TFRS 8

Türkiye Finansal Raporlama Standardı 8
(TFRS 8)
Faaliyet Bölümleri
Temel ilke
1 Bir isletme, finansal tablo kullanıcılarının, isletmenin gerçeklestirdiği faaliyetler ile faaliyette
bulunduğu ekonomik ortamın niteliğini ve finansal etkilerini değerlendirmelerini mümkün kılan
bilgileri açıklar.
Kapsam
2 Bu TFRS asağıdakilere uygulanır:
(a) (i) Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları borsa veya teskilatlanmıs diğer
piyasalarda (yurtiçi veya yurtdısı borsa veya yerel ve bölgesel piyasaların da dahil olduğu
tezgah üstü piyasada) islem gören veya
(ii) Finansal araçlarını halka arz etmek üzere, ilgili düzenleyici kurum kaydına alınan ya da
kayda alınma süreci kapsamında finansal tablolarını düzenleyen bir isletmenin ayrı veya
bireysel finansal tabloları ve
(b) (i) Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları borsa veya teskilatlanmıs diğer
piyasalarda (yurtiçi veya yurtdısı borsa veya yerel ve bölgesel piyasaların da dahil olduğu, bir
tezgah üstü piyasada) islem gören veya
(ii) Borsa veya teskilatlanmıs diğer piyasalarda herhangi bir finansal aracının islem görmesini
teminen, ilgili düzenleyici kurum kaydına alınma süreci kapsamında konsolide finansal
tablolarını düzenleyen bir grubun ana ortaklığı ile konsolide edilmis finansal tabloları.
3 Bu TFRS hükümlerini uygulama zorunluluğu olmayan bir isletmenin, bu TFRS’ye uygun olmayan
bölüm bilgilerini açıklamayı tercih etmesi halinde, söz konusu bilgileri bölüm bilgisi olarak
tanımlaması/açıklaması zorunlu değildir.
4 Bir finansal raporun, bir ana ortaklığın bu TFRS kapsamında olan konsolide finansal tablolarına ek
olarak bu ana ortaklığın bireysel finansal tablolarını da içermesi durumunda; bölümlere iliskin bilgi
sadece konsolide finansal tablolarda açıklanır.
Faaliyet bölümleri
5 Faaliyet bölümü, bir isletmenin:
(a) Hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği (aynı isletmenin diğer kısımları ile yapılan
islemlere iliskin hasılat ve giderler de dahil olmak üzere) isletme faaliyetlerinde bulunan,
(b) Faaliyet sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara iliskin kararların alınması ve bölümün
performansının değerlendirilmesi amacıyla isletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili
mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve
(c) Hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir kısmıdır.
6 Bir isletmenin her kısmının, bir faaliyet bölümü veya bir faaliyet bölümünün parçası olması zorunlu
değildir. Örneğin, sirket merkezi veya bazı fonksiyonel departmanlar, hasılat elde etmiyor veya
isletmenin faaliyetlerine benzer hasılatlar elde ediyor olabilir. Söz konusu kısımlar faaliyet bölümü
değildir. Bu TFRS amaçları doğrultusunda, bir isletmenin isten ayrılma sonrasında fayda sağlayan
emeklilik planları faaliyet bölümleri değildir.
7 “Đsletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili mercii” terimi ile, belirli bir unvanı olan bir
yönetici yerine, bir islev belirtilmektedir. Bu islev, bir isletmenin isletme bölümlerine kaynak tahsisi
ve bu bölümlerin performansının değerlendirilmesidir. Genellikle, bir isletmede isletmenin faaliyetlere
iliskin karar almaya yetkili mercii, icra kurulu baskanı (CEO) veya isletmenin günlük islerini
yürütmekle sorumlu yönetici (COO) olabilir ancak; örneğin, isletmenin faaliyetlere iliskin karar
almaya yetkili mercii yürütmeden sorumlu yöneticiler veya diğer kisilerden olusan bir grup olabilir.
8 Birçok isletme için, faaliyet bölümlerine iliskin 5 inci Paragrafta açıklanan üç özellik, faaliyet
bölümlerini açıkça belirlemektedir. Ancak, bir isletme, isletme faaliyetlerinin farklı yollardan

sunulduğu raporlar olusturabilir. Đsletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili merciinin, birden
fazla bölüme iliskin bilgi setini kullanması durumunda; her bir kısmın faaliyetlerinin niteliği, bunlar
için sorumlu yöneticilerin varlığı ve yönetim kuruluna sunulan bilgi gibi faktörleri içeren diğer
faktörler isletmenin faaliyet bölümlerini olusturan tek bir bilesenler grubunu tanımlayabilir.
9 Genellikle bir faaliyet bölümünün doğrudan isletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili
merciine karsı sorumlu olan ve bölüme iliskin isletme faaliyetlerini, finansal sonuçları, tahminleri veya
planları tartısmak üzere isletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili mercii ile düzenli temasları
sürdüren bir bölüm yöneticisi vardır. ‘Bölüm yöneticisi’ terimi ile, belirli bir unvanı olan bir yönetici
yerine, bir islev belirtilmektedir. Đsletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili mercii bazı faaliyet
bölümleri için aynı zamanda bölüm yöneticisi de olabilir. Tek bir yönetici, birden fazla faaliyet
bölümünün bölüm yöneticisi olabilir. 5 inci Paragrafta yer alan özellikler bir kurulusun birden fazla
bilesenler grubu için geçerli ise, ancak bölüm yöneticilerinin sorumlu tutulduğu sadece bir grup varsa,
bu bilesenler grubu, faaliyet bölümlerini olusturur.
10 5 inci Paragrafta yer alan özellikler, yöneticilerin sorumlu tutulduğu iki veya daha fazla çakısan kısım
grubu için geçerli olabilir. Bu yapıya bazen kurulusun matriks sekli de denilmektedir. Örneğin, bazı
isletmelerde, bazı yöneticiler dünya çapında farklı ürün ve hizmetlerden sorumlu olurken, diğer
yöneticiler belirli coğrafi bölgelerden sorumlu olur. Đsletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili
mercii, her iki kısım grubunun faaliyet sonuçlarını düzenli olarak gözden geçirir. Ayrıca, söz konusu
iki kısım grubu için de finansal bilgi mevcuttur. Bu durumda isletme, hangi bilesenler grubunun
faaliyet bölümlerini olusturduğunu, temel ilkeye göre belirler.
Raporlanabilir bölümler
11 isletme, her bir faaliyet bölümüne iliskin asağıdaki bilgileri ayrı olarak raporlar:
(a) 5-10 uncu Paragraflara uygun olarak belirlenmis olanları veya 12 inci Paragrafa uygun olarak bu
bölümlerin iki veya daha fazlasının bir araya getirilmesinden elde edilen sonuçları ve
(b) 13 üncü Paragrafta belirtilen sayısal alt sınırları (esik değerleri) geçenleri.
14–19 uncu Paragraflar, bir faaliyet bölümüne iliskin ayrı bilgilerin raporlanmasını gerektiren diğer
durumları belirtir.
Birlestirme kriterleri
12 Faaliyet bölümleri benzer ekonomik özelliklere sahip iseler, genellikle benzer uzun vadeli finansal
performans gösterirler. Örneğin, ekonomik özelliklerinin benzer olması durumunda, iki faaliyet
bölümünün uzun vadeli ortalama brüt satıs karlarının benzer olması beklenir. Birlestirmenin bu
TFRS’nin temel ilkesi ile uyumlu olması, bölümlerin benzer ekonomik özelliklere sahip ve bölümlerin
asağıdaki sayılanların her biri açısından benzer olmaları durumunda, iki veya daha fazla faaliyet
bölümü tek bir faaliyet bölümü olarak birlestirilebilir:
(a) Ürün ve hizmetlerin niteliği;
(b) Üretim süreçlerinin niteliği;
(c) Ürün ve hizmetleri için müsteri türü veya sınıfı;
(d) Ürünlerini dağıtmak veya hizmetlerini sunmak üzere kullandıkları yöntemler ve
(e) Uygulanabilir olması durumunda bankacılık, sigorta veya kamu hizmetleri gibi düzenleyici
çevrenin niteliği.
Sayısal alt sınırlar
13 Đsletme, asağıdaki sayısal alt sınırlarından herhangi birini karsılayan faaliyet bölümüne iliskin bilgiyi
ayrı raporlar:
(a) Đsletme dısı müsterilere yapılan satıslar ve bölümler arası satıslar veya transferler de dahil olmak
üzere, raporlanan hasılatının, isletme içi ve dısı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının
yüzde 10’unu veya daha fazlasını olusturması.
(b) Raporlanan kârının veya zararının mutlak tutarının, (i) zarar bildirmemis olan tüm faaliyet
bölümlerinin birlestirilerek raporlanmıs kârının, ve (ii) zarar bildirmis olan tüm faaliyet
4
bölümlerinin birlestirilerek raporlanmıs zararının, mutlak rakamlarla, yüzde 10’u veya daha
fazlası olması.
(c) Varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının yüzde 10’u veya daha fazlası
olması.Yönetimin bölüme iliskin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına
inanması durumunda, yukarıdaki sayısal alt sınırlardan herhangi birini karsılamayan faaliyet
bölümleri raporlanabilir bölümler olarak değerlendirilebilir ve bunlara iliskin bilgiler ayrı olarak
açıklanabilir.
14 Faaliyet bölümlerinin benzer ekonomik özellikler tasıması ve 12 inci Paragrafta sıralanan birlestirme
kriterlerinin çoğunluğunu paylasmaları durumu ile sınırlı olmak üzere, isletme, sayısal alt sınırları
karsılamayan faaliyet bölüm bilgileri ile sayısal alt sınırları karsılamayan diğer faaliyet bölüm
bilgilerini, bir raporlanabilir bölüm olusturmak üzere birlestirebilir.
15 Faaliyet bölümleri tarafından raporlanan toplam dıs hasılatın isletmenin hasılatının yüzde 75’inden
düsük olması durumunda, isletme hasılatının en az yüzde 75’i raporlanabilir bölümlere dahil oluncaya
kadar, ek faaliyet bölümleri, 13 üncü Paragrafta yer alan kriterleri karsılamasalar dahi, raporlanabilir
bölüm olarak tanımlanır.
16 Raporlanabilir olmayan diğer isletme faaliyetlerine ve faaliyet bölümlerine iliskin bilgiler bir araya
getirilir ve 28 inci Paragrafın gerektirdiği mutabakatlarda yer alan diğer mutabakat kalemlerinden ayrı
olarak ‘diğer tüm bölümler’ kategorisi altında açıklanır. ‘Diğer tüm bölümler’ kategorisine dahil olan
hasılat kaynakları açıklanır.
17 Yönetim, hemen bir önceki dönemde raporlanabilir bölüm olarak belirlenmis bir faaliyet bölümünün
öneminin devam ettiğine karar verirse, ilgili bölüme iliskin bilgiler, 13 üncü Paragrafta yer alan
raporlanabilirlik ile ilgili kriteri artık karsılamasa dahi, cari dönemde ayrı olarak raporlanır.
18 Bir faaliyet bölümünün sayısal alt sınır uyarınca cari dönemde raporlanabilir bölüm olarak
tanımlanması durumunda, bu bölüm önceki dönemde 13 üncü Paragrafta yer alan raporlanabilirlik
kriterlerini karsılamamıs olsa dahi, karsılastırma amacıyla daha önceki dönem için sunulan bölüm
verileri, gerekli bilginin mevcut olmaması ve bilginin hazırlanmasının asırı maliyetli olması gibi
durumlar söz konusu olmadığı sürece, yeni raporlanabilir bölüm ayrı bir bölüm olarak yansıtılacak
sekilde yeniden ifade edilir.
19 Đsletmenin ayrı olarak açıklama yaptığı raporlanabilir bölüm sayısında, bu sayının üstüne çıkıldığında
bölüm bilgisinin asırı ayrıntılı hale geldiği durumlarda bir uygulama sınırı konulabilir. Kesin bir sınır
belirlenmemis olmasına rağmen, 13-18 inci Paragraflar uyarınca raporlanabilir olan bölümlerin sayısı
10 un üzerine çıktıkça, isletme, uygulama sınırına ulasılıp ulasılmadığını değerlendirmelidir.
Açıklama
20 Bir isletme, finansal tablo kullanıcılarının, isletmenin gerçeklestirdiği faaliyetler ile faaliyette
bulunduğu ekonomik ortamın niteliğini ve finansal etkilerini değerlendirmelerini mümkün kılan
bilgileri açıklar.
21 20 nci Paragrafta yer alan ilkenin hayata geçirilmesi için, isletme, kapsamlı gelir tablosunun
sunulduğu her bir dönem için asağıdakileri açıklar:
(a) 22 inci Paragrafta açıklanan genel bilgiler;
(b) 23-27 nci Paragraflarda açıklandığı üzere; bölüm kar veya zararında, bölüm varlıklarında, bölüm
borçlarında ve ölçüm esasına iliskin bilgilerde yer alan belirli hasılat ve giderleri kapsayan,
raporlanan bölüm kar veya zararına iliskin bilgiler ve
(c) Bölüm hasılatının, raporlanan bölüm kâr veya zararının, bölüm varlıklarının, bölüm borçlarının ve
28 inci Paragrafta açıklanan isletme tutarlarına karsılık gelen diğer önemli bölüm kalemlerinin
mutabakatı.
Raporlanabilir bölümlerin finansal durum tablosu (bilanço) tutarlarının isletmenin finansal durum
tablosu (bilanço) tutarları ile mutabakatı, finansal durum tablosunun (bilançonun) sunulduğu her bir
tarih için gereklidir. Geçmis dönemlere iliskin bilgiler, 29 ve 30 uncu Paragraflarda açıklandığı üzere
yeniden düzenlenir.
Genel bilgi
22 isletme, asağıdaki genel bilgileri açıklar:
(a) Teskilatlanma esası da dahil olmak üzere (örneğin, yönetimin isletmeyi; ürün ve hizmet
farklılıkları, coğrafi bölgeler, düzenleyici çevreler veya değisik unsurların kombinasyonu
çerçevesinde teskilatlandırmayı tercih edip etmediği ve faaliyet bölümlerinin birlestirilip
birlestirilmediğini), isletmenin raporlanabilir bölümlerinin belirlenmesinde kullanılan faktörler ve
(b) Her bir raporlanabilir bölümün hasılatının elde edildiği ürünlerin ve hizmetlerin türü.
Kâr veya zarara, varlıklara ve borçlara iliskin bilgi
23 Her bir raporlanabilir bölüme iliskin kâr veya zarar tutarı açıklanır. Đlgili varlık ve borç tutarlarının
isletme faaliyetlerine iliskin karar almaya yetkili mercilere düzenli olarak sunulduğu durumlarda, her
bir raporlanabilir bölüme iliskin toplam varlık ve borç tutarları da açıklanır. Eğer belirtilen tutarlar,
isletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili mercii tarafından gözden geçirilen bölüm kar veya
zararının ölçümüne dahil ediliyorsa ya da bölüm kar veya zararının ölçümüne dahil edilmese bile
isletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak sunuluyorsa, isletme, her bir
raporlanabilir bölüm için asağıdakileri de raporlar:
(a) Đsletme dısı müsterilerden elde edilen hasılatlar;
(b) Aynı isletmenin diğer faaliyet bölümleri ile islemlerinden elde edilen hasılatlar;
(c) Faiz geliri;
(d) Faiz gideri;
(e) Amortisman ve itfa payları;
(f) TMS 1 Finansal Tabloların Sunulusu (2008 yılında yayımlanan)’nun 97 nci Paragrafı uyarınca
açıklanan önemli gelir ve gider kalemleri;
(g) isletmenin; özkaynak yöntemi ile muhasebelestirilen istiraklerin ve is ortaklıklarının kâr veya
zararında bulunan payı;
(h) Vergi gideri veya geliri ve
(i) Amortisman ve itfa payları dısında önemli nakit dısı kalemler.
Bölüm hasılatının önemli bir kısmı faizden elde edilmediği ve isletmenin faaliyetlere iliskin karar
almaya yetkili mercii, bölümün performansını değerlendirmek ve bölüme tahsis edilecek kaynaklara
iliskin karar almak üzere net faiz gelirini esas almadığı sürece, isletme, her bir raporlanabilir bölüm
için faiz gelirini faiz giderlerinden ayrı raporlar. Bu durumda isletme, bölümün faiz gelirlerini faiz
giderlerinden çıkartarak net olarak raporlayabilir ve bu sekilde raporladığını açıklar.
24 Belirtilen tutarlar, isletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili mercii tarafından gözden
geçirilen bölüm varlıklarına iliskin ölçüme dahil edildiyse veya bölüm varlıklarına iliskin ölçüme dahil
edilmese dahi, Đsletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak sunuluyorsa,
isletme her bir raporlanabilir bölüm hakkında asağıdakileri açıklar:
(a) Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebelestirilen istiraklerdeki ve is ortaklıklarındaki yatırım
tutarı ve
(b) Finansal araçlar, ertelenmis vergi varlıkları, isten ayrılma sonrasında çalısanlara sağlanan
faydalara iliskin varlıklar (bakınız, TMS 19 Çalısanlara Sağlanan Faydalar, 54-58 inci
Paragraflar) ve sigorta sözlesmelerinden doğan haklar dısındaki duran varlıklara1 eklenen
tutarları.
Ölçme
25 Bölüm ile ilgili raporlanan her bir kalemdeki tutar, bölüme iliskin kaynak tahsisi kararlarının alınması
ve bölümün performansının değerlendirilmesi amacıyla isletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya
yetkili merciine raporlanan tutardır. Đsletmenin finansal tablolarının hazırlanmasında yapılan düzeltme
1 Likidite sunumuna göre sınıflandırılmıs varlıklar içerisindeki duran varlıklar, raporlama döneminden itibaren on iki ayı geçen sürelerde geri
kazanılması beklenen tutarlar içeren varlıklardır.
ve elemeler; hasılatların, giderlerin, kazançların veya zararların dağıtımı, isletmenin faaliyetlere iliskin
karar almaya yetkili mercii tarafından bölümün kar veya zarar tutarına dahil edilmeleri durumunda,
bölüm kar veya zararının belirlenmesine dahil edilir. Benzer sekilde, ilgili bölüm için sadece
isletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili mercii tarafından kullanılan bölüm varlıklarının ve
borçlarının ölçümünde yer alan varlık ve borçlar raporlanır. Eğer tutarlar raporlanan bölüm kâr veya
zararına, varlıklarına veya borçlarına dağıtılıyor ise, bu tutarlar, mantık esasına göre dağıtılır.
26 isletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili mercii bölüm performansını değerlendirirken ve
kaynakların nasıl tahsis edileceğine karar verirken, faaliyet bölümünün kâr veya zararının, bölüm
varlıklarının veya borçlarının sadece tek bir ölçümünü kullanıyorsa; bölüm kâr veya zararı, varlıkları
ve borçları bu ölçüme göre raporlanır. Đsletmenin faaliyetlere iliskin karar almaya yetkili mercii
faaliyet bölümünün kâr veya zararı, bölüm varlıkları veya borçları için birden fazla ölçüm
kullanıyorsa, raporlanan ölçümler; yönetimin, isletmenin finansal tablolarında karsılık gelen tutarların
ölçümünde kullanılanlar ile en uyumlu ölçüm ilkelerine göre belirlendiğine inandığı ölçümler
olmalıdır.
27 isletme, her bir raporlanabilir bölüm için, bölüm kâr veya zararının, bölüm varlıklarının ve borçlarının
ölçümlerinin açıklamasını sağlamalıdır. Đsletme asağıdakileri, asgari ölçüde, açıklar:
(a) Raporlanabilir bölümler arasında gerçeklesen herhangi bir islem için muhasebelestirme esası.
(b) Raporlanabilir bölümlerin kâr veya zararlarının ölçümü ile isletmenin vergi gideri veya gelirinden
ve durdurulan faaliyetlerinden önceki kâr veya zararlarının ölçümü arasındaki herhangi bir
farklılığının niteliği (eğer, 28 inci Paragrafta açıklanan mutabakatlarda açık değilse). Bu
farklılıklar, muhasebe politikaları ve raporlanan bölümün bilgilerinin anlasılması için gerekli olan,
merkezi olarak gerçeklestirilen masrafların tahsisine iliskin politikaları içerebilir.
(c) Raporlanabilir bölümlerin varlıkları ile isletme varlıklarının ölçümü arasındaki herhangi bir
farklılığın niteliği (eğer, 28 inci Paragrafta açıklanan mutabakatlarda açık değilse). Bu farklılıklar,
muhasebe politikaları ve raporlanan bölümün bilgilerinin anlasılması için gerekli olan ve ortak
kullanılan varlıkların tahsisine iliskin politikaları içerebilir.
(d) Raporlanabilir bölümlerin borçları ile isletme borçlarının ölçümü arasındaki herhangi bir
farklılığın niteliği (eğer, 28 inci Paragrafta açıklanan mutabakatlarda açık değilse). Bu farklılıklar,
muhasebe politikaları ve raporlanan bölümün bilgilerinin anlasılması için gerekli olan ve ortak
gerçeklestirilen borçların tahsisine iliskin politikaları içerebilir.
(e) Raporlanan bölümün kâr veya zararının tespitinde kullanılan ölçüm yöntemlerinde geçmis
dönemlere göre gerçeklesen herhangi bir değisikliğin niteliği ve bu değisikliklerin bölüm kâr veya
zararının ölçümü üzerindeki etkisi.
(f) Raporlanabilir bölümlere yapılan asimetrik tahsislerin niteliği ve etkisi. Örneğin, bir isletme, ilgili
amortismana tabi varlıkları ilgili bölüme tahsis etmeden amortisman giderlerini bir bölüme tahsis
edebilir.
Mutabakatlar
28 isletme asağıdakilerin tümüne iliskin mutabakatları sağlar:
(a) Raporlanabilir bölümlerin hasılatının toplamının isletme hasılatı ile mutabakatı.
(b) Raporlanabilir bölümlerin kar veya zarar tutarlarının toplamının, vergi giderinden (vergi
gelirinden) ve durdurulan faaliyetlerden önce isletme kar veya zararı ile mutabakatı. Ancak,
isletme, raporlanabilir bölümlere vergi gideri (vergi geliri) gibi kalemleri tahsis ederse, isletme,
bölümlerin kâr veya zararlarının toplamı ile isletmenin bu kalemlerden sonraki kâr veya zararının
mutabakatını yapabilir.
(c) Raporlanabilir bölümlerin varlıkları toplamının isletme varlıkları ile mutabakatı.
(d) Eğer bölüm borçları 23 üncü Paragraf uyarınca raporlanmıs ise, raporlanabilir bölümlerin borçları
toplamının isletme borçları ile mutabakatı.
(e) Açıklanan bilginin diğer her önemli kalemi için raporlanabilir bölümlerin tutarlarının toplamının,
isletme için bu tutarlara karsılık gelen tutar ile mutabakatı
Tüm önemli mutabakat kalemleri ayrı olarak belirtilir ve açıklanır. Örneğin, farklı muhasebe
politikalarından kaynaklanan, raporlanabilir bölümün kâr veya zararının isletmenin kâr veya zararıyla
mutabakatı için ihtiyaç duyulan her bir önemli düzeltme tutarı ayrı ayrı belirtilmeli ve açıklanmalıdır.
Geçmiste raporlanan bilgilerin yeniden düzenlenmesi
29 Bir isletmenin, isletme içi organizasyon yapısını raporlanabilir bölümlerinin bilesiminin değismesine
neden olacak sekilde değistirmesi durumunda, ara dönemler de dahil olmak üzere geçmis dönemlere
iliskin karsılık gelen bilgiler; gerekli bilginin mevcut olmaması ve bilginin hazırlanmasının asırı
maliyetli olması gibi durumlar söz konusu olmadığı sürece yeniden düzenlenir. Bilginin mevcut olup
olmadığı ve bilginin hazırlanmasının asırı maliyete sahip olup olmayacağının belirlenmesi, her bir
açıklanan kalem için yapılır. Đsletmenin raporlanabilir bölümlerinin bilesimindeki bir değisimi takiben,
isletme, daha önceki dönemlerde bölüm bilgilerine karsılık gelen kalemleri yeniden düzenleyip
düzenlemediğini açıklar.
30 Bir isletmenin, isletme içi organizasyon yapısını raporlanabilir bölümlerinin bilesiminin değismesine
neden olacak sekilde değistirmesi durumunda ve ara dönemler de dahil olmak üzere geçmis dönemlere
iliskin karsılık gelen bilgiler bu değisimi yansıtacak sekilde yeniden düzenlenmemis ise, isletme,
gerekli bilginin mevcut olmaması ve bilginin hazırlanmasının asırı maliyetli olması gibi durumlar söz
konusu olmadığı sürece, cari döneme iliskin bölüm bilgilerini, değisimin gerçeklestiği yılda hem eski
bölümlendirme hem de yeni bölümlendirme esasına göre açıklar.
Tüm isletmeyi kapsayan açıklamalar
31 32–34 üncü Paragraflar, tek bir raporlanabilir bölümü olan isletmeler de dahil olmak üzere, bu TFRS
hükümlerine tabi tüm isletmeler için geçerlidir. Bazı isletmelerin isletme faaliyetleri, ilgili ürünlerdeki
ve hizmetlerdeki veya faaliyette bulunulan coğrafi bölgelerdeki farklılıklar esasına göre organize
edilmemistir. Bu sekildeki bir isletmenin raporlanabilir bölümleri, esas olarak genis aralıktaki farklı
ürün ve hizmetlerden elde edilen hasılatı raporlayabilir, veya isletmenin birden fazla raporlanabilir
bölümü, esas olarak aynı ürün ve hizmetleri sunabilir. Benzer sekilde, isletmenin raporlanabilir
bölümleri, farklı coğrafi bölgelerde varlıkları elinde tutuyor, farklı coğrafi bölgelerde olan
müsterilerinden elde ettiği hasılatı raporluyor veya isletmenin birden fazla raporlanabilir bölümü aynı
coğrafi bölgede faaliyet gösteriyor olabilir. 32-34 üncü Paragrafların gerektirdiği bilgiler, sadece bu
TFRS kapsamında gerekli olan raporlanabilir bölüm bilgilerinin bir parçası olarak sağlanmadığı
durumda sunulur.
Ürün ve hizmetlere iliskin bilgi
32 Gerekli bilginin mevcut olmaması ve bilginin hazırlanmasının asırı maliyetli olması gibi durumlar söz
konusu olmadığı sürece, ki böyle olması halinde bu durum açıklanır, isletme, her bir ürün ve hizmet
veya her bir benzer ürün ve hizmetler grubu için dıs müsterilerden elde edilen hasılatı raporlar.
Raporlanan hasılat tutarları, isletmenin finansal tablolarını hazırlamak üzere kullanılan finansal
bilgilere dayanır.
Coğrafi bölgelere iliskin bilgi
33 Gerekli bilginin mevcut olmaması ve bilginin hazırlanmasının asırı maliyetli olması gibi durumlar söz
konusu olmadığı sürece, isletme asağıdaki coğrafi bilgileri raporlar:
(a) (i) Đsletmenin genel merkezinin bulunduğu ülke ile iliskilendirilen ve (ii) isletme hasılatının elde
edildiği tüm yabancı ülkelerle toplu olarak iliskilendirilen, dıs müsterilerden elde edilen hasılatlar.
Eğer tek bir yabancı ülkeyle iliskilendirilen dıs müsterilerden elde edilen hasılatlar önemli ise, bu
hasılatlar ayrı olarak açıklanır. Đsletme, dıs müsterilerden elde edilen hasılatları ayrı ayrı ülkelerle
iliskilendirme esasını açıklar.
(b) Finansal araçlar, ertelenmis vergi varlıkları, isten ayrılma sonrası çalısanlara sağlanan fayda
varlıkları ve (i) isletmenin genel merkezinin bulunduğu ülkede yer alan ve (ii) isletmenin
varlıkları elinde tuttuğu tüm yabancı ülkelerde toplamda yer alan sigorta sözlesmelerinden doğan
haklar dısındaki duran varlıklar2. Eğer tek bir yabancı ülkedeki varlıklar önemli ise, bu varlıklar
ayrı olarak açıklanır.
2 Likidite sunumuna göre sınıflandırılmıs varlıklar içerisindeki duran varlıklar, raporlama döneminden itibaren on iki ayı geçen sürelerde geri
kazanılması beklenen tutarlar içeren varlıklardır.
Raporlanan tutarlar, isletmenin finansal tablolarının hazırlanması amacıyla kullanılanfinansal bilgileri
temel alır. Gerekli bilginin mevcut olmaması ve bilginin hazırlanmasının asırı maliyetli olması gibi
durumlar söz konusu olmadığı sürece bu durum açıklanır. Đsletme, bu Paragrafın gerektirdiği bilgilere
ek olarak, ülke gruplarıyla ilgili coğrafi bilgi alt toplamlarını sunabilir.
Büyük müsterilere iliskin bilgi
34 isletme, büyük müsterilerine olan güveninin derecesine iliskin bilgi sunar. Eğer, tek bir isletme dısı
müsteri ile yapılan islemlerden elde edilen hasılat, isletmenin hasılatının yüzde 10’u veya daha fazlası
kadarsa, isletme, bu durumu, buna benzer her bir müsteriden elde edilen hasılatın toplam tutarını ve
hasılatları raporlayan bölüm veya bölümlerin hangileri olduğunu açıklar. Đsletmenin büyük müsterinin
kimliğini veya her bir bölümün söz konusu müsteriden elde ederek raporladığı hasılat tutarını
açıklamasına gerek yoktur. Bu TFRS amaçları doğrultusunda, ortak kontrol altında raporlayan bir
isletme olarak bilinen bir grup isletme tek bir müsteri olarak değerlendirilir; ve bir idarenin (ulusal,
devlet, il, bölgesel, yerel veya yabancı) kontrolü altında raporlayan bir isletme olarak bilinen söz konusu
idare ve isletmeler, tek bir müsteri olarak değerlendirilir.
Geçis Hükümleri
36 ilk uygulama yılı için karsılastırmalı bilgi olarak raporlanan geçmis yıllara iliskin bölüm bilgileri,
gerekli bilginin mevcut olmaması ve bilginin hazırlanmasının asırı maliyetli olması gibi durumlar söz
konusu olmadığı sürece, bu TFRS hükümlerine uygunluk sağlayacak sekilde yeniden sunulur.
Ek A
Terimlere iliskin tanımlar
Bu Ek, TFRS’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
Faaliyet
bölümü
Faaliyet bölümü, bir isletmenin:
(a) Hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği (aynı isletmenin diğer kısımları ile yapılan
islemlere iliskin hasılat ve giderler de dahil olmak üzere) isletme faaliyetlerinde bulunan,
(b) Faaliyet sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara iliskin kararların alınması ve
bölümün performansının değerlendirilmesi amacıyla, isletmenin faaliyetlere iliskin karar
almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirildiği ve
(c) Hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir kısmıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir