VERGİ TEVKİFATI VE MUHTASAR BEYANNAME

VERGİ TEVKİFATI VE MUHTASAR BEYANNAME

Vergi Tevkifatı:

* MADDE 94 (3946 sayılı Kanunun 22’nci maddesiyle değişen madde, Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarının bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (İstisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (4369 sayılı Kanun’nun 81/C-7 mad. ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yür:1.1.1999) (1)  (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a) 18’inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %17, Yür:3.2.2009)

b) Diğerlerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile % 20 , Yür:3.2.2009)

3. 42’nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %3, Yür:3.2.2009)

4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20, Yür:3.2.2009)

*5. a) 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile % 20, Yür:3.2.2009)

b) (5035 sayılı Kanun’un 48/4-d maddesiyle değişen ibare. Yür:1.1.2004) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç)(2) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, (2009/14592  sayılı B.K.K. ile %20 , Yür: 3.2.2009)

c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden, (2006/11449  sayılı B.K.K. ile % 20, Yürürlük; 1.1.2007)

d) (6322 sayılı Kanunun 10. mad.ile eklenen bend.Yür:15.6.2012)“Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,”

6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi Kanununun 8’inci maddesinin 4 numaralı bendinin;

i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 0, Yürürlük; 1.1.2004)

ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, (93/5148 sayılı B.K.K. ile %10, Yür:1.1.1994)

b) (4842 sayılı Kanunun 12. maddesiyle değişen bent. Yürürlük:24.4.2003)  i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.), (2009/14592 sayılı BKK ile %15,  Yür:3.2.2009)

ii) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz(2009/14592 sayılı BKK ile %15,  Yür:3.2.2009)

iii) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iradının ana merkeze aktarılan tutarı üzerinden,(3) (2003/6577 sayılı BKK ile   %10,  Yür: 01.01.2004)

c) (5035 sayılı Kanunun 49/2. mad. ile kaldırılmıştır.Yür:2.1.2004) (4)

7. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından(5228 sayılı Kanunun 29. maddesiyle değişen parantez içi ibare. Yür:1.1.2005)(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)

a) Devlet tahvili faizlerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile % 0, Yür:3.2.2009)

b) Hazine bonosu faizlerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile % 0, Yür:3.2.2009)

c) (4369 sayılı Kanun’nun 48’inci maddesi ile değiştirilen şekli. Yür: 29.7.1998)Toplu Konut İdaresi, (6322 sayılı Kanunun değişen ibare. Yür:15.6.2012) “28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri”(5) ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 0, Yür: 1.1.2004) (6)

d) Nama yazılı tahvil faizlerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %10, Yür: 1.1.2004)

e) Hamiline yazılı tahvil faizlerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %10 Yür: 1.1.2004)

f) (5582 sayılı Kanunun 29. maddesiyle eklenen bent. Yür:6.3.2007) “İpotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçlarından elde edilen kâr payı ve faiz gelirlerinden,”

g) Diğerlerinden, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %10, Yürürlük: 1.1.2004)

8. Mevduat fazilerinden (5228 sayılı Kanunun 29. maddesiyle değişen parantez içi ibare. Yür:1.1.2005)(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) (2009/14592 sayılı BKK ile %15 Yür:3.2.2009)

a) (2001/2847 sayılı BKK ile değiştirilen bent.Yürürlük: 17.8.2001)Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile özel finans kurumlarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından,

aa) 1 yıla (Özel finans kurumlarında    360 güne) kadar vadeli hesaplarda  (2003/6577 sayılı BKK ile %24, Geç: 31.12.2003)

ab)1 yıl (Özel finans kurumlarında    360 gün)  ve daha uzun vadeli hesaplarda   (2003/6577 sayılı BKK ile %18 Geç: 31.12.2003)

b) (2003/6577 sayılı BKK ile değiştirilen bent.Yürürlük: 17.8.2001) Nama yazılı mevduat hesaplarına yürütülen faizlerinden,  

ba) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda (2003/6577 sayılı BKK  ile %18 Geç:31.12.2003)

bb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda (2003/6577 sayılı BKK ile %18  Yürürlük:31.12.2003)

bc) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda   (2003/6577 sayılı BKK ile %16  Geç:31.12.2003)

bd)1 yıla kadar  vadeli hesaplarda   (2003/6577 sayılı BKK ile  %12 Geç:31.12.2003)

be) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda (2003/6577 sayılı BKK ile % 7 Geç:31.12.2003)

c) (2001/2847 sayılı BKK ile değiştirilen bent.Yürürlük:17.8.2001 ) Hamiline mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden,

ca) Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda (2003/6577 sayılı BKK ile %18  Geç:31.12.2003)

cb) 3 aya kadar (3 ay dahil) vadeli hesaplarda (2003/6577 sayılı BKK ile %18  Geç:31.12.2003)

cc) 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda   (2003/6577 sayılı BKK ile  %16 Geç:31.12.2003)

cd)1 yıla kadar  vadeli hesaplarda   (2003/6577 sayılı BKK ile %12 Geç:31.12.2003)

ce) 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda (2003/6577 sayılı BKK  ile
% 7 Geç:31.12.2003)

d) Diğerlerinden,   

da) (2003/6577 sayılı Kararla yayınlanmıştır. Geç.31.12.2003)Bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler % 18,

db) (da) alt bendi dışında kalanlar için % 0,

9. 75’inci maddenin ikinci fıkrasının 12 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (5228 sayılı Kanunun 29. maddesiyle değişen parantez içi ibare. Yür:1.1.2005)(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil) (2009/14592 sayılı BKK ile %15 Yür:3.2.2009)

a) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylarından, (2003/6577 sayılı BKK ile %0. Geçerlilik:31.12.2003. Yürürlük:30.12.2003)

b) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından  ((2003/6577 sayılı BKK ile %18. Geçerlilik:31.12.2003. Yürürlük:30.12.2003)

c) (2001/2847 sayılı BKK ile değiştirilen bent.Yürürlük: 17.8.2001)Özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından,

ca) 30 ve 90 gün vadeli hesaplarda (2003/6577 sayılı BKK ile %18 Geç.31.12.2003)

cb) 180 gün vadeli hesaplarda (2003/6577 sayılı BKK ile %16 Geç.31.12.2003)

cc)360 gün vadeli hesaplarda   (2003/6577 sayılı BKK ile %12 Geç.31.12.2003)

cd)360 günden daha uzun vadeli hesaplarda   (2003/6577 sayılı BKK ile % 7  Geç.31.12.2003)

10. (4369 sayılı Kanun’nun 48. mad. ile değiştirilen şekli: Yür: 29.7.1998) a) (6322 sayılı Kanunun 10. mad.ile değişen bend. Geç:1.7.2012) “Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden,” (2012/3322 sayılı BKKile %15, Yür:1.7.2010)

b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20, Yür:3.2.2009)(7)

11. (4108 sayılı Kanunun 23’üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.8.1995) Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

i)  Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile Yür:3.2.2009) %1,

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile Yür:3.2.2009) %2,

b) Diğer zirai mahsuller için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile Yür:3.2.2009) %2,

ii)  (i) alt bendi dışında kalanlar için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile Yür:3.2.2009) %4,

c) Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

i)  Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile Yür:3.2.2009)%2,

ii)  Diğer hizmetler için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile Yür:3.2.2009) %4, (8)

d) (4697 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile eklenen alt bent. Yürürlük:10.7.2001) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, (2009/14592 sayılı BKKile %0 Yür:3.2.2009)

12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %20, Yür:3.2.2009)

13. (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.1.1999) Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden, (9)

a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2009/14592 sayılı B.K.K. ile Yür:3.2.2009) %2,

b) Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden  (2009/14592 sayılı B.K.K. ile Yür:3.2.2009) % 20, (Bu bent 2006/11449 sayılı Kararla  “Hurda mal alımları için %2 „ şeklinde değiştirilmiştir. Yür:1.01.01.2007)

c) Diğer mal alımları için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile Yür: Yür:3.2.2009) %5,

d) Diğer hizmet alımları (“a”, “b” ve “c” alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için (2009/14592 sayılı B.K.K. ile Yür:3.2.2009) %10”,

14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (5228 sayılı Kanunun 29. maddesiyle değişen parantez içi ibare. Yür:1.1.2005)(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)(10) (2009/14592 sayılı BKK ile %15 Yür:3.2.2009) (11)

15. a) (4697 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile eklenen  bent. Yür:7.10.2001) 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2003/6577 sayılı BKK ile %15 Yür:01.01.2004)

b) 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2003/6577 sayılı BKK ile %10 Yür: 01.01.2004)

c)  (6327 sayılı Kanunun 92uncu mad.ile kaldırılmıştır.Yür:29.08.2012)  (12)

16. (6322 sayılı Kanunun 10 mad. ile eklenen bend.Yür:15.6.2012)“75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamındaki menkul sermaye iratlarından,”

16 a) ( R.G deki yayımlanlandığı şekliyle işlenmiştir.)(6327 sayılı Kanunun 9. mad. ile eklenen bent.Yür:29.08.2012)“75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2012/3571 sayılı BKK ile %15  Yür:29.8.2012)

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından,(2012/3571 sayılı BKK ile %10  Yür:29.8.2012)

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından,” (2012/3571 sayılı BKK ile %5  Yür:29.8.2012)

%25 vergi tevkifatı yapılır.               

(5615 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen fıkra. Yür:4.4.2007) “Vergilendirme rejiminin, Türk vergi sisteminin sahip olduğu vergilendirme kapasitesi ile en az aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişiminde bulunup bulunmadığı hususu da göz önünde bulundurulmak suretiyle, Bakanlar Kurulunca ilan edilecek ülkelerde yerleşik veya faaliyette bulunanlara (Türkiye’de yerleşik olanların bu ülkelerde bulunan işyerleri dahil) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılanın mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır. Emsaline uygun fiyatlarla satın alınan mal ve iştirak hisseleri için yapılan ödemeler, emsaline uygun fiyatlarla, deniz ve hava ulaştırma araçlarının kiralanması için yapılan ödemeler ile yapılan işin tamamlanabilmesi bakımından zorunluluk arz eden geçiş ücreti, liman ücreti gibi ödemeler üzerinden yapılacak kesinti oranını; her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yurt dışındaki finans kuruluşlarından temin edilen borçlanmalara ilişkin anapara, faiz ve kâr payı ödemeleri ile sigorta ve reasürans ödemeleri üzerinden bu fıkra uyarınca vergi kesintisi yapılmaz.”

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevkifat ticari, mesleki ve zirai işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır.

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde tutulur.

(4842 sayılı kanunun 12. maddesiyle değişterilen fıkra. Yür:24.04.2003) Bu maddenin (6) numaralı bendinin (a) alt bendine göre üzerinden vergi tevkifatı yapılan kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz.(13)

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu yetki:

Tam ve dar mükellefler ile gerçek ve tüzel kişiler itibarıyla,

(22 Haziran 2002 tarih ve 24793 sayılı R.G.’de yayımlanan 4761 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değişen  hüküm. Yürürlük:1.7.2002) “6, 7, 8, 9 ve 16” numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan, mevduat veya menkul kıymetin vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler için,

  6 numaralı bendin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratları kapsamına giren Devlet tahvili, Hazine bonosu faizleri ve Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı idaresince çıkartılan menkul kıymetlerin gelirlerine isabet eden kısım için (bu kısım, bu faiz ve gelirlerin toplam kurum hasılatı içindeki payına göre hesaplanır).

(6327 sayılı Kanunun 9. mad. ile eklenen paragraf.Yür:29.08.2012)“ – Birinci fıkranın (15) ve (16) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarından; prim ve katkı paylarının, ücretin safi tutarı ile ticari kazancın tespitinde veya diğer gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmadığına, indirim konusu yapılması halinde indirime esas süreye, Devlet katkısı elde edilip edilmediğine veya Devlet katkısı elde edilen süreye, sigortalı ve katılımcıların kalış sürelerine ve ayrılma biçimlerine göre,”

(4108 sayılı Kanuun 23’üncü maddesiyle değişen alt bent Yürürlük; 1.8.1995) 11 numaralı bent gereğince zirai mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatında, zirai mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme kapsamında alım yapan kurumlar ile diğerlerine, zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için de faaliyetin türü ve niteliğine, münhasıran zirai alet ve makinalarla verilen hizmetlere veya zirai işletmenin başka kişilerin işlerinde kullandırılmak suretiyle yapılmasına göre, (14)

(4108 sayılı Kanunun 23’üncü maddesiyle değişen alt bent Yürürlük; 1.8.1995) 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına, ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı, emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia gruplarına göre, (15)

Farklı oranlar tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.

Bakanlar Kurulu, bu maddede yer alan tevkifat nispetini, kara, deniz ve hava ulaştırması işiyle iştigal eden dar mükellefler için, ülkeler itibariyle ve karşılıklı olmak şartıyla, ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye yetkilidir.

(22 Haziran 2002 tarih ve 24793 sayılı R.G.’de yayımlanan 4761 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1.7.2002) Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.


 *            Tevkİfat oranlarI İçİn G.V.Kanunu Geçici 67’nci madde , 2006/10731 VE 2009/14592 sayIlI B.K.KararLAR
İle bİrlİkte deĞerlendİrİnİz.

 (1)          MADDE 94/1. Fıkra 2. Bent — (4369 sayılı Kanunla değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük : 1.1.1994 — 31.12.1998 tarihleri arası) (69’uncu maddede yazılı olanlara ve noterlere)

(2)           Madde 94/5-b bendi —(5035 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli. Yür:1.1.1999-31.12.2003 tarihleri arası) “vakıflar”

(3)           Madde 94/1-6/b bendi — (4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli. Yür:1.1.1999 – 23.04.2003 tarihleri arası) (4369 sayılı Kanun’nun 48’inci maddesi ile değiştirilen şekli. Yür: 1999 hesap dönemi kurum kazançlarından başlamak üzere 1.1.1999)   i) Kurumlar vergisinden istisna kazançlara isabet eden kısım düşüldükten sonra, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (Kârın sermayeye ilavesi kâr dağıtımı sayılmaz.) (Kurumlar ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve muaf olanlara ödenenler dahil),

               1) Halka açık anonim şirketlerde, (99/13230 sayılı B.K.K. ile % 5, Yür: 1.9.1999)

               2) Diğerlerinde, (99/13230 sayılı B.K.K. ile % 15, Yür: 1.9.1999)

               ii) (4605 sayılı Kanunun 4. mad. değişen bent. Yür: 30.11.2000) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan iştirak kazançları istisnasından yararlanan kazançlar hariç, yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar dahil olmak üzere; dağıtılsın dağıtılmasın, kurumlar vergisine tabi kurumların, kurumlar vergisinden müstesna kazanç ve iratlarından (İstisna uygulamasının zarar doğurması halinde bu zarara isabet eden tevkifat, istisnadan kaynaklanan zararın indirildiği dönemde yapılır. Tevkifat uygulamasında mahsup edilen zarar tutarının öncelikle istisna uygulamasından kaynaklandığı kabul edilir.) (2000/1689 sayılı B.K.K. ile   % 18, Yür: 8.12.2000)

               iii) “Dağıtılsın dağıtılmasın Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan kısmından, (99/13230 sayılı B.K.K. ile %15, Yür: 1.9.1999)

               Bu alt bendin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca yapılan tevkifat, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilemez.

(4)           Madde 94/6-c — (5035 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli. Yür:1.1.1999 – 1.1.2004 tarihleri arası)  (4369 sayılı kanun’nun 48’inci maddesi ile ilave edilmiştir, Yür: 1.1.1999) Vakıflar ve derneklerin (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile sendikalar, meslek odaları ve bunların üst kuruluşları, borsalar ve siyasi partiler hariç), iktisadi işletmelerinden elde edilenler dışında kalan ve tevkifata tabi tutulmamış olan her türlü gelirlerinden (dernek ve vakıflara kuruluşları sırasında tahsis edilen sermaye, üyelerine emeklilik aylık ve ikramiyesi vermek üzere çalışan vakıfların aidat gelirleri hariç, sıfır oranda tevkifata tabi tutulmuş gelirleri ile bağış ve yardımlar dahil);

               i) Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernekler için (Bu bent gereğince yapılan tevkifat binde birden fazla olamaz), (98/12225 sayılı B.K.K. ile % 0 Yür : 1.1.1999)

               ii) Diğer vakıf ve dernekler için (Bu bent gereğince yapılan tevkifat yüzde birden fazla olamaz), (98/12225 sayılı B.K.K. ile % 0 Yür : 1.1.1999)

(5)           Madde 94/1-(7-c) – (6322 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli.Yür:29.7.1998-14.6.2012 tarihleri arası) “Kamu Ortaklığı İdaresi “

(6)           MADDE 94/1.  fıkra 7. bendin (c) alt bendi (4369 sayılı Kanun’nun 48’inci maddesi ile değiştirilmeden önceki şekli. (c) Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden,

(7)           MADDE 94/1.  fıkra 10 bent (4369 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli,)  (4108 sayılı Kanunun 23’üncü maddesiyle değişen bent, Yür; 1.8.1995-28.7.1998 tarihleri arası) Başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkartılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (95/7137 sayılı B.K.K. ile %20 Bu bent kapsamına giren, ödemeler hakkında 13 numaralı bent hükümleri uygulanmaz Geç; 1.8.1995, Yür; 6.9.1995),

(8)           MADDE 94/1. fıkra 11 bent   (4108 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki şekli)  Çiftçilerden satın alınan zirai mahsusller için yapılan ödemelerden:

               a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

               i   (93/5148 sayılı B.K.K. ile Yürürlük; 1.1.1994) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (%1),

               ii   (93/5148 sayılı B.K.K. ile Yürürlük; 1.1.1994) (i) alt bendi dışında kalanlar için (%2),

               b) Diğer zirai mahsuller için,

               i   (93/5148 sayılı B.K.K. ile Yür; 1.1.1994) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsülleri için (%2),

ii   (93/5148 sayılı B.K.K. ile Yürürlük; 1.1.1994) (i) alt bendi dışında kalanlar için (%4).

(9)           MADDE 94/1.  fıkra 13 bent (4369 sayılı Kanunla değiştirilen ibare, Yürürlük:1.8.1995-31.12.1998 tarihleri arası)Götürü usule tabi olan ticari ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından

(10)         Madde 94/1.fıkra 14. bent(5228 sayılı kanunla değişmeden önceki şekli. Yür:29.7.1998 – 31.12.2004 arası) (4369 sayılı Kanun’nun 48’inci maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük: 29.7.1998)(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)

(11)         Madde 94/14. bend  (2009/14592 sayılı kanunla değişmeden önceki oran. Yür:31.12.2003 – 2.2.2009 arası)  “%22”

(12)        Madde 94/15-c-(6327 sk. ile kaldırılmadan önceki şekli.Yür:7.10.2001-28.8.2012 tarihleri arası) “75’inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2003/6577 sayılı BKK ile %5 Yür: 01.01.2004)”

(13)    Madde 94/beşinci fıkra (4842 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki şekli. Yürürlük:1.1.1994  – 23.4.2003 tarirhleri arası)Bu maddenin 6 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerine göre üzerinden vergi tevkifatı yapılan kurum kazancından kâr payı alanlara, tevkif suretiyle alınan vergi red ve iade olunmaz.

(14)    (Değişmeden önceki şekli) 11 numaralı bent gereğince zirai mahsul bedelleri üzerinden yapılacak vergi tevkifatında, zirai mahsulün ticaret borsalarında tescil ettirilerek satılıp satılmadığına veya destekleme kapsamında alım yapan kurumlar ile diğerlerine göre.

(15)    (Değişmeden önceki şekli) 13 numaralı bentte yer alan ödemelerde ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmadıklarına veya ödemenin konusunun emtia veya hizmet alımı emtia ve hizmet alımının birlikte olmasına göre,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir