SPK Tebliği (SERİ: IV, NO: 57)

 

11 Şubat 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28201

TEBLİĞ

Sermaye    Piyasası Kurulundan:KURUMSAL    YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE

UYGULANMASINA    İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 56)’DE

DEĞİŞİKLİK    YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: IV,    NO: 57)

MADDE 1 – 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de    yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına    İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’in 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra    eklenmiştir.

“(8) 4.3.7 numaralı ilkenin (g) bendinde belirtilen    bağımsızlık kriterini bağımsız üyelerden en az    yarısının sağlaması yeterlidir.”

MADDE 2 – Aynı    Tebliğin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim    İlkelerinin 1.3.10 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir    bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya    vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi    veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan    çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli    nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki    işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere    ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin    çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki    işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız    üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek    istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız    yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında    okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması    durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu    maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel    kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı    bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Bu hususa ilişkin hükümlere esas    sözleşmede yer verilir.”

MADDE 3 – Aynı    Tebliğin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim    İlkelerinin 4.3.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.3.4. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı    toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının    hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her    durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.”

MADDE 4 – Aynı    Tebliğin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim    İlkelerinin 4.3.5 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4.3.5. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi    üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.”

MADDE 5 – Aynı    Tebliğin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim    İlkelerinin 4.3.7 numaralı maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek    ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde    şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.”

MADDE 6 – Aynı    Tebliğin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim    İlkelerinin 4.3.8 numaralı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim kurulu, Aday Gösterme Komitesi’nin raporu    çerçevesinde bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul    toplantısından en az 60 gün önce SPK’ya gönderir.    SPK, 4.3.7’de belirtilen bağımsızlık kriterleri    çerçevesinde yaptığı inceleme sonucunda varsa liste hakkında olumsuz    görüşünü 30 gün içerisinde şirkete bildirir. SPK’nın    olumsuz görüş bildirmiş olduğu kişi genel kurula bağımsız üye adayı olarak    sunulamaz.”

MADDE 7 – Aynı    Tebliğin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim    İlkelerine aşağıdaki 4.3.10 numaralı madde eklenmiştir.

“4.3.10. Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunur.”

MADDE 8 – Bu Tebliğ    yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ    hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2011

28158

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir