Tag Archive for Geçici Ödentiler ve İMKB Tarafından Fona Avans Verilmesi

Yatırımcıları Koruma Fonu SPK yönetmeliği

Sermaye Piyasası Kurulundan:

 

Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği (*)

 

(Bu yönetmelik 06.06.2013 tarihli yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

(21 Haziran 2001 tarih ve 24439 sayılı R.G’de Yayımlanmıştır.)

 

Amaç ve Kapsam :

 

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan Sermaye Piyasası Kanununun 50 nci maddesi (a) bendi hükmü kapsamındaki bankaların, yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülükleri ile Kanunun 46/B maddesinde düzenlenen görevleri yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişiliği haiz Yatırımcıları Koruma Fonunun yönetim, çalışma ve denetim esasları ile Fon varlığının kullanılış şekil ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

 

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanun ile değişik 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 46/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

 

Kanun : Sermaye Piyasası Kanununu,

 

Kurul : Sermaye Piyasası Kurulunu,

 

Fon : Yatırımcıları Koruma Fonunu,

 

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşunu,

 

Birlik : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğini,

 

İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,

 

Aracı Kuruluş : Kanuna tabi aracı kurum ve bankaları,

 

ifade eder.

 

Koruma Kapsamı Read more