VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 336

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 336

(29 Temmuz 2004 tarih ve 25537 sayılı R.G.’de yayımlanmıştır.)

Bakanlığımıza yansıyan bazı olaylar nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1.Eczanelerin Kamu Kuruluşlarına Düzenledikleri Faturalarda Süre

Bilindiği üzere, 5035 sayılı Kanunla(1) Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde yer alan “on gün” ibaresi “yedi gün” olarak değiştirilerek, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Türk Eczacılar Birliğine bağlı Ecza Odaları tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen olaylardan, eczaneler tarafından kamu kuruluşlarına düzenlenecek faturaların yedi günlük sürede düzenlenmesinin sıkıntılar yarattığı belirtilerek bu teslimlere ilişkin faturaların ay sonunda topluca düzenlenmesi talep edilmektedir.

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği(2) uyarınca Bakanlığımız ile Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti arasında kurum mensuplarının eczanelerden temin edecekleri ilaçlarla ilgili olarak kurumlarla eczaneler arasında anlaşma yapılmaktadır. Tedavi yardımına ilişkin 4 sıra numaralı 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatında(3) konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, Talimatın 3 No.lu ekinde yer alan hususları içerecek şekilde kurumlarla anlaşma yapan eczaneler arasında protokoller düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, 6 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin(4) V/A bölümünde, eczanelerce toplam ilaç bedeli tutarından %20 katılım payı hesaplanacağı ve para tahsil edilmeksizin fiş veya fatura tanzim edilerek ilgiliye verileceği ve sevk kağıdında adı belirtilen daireler itibarıyla Tebliğ ekinde yer alan 2 sayılı listenin dört nüsha düzenlenerek kurumlarca karşılanacak % 80’e ilişkin faturayla birlikte ilgili olduğu ayı takip eden ilk iki iş günü içerisinde tedavi giderlerinin ödenmesinden sorumlu olan tahakkuk dairesine teslim edileceği açıklanmıştır.

Bu açıklamalar dikkate alınarak dileyen eczaneler, çalışanlarının reçetelerini karşılamak üzere sözleşme yaptıkları kamu kuruluşları ile sınırlı olmak üzere, ilgili kuruluşların çalışanlarına yaptıkları ilaç teslimlerinde kamu kuruluşlarınca karşılanacak paya ilişkin tutarı içeren faturayı, ay sonunda tüm çalışanlar için ve tek bir fatura şeklinde düzenleyebileceklerdir.

 

2. Reçetelerde Protokol Numarasına Yer Verilmesi (Bu bölüm 418 seri no.lu tebliğ ile kaldırılmıştır.)(*)

Tebliğ olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir