Taşıt Alım Vergisi Kanunu

TAŞIT ALIM VERGİSİ
MEVZU VE MÜKELLEF

Madde 1-

(Değişik : 26.11.1980 – 2346/1 md.)Bu Kanunun 4,5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı taşıtların;a) Her ne şekilde olursa olsun iktisap edilmesi, (Mülkiyeti muhafaza kaydiyle veya sair akitlere göre iktisaplar dahil ; anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerle, Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenlerin, yalnızca satmak üzere iktisap ettikleri plakasız taşıtlarla veraset yoluyla intikaller hariç):b) Yurt dışında iktisap edilerek Türkiye’ye ithal edilmesi,c) Vekaletname ile tasarruf hakkının devralınması,Taşıt Alım Vergisine Tabidir.Taşıt Alım Vergisinin mükellefi, bu Kanunun 4,5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı taşıtları, yukarıda belirtilen şekilde, iktisap eden, yurt dışında iktisap ederek Türkiye’ye ithal eden veya bunların tasarruf hakkını devralan gerçek veya tüzel kişilerdir.

TARİFLER Madde 2-

(Değişik : 26.11.1980 – 2346/2 md.)Bu Kanunda kullanılan tabirlerin taşıdıkları anlamlar 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesine göre tayin edilir.

MUAFLIK VE İSTİSNALAR Madde 3-

(Değişik : 26.11.1980 – 2346/3 md.)a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzel kişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler ile özel kanunlarında malları devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),b) (29.01.2000 gün ve 4503 sayılı Kanunun 5. maddesi ile değiştirilmiştir.) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen diplomatik taşıtlarla, aynı Kanunun 128 ila 134 üncü maddeleri kapsamında, Türkiye’ye geçici ve belirli bir süre için çalışmak, tetkik ve tahsilde bulunmak için gelen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin beraberlerinde getirdikleri taşıtlar,c) Bizzat maluller tarafından iktisap edilerek kullanılan ve özel tertibatlı olarak imal edilmiş taşıtlar,(Değişik: d bendi 03/07/2001 – 4684/21 md.)d) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi hükümlerine uygun olarak şahıs şirketlerinin sermaye şirketine dönüşme veya ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine devrolunması ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünme halleri veya Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre nev’i değişikliği nedeniyle yeni şirkete devredilecek taşıtlar,Bu vergiye tabi değildir.

(Ek : 29.11.1984 – 3089/1 md.) Taşıt alım vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür.

VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ Madde 4-

(Değişik : 29.11.1984 – 3089/2 md.)Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.(I) SAYILI TARİFE (1) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (26.12.1993 – 3946 SAYILI KANUN, MADDE 34 İLE DEĞİŞİK MİKTARLAR)TAŞITLARIN YAŞLARI İLE BUNLAR İÇİN ÖDENECEK VERGİLER ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Taşıtların 1 yaş 2-3 yaş 4-5 yaş 6-8 yaş 9-11 yaş net ağırlığı TL TL TL TL TL ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­ 950 kg. ve daha aşağı 9.560.000 6.380.000 4.780.000 3.180.000 2.380.000 (39.580.000) (26.410.000) (19.790.000) (13.160.000) (9.850.000)951-1200 kg.’a kadar 15.960.000 11.160.000 7.980.000 4.780.000 3.980.000 (66.090.000) (46.200.000) (33.030.000) (19.790.000) (16.470.000)1201-1600 kg.’a kadar 22.340.000 15.960.000 11.160.000 7.180.000 5.480.000 (92.500.000) (66.090.000) (46.200.000) (29.720.000) (23.100.000)

1601-1800 kg.’a kadar 31.920.000 22.340.000 15.960.000 10.360.000 7.980.000 (132.180.000) (92.500.000) (66.090.000) (42.890.000) (33.030.000)

1801 kg.

ve daha yukarı 38.300.000 28.720.000 20.740.000 14.360.000 9.560.000 (158.620.000)(118.940.000) (85.880.000) (59.470.000) (39.580.000)

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır.

Madde 5-

(Değişik : 26.11.1980 – 23465/5 md.)1 sayılı tarife kapsamı dışında kalan motorlu kara taşıtlarından minibüs ve otobüslerle troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici ve benzerleri aşağıdaki II sayılı tarifeye göre vergilendirilir.II SAYILI TARİFE ­­­­­­­­­­­­­­­­ (26.12.1993 – 3946 SAYILI KANUN, MADDE 34 İLE DEĞİŞİK MİKTARLAR)TAŞITLARIN YAŞLARI İLE BUNLAR İÇİN ÖDENECEK VERGİLER ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­- Taşıtların cins ve 1 yaş 2-3 yaş 4-5 yaş 6-8 yaş 9-11 yaş istiap hadleri TL TL TL TL TL ­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ A) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap haddi):1. 1.500 kg.’a 7.300.000 4.560.000 3.280.000 2.540.000 1.820.000 kadar (30.220.000) (18.870.000)(13.560.000)(10.510.000) (7.520.000)2. 1.501-3.500 9.120.000 5.480.000 4.020.000 3.280.000 2.540.000 kg’a kadar (37.760.000) (22.680.000)(16.630.000)(13.560.000)(10.510.000)3. 3.501-5.000 10.960.000 7.300.000 5.100.000 3.640.000 2.920.000 kg.’a kadar (45.380.000) (30.220.000)(21.100.000)(15.060.000)(12.080.000)

4. 5.001-10.000 14.620.000 8.760.000 8.040.000 6.580.000 4.380.000 kg.’a kadar (60.540.000) (36.260.000)(33.290.000)(27.250.000)(18.130.000)

5. 10.001-20.000 16.800.000 11.680.000 9.500.000 7.300.000 5.100.000 kg’a kadar (69.560.000) (48.350.000)(39.340.000)(30.220.000)(21.100.000)

6. 20.001 kg.ve 20.460.000 15.340.000 13.160.000 10.960.000 8.760.000 daha yukarı (84.720.000) (63.520.000)(54.500.000)(45.380.000)(36.260.000)

B) Minibüs, otobüs, troleybüs ve benzerleri (Oturma yeri)

1. 15 kişiye 9.120.000 5.480.000 4.020.000 3.280.000 2.540.000 kadar (37.760.000) (22.680.000)(16.630.000)(13.560.000)(10.510.000)

2. 16-25 kişiye 10.960.000 7.300.000 5.100.000 3.640.000 2.920.000 kadar (45.380.000) (30.220.000)(21.100.000)(15.060.000)(12.080.000)

3. 26-35 kişiye 13.160.000 8.760.000 7.300.000 5.100.000 3.640.000 kadar (54.500.000) (36.260.000)(30.220.000)(21.100.000)(15.060.000)

4. 36-45 kişiye 16.800.000 11.680.000 10.220.000 7.300.000 5.100.000 kadar (69.560.000) (48.350.000)(42.310.000)(30.220.000)(21.100.000)

5. 46 kişi ve 20.460.000 15.340.000 13.160.000 10.960.000 8.760.000 daha yukarı (84.720.000) (63.520.000)(54.500.000)(45.380.000)(36.260.000)

Madde 6-

(Değişik : 29.11.1984 – 3089/4 md.)Motorsikletler (motorlu bisikletler dahil), yük ve yolcu motosikletleri ile triportörler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye, traktörler ve özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler (IV) sayılı tarifeye, uçak ve helikopterler (Türk Kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) (V) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.(III) SAYILI TARİFE ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (26.12.1993 – 3946 SAYILI KANUN, MADDE 34 İLE DEĞİŞİK MİKTARLAR)TAŞITLARIN YAŞLARI İLE BUNLAR İÇİN ÖDENECEK VERGİLER ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Taşıtın cinsi 1 yaş TL 2-5 yaş TL 6-11 yaş TL ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ Motosiklet 280.000 180.000 140.000 (1.150.000) (730.000) (570.000)Yük veya yolcu motosikleti 720.000 480.000 280.000 (2.970.000) (1.970.000) (1.150.000)Triportörler 860.000 720.000 480.000 (3.550.000) (2.970.000) (1.970.000)

(IV) SAYILI TARİFE ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (26.12.1993 – 3946 SAYILI KANUN, MADDE 34 İLE DEĞİŞİK MİKTARLAR)

TAŞITLARIN YAŞLARI İLE HER MOTOR GÜCÜ BİRİMİ (BG) İÇİN ÖDENECEK VERGİ MİKTARI ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­—————————————————–

Taşıtların cinsleri 1 yaş 2-3 yaş 4-5 yaş 6-8 yaş 9-11 yaş ve motor gücü (BG) TL TL TL TL TL ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­ A) Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler:

10-20 BG’ne kadar 310.000 232.000 154.000 108.000 76.000

(1.282.000) (959.000) (636.000) (446.000) (313.000)

21-50 BG’ne kadar 544.000 248.000 186.000 124.000 108.000 (2.252.000)(1.025.000) (770.000) (512.000) (446.000)

51-100 BG’ne kadar 622.000 310.000 232.000 154.000 140.000 (2.575.000)(1.282.000) (959.000) (636.000) (578.000)

101-150 BG’ne kadar 700.000 374.000 280.000 218.000 202.000 (2.898.000)(1.548.000)(1.159.000) (901.000) (835.000)

151 BG ve daha yukarı 778.000 466.000 342.000 310.000 232.000 (3.221.000)(1.929.000)(1.414.000)(1.282.000) (959.000)

Bu hadler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli tekneler (kotralar) için % 50 nisbetinde uygulanır.

B) Traktörler : (Fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerden fatura ile ilk iktisabında veya yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus) her motor gücü birimi (BG) için 2.250.- (14.000) TL. esas alınarak vergilendirilir.

(V) SAYILI TARİFE ­­­­­­­­­­­­­­­­­ (26.12.1993 – 3946 SAYILI KANUN, MADDE 34 İLE DEĞİŞİK MİKTARLAR)

TAŞITLARIN YAŞLARI İLE BUNLAR İÇİN ÖDENECEK VERGİLER ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Taşıtların azami 1 yaş 2 yaş 3-5 yaş 6-11 yaş kalkış ağırlığı TL TL TL TL ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­ Uçak ve helikopterler:

1.150 kg.’a 38.080.000 31.740.000 28.560.000 25.380.000 kadar (157.700.000) (131.450.000) (118.280.000) (105.090.000)

1.151-1.800 kg’a 47.600.000 39.680.000 31.740.000 26.980.000 kadar (197.120.000) (164.320.000) (131.450.000) (111.730.000)

1.801-3.000 kg.’a 69.820.000 63.480.000 57.120.000 50.780.000 kadar (289.150.000) (262.900.000) (236.560.000) (210.290.000)

3.001-5.000 kg.’a 95.220.000 87.280.000 79.360.000 71.420.000 kadar (394.350.000) (361.470.000) (328.670.000) (295.770.000)

5.001-10.000 kg’a 158.720.000 142.840.000 126.960.000 111.100.000

kadar (657.350.000) (591.570.000) (525.800.000) (460.120.000)

10.001-20.000 kg.’a 253.940.000 238.080.000 222.200.000 206.320.000 kadar (1.051.700.000) (986.020.000) (920.250.000) (854.490.000)

20.001 kg. ve daha 317.440.000 285.680.000 253.940.000 222.200.000 yukarı (1.314.700.000)(1.183.170.000) (1.051.700.000) (920.250.000)

VERGİNİN TARHI
BEYAN ESASI Madde 7-

(Değişik : 26.11.1980 – 2346/7 md.)(Değişik 1. fıkra : 24.03.1981 – 2433/2 md.) Taşıt Alım Vergisi, mükellefin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre, ilgili trafik, belediye, liman, gümrük idareleri, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı, acentelerle Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile noterlerce onaylanmış beyannamesi üzerine tarh olunur.Mükellefler vergiye ilişkin beyannamelerini iktisap ithal ve devir işleminin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine vermek zorundadırlar.Beyannamelerin şekli, muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığınca tespit olunur.

ÖDEME SÜRESİMadde 8-

(Değişik : 26.11.1980 – 2346/8 md.)Taşıt Alım Vergisi, İktisap, ithal ve Devir işlemlerinin ikmalinden önce beyannamenin verildiği yer vergi dairesine ödenir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BELGE İSTEME VE BİLDİRME GÖREVİ VE SORUMLULUKMadde 9-

(Değişik : 24.03.1988 – 3418/19 md.)Trafik, belediye ve liman sicil memurları, noterler, gümrük memurları, Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları ile yetkili satıcılar ve motorlu araç ticareti yapanlar gibi, taşıtların her türlü iktisap, ithal ve devir işlemlerini yapanlar, iktisap, ithal ve devir işlemlerinin tamamlanmasından önce, ilgili vergi dairesince düzenlenmiş taşıt alım vergisinin ödendiğini gösterir belgeyi istemeye ve bu belgelerdeki bilgileri muhtevi listeleri, işlemlerin bitimini takip eden ayın 15 inci gününe kadar ilgili vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapanlar, ödenmeyen vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.Listelerin şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur.

YETKİMadde 10-

(Değişik : 26.12.1993 – 3946/34 md.)Bu Kanunun 4,5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı tarifelerdeki 01.01.1993 tarihi itibariyle geçerli olan vergi miktarları % 100 oranında artırılmıştır. Bakanlar Kurulu bu oranı bir kat artırmaya yetkilidir.Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.(3 üncü fıkra, 23. 11.2000 gün ve 4605 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile değiştirilmiştir.) Bakanlar Kurulu;a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,b) Kanunda yazılı vergi miktarları ile yeniden değerleme oranı veya (a) bendindeki oran uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan vergi miktarlarını, taşıtların teknik özellikleri ve/veya kullandıkları yakıt türleri veya kullanım amaçları itibariyle ayrı ayrı veya topluca yirmi katına kadar artırmaya,c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını %50 nispetine kadar indirmeye,

Yetkilidir.

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 10 000 liranın, (IV) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 1 000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.

Gecici Madde 1-

(Ek : 24.03.1988 – 3418/21 md.)Otomobillerin hangi derecelerde lüks otomobil sayılacağına dair gerekli tespitler yapılıncaya kadar, halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlar, bu Kanunun uygulamasında II nci derece lüks otomobil olarak dikkate alınır.

Gecici Madde 2-

(Ek : 24.03.1988 – 3418/22 md.)Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile geçerli olmak üzere, otomobil kaptıkaçtı, panel arazi taşıtı (münhasıran yük taşımak maksadı ile imal edilenler hariç) ve minibüslerin, fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı, acente, satıcı ve motorlu araç ticareti yapanlardan, fatura veya benzeri belgeler ile ilk iktisabı veya yurt dışından ithali, bir defaya mahsus olmak üzere, ek taşıt alım vergisine tabidir.(2 inci fıkra, 23. 11.2000 gün ve 4605 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilmiştir.) Ek taşıt alım vergisinin matrahı, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Ek taşıt alım vergisinin nispeti %12’dir. Bakanlar Kurulu bu nispeti “0” sıfıra kadar indirmeye; %36’ya kadar artırmaya; taşıtların teknik özellikleri itibariyle, bu nispetler içerisinde farklılaştırmaya yetkilidir.Ek taşıt alım vergisi, taşıt alım vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve bu vergi ile birlikte aynı sürede ödenir. Ek taşıt alım vergisinin, tarh tahakkuk ve ödenmesi ile muaflık, istisnalar, sorumluluk ve vergilendirmeye ilişkin diğer hususları hakkında 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri uygulanır. Vergi Usul Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri bu vergi hakkında da geçerlidir.Vergi daireleri, ek taşıt alım vergisi hasılatının tamamını, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Merkez Saymanlığında ayrı bir hesaba; bu Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, tahsil edildiği ayı takip eden bir ay içinde yatırırlar.Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak usul ve esasları tespit etmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir