronik sertifika bulundurmakla yükümlüdürler.

Finansal    raporlama ve bağımsız denetim

MADDE 6 – (1)    Payları SİP’te işlem görmeye başlayan halka açık    anonim ortaklıkların finansal raporları ile bunların hazırlanması ve    ilgililere sunulmasında Kurulun 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî    Gazete’de yayımlanan Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye    Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri    uygulanır. Bu ortaklıklar üç ve dokuz aylık finansal tablo ile ara dönemler    için faaliyet raporu düzenleme yükümlülüklerinden muaftırlar.

(2) Finansal raporların KAP’a    gönderim süreleri için Kurul’un 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye    Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğinde belirtilen    sürelere beş hafta ilave edilir.

(3) Payları SİP’te işlem gören    halka açık anonim ortaklıklar tarafından hazırlanacak finansal tabloların    bağımsız denetiminde Kurulun bağımsız denetimle ilgili düzenlemelerine    uyulur. Ancak söz konusu ortaklıklar, altı aylık ara dönem finansal    tablolarının sınırlı bağımsız denetime (inceleme) tabi tutulması    yükümlülüğünden muaftır.

Özel durum    açıklamaları

MADDE 7 – (1)    Payları SİP’te işlem gören halka açık anonim    ortaklıklar özel durum açıklamalarını, Kurulun 6/2/2009 tarihli ve 27133    sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:54    sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği    hükümleri çerçevesinde yaparlar ve KAP’ta    duyururlar.

Diğer    muafiyetler

MADDE 8 – (1) Payları    SİP’te işlem gören halka açık anonim    ortaklıkların, Kurul’un 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası    Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında    Tebliğinin;

a) 7 nci maddesinde hükme    bağlanan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulması,

b) 8 inci maddesinde hükme bağlanan, ortaklığın sermaye    piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde    ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan bir personelin    görevlendirilmesi,

yükümlülükleri    bulunmamaktadır.

(2) Payları SİP’te işlem gören    halka açık anonim ortaklıklar Kurulun 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı    Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:IV, No:56 sayılı    Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ    hükümlerinden muaftırlar.

(3) 2011/2228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı    çerçevesinde, Kurulun 3/4/2010 tarihli ve 27541 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Seri: I, No: 40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve    Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinin Payların Borsada işlem gören niteliğe    dönüştürülerek Borsada satışa konu olabilmesi için yapılacak işlemler    başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, payların nominal değeri ile aracı kuruluş tarafından işlemin    onaylandığı tarihte Borsa ikinci seans kapanış fiyatı arasındaki fark    üzerinden hesaplanan Kurul kayıt ücreti alınmaz.

DÖRDÜNCÜ    BÖLÜM

Diğer    Hükümler

Duyuru    formu

MADDE 9 – (1) Kapsamı    Kurul tarafından belirlenecek Duyuru Formunda yer alan bilgilerin gerçeği    dürüst bir şekilde yansıtmasından payları SİP’te    işlem görecek ortaklıklar ile ortaklığın yönetim kurulu üyeleri sorumludur.

(2) Payları SİP’te işlem    görecek halka açık anonim ortaklıklara ilişkin Duyuru Formu KAP’ta ve ortaklık merkezinin bulunduğu yerde    yayımlanan en yüksek tirajlı iki gazeteden birinde    yayımlanır. Ortaklıklar mahalli gazetede ilan yükümlülüklerini ülke çapında    dağıtılan gazetelerde ilan etmekle de yerine getirebilirler. Söz konusu    gazetenin ilgili sayfalarının birer nüshası ilanı izleyen 6 iş günü içinde    Kurula gönderilir.

Duyuru    formunda yer alacak finansal tablolar

MADDE 10 – (1) SİP’te işlem görecek halka açık anonim ortaklıkların    işlem görmeye başlama tarihinden önceki Kurul düzenlemelerine uygun olarak    hazırlanmış ve kamuya açıklanmış son 2 yıla ait yıllık finansal tabloları    ile bunlara ait bağımsız denetim raporları Duyuru Formu ile birlikte ilan    edilir. Hesap döneminin bitimini izleyen 9 aydan sonraki bir dönemde SİP’te işlem görmeye başlanması durumunda ise bağımsız    denetimden geçmemiş son 6 aylık ara dönem finansal tabloların da ilan    edilmesi gerekmektedir.

(2) Kurulun 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî    Gazete’de yayımlanan Seri:IV, No:39 sayılı    İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin    Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan bağımsız denetim muafiyeti    kapsamında bağımsız denetim muafiyeti bulunan ortaklıkların, son yıllık    finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesi suretiyle bu finansal    tablolarına; hesap döneminin bitimini izleyen 9 aydan sonraki bir dönemde SİP’te işlem görmeye başlaması durumunda ise son yıllık    finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesi suretiyle bu finansal    tablolarına ve bağımsız denetimden geçmemiş son 6 aylık ara dönem finansal    tablolara Duyuru Formunda yer verilmesi gerekmektedir.

(3) Bu maddede yer alan süreler özel hesap dönemine    sahip ortaklıklar tarafından kendi hesap dönemlerine göre uyarlanır.

Diğer    hususlar

MADDE 11 – (1)    Payları SİP’te işlem gören ortaklıkların sermaye    piyasası mevzuatından kaynaklanan ve bu Tebliğde yer almayan yükümlülük ve    muafiyetleri için, payları GİP’te işlem gören    ortaklıklar için geçerli olan hükümler kıyasen uygulanır.

İlk    uygulama yılında bildirim süreleri ve bağımsız denetim yükümlülüğü

GEÇİCİ    MADDE 1 – (1) SİP’te hesap döneminin bitimini    izleyen 6 ay içerisinde işlem görmeye başlayan halka açık anonim    ortaklıkların ilk altı aylık ara dönem finansal tablolarının özel bağımsız    denetimden geçirilmesi zorunludur.

(2) Bu Tebliğe göre ilk defa finansal tablo düzenlenmesi    durumunda, KAP’a bildirim sürelerine ayrıca üç hafta    daha ilave edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu    Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu    Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir