SPK TEBLİĞİ (SERİ: VI, NO: 32)

31 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28190

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

GAYRİ MENKUL YATIRIM  ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VI, NO: 32)

MADDE 1 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Lider sermayedar: Kuruluş/dönüşüm ve kayda alınma başvurusu aşamasında, ortaklıkta tek başına veya biraraya gelmek suretiyle sermayenin asgari %20’si oranında pay sahibi olan ve bu Tebliğin 7 ve 8 inci maddelerinde yazılı şartları taşıyan ortak ya da ortaklardır. Ortaklığın ticaret unvanında doğrudan ismi veya    unvanı kullanılan veya doğrudan olmasa da ortaklığın ticaret unvanında kendisi ile bağlantılı olduğu izlenimini uyandıran bir ibareye yer verilen gerçek veya tüzel kişilerin bu Tebliğ kapsamında lider sermayedar olması zorunludur.”

“ı) Portföy: Ortaklığın aktifinde bulundurulan gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye    piyasası araçları, borsa para piyasası ve ters repo işlemleri, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat/katılma hesapları ile iştiraklerden ve Kurulca uygun görülen diğer varlıklardan oluşan malvarlığıdır.”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortaklıkta imtiyazlı payların mevcut olmaması halinde lider    sermayedarın ortaklıkta hakim ortak konumunda olması ve bu konumunu 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca koruması gerekmektedir.”

MADDE 3 Aynı Tebliğin 18 inci maddesi    aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 Yönetim ve denetim kurulu, Kurul düzenlemeleri ile    TTK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde seçilir ve görev yapar.”

MADDE 4 Aynı Tebliğin 20 nci maddesi    aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulunun    alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca    belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu    hususu gerekçeleri ile birlikte yönetim kuruluna    bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta TTK’nın “Müzakerelere iştirak    edilmemesi” başlıklı 332 nci maddesi hükmü saklıdır.”

MADDE 5 Aynı Tebliğin 22 nci    maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortaklık tarafından gayrimenkul portföyü ile ilgili olarak,    ilişkili taraflardan danışmanlık hizmeti alınması halinde, bu hizmetler kapsamında danışman şirketlere ödenecek komisyon    ve ücretler için Kurulca üst sınır belirlenebilir. Danışman şirket ile işletmeci şirket sıfatı aynı kişide birleşemez.”

MADDE 6 Aynı Tebliğin 25 inci    maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, borsa para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat/katılma hesabı açtırabilirler, sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilirler, bu kapsamda, Kurulun ödünç verme işlemlerine ilişkin düzenlemelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföylerindeki menkul kıymetlerin piyasa değerlerinin en fazla %25’i tutarındaki menkul kıymetlerini ödünç verebilirler, ödünç verme işlemi en fazla 90 işgünü süreyle yapılabilir, ortaklık portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen menkul kıymetlerin en az    %100’ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın ortaklık adına saklayıcıda bloke edilmesi şartıyla yapılabilir, teminat tutarının ödünç verilen menkul kıymetlerin piyasa    değerinin %80’inin altına düşmesi halinde ortaklık teminatın tamamlanmasını istemesi gereklidir, ortaklığın taraf olduğu ödünç verme sözleşmelerine, ortaklık lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir,”

MADDE 7 Aynı Tebliğin 27 nci    maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bu Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı varlıklar ile 32/A maddesinde belirtilen iştiraklerin tamamına en fazla aktif toplamının % 50’si oranında, bu varlıklar içerisinde yer alan    yatırım amaçlı Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat/katılma hesabına ise en fazla aktif toplamının % 10’u oranında yatırım yapabilirler. Portföye alınan varlıkların veya projelerin maliyetlerine ilişkin bedel ödemeleri belirli hakedişler karşılığında veya taksitler halinde yapılıyorsa, bunlara karşılık gelen nakit fazlaları da bu Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı varlıklar aracılığıyla değerlendirilebilir. Finansal tabloların hazırlandığı yıl ve takip eden iki yıl içerisinde bu kapsamda yapılacak harcamaların tutarı, % 50 oranının hesaplanmasında portföyde yer alan bu Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı varlıkların toplam tutarından indirilir ve    bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak hesaplamaya dahil edilir. Ancak,    finansal tablonun hazırlandığı tarihten önceki dönemlere ilişkin planlanan    harcamalardan gerçekleştirilmemiş olanlar, indirim    konusu yapılamaz. Belirtilen indirimin yapılabilmesi için projenin finansal tablolara dahil    edilmesinden önce, projenin tamamlanmasına kadar olan süre için planlanan yıllık harcama tutarları Kurula bildirilir. Harcamalara ilişkin planlarda yapılan değişiklikler nedeniyle, % 50 oranının hesaplanmasında dikkate alınmak üzere önceden Kurula bildirilmiş olan tutarın değiştirilmesi Kurul iznine tabidir.”

MADDE 8 Aynı Tebliğin 35 inci    maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortaklıklar, portföydeki    gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan    senetli alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde varlık teminatlı menkul kıymet ihraç edebilirler.”

MADDE 9 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir